WEB.API (Zgodovina različic)

Opis novosti

Verzija
 • GetGiftVoucher - izdelana je bila metoda za pridobivanje podatkov o darilnih bonih.
 • GetItems - izbirni parameter recordDtModifiedFrom sedaj upošteva datum spremembe vseh povezanih podrejenih tabel artiklov. Podatek <ItemLastModifiedFrom> predstavlja maksimalni datum spremembe osnovne in vseh povezanih podrejenih tabel artiklov.
 • Metode Get/Add/ModifyDispatchAdvice imajo dodan nov sklop podatkov (node <DispatchAdviceLinePallets>) preko katerega lahko pridobi/vpiše/spreminja podatke o SSCC kodah palet vrstic odpremnega naloga.
 • BankAccount - ADD, GET, UPDATE: Dodana možnost pregleda in vnosa podatkov o SDD soglasju, datumu soglasja, datumu zapadlosti SDD in oznake SDD Fakturiranje.
 • Nova verzija metode GetCustomerPrices_V2 omogoča sedaj klicanje podatkov o cenah, popustih in rabatih za več artiklov za eno stranko hkrati.
 • GetElectronicDevices - Izdelali smo metodo za pridobivanje podatkov o elektronskih napravah.
 • Dopolnitev metode PostReceivingAdvice: pri knjiženju prevzema od dobavitelja se obstoj serije artikla na vrsticah s količino prejema 0 ne kontrolira več.
 • Dopolnitev metode Add/ModifyReceivingAdvice - metodi omogočata vpis vrstic prejema brez definirane serije artikla.
 • Dopolnitve metode PostDispatchAdvice v primeru proizvodnega načina dela: 
  • metodo lahko izvedemo tudi nad odpremnim nalogom danim "v komision",
  • metodo lahko izvedemo tudi nad odpremnim nalogom, ki nima vpisanega datuma potrditve
  • pri knjiženju odpremnega naloga preko metode se storitve dane na odpremnem nalogu sedaj tudi označijo, da so bile »odpremljene«.
 • Dopolnitev metode GetOrder - metoda sedaj vedno vrača podatek <PaymentMethod>.
2023.09.001
 • ModifyProformaInvoice - spreminjanje kopiranega predračuna preko API metode je sedaj možno
 • PostDispatchAdvice - metoda sedaj podpira knjiženje odpremnega naloga tudi po "proizvodnem načinu" dela.
 • Add/ModifyOrder - odpravljeno napačno validacijsko sporočilu ob poskusu vpisa naročila za stranko za napačnim tipom stranke (dobavitelj, ostali).
 • GetOrder - metoda sedaj deluje tudi na konsolidiranih bazah.
 • Add/ModifyOrder, Add/ModifyDispatchAdvice - kontrola glede pošiljanja podatka o načinu plačila; ne dovoli se pošiljaje podatka po strem (podatek v glavi <PaymentTypeID>) in po novem hkrati (podatki v nodu <PaymentLines>).
 • Add/ModifyOrder, Add/ModifyDispatchAdvice  - v pirmeru pošiljna podatkov o načinih plačil po novem (podatki v nodu <PaymentLines>) je podatek o datumu transakcije <PaymentDate> sedaj obvezen.
 • PostPreReceipt - samodejno dodajanje serij artiklov predprejema v šifrant serij v kolikor je tako nastavljeno v nastavitvah programa materialno skladiščno poslovanje.
 • PostReceivingAdvice - samodejno dodajanje serij artiklov prevzema v šifrant serij v kolikor je tako nastavljeno v nastavitvah programa materialno skladiščno poslovanje.

