Obračun storitev (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Šifranti - Otroci, Učenci... - Tiskanje - Osebna številka (mojaMALICA): Dodana je nova možnost razvrstitve podatkov "Naziv skupine, Naziv otroka". Razvrstitev omogoča vrstni red podatkov na izpisu po nazivu skupine in znotraj skupine po nazivu otroka. 
 • Pripomočki – Sprememba statusa aktiven: V izbor Status je dodana nova možnost „Brez spremembe“. V primeru izbora se status Otroka/Stranke ne spremeni.
 • Nastavitve programa - zavihek mojaMALICA: Posodobljena je preglednica z obstoječimi nastavitvami in dodana možnost vnosa podatkov za novo plačljivo opcijo prijave šolske prehrane preko aplikacije mojaMALICA. 
 • Šifranti - Otroci/Učenci/Koristniki: Na preglednico otrok je dodano novo polje Prijava na prehrano. Osnovna vrednost tipa prijave  je Ni prijavljen, možna pa sta še izbora Tiskani obrazec in Elektronska prijava. Polje je dodano tudi na preglednico za urejanje podatkov otroka. 
 • Šifranti - Otroci - zavihek webVrtec: 
  • Vzpostavljena je možnost izbora šifre nadrejenega sorojenca, na katerem se bodo določili prijavni podatki starša ali skrbnika za aplikacijo webVrtec.
  • Vzpostavljene so kontrole pri vnosu in potrditvi E-maila ali Telefona na uporabnika webVrtec in s tem unikatnost podatka. E-mail ali Telefon starša oz. skrbnika se lahko zapiše samo enkrat na nadrejenem sorojencu in ne sme obstajati enak zapis na drugih otrocih ali v Mati, Oče ali Skrbnik. 
 • Šifranti - Otroci: Na preglednico sta dodani polji Sorojenec in Naziv sorojenca. 
 • Pregled prijav (mojaMALICA): Ob potrditvi novega gumba se odpre preglednica s filtrom na šolsko leto in z vsemi podatki, ki so bili vneseni preko mojaMALICA in so vezani na Prijavo na šolsko prehrano. Preglednica ostane odprta tudi, ko na osnovnem oknu delamo vnose, popravke. Če se v osnovni preglednici postavimo na otroka, se v novi preglednici fokus postavi na istega otroka. Nov gumb je vzpostavljen na naslednjih preglednicah:
  • Evidentiranje obrokov – Prijave/Odjave – gumb Priprava – preglednica Priprava odjav/prijav.
  • Evidentiranje obrokov – Prijave/Odjave – gumb Priprava: Priprava odjav/prijav – gumb Skupine.
  • Evidentiranje obrokov – Prijave/Odjave – gumb Priprava: Priprava odjav/prijav – gumb Skupine – gumb Otroci. 
  • Evidentiranje obrokov – Urejanje vzorca - preglednica.
  • Evidentiranje obrokov – Neposredni vnos – preglednica.
  • Šifranti – Otroci – preglednica.
2024.04.001
 • Šifranti - Otroci/Učenci/Dijaki... - Uvoz - Uvoz iz šifranta zaposleni: Pri uvozu iz šifranta Zaposleni je dodano okno za vnos datuma zgodovine. V zgodovino se vpiše izbrani datum in ostali podatki. 
 • Šifranti - Otroci: Dodan je nov zavihek webVrtec, ki je aktiven v primeru, da je koda programa = V in če je vzpostavljen ključ »OST – NASTAVITVE PROGRAMA – webVrtec - neaktivno« (prepoved prepovedi). V zavihku webVrtec je vzpostavljena preglednica s podatki za Mati, Oče in Skrbnik.
 • Šifranti - Šifranti vrtci: Vzpostavljen je nov šifrant Vzgojitelji, ki je aktiven v primeru, če je koda programa = V in če je vzpostavljen ključ »OST – NASTAVITVE PROGRAMA – webVrtec - neaktivno« (prepoved prepovedi).
 • Šifranti - Skupine: V šifrant Skupine so na preglednico in na »Vnesi zapis« in »Popravi zapis« dodana nova polja, ki so vidna samo v primeru, če je koda programa = V in če je vzpostavljen ključ »OST – NASTAVITVE PROGRAMA – webVrtec - neaktivno« (prepoved prepovedi):
  • Vzgojitelj (webVrtec): ponudijo se samo vzgojitelji, ki imajo v šifrantu Vzgojitelji tip = 1 – Vzgojitelj.
