Obresti

V OBR lahko vnesemo poljubno število obresti. Vsaka je definirana s šifro in nazivom ter dnevom obrestovanja (prvi ali zadnji dan). V okviru posamezne vrste obresti pa lahko vnašamo datumske spremembe obrestnih mer (ločeno revalorizacijske od realnih obresti).

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti je letna obrestna mera, po kateri se obrestujejo denarne obveznosti v domačem denarju od dneva nastanka dolžnikove zamude do dneva plačila. Predpisana obrestna mera zamudnih obresti se ne uporablja, če se tako dogovorijo stranke ali če tako določa poseben zakon (1. člen Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri, Uradni list RS, št. 45/95).

Finančni podatki Banke Slovenije – temeljna obrestna mera in obrestna mera zamudnih obresti - so objavljeni tudi na spletni strani Banke Slovenje: http://www.bsi.si.

Šifrant obresti hrani seznam vseh obresti, katere bomo uporabljali pri obračunavanju obresti. Prikažemo ga v oknu Obresti , ki ga odpremo tako, da v meniju Šifranti izberemo podmeni Obresti.

V tem prispevku