Verzija 2023.08.001

BP Blagajniško poslovanje

 • Knjiženje: vzpostavljena je nova opcija Ponovno knjiženje dnevnika, ki omogoča ponovni prenos dnevnika v DK. 

DDV Davek na dodano vrednost

 • Urejena težava pri oddaji DDV-O obrazca v primeru, ko je v obračunu tudi račun z oznako "Samoprijava" in je na DDV-O obrazcu izpolnjeno polje samoprijave za pretekla davčna obdobja.
 • Knjiga DDV - Izbor računov - Dodano opozorilo, da ni vnesenih plačil za noben račun po plačani realizaciji v izbranem intervalu obdobij.

DK Dvostavno knjigovodstvo

 • Izpisi in pregledi - Opomini: Na izpisih opominov se upoštevajo samo aktivni transakcijski računi. Prednost ima transakcijski račun, ki je označen kot privzet. Če je transakcijski račun v IBAN strukturi, se tako tudi zapiše.
 • Posredno knjiženje - VOD - Dopolnjen uvoz neodbitnega DDV in omogočen uvoz IR za 76.a člen.
 • Pripomočki - Preknjiževanje: Pri preknjiževanju med konti se ustrezno upoštevajo tudi dodatne analitike.
 • Opominjanje: Pri preknjiževanju terjatev v izvršbi se ustrezno upoštevajo tudi dodatne analitike. Omogočeno je upoštevanje datumov iz originalnih knjižb.
 • Izvršbe: Pri preknjiževanju terjatev v izvršbi se ustrezno upoštevajo tudi dodatne analitike. Omogočeno je upoštevanje datumov iz originalnih knjižb.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje: dopolnjena je preglednica za povezavo plačila s predračunom (gumb Poveži predračun)
 • Pregled knjiženja: Odpravljena je težava pri izvozu knjižb v CSV datoteko (zapisi od-do, zamik vrstic).
 • Funkcionalnosti, ki so bile vezane na nivo operaterja = 1, so prestavljene na varnostni sistem. Ob nadgradnji obstoječi operaterji nivoja 1 dobijo dovoljenje za delo s temi funkcionalnostmi.
 • Nastavitve programa: Urejen prikaz gumbov za vnos, spreminjanje in brisanje kontov za opomine in izvršbe brez podaljševanja okna.
 • Izvršbe: Če je v nastavitvah programa določena šifra dogodka za izvršbe, se pri izstavitvi izvršb na stranki ustrezno pripravi dogodek.
 • Dnevne obdelave - Kompenzacije: Dopolnjen je pogoj pri iskanju zneska odprte postavke računa pri pripravi medsebojne kompenzacije, če je račun delno plačan.
 • Dnevne obdelave - Opominjanje: Stopnje in zneski na izpisu Seznam opominov so ustrezno urejeni glede na postavke opomina.
 • Dnevne obdelave - Plačila: dopolnjen je uvoz izpiskov in polnjenje podatka Veza uporabnik.
 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje: Odpravljena je napaka, ko se pogodba ni predlagala na vsa plačila v primeru več zapiranj.
 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje -  Editiranje pogodbe na knjižbi: odpravljena je napaka, ko je v primeru izbora aneksa še enkrat želelo urejati pogodbo
 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - poimenovanje gumba Pogodba se je poenotilo s knjigo prejetih računov. Bližnjica za hitri dostop do šifranta pogodb je na kombinaciji tipk ALT+A
 • Dnevne obdelave - Plačevanje: Ob uvozu izpiska je dodano novo opozorilo, ki se izpiše v polju Opozorilo: Različen znesek Preveri znesek. Opozorilo se pojavi v primeru, da je prejeti račun knjižen na dva saldakontna konta in vezo na eno odprto postavko in v primeru delnih plačil na plačilnem nalogu. 
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Priprava plačil: za primer, ko je v odprtih postavkah prometa več enakih sklicev, je dodana kontrola na TRR stranke (šifrant) in zapisanim TRRjem plačnika na izpisku. Če stranka nima vpisan TRR, se vezava na odprto postavko ne izvede.