  • Pomočnik (webVrtec): ponudijo se samo pomočniki, ki imajo v šifrantu Vzgojitelji tip = 2 – Pomočnik.
  • Pomočnik 2 (webVrtec): ponudijo se samo pomočniki, ki imajo v šifrantu Vzgojitelji tip = 3 – Pomočnik 2.
 • Evidentiranje obrokov - Analiza prijavljenih in koriščenih (prevzetih) obrokov (brez evidence sprememb): Urejen je prikaz števila Prijavljenih v primeru, ko vpišemo otroku za dan SO ali O1D, potrdimo spremembo in ga ponovno prijavimo.
 • Evidentiranje obrokov - Subvencije šolske prehrane: Izpisu Zahtevek za MIZKŠ od 9/2013 je z namestitvijo dodeljen status Neaktiven, ker se ne uporablja več. 
 • Obračuni – Zaključek: Urejen je zaključek obračuna v primeru, ko šifra občine, ki je določena v Zgodovini otroka, ne obstaja.  
 • Evidentiranje obrokov - Analiza prijavljenih in koriščenih obrokov: Dodani sta dimenziji „Šifra enote iz zgodovine učenca“ in „Enota iz zgodovine učenca“. 
 • Evidentiranje obrokov: Vzpostavljena je nova preglednica za izbor Več skupin, v kateri je možnost filtriranja, vzpostavitev vrstnega reda podatkov v stolpcih in poljubnega vrstnega reda stolpcev, ki se ohrani na nivoju operaterja. Nova preglednica je urejena na:
  • Evidentiranje obrokov - Neposredni vnos.
  • Evidentiranje obrokov - Prijave/Odjave – gumb Neposredni vnos.
  • Evidentiranje obrokov - Prijave/Odjave - gumb Urejanje vzorcev.
  • Evidentiranje obrokov - Urejanje vzorca.
  • Otroci-Izpis-Osebna številka (mojaMALICA).
2024.03.001
 • Evidentiranje obrokov – Kuhinjski pult in SAOP Odjave obrokov: dopolnjen je Pregled:
  • Prvi štirje pregledi so po novem oštevilčeni.
  • Število pripravljenih obrokov je preimenovano v Število pripravljenih obrokov v KUH.
  • Seštevki so obarvani modro in v naziv dodane številke iz katerih podatkov se izračunajo.
  • Preimenovan je sklop Število nepostreženih v Število nepostreženih pripravlljenih.
  • Dodan je nov sklop Število nepostreženih.
  • Dopolnjen je prikaz Število prijavljenih obrokov: vedno se prikaže stanje prijavljenih obrokov, ne glede na to ali so že bili koriščeni ali ne.  
  • Urejen je prikaz Število postreženih neprijavljenih za primere, ko je otrok odjavljen, ima SO ali ni prijavljen na obrok.
  • Če je v modulu Kuhinja definirano število pripravljenih obrokov, se prikaže seštevek v sklopu Število nepostreženih pripravljenih in Število nepostreženih. Drugače je seštevek v obeh sklopih 0.
 • Šifrant Otroci (koda programa V) – zavihek Vrtec – Zgodovina: Pri dodajanju novega zapisa se v sklopu podatkov Plačnika ponudijo podatki iz Otroci in ne več iz zadnjega zapisa v Zgodovini otroka. 
 • Šifrant Otroci/Učenci,... - Dopolnjena je sprememba naziva v sklopih Oče, Mati in Skrbnik za primere, ko spremenimo naziv. Program ob kliku na gumb Stik prepiše nov naziv.
 • Obračuni - Izvoz - SDD SEPA direktne obremenitve: xml datoteka se pripravi z novostmi verzije pain.008.001.08.
2024.02.001
 • Šifranti – Storitve – Obroki/Meniji: Pri dodajanju nove šifre Menija je dodana kontrola na vnosu šifre: ni dovoljen vnos šifer Nik, O1D in SO.
 • Vzpostavljene so kontrole vpisanega menija na obrokih glede na Nastavitve programa – Evidentiranje obrokov – Osnovni meni:
  - Šifranti – Storitve: Če je Storitev označena kot Obrok, je kontrola na vseh izhodih iz forme in na gumb Potrdi.
