2023.11.004

DK Dvostavno knjigovodstvo

 • Izpis IOP: V primeru izbrane opcije 'Izpis za saldo 0' je na izpisu dodano obvestilo, da ni odprtih postavk, če le-te ne obstajajo.

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

 • Izločitev osnovnega sredstva - omejitev programa, da se kontrola in vpis analitike ob izločitvi izvede le za osnovno sredstvo, ki se izloča.

OST Obračun storitev

 • OST - Evidentiranje obrokov - Subvencije šolske prehrane: urejen je izpis prikaza obrokov v sklopu 'Odjavljeni naslednje dni' in 'Neprevzeti in neodjavljeni obroki'.

OPZ Obračun plač zaposlenim

 • Obrazci REK-O
  • Urejena priprava podatka A011 v primeru zaposlenih s statusom Detaširani za obračune, ki se nanašajo na leto 2024.
 • eBOL
  • Urejen izračun 1. dne v breme ZZZS v primeru bolniških odsotnostih v letu 2024.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Korigirani so napačni izračuni seštevka davka na gumbu zbiri v primeru brisanih vrstic v odpremnem nalogu iz vmesnega obdobja pred popravkom verzije 2023.11.003.

Sociala, zdravstvo in obračun

Sociala – Stanovalec:

 • Na zavihku »Osnovni podatki« in »Svojci« je razširjeno polje, ki prikazuje iCenter šifro, da so v celoti vidne tudi daljše šifre
 • Na zavihku Namestitev je dodana tabela »Pomičnost«, kjer je možen vnos pomičnosti uporabnika z datumskim obdobjem. Pri sprejemu uporabnika se tukaj samodejno vstavi začetna pomičnost, ki je bila vnesena na uporabnikovi prošnji. Ko se stanje pomičnosti spremeni, lahko v tej tabeli dodamo novo pomičnost z novim datumom pričetka, staro pa po potrebi zaključimo.

Zdravstvo – Zdravstveno zavarovanje:

 • Po novem letu se pri branju zdravstvenega zavarovanja za leto 2024 podatek »Zavarovalnica« vedno postavi na šifro 20, ki pomeni »Celotno vrednost krije OZZ«. Šifra je na novo dodana v šifrant. Podatek »Kritje dopolnilnega zavarovanja« se vedno postavi na »NE«

Zdravstvo – Zdravstveni karton:

 • Na zavihku Psihiater se pri vnosu dodatnega teksta pojavi večje okno, da je viden celoten tekst
 • Na zavihku Svojci sta po novem prikazana tako Status kot tudi Razmerje svojca. Ta dva podatka se prikazujeta enako kot na formi Stanovalec.
 • Zavihek Terapija –  Izdana zdravila: Levo zgoraj je dodana je opcija »Vsi uporabniki«. Če jo obkljukamo, se prikažejo izdana zdravila vseh uporabnikov, izbira uporabnika pa se onemogoči. Če kljukica ni postavljena, se prikažejo podatki zgolj od izbranega uporabnika. Pri vstopu na formo je izbran isti uporabnik kot na Zdravstvenem kartonu. Dodano je tudi obdobje izdaje, ki služi da prikaže zgolj izdana zdravila v željenem obdobju. Če je kljukica »Prikaži vse« obkljukana, se prikažejo vsa izdana zdravila in nastavljanje obdobja je onemogočeno. Če je kljukica obkljukana, pa se prikažejo samo zdravila, ki so bila izdana znotraj izbranega obdobja. Če je obkljukana opcija »Vsi uporabniki«, bo branje podatkov iz online sistema (gumb »Preberi online«) zaporedoma prebralo izdana zdravila za vse uporabnike. V tem primeru se branje prične pri uporabniku, ki ima prvo ime po abecedi in nadaljuje do tistega z zadnjim po abecedi. V vsakem trenutku lahko vidimo, pri katerem uporabniku se branje nahaja. Če opcija »Vsi uporabniki« ni obkljukana, se izdana zdravila preberejo samo za izbranega uporabnika. Funkcija prenosa (gumb »+« v skrajno desnem stolpcu v tabeli) je opremljena z dodatno funkcionalnostjo – v ta namen sta zgoraj desno dodani dve opciji, ki ju postavimo v odvisnosti od tega, kaj želimo, da se pri prenosu zgodi: če je obkljukana opcija »prenesi zdravilo v terapije«, se bo s klikom na gumb »Prenos« izdano zdravilo samodejno vneslo v terapije. Če terapija s tem zdravilom za uporabnika že obstaja, bo obstoječa terapija zaključena z datumom, ki je za en dan nižji od datuma izdaje zdravila, nova terapija pa se bo pričela z datumom izdaje zdravila. Ostali podatki bodo na novo terapijo skopirani iz obstoječe terapije. Če terapija s tem zdravilom za uporabnika še ne obstaja, se bo dodala nova terapija z začetkom, ki je enak datumu izdaje zdravila. Vse ostale podatke o terapiji pa je potrebno dopolnit ročno. Če pri prenosu obkljukamo opcijo »prenesi količino v zaloge«, se za to zdravilo za uporabnika samodejno popravi zaloga zdravila. Če le-ta v zalogi še ne obstaja, se zapiše na novo. Če zaloga že obstaja, pa se izračuna nova zaloga, tako da se prišteje nova izdaja zdravila, odšteje pa se poraba od datuma zadnjega stanja zaloge do datuma izdaje zdravila. Poraba v tem obdobje se izračuna glede na dozo in dnevno porabo terapije. K porabi se prišteje tudi izdaja zdravil po potrebi.

