Trgovina na drobno (zgodovina različic)

Novost

Verzija

 • Knjiženje - Gotovinska prodaja:
  • Na gumbu "F4" na vnosu gotovinskih računov se je dopolnilo delovanje gumba Vies, ki je aktiven, ko je vnesena stranka. Delovanje dopolnjeno na naslednji način:
   • Gumb Vies je aktiven, ko sta vnesena parametra za iskanje preko servisa VIES, t.j. podatek Država (CountryCode) in podatek Davčna številka (VATNumber). Poleg tega velja, da je stranka iz območja EU in ni iz domače države. Na podlagi teh dveh parametrov se poišče in preveri stranko - če je rezultat pravilen, se podatke najdene stranke prenese v vnosna polja F4. Ta prenos podatkov stranke (naziv, naslov,...) iz Vies forme se na vnosna polja F4 prenese samo v primeru, ko je šifra stranke iz splošne šifre stranke za končne kupce v maloprodaji iz nastavitev programa.
  • Ob knjiženju gotovinske prodaje v knjigovodstvo, se podatek Vies in Datum Vies prenese v knjigo DDV.
  • Opomba: Osnovno delovanje gumba VIES s pregledom zgodovine kontrol VIES je podano v Šifrantu strank.
 • Nastavitve knjiženja:
  • Nove nastavitve za knjiženje prodaje darilnih bonov in vplačil na darilne kartice. Standardna možnost nastavitve kontov in strani knjiženj.
 • Knjiženje prometa gotovinske prodaje:
  • Pri izvozu podatkov v finančno knjigovodstvo program pripravi po dve knjižbi za prodajo darilnih bonov in vplačil na darilno kartico. Ena knjižba gre na konto iz načina plačila (t.j. način plačila, s katerim je bila plačana prodaja/vplačilo), druga knjižba pa gre na konto iz nastavitev knjiženja TDR. Ta dopolnitev knjiženja je narejena pri direktnem knjiženju v DK, v izvozu preko txt datotek w-1 in pri izvozu v mM.
 • Izpis Rekapitulacija blaga in davkov:
  • V izpisu v delu prikaza, kjer je "Rekapitulacija načinov plačila" je dodaten prikaz s podatki o prodaji darilnih bonov in o vplačilih na darilne kartice. Izpis te prodaje je primerljiv z izpisom "Rekapitulacija blagajn".
 • Okno za vnos plačil darilnih bonov in darilnih kartic je bilo posodobljeno na način, da smo uporabniško izkušnjo čimbolj približali oknu za vnos plačil računov v gotovinski prodaji TDR.
 • Število možnih načinov plačil, ki jih lahko izberemo  je pri navedenih dveh obdelavah še vedno omejeno na dva načina.  
 • V primeru netočnega zneska plačila je možno dodati še  doplačilo ali vračilo, kar pa se vedno šteje kot  gotovina.
 • Tiskanje nalepk:
  • Pri vtipkavanju ali včitavanju črtne šifre na formi za tiskanje nalepk artiklov, se je odpravilo težavo, ko program ni našel artikla v primerih črtnih šifer dolžine različne od 13 mest.
 • Delovanje POS opreme, na obdelavah prodaje darilnih bonov in prodaje darilnih kartic, je bila usklajena z delovanjem POS opreme na gotovinski prodaji TDR. V primeru, da smo na navedenih dveh obdelavah vklopili kljukico POS oprema, je bilo tiskanje blagajniških prejemkov usmerjeno na sekvenčno tiskanje.  
2024.03.001
 • Odpravljena je bila napaka, ko program v določenih primerih gotovinskega računa iz modula TDR ni uspel poknjižiti v izdajo MSP. Posledično je ostala zaloga nespremenjena, dokler dokumentov nismo popravili v pripomočkih modula TDR.
2024.02.002
 • V nastavitvah POS opreme je bil z varnostnim sistemom zaprt pregled nastavitev tiskalnikov. Obdelavo se lahko prikaže z dodelitvijo varnostnega ključa TDR - POS oprema - pos tiskalnik prikaz.
 • V Analizi prodaje smo omogočili, da program v primeru akcijskih prodaj iz sistema ugodnosti , ki so usmerjane preko komercialnega modula (npr. kupiš 3 plačaš 2) , pri vrsticah, ki so vključene v tovrstno prodajo, upošteva sorazmerni delež upoštevanih popustov, davka, razlike v ceni ipd.. Pri analizi prodaje artiklov, ki niso zajeti v tovrsten sistem ugodnosti, sprememba nima vpliva.
 • Odpravljena je bila pomanjkljivost , ko je program na določenih obdelavah, prikazoval kalkulacijo maloprodajnih sestavnic, ki so del modula TDR , po nepravilnih cenah. 
 • Gotovinska in negotovinska prodaja - Delni storno, pri stornu druge poslovalnice dodana izjema na izbor druge poslovalnice v primeru da ima operater prepoved na izbrani poslovalnici.
 • Na kartico maloprodaje, ki se nahaja na F7, smo dodali stolpec Veza TDR,  preko katerega dobimo podatek o povezanih dokumentih, ki so nastali v okviru gotovinske in negotovinske prodaje v modulu TDR. Istočasno smo iz podatkov, ki se nahajajo v stolpcu  Referenca umaknili prej navedene podatke. Nov stolpec se vključi  preko desnega klika na preglednici  (izbira stolpcev ali privzeto).
2024.02.001
 • Kartica maloprodaje, ki je dosegljiva preko tipke F7, je pri strankah, ki imajo več poslovalnic, podvojeno prikazala isto številko dokumenta.
 • Pripomoček "Kontrola gotovinskih računov" za primerjavo vrednosti na računih usklajen tudi še za verzije SQL Server 2014.
2024.01.004
 • Na kartici maloprodaje, ki je dosegljiva preko gumba F7, smo odstranili pogoj, da se artikli, ki niso bili poknjiženi v MSP, vidijo zgolj, kadar imamo v nastavitvah modula TDR dovoljeno prodajo brez zaloge.
 • Na kartici maloprodaje, ki je dosegljiva preko gumba F7
  • smo dodali podatek Referenca, preko katere dobimo informacijo o številki  gotovinskega računa TDR, negotovinske dobavnice TDR , računa iz FAK ali predprejema MSP
  • se podatki o stranki po novem prepisujejo iz glave računov ali dobavnic TDR, kar pomeni, da se v primeru, da ime stranke pretipkamo, vidijo tovrstni podatki.
2024.01.003
 • Na izpisu pregled blagajniških računov smo prikaz načinov plačil uskladili z novimi možnostmi modula TDR, ko v okviru gotovinske prodaje omogočamo neomejeno število načinov plačil na računu .
 • Gotovinska in negotovinska prodaja, v primeru storna je v programu odstranjena kontrola na negativne količine (za vrstico storna), v primeru nastavitve na vrsti prometa  "Dovoljene samo pozitivne količine". 
 • Knjiženje - Gotovinska prodaja - Knjiženje gotovinskih računov v knjigovodstvo