  - Šifranti – Storitve – gumb Obroki/Meniji: na preglednici je kontrola na vseh izhodih in na Zapri, če je storitev označena kot obrok.
  - Šifranti – Storitve – gumb Obroki/Meniji: pri dodajanju menija, ki ima vpisano Odjavo v Evidentiranje obrokov, je dodana kontrola na vnos Šifre povezane storitve.
 • Evidentiranje obrokov – Prijave/Odjave: Na pripravi evidence obrokov z ali brez vzorca je dodana kontrola. Če osnovnega menija iz Nastavitve programa ni vpisanega za obrok, se priprava ne izvede.
 • Evidentiranje obrokov – Prijave/Odjave: na gumbu Priprava je dopolnjen vpis menija za otroka, ki ima v Evidentiranje obrokov – Meniji določen poseben meni na obroku, ki nima v seznamu osnovnega menija iz Nastavitve programa. Sedaj se vpiše takšnemu otroku prvi meni za obrok po času vnosa.
 • Obračuni - OLAP analiza - Analiza obračunanih podatkov: dodani sta dve novi dimenziji: Datum računa in Datum opravljanja.
2024.01.001
 • Zavihek Vrtec: dopolnjen je prikaz *, če je nameščena procedura OST_OSTZgodovinaOtroka ali procedura OST_ObracuniVrtciZgodovina. Zavihek je viden na Otroci in v Nastavitve programa.
 • Obračuni - Analiza računov: Dopolnjen je prikaz Znesek SDD/UPN. V seštevek je dodan še znesek dolga. 
 • Pripomočki - Sprememba skupin in Sprememba programa: če ima stranka nameščeno proceduro OST_OSTZgodovinaOtroka, se pri potrditvi spremembe upoštevajo vrednosti v proceduri.
 • Evidentiranje obrokov - Analiza prijavljenih in koriščenih (prevzetih obrokov: 
  • Dopolnjena je dimenzija Prijavljeno. Upoštevajo se tudi subvencionirane odjave (SO) in odjave 1. dan (O1D). 
  • Dodana je nova dimenzija Prijavljeno kuhinja, v kateri se ne upoštevajo subvencionirane odjave (SO), odjave 1. dan (O1D) in nekoriščeno (Nik).
2023.11.001
 • Šifranti - Otroci: 
  • Na Vnesi zapis, Vnesi zapis iz in Popravi zapis so dodana nova polja: Nerezident, Država rezidentstva, Zuja davčna številka, Naslov nerezidenta - ulica, Naslov nerezidenta - kraj, Naslov nerezidenta - država. 
  • Nova polja so vidna tudi v preglednici.
  • Polja so vidna samo za kodo programa Š.
2023.10.001
 • Odpravljena težava s prenosom v obračun plače v primeru odprtih vzporednih obračunov.
2023.09.003
 • Obračuni - gumb Zaključek - Davčno potrjevanje računov: Dopolnjeno je obvestilo v primeru napake pri izračunu ZOI. 
 • Pripomočki - Nov Pripomoček: Odklepanje prijav/odjav za izbrano obdobje.
2023.09.001
 • Narejena je nova preglednica za izbor Več otrok. Izbor se nahaja na:
  • Evidentiranje obrokov - Neposredni vnos
  • Evidentiranje obrokov - Prijave/Odjave – gumb Neposredni vnos in gumb Urejanje vzorcev
  • Evidentiranje obrokov - Urejanje vzorca
  • Pripomočki - Pregled spremembe obrokov
  • Otroci-Izpis-Osebna številka (mojaMALICA)
 • Obračun - v primeru medmesečne spremembe in rezervacije je dopolnjen prikaz zneska in števila dni na obračunu.
 • Šifranti - Otroci/Učenci/Dijaki/Študenti/Slušatelji/Oskrbovanci/Oskrbovanci/Naročniki/Koristniki:
  • Novo poje Osebna številka, ki se izračuna ob instalaciji in ob vstopu v program OST. Osebna številka se uporablja za registracijo novega uporabnika na mojaMALICA
  • Polje je dodano na preglednico
  • Preglednica Otroci: dvoklik na otroka ali ikona »Popravi zapis« in zavihek "MojaMALICA": na preglednico je dodan prikaz osebne številke
  • Na Otroci - Tiskanje je dodan nov izbor  Osebna številka (mojaMALICA). Na gumb Tiskaj sta pripravljena dva izpisa: Osebna številka in Osebna številka - zbir.