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

 • Nastavitve osnovnih sredstev za letni obračun amortizacije:  Datum poslovnega obdobja od - do sta obvezna za vnos.
 • Ureditev pri knjiženju inventure, da se leto za obračun amortizacije ponudi glede na leto iz datuma inventure. 
 • Dopolnitev povezave iz prejetega računa na že vneseno osnovno sredstvo oziroma drobni inventar, da se povezava in prepis izvaja le za prvi dogodek, ki je nabava in amortizacijska stopnja
  • Povezava na osnovno sredstvo z vpisanim popravkom vrednosti ni dovoljena
  • Povezava na drobni inventar z vpisanim popravkom vrednosti je omogočen.
 • Nastavitve / Ročni terminali / Iz ročnega terminala -> Dodana nastavitev Oznaka za uvoz odpisov za uvoz odpisov iz datoteke inven.txt. Če podatek ni vpisan; se upošteva privzeti položaj stolpca 185. Program si nastavitev zapomni.
 • Uvoz izločitev se izvede v meniju Inventura -> Uvoz odpisov iz RT. Če je izbrana opcija uvoza odpisov inven.txt, se bodo izločile registrske številke, ki imajo na izbranem mestu stolpca številko 1. Če opcija odpisov inven.txt ni izbrana, se bodo izločile vse registrske številke, ki so v izbrani datoteki. 

OST Obračun storitev

 • Narejena je nova preglednica za izbor Več otrok. Izbor se nahaja na:
  • Evidentiranje obrokov - Neposredni vnos
  • Evidentiranje obrokov - Prijave/Odjave – gumb Neposredni vnos in gumb Urejanje vzorcev
  • Evidentiranje obrokov - Urejanje vzorca
  • Pripomočki - Pregled spremembe obrokov
  • Otroci-Izpis-Osebna številka (mojaMALICA)
 • Obračun - v primeru medmesečne spremembe in rezervacije je dopolnjen prikaz zneska in števila dni na obračunu.
 • Šifranti - Otroci/Učenci/Dijaki/Študenti/Slušatelji/Oskrbovanci/Oskrbovanci/Naročniki/Koristniki:
  • Novo poje Osebna številka, ki se izračuna ob instalaciji in ob vstopu v program OST. Osebna številka se uporablja za registracijo novega uporabnika na mojaMALICA
  • Polje je dodano na preglednico
  • Preglednica Otroci: dvoklik na otroka ali ikona »Popravi zapis« in zavihek "MojaMALICA": na preglednico je dodan prikaz osebne številke
  • Na Otroci - Tiskanje je dodan nov izbor  Osebna številka (mojaMALICA). Na gumb Tiskaj sta pripravljena dva izpisa: Osebna številka in Osebna številka - zbir.
 • Evidentiranje obrokov - Subvencije obrokov: spremenjen je izbor šolskega leta na preglednici subvencij, vnosu/popravljanu zapisa in na Uvozu subvencij obrokov iz CEUVIZ.
 • Pri registraciji in pri dodajanju novega koristnika je potrebno vpisati Osebno številko namesto EMŠO koristnika.
 • Ukinitev pravic operaterjem vezanih na nivo = 1. In dodelitev le teh preko varnostnega sistema, ključi.

PP Plačilni promet

 • Plačevanje - Uvoz izpiskov: vzpostavljen je masovni uvoz izpiskov.
 • Ukinitev pravic operaterjem vezanih na nivo = 1. In dodelitev le teh preko varnostnega sistema, ključi.
 • Priprava plačilnih nalogov - Priprava zbirnega naloga - Gumb Tiskaj zbirni: Na izpisu Specifikacija plačila in Izpis podrobnosti zbirnega naloga se ne prikazujejo nalogi, ki imajo vpisan datum Brisan. 

