Izpis Doplačilo občine ustanoviteljice

V 10. členu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, je zapisano: »Če je število otrok v oddelkih manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka, je lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca dolžna vrtcu zagotavljati sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim številom.« Zaradi lažje priprave zahtevka za doplačilo občine je v modulu OST na Obračunu izpis Doplačila ustanoviteljice.

Natančneje ga najdemo na Obračuni pod ikono za tiskanje.Tu izberemo možnost Doplačila oskrbnine.Vpišemo podatke željenega obračuna ter izberemo kriterij za razvrščanje Občina, skupina in Tiskaj.Izpiše se nam več možnih izpisov, vendar za sam prikaz doplačil ustanoviteljice izberemo OST_DoplacilaOskrbnineSU.qr2 z imenom Doplačila ustanoviteljice.S klikom na ikono Predogled, pa se nam izpiše spodnji izpis.Za pravilen izpis pa je seveda potrebno imeti najprej urejene podatke na šifrantu Skupine/Razredi.Na vsaki skupini je potrebno vpisati Normativ števila otrok v skupini.Program bo pri zaključku obračuna preveril koliko otrok je bilo znotraj datuma opravljene storitve na obračunu vključenih v posameznih skupinah in razliko med dejanskim in normativnim številom zabeležil na izpisu. To razliko pomnoži s povprečno ceno programa in na koncu sešteje vse zneske za izračun doplačila ustanoviteljice.

V tem prispevku