 • Evidentiranje obrokov - Subvencije obrokov: spremenjen je izbor šolskega leta na preglednici subvencij, vnosu/popravljanu zapisa in na Uvozu subvencij obrokov iz CEUVIZ.
 • Pri registraciji in pri dodajanju novega koristnika je potrebno vpisati Osebno številko namesto EMŠO koristnika.
 • Ukinitev pravic operaterjem vezanih na nivo = 1. In dodelitev le teh preko varnostnega sistema, ključi.
2023.08.001
 • Šifranti - Otroci: urejena je kontrola na vpisan TRR in aktivnost polja Združen SDD ali UPN.
2023.06.001
 • Otroci - zavihek Vrtec - Zgodovina otroka v vrtcu: Če je Datum od večji od tekočega datuma in če v zgodovini obstaja samo en zapis, se v primeru spremembe skupine nova skupina prepiše na osnovne podatke otroka. 
 • Obračuni - Izstavitev: spremenjena je oblika obvestila v primeru napake.
2023.05.001
 • Prijava na obrok in določitev osnovnega menija: najprej se preveri ali ima otrok določen fiksen meni za obrok, ki še nima zaključka in če ima, se uporabi za osnovnega ta meni. Če otrok nima fiksnega menija za obrok, program prebere osnovni meni iz Nastavitve porgrama - Šifra osnovnega menija. Če šifra osnovnega menija ne obstaja v šifrantu Meniji, vzame za osnovnega prvega (najstarejšega) po času vnosa iz Meniji za obrok.  
2023.04.001
 • Evidentiranje obrokov - Prijave/Odjave: na potrditvi Priprave z vzorcem je popravljeno besedilo na opozorilu. 
 • Evidentiranje obrokov - Analize prijavljenih in koriščenih (prevzetih) obrokov: če je na izboru označen Prikaz po dnevih, se na potrditvi gumba Preglednica izvede kontrola na Zgodovino otrok in spremembo skupine. Če so v izboru otroci, ki imajo spremembo skupine v prihodnosti, se pojavi obvestilo: "V izboru so učenci, ki imajo spremembo skupine v prihodnosti. V preglednici izberite prikaz "Skupina iz zgoidovine učenca".". Če je dodatno postavljen še filter na Skupino ali Enoto v izboru (za primere, če je v filtru skupina otroka, ki bo šele v prihodnosti in zaradi tega otroka ne bo v preglednici), se pojavi opozorilo: "V izboru so učenci, ki imajo spremembo skupine v prihodnosti. Za pravilen prikaz vseh učencev v pravih skupinah se ne smemo omejiti na Enoto ali Skupino v tem filtru. V preglednici izberite prikaz "Skupina iz zgodovine učenca"." Na Preglednico je dodan izbor "Skupina iz zgodovine otroka" in "Šifra skupine iz zgodovine otroka".
2023.03.001
 • Evidentiranje obrokov: Na izboru Koriščenje (prevzem) obrokov je spremenjen naziv "Datum" v "Datum od".
 • Nastavitve programa - zavihek mojaMALICA: dodana je možnost označitve Prikaz odjave 1. dan, ki se upošteva pri prikazu statusa na mojaMALICA.  
 • Obračuni - Analiza obračunanih podatkov: Dodani sta še dimenziji "Občina iz obračuna" in "Šifra otroka".
2023.02.001
 • Šifranti - Otroci - Odpravljena je težava na vnosu TRR za otroka, če je v Administraciji - Uporabnik in računalnik - Nastavitev okolja, vpisan ključ HVSTRANKE=DA
 • Pripomočki - Priprava podatkov za VIROPR.DAT: Odpravljena je težava pri upoštevanju izbranih obračunov med dvema letoma. V seštevek zneskov je bil zajet znesek z enako številko neizbranega obračuna drugega leta.