  • Pri knjiženju je dodana kontrola na neusklajene vrednosti po računih. Če program zazna neusklajenost med zneskom za plačilo in vsoto vrednosti vrstic ali med vsoto zneskov po načinih plačil in vsoto vrednosti vrstic, program izpiše opozorilo z navedbo neusklajenosti in možnostjo ureditve s pripomočkom.
 • Pripomočki - Usklajevanje prometa
  • Nov pripomoček, ki uskladi neusklajene zneske po računih, kateri so bili zaznani pred knjiženjem v knjigovodstvo. Program je aktiven, če ima uporabnik dovoljenje v varnostnem sistemu, saj se s tem pripomočkom ureja prometne podatke računov. Program naredi naslednje:
   • Če je na računu neusklajenost med zneskom za plačilo v glavi računa in med vsoto vrednosti vrstic, pripomoček uskladi znesek za plačilo.
   • Če je na računu neusklajenost med vsoto zneskov po načinih plačil in vsoto vrednosti vrstic, pripomoček doda razliko na privzeti način plačil 0 - Gotovina in to doda v prometne podatke po načinih plačil.
 • Gotovinska prodaja - v primeru povezave s komercialnim modulom je urejeno neupoštevanje sistema ugodnosti vrstice delnega storna.
 • pri povezave na mojPOS smo uredili vse potrebno, da lahko zapisujemo podatek StKopij.
 • Zaloga blaga - pri pripravi podatkov za preglednico in izpis je dopolnjen pogoj v primeru nastavitvenih podatkov brez kljukice na "Prikaz količine nič".
 • Odpravljena je bila napaka, ko program v primeru plačila gotovinskega računa z darilno kartico ni pravilno zapisal vseh podatkov v preglednico darilnih kartic. Napaka se je pojavila, če smo račun stornirali preko gumba Storno računa, ko ni pravilno vrnilo denarja na darilno kartico.
2024.01.001
 • Negotovinska prodaja - Tiskanje - Izpis računov FAK urejeno tiskanje prenesnih računov.
 • Odpravljena je bila težava, ki se je pojavila v primeru, ko sočasno koristimo sistem ugodnosti iz KM in kartice zaupanja iz modula TDR. V trenutku, ko smo želeli koristiti pridobljeno boniteto oz. točke, je program ob zaključevanju računa javil napako.
2023.11.003
 • Program uporabe Kartice zaupanja in koriščenja bonitet iz naslova točk teh kartic se je dopolnilo z nastavitvijo, da program pri koriščenju bonitet lahko preverja odprti zapadli dolg kupca in dovoli koriščenje samo, če ima kupec poravnane vse zapadle terjatve.
  • Na zavihku "Kartica zaupanja" v nastavitvah programa je v primeru nastavitve "pripis in obračun bonitet preko kartice zaupanja" nova nastavitev "Preveri zapadli dolg kupca". V primeru, ko je ta nastavitev potrjena, je ob vnosu koriščenja bonitet na gotovinskem računu dodana kontrola na zapadli dolg kupca. Zapadli dolg kupca se išče iz finančnih podatkov stranke glede na podatek "Vrsta vira za dolg" iz nastavitev TDR. Če je zapadli dolg kupca večji od minimalnega zneska za izračun zapadlosti najstarejšega dolga (nastavitveni podatki DK), program ne dovoli koriščenja bonitete in izpiše ustrezno obvestilo o prekoračitvi dolga.
 • Gotovinska prodaja - zaključek dneva ali izvoz v DDV urejen je prenos podatkov v DDV tudi v kolikor v nastavitvah knjiženja ni vpisanih vseh kontov, se v DDV prenesejo podatki brez vpisane vrednosti konta
 • Predprejemi maloprodaja - Interni prenosi
  • Dopolnjen izbor dokumenta za interni prenos s tem, da je možno prenesti v tekoče knjižno leto tudi neprenesene dokumente iz preteklega leta.
 • Odpravljena sta bili napaki, ki sta se pojavili v primeru uporabe sestavnic na predračunih in na negotovinski prodaji modula TDR.
 • Program v teh primerih na izpisih ni prikazal rabata, medtem, ko  popust ni bil upoštevan na predračunih.
 • Gotovinska prodaja - Touch screen - pri vnosu plačil račun je umaknjena kontrola v primeru deljenja zneska na več gotovin
 • Na vnosih gotovinske in negotovinske prodaje ter predračunih je omogočen vnos popusta do vključno 100,00%, se pravi do meje, katera je nastavljena v nastavitvah programa.
 • Gotovinska prodaja - Storno računa
  • Ko se stornira račun, na katerem je bil koriščen avans, program počisti tudi veze do avansnih računov in s tem sprosti avansni račun za ustrezni stornirani znesek.
 • Predprejemi
  • Popravek pri spremembi maloprodajnih cen v primeru, ko dodajamo vrstice na že knjižen predprejem in ko nove vrstice še niso poknjižene. Popravek je tako možen ob ponovnem vstopu v dodano neknjiženo vrstico.
 • Gotovinska prodaja - Iz dobavnice, omogočen prenos dobavnic v gotovinsko prodajo tudi v kolikor je na njih izveden delni storno.
 • Gotovinska prodaja - Delni storno, omogočen je delni storno prodane vrstice računa, na katerem je tudi artikel, ki je že delno storniran, za slednjega je delni storno onemogočen.
 • Inventure - Popisne liste
  • Za artikle, za katere velja "Zaloge po serijah" = Da in "Serije v maloprodaji" = Ne in se vnaša popisno listo za maloprodajno poslovalnico, program samodejno predlaga privzeto serijo "-" in preskoči vnosno polje serije. Delovanje je usklajeno z vnosom na predprejemih, t.j. da se tako predlagano serijo vseeno lahko pretipka.
 • Knjiženje - Predračuni
  • Popravek v funkciji "Kopiraj", ko se je na novem dokumentu prekopiral status. Na novem dokumentu se Status postavi na "V pripravi".
 • Na preglednici funkcije "F8 - Pregled artikli - zaloge,cene" popravljeno razvrščanje po polju "Cena".
 • Pri vnosu gotovinskih računov preko zaslona na dotik (touchscreen blagajna) se je dopolnilo kontrolo datuma za primere, ko se je puščalo odprte blagajne s pripravljenim vnosom na vrstici na način, da program javi napako glede na datum in zahteva ponovni vstop v vnos računa.
 • Pri knjiženju gotovinske prodaje v knjigovodstvo DK in DDV se je dopolnilo pripravo podatkov na način, da se v pripravljene podatke polni zapise ločeno glede na zagon knjiženja. Tako ne pride do podvajanja knjižb v primerih, ko se je predhodno knjiženje nasilno prekinilo, odklepalo račune ter ponovno vse skupaj knjižilo.
 • Gotovinska prodaja - pri odpiranju vnosne maske gotovinskih računov je dopolnjena kontrola na vnos načina plačila na računih z zneskom 0 v  kolikor se na njih ni izvedlo davčno potrjevanje.