PRAC Prejeti računi

 • Prejeti račun - Dokumenti nabave: V primeru predlaganja davka iz prejemov se v primeru, da je davčno obdobje zaključeno predlaga naslednje prosto obdobje 
 • Prejeti račun - povezava z dokumenti nabave: v preglednici za izbor dobavnice so urejeni podatki o deviznih zneskih in denarni enoti
 • Uvoz eračunov - uvoz eSlog datoteke: uvoziti je mogoče posamezno eslog 2.0 datoteko, ki ni v UTF8 formatu
 • Urejen vnos in ponujanja razlike za novo osnovno sredstvo oziroma  drobnega inventarja iz knjiženega prejetega računa. Vrstica knjiženega prejetega računa se ne spreminja glede na nove vnose v modul Osnovna sredstva in drobni inventar, kot se to naredi pri vnosu iz neknjiženega prejetega računa.
 • Prejeti račun - Uvoz eračunov: V primeru več XML-ov znotraj eračuna se v sliko priloge računa uvozi xml eslog 2.0.
 • Prejeti račun - Uvoz eračunov: dopolnjen je uvoz e-računov tako, da se v primeru, ko je v eračunu navedena številka dobavnice naredi povezava na dobavnico, ki se nahaja v šifrantu dobavnic znotraj Knjige prejetih računov.
 • Knjiga dokumentov - nastavitve na knjigi dokumentov so urejene, tako, da lahko znotraj ene knjige evidentiramo račune za storitev pri katerih se knjižbe pripravijo iz postavk e-računa in račune za blago pri katerih se knjižbe na račun predlagajo iz povezanega dokumenta nabave
 • Uvoz e-računov: ob uvozu eračuna se na podlagi informacije v eslog 2.0 XML datoteki na račun zapišejo analitike glede na predhodne nastavitve. Analitike je možno nastaviti za vsako stranko posebej.
 • Knjiženje in davki - Priprava knjižb: Knjižbe je mogoče pripraviti iz dobavnic (prevzmenih listov), ki so povezane na prejeti račun.
 • Urejeno povezovanje neknjiženega prejetega računa, z že vnesenimi osnovnimi sredstvi in drobni inventar za dogodek nabave. Na preglednici se po izboru nahajališča ponudi stroškovno mesto, če je vpisan v šifrantu nahajališč. Umik kontrole pri drobnem inventarju, da mora biti popravek vrednosti enako 0. To še vedno velja za tip Osnovno sredstvo.
 • Prejeti računi - Knjiga dokumentov: na knjigi dokumentov je dodan gumb, kjer so v preglednici vidne poti v XML-u iz katerih se bere podatek o prejemih
 • Pregled po prejemih: ustrezno se prikazujejo tudi prejemi, ki imajo izvor v TDR-ju
 • Izpis in pregledi - Poročila - Poročanje JN Plačila - gumb Priprava podatkov: urejena je priprava plačil, da se plačila pripravijo z ustreznim mesečnim poročilom

DOP Drugi osebni prejemki

 • V šifranta Dajatve iz bruto in Dajatve na bruto je na vnos dajatve dodano polje Zadnji del sklica. V primeru, ko je v polje vpisan podatek, se sklic pri pripravi plačilnih nalogov pripravi z avtomatizmom tako, da se v model doda številka 19, v sklic pa davčna številka vpisana na stranki uporabnika, pomišljaj ter podatek, vpisan v polju Zadnji del sklica. V primeru, ko v polju Zadnji del sklica ni vpisano nič, se plačilni nalogi pripravijo po starem (model in sklic se upoštevata iz bančnega računa stranke prejemnika).
 • Obračunski list za pogodbenika/nerezidenta, ki uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb in znižan odstotek za dohodnino - urejen je pravilni prikaz odstotka dohodnine.
 • Obrazci REK-O
  • Urejena priprava podatkov o odgovorni osebi in pooblaščencu.

KE Kadrovska evidenca

 • Šifrant zaposlenih: na polja za vpis Opomb ter Opis dela dodan drsnik, ki se aktivira v primeru vpisanega večjega števila vrstic.
 • Omogočeno upoštevanje zapisov zgodovine v OLAP analizi struktura zaposlenih.
 • Dodajanje novega zapisa zgodovine je omogočeno samo za zaposlene, ki že imajo obstoječ začetni zapis zgodovine.
 • V primeru dodajanja začetnega zapisa iz sprememb posameznega zaposlenega ponudimo šifro zaposlenega brez možnosti spreminjanja.
 • Ocenjevanje zaposlenih
  • Omogočeno brisanje ocenjevalnega obdobja.
  • Omogočeno brisanje vseh ocen zaposlenih.
 • OLAP Analiza pregledov, izpitov in potrdil - omogočen je prikaz samo zadnjega veljavnega dogodka za zaposlenega.
 • OLAP Analiza dela in kariere - omogočen je prikaz samo zadnjega veljavnega dogodka za zaposlenega.

OPN Obračun potnih nalogov

 • Odpravljena težava v primeru uporabe znakovne maske za podatek šifra zaposlenega.  