2023.01.001
 • Nastavitve - Evidentiranje obrokov: dodana je nova opcija Zaklepanje po obrokih. V primeru, da označimo opcijo, se odpre šifrant Obroki, kjer lahko za vsak obrok ločeno nastavimo zaklepanje za Dan/dni prej in Ob uri. V meniju Evidentiranje obrokov - Neposredni vnos se glede na nastavitve izračuna Datum prevzema in opcije na desni klik so aktivne glede na nastavitve obroka. Če obrok nastavitve nima, se upošteva splošna nastavitev zaklepanja obrokov. 
 • Pripomočki - Priprava podatkov za VIROPR.DAT: dodana je omejitev na Davčno številko plačnika in Davčno številko otroka. Izbor na Davčno številko se predlaga, zapomni si zadnji izbor uporabnika. V primeru izbora Davčna številka plačnika se osnovni podatki berejo iz šifranta Stranke, pri izboru Davčna številka otroka pa iz šifranta Otroci. 
 • Evidentiranje sprememb - Neposredni vnos:
  • popravljen je bil pregled prijavljenih in neprijavljenih obrokov s filtrom Oznaka
  • odpravljena je bila napaka na gumbu Tiskaj
  • dopolnjen je bil izračun Prevzema naročila v primeru prijave obroka glede na nastavitev za zaklepanje obroka.
2022.18.001
 • Evidentiranje obrokov - Neposredni vnos: na preglednico je v desnem kliku spremenjen naziv Subvencionirana odjava v Subvencionirana odjava in odjava 1. dan. V primeru, da otrok nima obločbe za subvencijo obroka in potrdimo  Subvencionirana odjava in odjava 1. dan, se na preglednico vpiše oznaka O1D. Na preglednico je dodan nov filter Samo nesubvencionirane odjave.
 • Izpis Subvencije šolske prehrane: urejena je kolona Prevzeti in Odjavljeni 1. dan.
2022.17.001
 • Šifranti - Šifranti vrtci - Programi: odpravljena je težava v primeru, ko na preglednici naredimo razvrščanje po Statusu programa in dvoklik na izbrani program.
 • Priprava podatkov o izplačilih po doplačnikih (šolskega sklada) in prenos v modul DOH: Pripravljen je nov pripomoček:  Pripomočki - Priprava podatkov za VIROPR.DAT. Pripomoček je aktiven, če je v Nastavitve - Povezave vpisana Številka uporabnika DOH in če ima uporabnik dovoljenje OST - PRIPOMOČKI - Priprava podatkov za VIROPR.DAT. Po potrditvi pripomočka se odpre forma za izbor podatkov: izbor obračunov za leto od-do, šifro doplačnika. Po potrditvi izbranih podatkov iz OST se pripravi predogled podatkov, ki se bodo prenesli v Dohodnino. Če davčna številka na katerem od zavezancev ni vpisana, se prenos v Dohodnino ne izvede za noben zapis. Potrebno je vpisati davčno številko v Stranke in ponoviti prenos. 
 • Predvidene storitve - Avtomatično popravljanje po enotah: 
  • dopolnjen je izbor samo storitev, ki niso obrok. 
  • Po potrditvi Dodajanja se količina vpiše iz šifranta Storitve
 • Predvidene storitve - Avtomatično popravljanje po skupinah: dopolnjen je izbor samo storitev, ki niso obrok. 
 • Preglednica predvidenih storitev: na preglednici ni več omejitve na samo 50 zapisov.
2022.16.001
 • Obračuni - Priprava: urejena je priprava podatkov za primere, ko imamo v Nastavitve - Vrtci določene šifre storitev za poračun, oskrbo ali medmesečne spremembe in če te storitve istočasno dodamo še v Predvidenih storitvah. Program ne dovoli dupliranja zapisov, zato doda šifre iz Nastavitev in ignorira iste šifre, če so dodane preko Predvidenih storitev. 
 •  Obračuni: Urejena je dodelitev prve naslednje številke v polju Zadnji račun.
 • Evidentiranje obrokov - Urejanje vzorca: Odpravljena je težava v primeru potrditve spremembe na vzorcu. 
2022.15.001
 • Evidentiranje obrokov - Neposredni vnos: dopolnjen je izbor preko ikone Več storitev. Prikažejo se samo tiste storitve, ki so označene kot obrok.
 • Evidentiranje obrokov - Neposredni vnos: Na preglednico je dodan izbor s kljukico " Samo subvencionirani obroki". Filtrirajo se samo obroki, ki so subvencionirani. Osnovno je neoznačeno.