2023.11.001
 • Gotovinska prodaja - urejen prikaz zaloge serije artikla (F11) v primeru vnosa računa v naslednje leto.
 • Na pregledu knjiženja MSP - Zbirno po artiklih , smo dodali stolpec z nerazknjiženimi artikli inventure. Vrednost je prišteta v skupni količini izdaje.  Funkcionalnost je dodana v sistemih, kjer se inventura dela znotraj modula TDR.
 • Gotovinska prodaja - optimizacija vpisa artikla v primeru nastavitev Prikaz razpoložljivosti zaloge = Da na vrsti prometa.
 • Gotovinska prodaja - v primeru nepravilno zaključenega računa, napaka POS, zaprtje programa, prekinitev interneta.  Kar pomeni da za račun, niso še vpisani načini plačil, katerih seštevek je enak računu, se ob odprtju preglednice izpiše obvestilo o pravilni zaključitvi konkretnega računa. V primeru izbire davčnega potrjevanja iz preglednice so ti računi izvzeti iz obdelave.
 • Gotovinski računi - pri uporabi modula KM in sistema ugodnosti, se za artikle, za katere so v sistemu ugodnosti nastavljeni količinski popusti, na paket artiklov zajetih v sistem ugodnosti v ozadju po vrsticah preračuna delež popusta, ki se uporabi pri izračunu vrednosti pri delnem stornu vrstice. Primer: v kolikor imamo ugodnost 2 za 3 in na račun vnesemo bodisi 3 različne ali 3 enake artikle in le te zavedemo vsak artikel v svojo vrstico na računu odraža popust 100% na eno vrstico v ozadju pa se delež popusta razdeli med vse 3 artikle po 33,33%, kar pomeni da se pri delnem stornu katere koli vrstice od teh preračuna njena vrednost z 33,33% popusta. Deleže se računa tudi v kombinaciji z osnovnim sistemom popustom.
 • Gotovinski prodaji - dostop do preglednic šifrantov darilnih kartic in kartic ugodnosti je ukinjen. Možen vnos je ročni vpis šifre ali preko skenerja. V kolikor ima operater pooblastilo "TDR - Gotovinska prodaja: KM iskanje kartice po nazivu" = true (eksplicitno) je omogočen vnos kartice z vnosom imena lastnika kartice, v primeru večih zadetkov se prikaže preglednica za izbor kartice.
 • Gotovinska prodaja - pri formiranju XML-ja za prenos v miniMAX v primeru računa prodaje kupcu EU je urejeno pravilno generiranje Šifre stopnje DDV-ja.
 • Gotovinska prodaja:
  • Pri prenosu iz predračuna v gotovinski račun se tiskanje po 82.čl.ZDDV (v obliki za davčnega zavezanca) določi na podlagi vpisanih podatkov o kupcu iz predračuna. Glede na vrsto stranke in oznako DDV se gotovinski račun ustrezno izpiše po 82. ali 83.čl.ZDDV - dodatna potrditev izpisa po 82.čl.ZDDV ni potrebna. V primeru, ko se želi na samem gotovinskem računu spremeniti podatke iz predračuna, pa se to lahko standardno izvede preko vnosa podatkov o kupcu (F4).
 • Ob namestitvi programa so privzete vrednosti nastavljene na :
  • Tip tiskalnika : Drugi,
  • Predal -  priključitev preko tiskalnika : privzeto prazno,
  • Prikazovalnik - priključitev preko tiskalnika - privzeto prazno,
  • Nastavitev čitalcev - Privzeto Čitalec - tipkovnica.
2023.10.001
 • Delni storno - Gotovinska prodaja, dopolnitev vezana na delni storno med poslovalnicami, kar omogoča delno stornacijo količine artikla kupljenega v drugi poslovalnici. Omogočeno za online poslovalnice, ko ni povezave z KM-komercialnim modulom in ko TDR in MSP še nista združena. V primeru da je na poslovalnici za artikel, ki se vrača to prvi dogodek se pred tem kreira prejem s količino nič.
 • Gotovinska prodaja - Delni storno
  • Ob večkratnem delnem stornu količine istega artikla je urejena kontrola stornov do prodane količine, ne glede na poslovalnico. Prikaz vseh storno računov vezanih na artikel-vrstico je urejen preko desnega klika miške "Podrobnosti" iz preglednice računov za delno storniranje ter preko gumba pod preglednico "Zgodovina stornacij".
 • Negotovinska prodaja - Delni storno, na on-line postavitvah blagajn se z dovoljenjem varnostnega sistema "TDR - Negotovinska prodaja: Delni storno" omogoči delni storno pri vnosu novega negotovinskega računa z gumbom nad postavkami računa. Delni storno deluje po principu Delnega storna na gotovini. Količina se lahko koristi do celotno vrnjene količine. Pri aktiviranju preglednice računov za delni storno se lahko preko gumba na dnu preglednice "Zgodovina stornacij" ali desnega klika miške "Podrobnosti" odpre preglednica storno računov, kreiranih iz vrstice na kateri smo fokusirani. 
 • Knjiženje v Blagajniško poslovanje - pri prenosu podatkov v BP se formira format ure 'hh:mm:ss', ne glede na nastavitve operacijskega sistema.
2023.09.001
 • gotovinska prodaja - storno le del prodane količine v maloprodaji v kolikor ni povezave na KM in artikli niso iz sestavnice
 • urejen prikaz združevanja podatkov na dimenziji Datum dokumenta v OLAP preglednici Analiza prodaje
 • pri uvozu podatkov iz dlančnika Pidion je urejen uvoz načina plačila računa v novo tabelo
 • Pri prenosu računov v storitev noprintZ, smo dopolnili izvoz z 2.vrstico naziva artikla.
 • za potrebe povezave na mojPOS smo izdelali metodo za pridobivanje podatkov o artiklih.
 • Dopolnjeno je bilo formiranje računov iz negotovinske prodaje oz. dobavnic TDR.
 • V primeru množične izstavitve računov smo dodali opozorilo, da bodo vse dobavnice fakturirane. Opozorilo  se ne pojavi , če v filtru  vnesemo številko dobavnice, datum ali stranko.
 • Način fakturiranja je obvezen podatek pri izstavitvi računov strankam, ki imajo podatek vpisan v trgovskih podatke stranke.  
 • Ne glede ali gre za izstavitev računov po posamični dobavnici ali množično izstavitev računov, so filtri po novem ves čas odprti za vnos podatkov.
 • Vneseni podatki v filtrih se upoštevajo ko so vneseni, ne glede ali gre za izstavitev računa na osnovi posamične dobavnice, množično fakturiranje, zbirno fakturiranje ali na osnovi izbora iz preglednice  
 • V sistemih TDR, kjer se vodi maloprodaja brez zalog (hkraten prejem in izdaja), se prodajne in maloprodajne cene v kalkulaciji prejema pridobi iz cen izdaje. To velja za izdajo blaga preko odpremnih nalogov ali neposredno iz gotovinske prodaje TDR.