OPZ Obračun plač zaposlenim

 • Omogočena priprava regresa za neaktivne zaposlene pod pogojem, da imajo datum prekinitve v letu obračuna.
 • Zaposleni
  • Omogočena izbira šifre kolektivne pogodbe v šifrantu zaposlenih.
 • Obrazec REK-O
  • Omogočeno upoštevanje šifre kolektivne pogodbe izbrane na zaposlenem.
  • Urejen izračun dohodnine ter priprava REK-O obrazca v primeru, ko zaposlenemu nerezidentu na podlagi ugodnosti iz med. pogodb vpišemo znižan odstotek za dohodnino.
 • Obrazci eNDM
  • Dopolnjena kontrola prvega dne zadržanosti v breme ZZZS v primeru recidiva ali prehoda 121. dne.
 • Na tiskanem zahtevku za refundacijo nadomestil je urejen pravilni zapis v polju Urna osnova za nadom.  v primeru, ko je znesek izračunan s kontrolo na 60 % minimalne plače.
 • Odpravljena težava s prevodom vrste obračuna pri tiskanju obračunskih listov.
 • OLAP analiza obračunov: 
  •  dodan podatek RIZDDZ (Številka v RIZDDZ iz šifranta zaposlenih).
  • dodana polja EMŠO, davčna številka.
 • OLAP analiza obračunskih vrstic:
  • dodan podatek RIZDDZ (Številka v RIZDDZ iz šifranta zaposlenih).
  • dodana polja EMŠO, davčna številka.
 • V vseh OLAP analizah v KE in OPZ je urejeno razvrščanje datumov.
 • Evidenca prisotnosti:
  • Prikazana polja za vnos največjega dovoljenega števila nadur na tedenski, mesečni in letni ravni.
  • Čas začetka in konca sta prikazana na pripomočku za hitri vnos dogodkov za enega zaposlenega.
  • Čas začetka in konca sta prikazana na pripomočku za hitri vnos dogodkov za izbrane zaposlene.

Registracija časa

 • Na Izpis trenutno prisotnih je dodana nova nastavitev, imenovana Prikaz zaposlenih z nezaključenimi dogodki, ki pokaže vse zaposlene, ki nimajo še zaključenega dogodka.
 • Na Izpis trenutno prisotnih je dodan podatek lokacija.  
 • Na Izpisu 'Dogodki za obdobje od/do' je urejeno razvrščanje po datumih, v primeru izbire daljšega časovnega obdobja.
 • Omogočeno upoštevanje podatkov delovnega koledarja zaposlenega pri uvozu vseh odsotnosti, dodajanju dogodkov in izračunu salda ur.
 • Urejen prikaz trenutno prisotnih zaposlenih v primeru, ko je privzeta lokacija zaposlenega različna od lokacije terminala.
 • Odpravljena težava veriženja dogodkov, v primeru nočne izmene, pri prehodu zadnjega dneva v mesecu v prvi dan novega meseca.
 • Odpravljena težava pri izpisu dogodkov.
 • Omogočeno določanje dogodkov, ki niso vključeni v saldo ur na dan praznika.
 • Odpravljena težava z obarvanjem besedila.

mojINFO

 • Omogočena je izbira leta in meseca na mesečni evidenci prisotnosti.
 • Omogočeno je vrivanje malice v celodnevni dogodek.
 • Urejeno je dodajanje malice, če je začetna prisotnost zabeležena na uri.
 • Urejeno je predlaganje časa konca malice, glede na nastavitve iz registracije prisotnosti.
 • Omogočeno je označevanje celega zapisa časa začetka in časa konca dogodka s tipko tab.
 • Urejen je status v primeru veriženja dogodkov prihod-službeno potovanje-odhod.
 • Dodan je prikaz dopusta za vodjo na pregledih Prijava odsotnosti – Pregled porabe dopustov zaposlenih.
 • Dodan prikaz dopusta za vodjo na pregledu Prijava odsotnosti – Vse odsotnosti.
 • Upošteva se aktivnost namestnika na pregledu Evidenca prisotnosti – Zbirnik ur zaposlenih.
 • Upošteva se aktivnost namestnika na pregledu Prijava odsotnosti – Vse odsotnosti.
 • Upošteva se aktivnost namestnika na pregledih Prijava odsotnosti – Pregled porabe dopustov zaposlenih.
 • Dodana nova vrstica na pregledu informacij o dopustu.
 • Urejeno je, da se v organigramu organizacije, seznamu Vse odsotnosti in Vse prisotnosti vidi samo aktivne zaposlene.

DN Delovni nalogi

 • Delovni nalogi - razširitev polja za vpis/prikaz šifre izdelka delovnega naloga.