 • Obračuni: Na preglednico Obračuni je dodano novo polje Knjiženo SPR. Program preveri ali je knjižba iz obračuna prenesena v SPR.
  Zapiše se: 
  • Neknjiženo: nobena knjižba še ni prenesena v SPR
  • Knjiženo: vse knjižbe so prenesene v SPR
  • Delno knjiženo: samo nekatere knjižbe so prenesene v SPR (primer, če se v SPR briše že prenesen račun, potem ni po SGUIDu zapisa v SPR)
   Na desni klik je dodana možnost osvežitve statusov Knjiženo SPR vseh obračunov za leto. Osvežitev se dela vedno ob vstopu v modul OST oz. ob prenosu knjižb v SPR.
2022.14.001
 • Obračuni - Tisk/Osnutki: Dopolnjena je kontrola na TRR (neaktiven ali obstaja): če je na otroku vpisan plačnik, se kontrola izvaja na TRR plačnika. Če plačnika nima vpisanega, se izvaja kontrola na obstoj TRR za otroka.
2022.13.002
 • Šifranti - Predvidene storitve - Skupine - Učenci: Izvedena je bila predelava forme za vnos predvidenih storitev.
  Na preglednici otrok v skupini je bilo dopolnjeno sledeče:
  - dodana je bila kolona Količina
  - na desno stran preglednice je bila dodana dodatna preglednica s prikazom seštevkov količin po storitvah.
  Opis funkcionalnosti:
  Na preglednici so prikazani vsi otroci v skupini. Zeleno so obarvani tisti otroci v skupini, ki nimajo vpisanih predvidenih storitev  oziroma imajo količino=0 (v koloni ni vpisane šifre in naziva storitve). Vpis količine za storitev za te otroke lahko izvedemo z dvojnim klikom na otroka ali preko gumba Storitve. S črno so obarvani otroci, ki imajo ta trenutek vpisano količino za storitev > 0. Če naredimo spremembo količine za storitev na otroku, se vrstica otroka s storitvijo obarva modro. Če spremenimo količino na 0, se vrstica otroka s storitvijo obarva rdeče. Ob vsaki spremembi se takoj spremeni skupen seštevek količin za storitev. Na Zapri ali izhodom z X ali v primeru, da kliknemo na gumb Storitve (tudi dvojni klik na otroka), se pojavi okno, kjer lahko vse dosedanje spremembe količin shranimo, ne shranimo ali prekličemo korak. Če sprememb ne shranimo (potrdimo Ne) nam program povrne prejšnje stanje pred spremembami količin. Na preglednici otrok je vzpostavljena možnost vrstnega reda na kolonah in filtriranje. 
 • Obračun - Priprava vknjižb obračuna: odpravljena je težava pri pripravi vknjižb v primeru obračunanega davka in zneska za plačilo=0.
2022.12.001
 • Obračuni - Izvoz - SDD SEPA direktne obremenitve. V primeru, da ima stranka en aktiven in en neaktiven račun, je dopolnjen vpis zneska v XML datoteko. 
 • Obračuni - Varnostni sistem. Dodana sta dva nova ključa: OST - OBRAČUNI, preglednica: Dodaj in OST - OBRAČUNI, preglednica: Briši.
 • Šifranti - Otroci - Uvozi - Uvoz podatkov CEUVIZ: v Datum od se predlaga prvi dan preteklega meseca glede na sistemski datum. V Ukinitev plačilni razred se ponudi zadnja izbrana vrednost.
 • Obračun storitev - Šifranti - Storitve in mojaMALICA - izbor menijev. V šifrant Storitve je dodano novo polje Prepoved zamenjave menija. Na formi se nahaja pod Prepoved samostojne odjave obrokov. Polje je aktivno samo, če je vzpostavljena evidenca prisotnosti mojaMALICA: če je Prepoved zamenjave menija za storitev označena, potem je gumb "Izberi meni" neaktiven.
2022.11.001

Obračuni – Tisk/Osnutki

 • Kontrola je umaknjena iz načina izstavitve – e-pošta preko UJPnet-a B2B. Kontrola na aktiven/vpisan TRR se izvaja samo za tiste plačnike, ki imajo na Otroci nastavljeno
  • eračun v e-banko 
  • UJPNet
 • Vzpostavljen je ločen pregled napak v obliki Dnevnika

Predvidene storitve

 • Dodano je obvestilo razloga zakaj se brisanje Predvidene storitve ne izvede. Obvestilo je v obliki Dnevnika.