2023.08.001
 • Funkcionalnosti, ki so bile vezane na nivo operaterja 1 so prestavljene na varnostni sistem. Ob nadgradnji, obstoječi operaterji nivoja 1 dobijo dovoljenje za delo s temi funkcionalnostmi, ostali pa prepoved.
  • Operaterjem nivoja 1 se dodelijo naslednji ključi varnostnega sistema:
   • »TDR – MENI, uporabnik in računalnik – Nastavitve«
   • »TDR – MENI, uporabnik in računalnik – Nastavitve knjiženja«
   • »TDR – MENI, uporabnik in računalnik – Predloge hitrih gumbov«
   • »TDR – MENI, Pripomočki – Odklepanje tabel«
   • »TDR – MENI, Pripomočki – Odklepanje računov«
   • »TDR – MENI, Pripomočki – Odklepanje dobavnic«
   • »TDR – MENI, Pripomočki – Usklajevanje prometa«
   • »TDR – MENI, Pripomočki – Polnjenje prodajnih cenikov«
 • V združenih sistemih TDR/MSP (vodenje maloprodaje v MSP) se pri prikazu kalkulacije ob izdaji blaga, t.j. ko je nastavitev "Prikaz kalkulacije" v nastavitvah programa potrjena, se podatki o zadnjih kalkulacijah poiščejo in prikažejo iz maloprodajnih podatkov v prometu MSP.
 • za vnos načinov plačil gotovinske prodaje je urejena nova maska, ki omgoča več načinov plačil, prav tako je omogočen vnos večih načinov plačil preko Touchscreen-a, kjer se sam vnos načinov plačil, razen omejitve na tri načine plačil ni spremenil
 • prvi predlagan način je gotovina, s popravljanjem zneskov se odpirajo dodatne vrstice v katerih je potrebno načine plačil izbrati
 • ohranjene so funcionalnosti iz prejšnje maske F12-Potrdi, F9-Ponastavi, F6-POS plačilo, plačilo s POS terminalom iz vrstice na katero smo postavljenje, ne glede na vpisan način plačila, podatek Popustu ugodnosti in Stanje na kartici (podatek velja za kartico na katero smo postalvjeni med načini plačil), Prenos med darilnimi karticami
 • v kolikor znesek plačil presega znesku računa se znesek vračila izpiše v spodnjem desnem kotu
 • možnost vnosa vnos darilnega bona, darilne kartice, kartice ugodnosti, pos plačila in gotovine na en račun
 • omgočeno je večkratno plačevanje s POS terminalom istega ponudnika, z različnimi karticami, pri čemer je možna stornacija POS plačila le zadnje transakcije
 • na preglednici gotovinskih računov se še vedno prikazujejo podatki o načinu plačila 1 in 2 ter Preostali znesek (prej Vračilo-doplačilo), podatki so le kot prikaz za pomoč uporabniku, prikazani so tako da se v načinu plačila 1 in 2 prepišeta prva dva načina plačila iz nove tabele vsi preostali zneski iz načinov plačil se seštejejo in prikažejo v polju Preostali znesek
 • Gotovinska prodaja - Storno računa, urejen zapis storno računa z negativnimi vrednostmi po načinih plačil v nov vir načinov plačil
 • Gotovinska prodaja - Zaključek dneva na izvozu podatkov v finančno knjigovodstvo, izvoz podatkov v davčno knjigo DDV in izvozu v blagajniško poslovanje, razširitev izvoza podatkov z novim virom načinom plačil
 • na gotovinski prodaji pri izvozu za "Izpis podatkov  o izdanih računih za DU" za glave računov je urejen zajem podatkov o načinih plačil računa iz novega vira
 • na izpisu Rekapitulacija Blaga in davkov je urejen prikaz več načinov plačil iz novega vira
 • Izpis Rekapitulacija blagajn urejen prikaz več načinov plačil iz novega vira za gotovinske račune
 • Izpisi - Analiza prodaje, iz OLAP preglednice umknjene dimenzije načinov plačil iz glave račune
 • na izpisih računov gotovinske prodaje je urejen prikaz načinov plačil z zneski iz novega vira, prav tako je urejeno prikazovanje pridobljenih točk in novo stanje točk na darilnih karticah in karticah ugodnosti
 • v primeru plačevanja s POS terminalom se na računih izpišejo vse POS transakcije, prav tako se le te izpišejo na POS potrdilih, kopijah
 • uporabniki, ki ne uporabljate komercialnega modula in ne uporabljate več kot treh načinov plačil ter imate svoje obrazce računov vam le teh ni potrebno spreminjati, v primeru da uporabite več kot tri načine plačil se prva dva načina plačil prepišeta vsi ostali pa seštejejo v vračilo oz. doplačilo.
 • pri Knjiženju prometa blagajne je urejen prenos načinov plačil iz novega vira, ter prenos prometa in zapis privzetega vira v novo tabelo načinov plačil, urejeno tako preko linkanega serverja kot preko datotek.
2023.07.001
 • V gotovinski prodaji smo onemogočili izstavitev gotovinskih računov brez, da se natisnejo  
 • Predračuni - Urejeno prikazovanje maske artiklov preko F8, ko modul ni povezan z MSP-jem
 • Urejeno upoševanje značke varnostnega sistema "TDR - Izdajnica, spreminjanje: Potrdi" le na potrdi Izdajnic. 
 • Izpis kartice artikla preko "F7 - Kartica maloprodaje" je omogočena tudi v združenih sistemih TDR/MSP. V tem primeru se kartica jemlje iz prometnih podatkov MSP. V primeru, ko je dovoljena prodaja v minus zaloge in obstajajo zapisi gotovinske ali negotovinske prodaje, ki niso še knjiženi, se na koncu kartice izpišejo tudi taki neknjiženi zapisi iz izdaj TDR.
2023.06.001
 • Ob izdaji gotovinskega računa je zgornja meja omejitve za ceno postavke in vrednosti računa povečana. Gre za preventivno kontrolo v primeru, ko se pomotoma ali vpisuje ali poskenira črtno šifro v napačno polje.
 • Ko je vključena nastavitev kontrole predznaka količin ali ko velja maloprodaja brez zalog v sistemih TDR/MSP, se kontrola na avansne postavke ne izvaja.
2023.05.006
 • V gotovinski in negotovinski prodaji modula TDR smo dodali možnost :
  • iskanja predračunov iz FAK po celotnem nazivu kupca (stolpec je potrebno dodati preko desnega klika)
  • Omogočili smo prenos analitik iz predračunov FAK v negotovinsko prodajo TDR. Analitike se prenesejo v primeru, ko le te niso izpolnjene v glavi negotovinske prodaje TDR v nasprotnem pa se ne prenesejo
  • Če obstajajo razlike med analitikami na vrsticah in v glavi predračuna , nas program pri prenosu v negotovinsko prodajo TDR obvesti o obstoju tovrstnih razlik 