Zdravstvo – Poslovanje z zdravili – Pregled zaloge zdravil:

 • V zalogo je dodan podatek »Datum«, ki pomeni datum, ko je bila zaloga nazadnje poažurirana. Podatek se nahaja v tabeli in nad tabelo, kjer ga je možno tudi ročno popravit (v tem primeru kliknemo še na gumb »Popravi datum«). Zalogo je po novem možno tudi izbrisat s klikom na gumb »Izbriši«. Izbriše se zgolj ena postavka, torej zaloga zdravila za uporabnika, ki je trenutno fokusirana v tabeli. V zalogo je dodan še podatek »Datum poteka«, ki se izračuna samodejno. Izračuna se na podlagi datuma, ko je bila zaloga nazadnje poažurirana, dnevne porabe terapije, doze in izdane količine po potrebi. Če datum zadnje zaloge, dnevna poraba ali doza niso vpisani, se datum poteka ne more izračunati in je v tem primeru prazen. 

Zdravstvo - Inkontinenca – Izpis – Izpis naročilnice:

 • Pri objavi inkontinenčnih pripomočkov po novem letu se podatek način doplačila vedno objavi s šifro 1 – Brez doplačila

Delo – Skupni vnos storitev:

 • Na vseh vnosnih tabelah je na levi strani dodan podatek, ki označuje zaporedno številko vrstice

Delo – Individualna habilitacija – Pregledi:

 • Dodan je dostop do generatorja poročil, v katerem je možno v grupi Podatki izbrati novo poročilo »Individualna habilitacija«. To poročilo izpiše vse habilitacije znotraj izbranega obdobja, poročilo pa je možno poljubno oblikovati.

Delo:

 • Na vseh formah, kjer se vnašajo Dodatne storitve iz oskrbe, sta narejeni 2 spremembi. Prva sprememba je ta, da je po novem možno vnesti poljubno število vnosov iste storitve za istega uporabnika za isti dan. Prej to ni bilo možno; če je operater na nek dan storitev že vnesel, ga je drugi operater lahko zgolj popravil – povečal količino ipd. S tem se je izgubila informacija o tem, kdo je vnos naredil prvi. Zdaj si operaterji vnosov med sabo ne »delijo« ampak vnaša vsak zase. Druga sprememba je ta, da za vnos nimamo več ločenih polj oz. stolpcev za količino dopoldan, popoldan in ponoči. Za vnos količine obstaja zdaj samo eno polje »Količina«, dodan pa je še podatek »Izmena«. Pri novem vnosu storitve se izmena samodejno postavi na izmeno, v katero je operater trenutno prijavljen v program.

Delo – Touchscreen vnos:

 • V glavnem meniju je forma »Touchscreen vnos« preimenovana v »Vnos z zaslonom na dotik«. Vnos količin se več ne vpisuje z vpisom količine na »Dop« ali »Pop« ali »Pon«, ampak sta v ta namen dodana gumba »+« in »-«. S klikom na »+« se doda storitev s količino 1, s klikom na »-« pa se doda storitev s količino -1. Pri tem se sprememba vrednosti na ustrezni izmeni obarva z rumeno (ampak samo začasno, da se vidi kaj se je spremenilo). Poleg tega so vrstice storitev grupirane po aktivnostih.

Recepcija – Odhodi/Prihodi:

 • Pri samodejnem vnosu odsotnosti dnevnega varstva za vikende in praznike na socialnih zavodih se po novem več ne izbrišejo ročni vnosi odsotnosti, če so bili slučajno pred tem vneseni z istim datumom začetka odsotnosti, kot bi bil samodejni vnos. Namesto tega se samodejne odsotnosti vnesejo samo za dneve, ko ročni vnos odsotnosti ne obstaja. 

Obračun – Dohodki:

 • Dodana možnost vnosa stroškovnega mesta za uporabnika. To opcijo prikažemo domu/zavodu po želji. Vneseno stroškovno mesto služi pri prenosu računov v FRS.

Administracija – Operaterji:

 • Dodana sta dva nova opomnika: »Spremembe načinov plačil«, ki operaterja opomne na vnos spremembe načina doplačila, če je le-to vneseno za obdobje trenutnega datuma in »Navodila oddelkom«, ki operaterja opomne na navodilo oddelku, če je le-to vneseno za trenutni datum. Vidnost opomnikov se tukaj nastavlja za vsakega operaterja posebej.

Sociala – Šifranti – Šifranti sociale – Prazniki:

 • Šifrant praznikov je posodobljen s prazniki v letu 2024

PND

Obračun – Obračun – Sociala – Vnos dodatnih storitev iz oskrbe:

 • Zgoraj je dodana možnost opravljanja priprave za obračun. Deluje na enak način kot že obstoječa priprava na formi »Skupni vnos storitev«, le da je tukaj možno narediti pripravo samo za enega uporabnika naenkrat. Priprava je na to mesto dodana z namenom, da se pri vnosu storitev za poobračun (ko je redni obračun že zaključen) ni potrebno vračati nazaj na formo »Skupni vnos storitev«


V tem prispevku