Evidentiranje obrokov – Subvencije šolske prehrane

 • Urejen je izračun Zneska subvencije v primeru, če ima otrok večkrat koriščen obrok v enem dnevu.
2022.09.001
 • Obračun – Tisk / Priprava osnutkov eRačunov: dodana je kontrola na bančni račun plačnika: ali račun obstaja oz. ali obstaja vsaj en aktiven račun. Če računa nima, se pojavi obvestilo. Priprava se lahko nadaljuje. 
 • Izpisi – Poračuni občin in ministrstva:
  • Urejen je izpis Poračun za občine, seštevek Skupaj za enoto v koloni Razlika do ekonomske cene. 
2022.07.001
 • Izpis položnice obračuna: odpravljena je težava vpisa S11 v številko računa.
 • Obračun – Izvoz v fakturiranje: 
  • na formo je dodano polje Vrsta fascikla in Javni fascikel.
  • Polji sta aktivni, če ima stranka pravico iCenter - Fascikli: Dodaj. Če pravice nima, bo delal program tako kot pred dopolnitvijo (Fascikel se ne kreira, samo ena priloga se shrani na račun v priponke)
  • izbrano Šifro knjige računov, Šifra artikla za doplačila računa in Šifra artikla za poračune doplačil si program zapomni zadnje izbrano na nivoju uporabnika
  • Pripravi se fascikel z nazivom: »Obračun vrtec« + - + leto obračuna/številka obračuna + - + šifra stranke plačnika.
  • V fascikel se shranijo vse priloge iz obračuna za pripravljeno fakturo.
 • Evidentiranje obrokov – Neposredni vnos in Urejanje vzorca: 
  • Spremenjene so ikone za izbor
  • Nov izbor po Enotah, izbor se izključuje z izborom Skupine
  • V izbor Skupine sta dodani še dve koloni: Šifra enote in Naziv enote. 
  • V izbor Otroci sta dodani še dve koloni: Šifra skupine in Naziv skupine
  • Spremenjen je vrstni red izbora v preglednici Otroci
2022.06.001
 • Šifranti - Otroci/Učenci: v primeru vnosa novega otroka z Vnesi iz…se prepišejo na novega otroka tudi stiki.
 • Izpis Subvencije šolske prehrane: na starem izpisu smo dodali vrstni red po mesecih na zapise Poračun preteklih mesecev. 
 • Subvencije šolske prehrane: Pripravljen je nov izpis Zahtevek za izplačilo. 
 • Uvoz odločb iz CEUVIZ: za otroke, ki že imajo odločbo in vsaj en zapis v zgodovini, se uvoz kljub temu izvede.
2022.05.001
 • Dopolnjen je uvoz otrok iz txt datoteke SIMTRO, ob vpisu podatkov otrok se vpišejo podatki tudi v Stranke.
 • Delilni pult: vzpostavljena je kontrola na že koriščen obrok oz. prepoved izdaje že koriščenega obroka.
2022.04.001
 • Izpis Subvencije šolske prehrane: Urejen je seštevek subvencioniranih obrokov na poračunu, če je bil obrok odjavljen in prevzet.
 • Izstavitev računov: urejen vpis Zneska za plačilo in Zneska računa v eRačun za primer preplačila ali dolga. 
 • Obračuni – SDD SEPA direktne obremenitve: 
  • Dodatno je obvestilo v primeru napake na trajniku z možnostjo potrditve ali zavrnitve priprave datoteke.
2022.03.001
 • Na položnici je prikaz cene prehrane na mesec v programu (polna cena) za otroka, v kolikor imamo v Nastavitve - Vrtec kljukico pri Prehrana.
 • Urejeno standardno sortiranje polj pri Šifranti - Doplačniki storitev
2021.02.002
 • Dopolnjena shema za e-Slog 2.0.
2021.01.003
 • V primeru medmesečnih sprememb so na pregledu posameznega računa pravilno prikazani dnevi odsotnosti,
 • Na Analizi obračunanih podatkov prikazani podatki iz izbranega obračuna (enota in naziv storitve).
2021.01.001V tem prispevku