FAK Fakturiranje

 • Na izpisih računov se za predplačila po novem izpisuje neto vrednost.
 • v nastavitve knjige dokumentov lahko dodamo vrsto dokumenta, ki se privzeto uporablja za dodane priloge
 • če je knjigi dokumentov vpisana šifra vrste dokumenta za priloge, se ob dodajanju priloge na račun (priponka o. ali dokument v fascikel) predlaga vrsta dokumenta
 • vse izraze DOB in dabava smo nadomestili z opravljeno in opravljane
 • zapis avansnih postavk v eRačunu v obliki eSlog 2.0 je usklajeno z ustaljeno prakso prikaza avansa v eDokumentih.
 • Kupci - odpremni nalogi kupcev; spreminjanje odpremnega naloga je sedaj mogoče tudi za fakturiran odpremni nalog vezan na račun, ki ima aktivno gotovinsko prodajo (če je račun v ustreznem statusu; pomeni ni izstavljen in/ali zaklenjen)
 • odpravljene težave hitrega tiskanja računov / predračunov, ko se niso shranjevale kopije izdanih dokumentov in ustrezno spreminjali statusi računa / predračuna.

KUH Kuhinja

 • Analiza porabe - odpravljena napaka pretvorbe tipa podatka pri vrtanju po preglednici
 • Analiza prodaje - urejen prikaz enote in obroka v preglednici v primeru knjiženja brez normativov sestavin, ki nimajo povezave z jedjo
 • Knjiženje porabe - konto porabe se v primeru kljukice v nastavitvah ("Konto porabe iz artikla" je DA) jemlje iz artikla, če je za tip skladišča vpisano, sicer se jemlje iz nastavitev kuhinje, enako kot če kljukice ni

MSP Materialno skladiščno poslovanje

 • Izbor na spustni seznam Tip skladišča (combo box) je povsod (razen pri Nastavitve programa gumb Tipi skladišč) spremenjen tako, da se izbirajo samo tipi, ki iso aktivni tipi skladišč v nastavitvah Materialno skladiščnega poslovanja.
 • Delovni nalogi - Knjižene v MSP, Izdaja sestavin; na preglednici predloga izdaje sestavin je onemogočeno spreminjanje podatkov, ki na knjiženje nimajo vpliva (naziv artikla, količina normativa, zaloga,...).
 • v preglednico rezultatov "Polnjenje artiklov z minimalnimi zalogami" je dodan stolpec Šifra za primerjavo iz šifranta artiklov.
 • V izpisu Analiza prometa je nov OLAP pregled "Analiza za knjigovodstvo" v katerem so podatki za primerjave s knjižbami temeljnice nabave, porabe. Ta program je aktiven, ko je že bil narejen prehod na poenoten sistem TDR/MSP in ima uporabnik v varnostnem sistemu dovoljenje za ta program.
 • V programu Temeljnica nabave, porabe je v pripomočku "Kontrolna priprava knjižb" dodana možnost "Prikaži samo razlike", s katero nastavimo, da se na preglednici izpišejo samo vrstice, ki se trenutno razlikujejo od knjižene temeljnice.
 • Predprejem v Tranzit je ob kreiranju računa v FAK-u in poljnjenja analitik iz privzete knjižne skupine na knjigi dokumentov urejen prepis analitik tudi v vrstice računa (v primeru praznih privzetih analitik v nastavitveni maski Tranzit - Izdaja/Račun)
 • Predprejem v Tranzit urejeno polnjenj zneska Za plačilo na računu
 • Kupci - naročilo kupca, sestavnica vrstice naročila; na operaciji tehnološkega dela sestavnice je sedaj možno čas izdelave in čas priprave vnesti v formatu HHH:MM:SS (torej največ 999 ur, 59 minut in 59 sekund)
 • Samodejno vpisovanje serij v šifrant serij (artikli-serije) ob knjiženju predprejema v prejem:
  • Nastavitve - nastavitve programa; na zavihku "Predprejemi" je dodana nova nastavitev s katero omogočimo (privzeto onemogočeno) samodejno vpisovanje serij artiklov ob knjiženju predprejema v prejem.
  • Knjiženje - predprejemi - funkcija "v prejem"; če je tako nastavljeno v nastavitvah programa, se ob knjiženju predprejema v prejem za vse vrstice predprejema, ki imajo vpisano serijo in serija še ne obstaja v šifrantu serij (artikli-serije), serija vpiše v šifrant serij.
  • Dobavitelji in kupci - prevzem od dobavitelja; v primeru, da se prevzem od dobavitelja samodejno knjiži do prejema materialnega skladiščnega poslovanja velja enako, kot opisano v zgornji alineji.
 • Predprejemi - urejen zamik nazivov in vnosnih polj
 • V izpisih Poročila za knjigovodstvo, ko se izpisuje posamezno po dokumentih, je v drugi vrstici dodan prikaz izdajnih nivelacij. To velja za primere, ko je že bil narejen prehod na poenoten sistem TDR/MSP in ko je v nastavitvah okolja vključena možnost knjiženja zalog na način, da nastanejo ločene knjižbe po prodajnih cenah in nivelacijah.
 • Pri tiskanje nalepk na predprejemih MSP  program pri prikazu in tiskanju vrstnega reda nalepk sedaj vedno upošteva izbor Uredi po.
 • Funkcionalnost je bila dopolnjena na :
  • predprejemi - gumb nalepke 
  • množično tiskanje -  nalepke po komadih
  • množično - nalepke po vrsticah