 • V srbski lokalizaciji programa TDR je bil urejen prenos količine iz veleprodajnega  v maloprodajno skladišče v gotovinski in negotovinski prodaji. V določenih primerih je program javil napako o manjkajočih količinah, kljub temu, da je bilo blago na zalogi. 
 • Odpravljena je bila težava do katere je prišlo pri prenosu v BP, če smo obdelavo zagnali preko gumb Izvoz v finančno knjigovodstvo DK.
2023.05.001
 • Na gotovinski, negotovinski prodaji in predračunih je urejena kontrola za minimalno prodajno cena artikla tudi pri nabiranju artiklov preko ukaza F5. Kontrola se proži na potrditev dokumenta in je vezana na varnostni sistem o dovoljenju prodaje pod minimalno ceno.
 • Pri prodaji v Maloprodaji (Gotovinska, Negotovinska, Predračuni) se je vnosno okno vnosa gotovinskih računov,  negotovinskih dobavnic in predračunov dopolnilo z informacijo o razpoložljivi zalogi. Ta razpoložljiva zaloga se izračuna iz trenutnega stanja na skladišču materialno skladiščnega poslovanja in od tega se odšteje količina iz vrstic gotovinskih računov in dobavnic, ki še niso bila knjižena v MSP. Mesto prikaza novega podatka je poleg prikaza trenutne zaloge. Razpoložljiva zaloga se prikazuje samo v primeru, ko je v nastavitvah programa potrjena nastavitev "Izdaja blaga brez zaloge" in je na ustrezni vrsti prometa potrjen prikaz razpoložljive zaloge..
 • Iz preglednice dobavnic za zaklepanje ali odklepanje so umaknjeni vsi zapisi dobavnic, ki so že preneseni v gotovinsko prodajo.
 • V nastavitvah programa je na zavihku "Gotovinska prodaja" nova nastavitev "Uvoz šifrantov na off-line". Ta nastavitev je aktivna samo v primeru off-line tipa blagajne. Privzeta nastavitev je potrjeno, to pomeni, da se na off-line uvozijo podatki šifrantov artiklov, strank, cen, ... Če ta nastavitev ni potrjena, potem se na off-line ti šifranti ne uvozijo. Nastavitev velja za prenose preko besedilnih datotek in za prenose preko linkanih serverjev. Uporaba te nastavitve je smiselna samo v primeru, ko je postavitev on-line in off-line blagajn na istem (centralnem) serverju ali pa ko so postavljeni posebni prenosi preko sql replikacij.
2023.03.001
 • Sprememba načina interpretacije sporočila iz POS terminala v primeru vrste povezave Bankart, kar odpravlja blokiranje programa v primeru vnosa napačnega PIN-a (3x) na terminalu.
2023.01.001
 • Pri popravljanju, dopolnjevanju analitičinih podatkov na negotovinskem računu se le ti ob potrditvi preneseju tudi v vrstice že vpisane izdaje.
 • Odpravljena je težava pri knjiženju zaključka dneva v blagajno za primer, ko je izbrana le možnost prenosa v blagajniško poslovanje in nekatere druge situacije povezane z masovnim knjiženjem.
2022.18.001
 • Odpravljena težava v Analizi prodaje, ko se dimenzije vrtilne tabele za prikaz podatkov o dodatnih lastnosti artiklov niso ustrezno poimenovale (prikazalo se je ime vf1 - vf5).
2022.17.003
 • Odpravljena napaka iz predhodne verzije, ko se je na postavitvah off-line blagajn pri knjiženju v knjigovodstvo javila napaka za povezovanje na nastavitve Fakturiranja.
2022.17.002
 • Na formi »Poslovalnice« je dodan gumb »Nastavitve zaključka dneva«. S klikom nanj se odpre forma za določitev določenega števila parametrov, povezanih z zaključkom dneva, in sicer področja za finančno in DDV knjiženje, Temeljnica DK in Dogodek DK, izvoza v DK, DDV in BP, izbira prenosa darilnih bonov in darilnih kartic.
 • To pomeni, da smo nastavitev večine parametrov iz računalnika preselili v poslovalnico.
 • Parametri, ki so bili preneseni v poslovalnico, so še vedno vidni na ekranu, ki se prikaže ob začetku zaključka dneva, vendar so blokirani, torej jih ni mogoče spreminjati na tem ekranu, ampak samo na poslovalnici.
 • V poslovalnicah je bil med ostalimi parametri za zaključek dneva dodan parameter, ki označuje poslovalnico za skupinski prenos podatkov.
 • Pri gotovinski prodaji je pri izvajanju zaključka dneva možno hkrati izvesti zaključek dneva za vse poslovalnice, kjer je omogočen skupinski prenos, če je za posamezno poslovalnico vključen parameter za skupinski zaključek.
 • Največji datum, za katerega je mogoče narediti skupinski zaključek, je trenutni datum - 1
 • Na formi za zaključek dneva je dodana možnost (s klikom na za to namenjeno ikono) izbire poslovalnice za skupinsko izvedbo zaključka dneva.
2022.17.001
 • Ob potrditvi gotovinskega računa v TDR-ju se pri knjiženju izdaje v MSP upošteva SM iz Vrste prometa TDR, v kolikor je ta prazna se upošteva iz Vrste prometa MSP, kamor se izdaja poknjiži.
2022.16.001
 • Na maskah preko gumbov F2, F5 in F8 je poenoteno iskanje podatkov, vključujoči * pred besedo za iskanje po začetku iskane vrednosti. Usklajena oblika in postavitve polj v glavi mask.
 • Pri prenosu negovotinvke dobavnice v gotovino je urejeno da se upošteva kljukica "Izpis kupca", tudi za fizične osebe, na izpisu računa.
2022.15.001
 • Obvezen vnos načina plačila za POS plačilo v nastavitvah programa, če je vključeno delo s POS plačilom. POS plačilo mora biti označeno na izbranem plačilnem sredstvu.
 • Največja dovoljena dolžina imena plačilnega sredstva, označenega kot POS plačilo, je lahko 19 znakov. Program ob namestitvi odreže vsa imena označena s plačilom POS od 20. znaka do konca.
 • V šifrantu "Poslovalnice" je v "Dodatne nastavitve" nova nastavitev "Negotovinska prodaja" v sklopu "Upoštevanje cenika stranke", ki določa ali se ob vnosu vrstic negotovinske dobavnice cene predlagajo iz cenika stranke. Privzeta nastavitev je "potrjeno", kar pomeni dosedanje predlagajnje cen. Če nastavitve ni potrjena, pa se ob negotovinski prodaji posebni ceniki in cene stranke ne upoštevajo, temveč se predlagajo splošne cene iz nastavitev poslovalnice ali nastavitev programa. S tem se lahko poenoti delovanje upoštevanja cenika strank z izdajo računa na gotovinski prodaji.
 • Na vnosnih maskah negotovinske dobavnice in predračuna je omogočen vnos podatka "Naslovnik Ulica" do 140 znakov.