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Pri uvozu vrstic s čarovnikom se šifre analitik usklajujejo z maskami.
 • Na naročilih in prevzemih od dobaviteljev smo dopolnili 
 • Naročila - Ob spremembi  Cena Dobavitelj   se avtomatično  spremeni  Cena Naročnik in obratno
 • Prevzemi - Ob spremembi Cena Dobavitelj   se spremeni tudi Cena Prejemnik in obratno
 • Ko na naročilu ali prevzemu spremenimo  Faktor količine, se  spremeni  Cena Naročnik oz. Cena Prejemnik
 • Ob spremembi šifre artikla na okenskem vnosu, se spremeni tudi cena in ostali podatki , ki so vezani na artikel
 • Kupci - odpremni nalogi; omogočeno spreminjanje načinov plačil fakturiranega odpremnega naloga (pod enakimi pogoji, kot velja za spreminjanje ostalih podatkov fakturiranega odpremnega naloga).
 • pri pripravi eNaročila dobavitelju (eSlog 2.0) se v vrsticah uporabljajo dobaviteljevi podatki in ne naročnikovi
 • odpravljena težava, ko serijsko tiskanje dobavnic ni upoštevalo število kopij iz šifranta QRD obrazcev.
 • Kupci - naročila kupcev in odpremni nalogi; na preglednico naročil kupcev in odpremnih nalogov je dodan stolpec "Naziv lokacije", ki prikazuje naziv lokacije stranke iz šifranta lokacij v kolikor je lokacija dostave na dokumentu izbrana.
 • Dobavitelji - naročila dobaviteljev, prevzemi od dobaviteljev; posodobljeno "praznjenje" podatka o seriji ob menjavi šifer artiklov na obstoječi vrstici naročila oz. prevzema (v primeru menjave šifre artikla za katerega se serije ne vodijo za artikel za katerega se serije vodijo, se podatek o seriji na vrstici vedno izprazni).
 • med podatke knjige naročil smo dodali prvzeti tip fascikla. Če je izpolnjen se pri izboru Dodaj fascikel na naročilih, odpremah in prevzemih samodejno tvori nov fascikel izbranega tipa.
 • Kupci - naročila kupcev; odpravljene težave pri funkciji storniranja naročila kupca povezanega s predračunom.
 • Odpremni nalogi - ponovno vzpostavljeno delovanje "avtomatskega prenosa v BP".

Ogrodje – iCenter

 • na vzorčnih formah Seyfor Saop smo uredili pridobivanje podatka Čas vnosa iz strežnika nemesto iz delovnoh postaj
 • izboljšano delovanje zaklepanja podatkov
 • urejeno zahtevanje in upoštevanje pravilnega gesla digitalnega certifikata za podpisovanje v kolikor je tako nastavljeno, sicer se dokumenti ne podpišejo
 • pri naprednih nastavitvah noge standardnega vzorca izpisov je dodano naslednje
  • ločene so nastavitve noge za pokončno in lezečo postavitev izpisa
  • možno je prilagoditi višino noge, ki je lahko med 10 mm in 40 mm
 • odpravljene težave, ko je nepooblaščenim opeaterjem dovoljevalo oblikovanje QRD obrazcev
 • urejena težava, ko izbot pomoči (F1) ni odpiralo strani s pomočjo za izdelke.

QM Spremljanje kakovosti

 • Artikli-kontrola - urejeno kopiranje karakteristik operacij medfazne kontrole.

Rešitve na osnovi iCentra

 • Prešifriranje podatkov . optimizacija procedure za zajem podatkov

SER Servisna dejavnost

 • Uredili smo prikaz pravilnih datumov dokumenta tudi v primeru povezanih dobropisov in kopiranih računov. V polju številka računa FAK smo uredili, se prikazujejo pravilne knjige računov ki so v vezah. Dopolnili smo ažuriranje statusa servisnega naloga tudi ko je narejen gotovinski račun iz servisnega naloga.  V primeru povezovanja  servisnega naloga na odvisni strošek na računu, se zdaj pravilno ohrani status v servisnem nalogu ne glede v katero knjigo računov je povezan servisni nalog.

TDR Trgovina na drobno

 • gotovinska prodaja - storno le del prodane količine v maloprodaji v kolikor ni povezave na KM in artikli niso iz sestavnice
 • urejen prikaz združevanja podatkov na dimenziji Datum dokumenta v OLAP preglednici Analiza prodaje
 • pri uvozu podatkov iz dlančnika Pidion je urejen uvoz načina plačila računa v novo tabelo
 • Pri prenosu računov v storitev noprintZ, smo dopolnili izvoz z 2.vrstico naziva artikla.
 • za potrebe povezave na mojPOS smo izdelali metodo za pridobivanje podatkov o artiklih.
 • Dopolnjeno je bilo formiranje računov iz negotovinske prodaje oz. dobavnic TDR.
 • V primeru množične izstavitve računov smo dodali opozorilo, da bodo vse dobavnice fakturirane. Opozorilo  se ne pojavi , če v filtru  vnesemo številko dobavnice, datum ali stranko.
 • Način fakturiranja je obvezen podatek pri izstavitvi računov strankam, ki imajo podatek vpisan v trgovskih podatke stranke.  
 • Ne glede ali gre za izstavitev računov po posamični dobavnici ali množično izstavitev računov, so filtri po novem ves čas odprti za vnos podatkov.
 • Vneseni podatki v filtrih se upoštevajo ko so vneseni, ne glede ali gre za izstavitev računa na osnovi posamične dobavnice, množično fakturiranje, zbirno fakturiranje ali na osnovi izbora iz preglednice  
 • V sistemih TDR, kjer se vodi maloprodaja brez zalog (hkraten prejem in izdaja), se prodajne in maloprodajne cene v kalkulaciji prejema pridobi iz cen izdaje. To velja za izdajo blaga preko odpremnih nalogov ali neposredno iz gotovinske prodaje TDR.

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

 • Izpisi - predvidena poraba materiala; v primeru upoštevanja porabe na delovnih nalogih servisa (SER) se sedaj več ne upoštevajo tudi delovni nalogi, ki so v statusih "kontroliran", "Storniran" in "Zaklenjen".

Artikli

 • Spremenilo se je delovanje prikaza napovedi zaloge artiklov iz servisnih nalogov tako, da se materiali iz servisnih nalogov ki so v statusih (Kontroliran / Storniran / Zaklenjen) ne prikazujejo več v napovedi zaloge.
 • V filter za izbor artiklov je dodan podatek 'Povezana šifra artikla'.
 • Med podatke, ki jih lahko uvozimo s pomočjo naprednega načina uvoza artiklov smo dodali podatek o opisu artikla (eno pojavljanje). Možno je vnesti naslednje (dodatne) podatke za uvoz:
  • Jezikovno področje opisa
  • Šifra opisa
  • Opis.
 • Artikli - jeziček "Pretvorniki"; pri dodajanju novega artikla dodana nova funkcija "GTIN14" katera generira črtno kodo pretvornika po GTIN 14 standardu.
 • odpravljena težava, ko v primeru uporabe nastavljivega okna za vnos dokumentov ni kopiralo štirih dodatnih lastnosti artikla