 • Dopolnitve delovanja prenosa podatkov iz odpremnih nalogov NDK v maloprodajo v negotovinsko prodajo, ko velja sistem vodenja zalog maloprodaje v modulu MSP. Obstoječa nastavitev "Knjiženje v Negotovinsko prodajo TDR" v šifrantu Knjige naročil na zavihku "Knjiženje v TDR" tako velja za kreiranje dokumenta medskladiščnega prenosa MSP. Pri tem morajo biti skladišča na prejemni strani in poslovalnice usklajeni. Ko se tak odpremni nalog knjiži, se kreira dokument prenosa z ustrezno dopolnjenimi podatki o poslovalnicio in maloprodajnih cenah.
 • Pri vnosu Kartice zaupanja ob izdaji računa, je v prejšnji verziji prišlo do neskladja med nastavitvami in zapisi v promete Kartice zaupanja. V primeru, ko v nastavitvah ni bila označena nobena opcija za vnos kartice (na začetku, na koncu) in pri uporabi nove funkcije F3 Vnos KZ, se to ni ustrezno zapisalo. S to verzijo je ta napaka odpravljena.
2022.14.001
 • Odpravljena težava pri uporabi hitrih tipk F8 in F5 v Trgovini na drobno, ko modul ni povezan z Materialno skladiščnim poslovanjem ali modulom Dobavitelji in kupci.
2022.13.003
 • V nastavitvah programa je na zavihku "Kartica zaupanja" nova nastavitev "Potrditev vnosa", s katero določamo, kako se ob izdaji računa forma za vnos kartice zaupanja prekliče ali potrdi. Privzeta nastavitev je "potrjeno", kar pomeni, da moramo izbiro potrditi s klikom na ustrezen gumb. Če nastavitev ni potrjena, pa lahko formo za vnos KZ zapiramo z <esc> ali z <x> v desnem vogalu forme, seveda dokler šifra stranke KZ ni vnesena. Ko pa je šifra KZ vnesena, moramo vnos potrditi ali opustiti na standarden način preko ustreznih gumbov.
 • Na vnosu gotovinskih računov in negotovinskih dobavnic je poleg obstoječih načinov dodana možnost vnosa kartice zaupanja preko gumba "Vnos KZ (F3)", dokler se vnos vrstic še ni začel. Tako lahko prikličemo okno za vnos KZ tudi po tem, ko smo že v novem računu in prosto pregledujemo artikle ali cene ali pa smo opustili vnos vrstic in ponovno začeli z vnosom vrstic.
 • V šifrantu "Poslovalnice" je na "Dodatne nastavitve" nova nastavitev "Gotovinska prodaja - upoštevanje cenika strank", ki določa ali se ob vnosu vrstic gotovinskega računa cene predlagajo iz cenika stranke. Privzeta nastavitev je "potrjeno", kar pomeni dosedanje predlaganje cen. Če nastavitve ni potrjena, pa se ob gotovinski prodaji posebni ceniki in cene stranke ne upoštevajo, temveč se predlagajo splošne cene iz nastavitev poslovalnice ali nastavitev programa.
 • Na preglednici negotovinske prodaje in oknu za vnos negotovinske prodaje je stalno omogočen dostop do priponke (dobavnice).
 • Odpravljena težava pri uvozu XML ko se ni prepoznala davčna stopnja.
 • Pri uporabi noprintZ ( Fin4Green ) se je odpravilo določene pomanjkljivosti vezane na Gotovinski račun in kopijo gotovinskega računa:
  • pošiljanje stanja kartice tudi ko na računu ni pridobljenih točk
  • urejeno besedilo na koncu računa (število + dodano točk)
  • urejeno besedilo o pridobljeni ugodnosti (dodan EUR)
  • urejeno polje "s popustom brez DDV", sedaj piše znesek brez računa
  • v vrsticah dodan % skupnega popusta (vpisan + predlagana ugodnost + rabat iz glave dokumenta).
  • kopija računa na noprintZ ima dopolnjeno pošiljanje številke kartice zaupanja in urejen podatek  "s popustom brez DDV"
2022.13.002
 • Pri brisanju predračuna v TDR, ko v pogovornem oknu se klikne na X (desno zgoraj), program deluje enako, kot da bi kliknil na možnost »NE« (predračun se ne izbriše).
 • Na preglednici »Pregled knjiženja v MSP« je nov gumb "Zbirno po artiklih". Odpre se nova preglednica, ki prikazuje neknjižene vrstice zbirno na nivoju artikla. Pregled po artiklu je zbirno na nivoju naslednjih podatkov: Šifra artikla, Serija in podatek Opomba.
2022.12.001
 • V skladu z novim desetim odstavkom 81. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) ki določa, da davčnemu zavezancu za opravljeno dobavo blaga ali storitev ni več treba izročiti računa v papirni obliki končnemu potrošniku, razen če končni potrošnik to zahteva, se je tak način tiskanja uredil v modulu TDR.
 • Šifranti - Poslovalnice: Na vnosu dodatnih nastavitev je nova nastavitev »Gotovinska prodaja – Tiskanje računa za končne potrošnike se samodejno izvede«. Privzeta nastavitev je potrjena, to pomeni, da program deluje na način, da ob zaključku vedno ponudi tiskanje računa. Če nastavitev ni potrjena, potem pa se tiskanje ne predlaga samodejno in se račun lahko tiska samo na zahtevo kupca.
 • Knjiženje - Gotovinska prodaja: Ob zaključku računa za končnega potrošnika se predlaganje tiskanja izvaja glede na novo nastavitev. V primeru, ko se tiska račun samo na zahtevo kupca, je ob zaključku računa dodaten gumb »Potrdi in tiskaj (F11)«, preko katerega lahko natisnemo račun, ko ga kupec zahteva. V nasprotnem primeru se z dosedanjim potrjevanjem račun (F12) tiskanje ne izvede. Za potrebe tiskanja računa na zahtevo kupca je tudi dodan gumb »Tiskaj zadnji račun«, s katerim lahko natisnemo zadnji izdani račun na določeni blagajni. Primer: nastavljeno je tiskanje samo na zahtevo kupca; na blagajni se že izvaja naslednji vnos računa in šele takrat predhodni kupec zahteva račun. Preko tega gumba lahko natisnemo predhodni izdani račun, brez da zapuščamo trenutni vnos računa. Seveda ta gumb lahko uporabimo, tudi če se je predhodni račun natisnil in se takoj potrebuje kopijo računa. Ko se izdaja račun po 82.čl.ZDDV (v obliki za davčnega zavezanca), pa program vedno ponudi tiskanje računa, ne glede na novo nastavitev.
 • Na preglednici in vnos/urejanje vrste prometa je dodano polje Neaktivnost. Uporabi se za določanje aktivnosti vrste prometa. Na preglednici se novo polje uporablja za filtriranje aktivnih/neaktivnih vrst prometa.Samo polje ne omejuje izbire vrste prometa na podrejenih vnosih.
 • Na vnosu računov preko t.i. "ekrana na dotik" (touch screen) se po vnosu artikla preko predloge hitrih gumbov, odpre dodatno okno za vnos serije, če se artikel vodi po serijah.
 • V nastavitvah knjiženja v knjigovodstvo dodana polja za definiranje načina in kontov za knjiženje koriščenih avansov na maloprodajnih računih.
2022.11.001
 • Knjiženje
  • Negotovinska prodaja
   • Na dobavnicah, ki so že bila knjižena v Fakturiranje, sprememba datuma dokumenta ni možna.
2022.10.001
 • Gotovinska prodaja
  • Uporaba dodatnega prikazovalnika (POS display) na prodajnem mestu
   • Prikaz vnosa računa na teh posebnih prikazovalnikih se je v tej verziji posebej uredilo za manjše ekrane (primer 800x480).
   • Nastavitve dodatnega prikazovalnika se pri prenosu podatkov iz centrale na off-line blagajno lahko dodajo k ostalim podatkom za prenos. V nastavitvah prenosa je za ta namen dodana nastavitev »Prenos nastavitev POS barvnih zaslonov«.
2022.09.001
 • Gotovinska prodaja
  • V primeru, ko so nastavljene maske šifer artiklov na znakovni vnos brez predpone, se na prodaji ob vtipkani napačni (neobstoječi) šifri artikla ni odprlo dodatno okno z napako, na katero je prodajalec moral ustrezno reagirati. Ta pomanjkljivost glede na to posebno masko je v tej verziji odpravljena.
  • Uporaba dodatnega prikazovalnika (POS display) na prodajnem mestu
   • V nastavitvah programa na urejevanju POS opreme je dodan zavihek »Barvni prikazovalnik«. Tu vnašamo prikazovalnike, katere lahko uporabljamo na posameznih prodajnih mestih ali info pultih. Vnaša se poljubno število prikazovalnikov z ustreznimi nastavitvami, katere vsebine in kako se na teh ekranih to prikazuje.
  • Na zgornjem delu preglednice »Gotovinska prodaja« je dodan gumb »Prikazovalnik za stranke«. Na tem gumbu se odpre dodatno okno za izbor prikazovalnika, katerega želimo uporabljati na konkretnem računalniku, t.j. te nastavitve so tako vezane na posamezen PC.
2022.08.001
 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Plačevanje preko povezanega bančnega POS za masko na ekranih na dotik (touchscreen)
    • Dodana je možnost plačevanja preko POS bančnih terminalov. Ob plačevanju računa je na vnosih načinov plačil dodana izbira »POS plačevanje«. Delovanje in pogoji enaki, kot velja na standardni formi vnosa računov.
 • V pošiljanje na storitev noprintZ dodani tudi podatki o bonitetah.
2022.05.001
 • Knjiženje
  • Gotovinska in Negotovinska prodaja
   • Ko je nastavljen prenos predračunov iz Fakturiranja, je izbor dopolnjen s polji za izbor leta predračunov in knjige predračunov. Izbor knjige predračunov je omejen glede na knjigo dokumentov za predračune in na varnostni sistem.
2022.04.001
 • Knjiženje
  • Negotovinska prodaja
   • Na vnosu dobavnice je funkcija »Osveži cene« dopolnjena na način, da se lahko na vrstice dobavnice napolni cena, veljavna na poljubno vpisan datum. Privzeto delovanje je dosedanje, t.j. predlaga tekoči datum.
2022.02.001
 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Delovanje storna računa, ki je bil plačan preko POS terminala, je sedaj narejeno tako, da se v način plačila, v katerem je zavedeno POS plačilo predlaga privzeti način plačila. Nato se lahko izbere ustrezen način plačila, na katerem naj bi bil zapisan storno plačila.
  • Priprava podatkov za knjigovodstvo mM
   • Ko knjižimo promet gotovinske prodaje v miniMAX je področje za izvoz obvezno. Če področje ni vpisano ali ne obstaja, program ne dovoli nadaljevanja.
 • Ko se prenaša odpremne naloge NDK v gotovinske računa TDR in imamo sistem maloprodaje brez zalog, se po prenosu ustrezno uskladijo podatki zbirnih tabel TDR, katere so v predhodnih verzijah ostale neusklajene.
2022.01.001
 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Dopolnitev kontrol ob zaključevanju gotovinskih računov v povezavi s plačevanjem preko bančnega POS terminala.
2021.17.002
 • Pri knjiženju gotovinske prodaje v knjigovodstvo se sedaj iz knjižne skupine prepišejo tudi dodatne tri analitike.
2021.17.001
 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Dopolnitev delovanje programa pri hkratnih vnosih gotovinskih računov na več blagajnah, zaključevanju gotovinskega računa in pri plačevanju preko bančnega POS terminala.
2021.16.003
 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Dopolnitev kontrol in delovanje programa pri zaključevanju gotovinskega računa in pri plačevanju preko bančnega POS terminala v primerih prekinjanja delovanja programa (zunanji vzroki, s strani uporabnika ipd.), prekinjanja bančne transakcije in vračanja v vnosne vrstice in dodajanja vrstic. V povezavi s tem je pri vračanju iz plačevanja računa nazaj na vrstice preprečeno brisanje vrstic.
2021.16.002
 • Pri zbirnem knjiženju dobavnic v fakturiranje se sedaj lahko določi, da se različne analitike prenesejo v vrstice računa.
2021.16.001
Sistem kartic zaupanja
 • Dopolnilo se je obstoječ sistem kartic zaupanja z dvema novima sistemoma uporabe teh kartic. Dosedanji sistem je ostal nespremenjen, nova pa sta sistema »pripis in obračun bonitet preko kartice zaupanja« in »obračun popustov (bonitet) ob prodaji«.
  • »pripis in obračun bonitet preko kartice zaupanja«: v tem načinu se nabiranje točk in obračun izvaja na način, da se namesto tiskanja bonov za dosežene bonitete vrednost teh bonitet naloži na samo kartico. To naloženo vrednost se potem lahko koristi ob nakupih blaga.
  • »obračun popustov (bonitet) ob prodaji«: v tem načinu pa se na podlagi nakupov v določenem obdobju sprotno priznava popust ob prodaji blaga. Pri tem načinu se poleg lestvic za izračun popusta vnaša tudi obdobja, v katerem se išče opravljene nakupe za kupca, imetnika kartice zaupanja.
 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Ob prodaji blaga so dopolnitve za nova sistema uporabe kartic zaupanja
   • dosežene bonitete se lahko koristi ob zaključku računa na način, da se željeno vrednost bonitete uporabi za zmanjšanje zneska za plačilo
   • na podlagi doseženih nakupov v določenem obdobju se predlaga popust na vrsticah prodaje
 • Izpisi
  • Pregled prometa po karticah zaupanja
  • Program dopolnjen glede na sistem uporabe kartic zaupanja. V odvisnosti od nastavitev so tako aktivne ali neaktivne določene obdelave v programu.