Web.API

 • ModifyProformaInvoice - spreminjanje kopiranega predračuna preko API metode je sedaj možno
 • PostDispatchAdvice - metoda sedaj podpira knjiženje odpremnega naloga tudi po "proizvodnem načinu" dela.
 • Add/ModifyOrder - odpravljeno napačno validacijsko sporočilu ob poskusu vpisa naročila za stranko za napačnim tipom stranke (dobavitelj, ostali).
 • GetOrder - metoda sedaj deluje tudi na konsolidiranih bazah.
 • Add/ModifyOrder, Add/ModifyDispatchAdvice - kontrola glede pošiljanja podatka o načinu plačila; ne dovoli se pošiljaje podatka po strem (podatek v glavi <PaymentTypeID>) in po novem hkrati (podatki v nodu <PaymentLines>).
 • Add/ModifyOrder, Add/ModifyDispatchAdvice  - v pirmeru pošiljna podatkov o načinih plačil po novem (podatki v nodu <PaymentLines>) je podatek o datumu transakcije <PaymentDate> sedaj obvezen.
 • PostPreReceipt - samodejno dodajanje serij artiklov predprejema v šifrant serij v kolikor je tako nastavljeno v nastavitvah programa materialno skladiščno poslovanje.
 • PostReceivingAdvice - samodejno dodajanje serij artiklov prevzema v šifrant serij v kolikor je tako nastavljeno v nastavitvah programa materialno skladiščno poslovanje.

mojaMALICA

 • Odpravljena je težava pri delovanju aplikacije mojaMALICA v povezavi s spletnim operaterjem in pravicami (obvestilo »Request too long«).

SZO

 • Zdravstvo - Zdravstveni Karton - zavihek Psihiater:
  • Polje "Dodatno" je razširjeno in dovoljuje večji tekst, prav tako ga je možno vnesti v več vrsticah.
  • Klik na gumb Izpis najprej ponudi na izbiro podpisnika oz. "Pogovor vodila" in datum, nato se odpre izpis v novi obliki oz. v enaki obliki kot na zavihku "Dnevnik stanovalca".
 • Zdravstvo - Zdravstveni Karton - zavihek Terapija - gumb Izdana zdravila:
  • Pri kliku na "Prenos v terapijo" bo v primeru, da dotično zdravilo ne obstaja v SZO-jevem šifrantu zdravil, ponudil samodejni vnos tega zdravila v šifrant. Nato se vstavi še terapija s tem zdravilom.
 • Obračun - Obračun - Prenos v FRS:
  • Pri odklepanju in brisanju prenos je dodana kontrola, ki ne pusti odklepa/izbrisa, če gre za redni obračun in je zanj že bil narejen kakšen poobračun.
 • DNEVNO VARSTVO:
  • Dodana je nova forma za vnos prisotnosti v dnevnem varstvu, ki jo najdete na Delo - Prisotnost DV. V primeru, da je v nastavitvah (Nastavitve - Osnovni podatki - zavihek Dnevno varstvo) obkljukana opcija "Obračun po urah", se odpre ta nova forma, če pa obračun delate po dnevih, se odpre forma za vnos po dnevih.
  • Nova forma ima zgoraj na voljo izbiro datumskega obdobja, spodaj pa v tabeli prikaže prisotnost uporabnikov, ki so bili v izbranem obdobju vključeni v dnevno varstvo. Za vsak dan se formira svoj stolpec, v celico pa vpisujemo število ur prisotnosti. Prvotno se prisotnost samodejno napolne glede na uporabnikov plan, ki ga ima vsak uporabnik posebej zapisan na formi Sociala - Uporabnik - Namestitev - Plan prisotnosti. Nato lahko v tabeli ročno popravljamo število ur za vsak dan posebej, dodajamo nove prisotnosti ali pa izbrišemo obstoječe (za brisanje je potrebno vpisati število ur 0).
  • Pred opravljanjem mesečnega obračuna je potrebno narediti pripravo za obračun (desno zgoraj). Izberemo leto in mesec obračuna in kliknemo gumb Priprava. Po končani pripravi lahko naredimo obračun dnevnega varstva.
 • Recepcija - Prisotnost v dnevnem varstvu:
  • če imamo v nastavitvah obkljukano, da delamo vnos po urah, potem je pri vnosu prisotnosti obvezen vnos začetka in konca prisotnosti.
  • obvezen je tudi vnos uporabnika.
  • če imamo koledar filtriran za enega uporabnika, se ta uporabnik samodejno prednastavi pri vnosu nove prisotnosti.
  • pri vnosu prisotnosti je dodana kontrola, ki ugotavlja če je uporabnik na ta dan vključen v dnevno varstvo. Če ni, vnosa ne dovoljuje.
 • POMOČ NA DOMU:
  • Sociala - Uporabnik - zavihek Doplačila:
  • Dodan je stolpec "Odstotek". Tukaj lahko vnesemo delež/odstotek dotične storitve, ki ga plačnik doplačuje uporabniku. Ta odstotek se izpiše na izpisu računa za občine na formi Prenos v FRS, gumb Občine.
V tem prispevku