Odpravljena težava pri vnosu prejemov, ko tipki [Shift][Insert] v nekterih primerih nista odpirali okna za vnos vrstice

2021.09.001

Knjiženje - Predlaganje prodajnih cen na dokumentih izdaje

 • Popravek predlaganja prodajnih cen, v primeru, ko na poslovalnici ni vpisan cenik gotovinske in negotovinske prodaje. Program sedaj predlaga ustrezno prodajno ceno iz cenika v nastavitvah modula.
 • V programih knjiženja je na preglednicah dopolnjeno iskanje dokumentov, v katerih je zapis s konkretnim artiklom in serijo za artikle, katerim se vodijo serije na način "Samo sledljivost".
2021.05.001

Predlaganje prodajnih cen na dokumentih izdaje

 • V Trgovini na drobno se je iskanje prodajnih cen v cenikih razširilo z dodatnim nivojem iskanja. Poleg akcijskih cenikov, cenikov konkretne stranke, cenikov kartic zaupanja in privzetih cenikov poslovalnice se iskanje izvaja še po ceniku iz nastavitev programa. Cena iz tega cenika se predlaga samo v primeru, ko v vseh prejšnjih cenikih cena ni bila najdena, ne glede na to, ali je cena v tem ceniku najugodnejša ali ne.

Negotovinska prodaja

 • Dopolnjen program knjiženja negotovinskih dobavnic v Fakturiranje. Na nastavitveni formi za knjiženje "Prenos dobavnic v Fakturiranje" je nova nastavitev "Datum zapadlosti" z naslednjimi izbori: Iz podatka Rok plačila; Datum dobavnice + neto dnevi kupca; Tekoči datum + neto dnevi kupca; Datum računa + neto dnevi kupca; Izbrani datum. V odvisnosti od izbora se v račun Fakturiranja napolni datum zapadlosti. Ta novi sistem polnjenja datuma zamenjuje obstoječega, ko se je datum zapadlosti izračunal iz datuma računa ali iz samega roka plačila na dobavnici.

Gotovinska prodaja

 • Odpravljeni napaki iz prejšnje verzije programa: pri storniranju računa prikaz obvestila o nevpisani številki blagajne in storno se ni nadaljeval ter pri vnosu vrstice v nekaterih primerih, ko se je prikazalo obvestilo o nepravilni vrednosti v polju cena.

Predračuni

 • Pri uvozu vrstic predračunov iz ročnih terminalov se je dodalo uvoz dodatnega podatka (»Nastavitve ročnih terminalov« – polje »Dodaten podatek«), ki predstavlja serijo artikla.

Nastavitve programa

 • V nastavitvah POS opreme so za zaslone na dotik (touchscreen) dodane nastavitve prikaza t.i. hitrih gumbov. Gre za nastavitve, s katerimi lahko dodatno prilagodimo število in velikost prikazanih podatkov na posameznem gumbu.
2021.04.001

Šifranti: Vrste prometa

 • V šifrantu je dodano polje »Šifra vrste dokumenta« za vnos / izbor vrste dokumenta, ki se uporabi pri shranjevanju dokumenta v dokumentacijski sistem eR. Polje je dodano tudi v izvoze / uvoze podatkov šifranta. Privzeta nastavitev je »S – Stranke«. Izbor je aktiven samo, ko obstaja licenca za napredne funkcionalnosti eR.

Knjiženje: Negotovinska prodaja

 • Dodana standardna pasica za delo s priponkami. Priponka se doda ob tiskanju, ni prostega dodajanja priponke – aktivni sta samo opciji »Odpri« in »V fascikel«.

Uvoz podatkov iz ročnih terminalov

 • Uvoz podatkov iz terminalov se je dopolnil v tem, da se je dodalo možnost ažuriranja in združevanja uvoženih podatkov. Nova nastavitev na formi uvoza »Ažuriraj / združi vrstice«. Če je potrjena, se v primeru novega dokumenta združijo podatki na nivoju šifre artikla in serije, v primeru obstoječega dokumenta pa se uvoženi podatki dodajajo na obstoječe vrstice, ravno tako na nivoju šifre in serije artikla. Ta možnost je aktivna na vnosu prejemov in predračunov.

Izpis POS računa

 • V primeru nastavitve "Sestavnice - neposredni izbor", sedaj pravilno izpiše ceno in vrednost postavke za sestavnico.
2021.02.001


V tem prispevku