2023.08.001
 • Web.API - z verzijo 2023.07.001j podpiramo Web.API integracijo tudi preko JSON formata (do sedaj je bil podprt le XML format).
 • API metode Addorder, ModifyOrder, AddDispatchAdvice, ModifyDispatchAdvice so dopolnjene:
  • dodano je upoštevanje tekstovnih vrstic.
  • dodana kontrola na zapise z izpolnjeno šifro artikla in oznako za tekstovno vrstico.
 • na api-ju GetRetailInovice so pripeljani načini plačil z zneski v nov niz podatkov RetailInvoicePaymentLines
 • ModifyOrder - v primeru kadar kot posledica spremembe naročila kupca nastane tudi predračun, odgovor metode vrne tudi podatek o knjigi, letu in številki nastalega predračuna.
 • na API-ju AddPreReceipt in ModifyPreReceipt usklajeno polnjenje denarne enote, tečaja in datuma tečaja kot pri ročnem vnosu, v primeru da jih v requestu ni
 • PostDispatchAdvice2Invoice_v2 - pri knjiženju odpremnega naloga v račun se iz odpremnega naloga na račun prenesejo tudi načini plačil.
 • GetCO - popravek slovnične napake v imenu značke <EQUESTED_QUANTITY> v <REQUESTED_QUANTITY>.
 • Get/Add/ModifyProformaInvoice - dodan je nov podatek vezan na glavo predračuna <PaymentMethod>, ki opredeljuje kako bo predračun plačan. V kolikor pri Add metodi podatek ni vpisan, se mu dodeli vrednost, ki je nastavljena na knjigi predračuna v katero predračun vpisujemo.
 • Add/ModifyOrder - v primeru, da se na podlagi vpisanega/spremenjenega naročila avtomatsko izdela tudi predračun, se na predračun vpiše izvedba plačanosti "po predračunu".
 • Add/ModifyOrder - v primeru izvedbe plačila naročila "Po naročilu/odpremi" (<PaymentMetjhod> = 'N'), se ne glede na to ali je podatek v api klicu vpisan, oznaka gotovinske prodaje na naročilu samodejno vklopi.
 • Add/ModifyDispatchAdvice_v2- v primeru izvedbe plačila odpreme "Po naročilu/odpremi" (<PaymentMetjhod> = 'N'), se ne glede na to ali je podatek v api klicu vpisan, oznaka gotovinske prodaje na odpremnem nalogu samodejno vklopi.
 • Add/ModifyOrder - v primeru, da je podatek o načinu plačila  posredovan "po starem" (torej je izpolnjena vrednost značke <PaymentTypeID>), so zaradi nespremenjenega delovanja obstoječih integracij v metodi izvedene naslednje spremembe: 
  • način plačila se zapiše v tabelo načinov plačil na naročilu kupca ("po novem") 
  • ne glede na posredovan podatek <PaymentMethod> (je ali pa ni posredovan), se naročilu kupca izvedba plačila dodeli "po naročilu/odpremi"
  • naročilo se avtomatsko obravnava kot "gotovinska prodaja" (se ne upošteva podatek <CashPayment>)
  • v primeru, da blagajnik ni posredovan preko podatka <CashierID>, se blagajnika poišče preko povezave v iCentru (blagajnika v šifrantu blagajnikov povežemo z operaterjem - torej za API operaterja odpremo blagajnika), če se blagajnik tudi na ta način ne najde, se vpis/sprememba naročila zavrne.
 • Add/ModifyDispatchAdvice_v2- v primeru, da je podatek o načinu plačila  posredovan "po starem" (torej je izpolnjena vrednost značke <PaymentPurposeID>), so zaradi nespremenjenega delovanja obstoječih integracij v metodi izvedene naslednje spremembe: 
  • način plačila se zapiše v tabelo načinov plačil na odpremi ("po novem") 
  • ne glede na posredovan podatek <PaymentMethod> (je ali pa ni posredovan), se odpremnemu nalogu izvedba plačila dodeli "po naročilu/odpremi"
  • odpremni nalog se avtomatsko obravnava kot "gotovinska prodaja" (se ne upošteva podatek <CashPayment>)
  • v primeru, da blagajnik ni posredovan preko podatka <CashierID>, se blagajnika poišče preko povezave v iCentru (blagajnika v šifrantu blagajnikov povežemo z operaterjem - torej za API operaterja odpremo blagajnika), če se blagajnik tudi na ta način ne najde, se vpis/sprememba odpremnega naloga zavrne.

2023.07.001
 • GetDispatchAdvice_V2 - dodani podatki o povezanem predračunu in plačanosti predračuna.
 • GtDispatchAdviceStatus - dodan podatek o plačanosti povezanega predračuna.
 • MoveOrderToDispatchAdvice - dodana validacija: v primeru, da je v knjigi naročila tako nastavljeno, se za naročilo z metodo plačljivosti "Po predračunu", ki je povezano z neplačanim predračunom, prenos v odpremni nalog ne izvede.
 • PostDispatchAdvice - dodana validacija: v primeru, da je odpremni nalog z metodo plačljivosti "Po predračunu" povezan z neplačanim predračunom, se knjiženje odpremnega naloga v MSP ne izvede. 
 • ModifyDispatchAdvice_v2 - v primeru, da je odpremni nalog z metodo plačljivosti "Po predračunu" povezan z neplačanim predračunom, se določenih podatkov v odpremnem nalogu ne more spreminjati (veljajo enaka pravila, kot v samem programu).
 • GET Customer/OpenAccounts - Dodane možnosti filtriranje po datumu plačila (PaymentDate), datumu dokumenta (DocumentDate), datumu opravljanja (DUR) (DeliveryDate) in tipu dokumenta (RecordType). Dodana je bila tudi informacija o dokumentih, ki posamezne zapise zapirajo v vgnezdenem sklopu <ClosingEntries>, ki je prikazan takrat, ko za zapis obstajajo zapiranja.
 • GetStocks - metoda vrača tudi podatek o roku veljavnosti serije <BestBefore> in karanteni <Quarantene>
 • GetInvoice, GetInvoices - metodi vračata podatek o tečaju <ExchangeRate> na 6 decimalk natančno (prej 5).
 • Na API-ju GetPrices urejen prikaz najnižje cene zadnjih 30 dni, v primeru iskanja cenikov za nazaj ali nižjih cen na istem ceniku.
 • Get/Add/ModifyPreReceipt_v2 - v node <PreReceiptLine> dodana podatek <CountedQuantity>, ki predstavlja komisijko popisano količino.
 • Get/Price, GetPrices - parameter omejitve klicanja zapisov recordDtModifiedFrom zopet deluje
 • Pri vnosu ali dodajanju odvisnega stroška, v kolikor je stranka davčni zavezanec in šifre DDV ni v requestu na nivoju odvisnega stroška se privzeto predlaga splošna davčna stopnja.

2023.06.001
 • Add/ModifyOrder - metodi omogočata sedaj tudi vpis več načinov plačil na eno naročilo kupca.
 • GetOrder - metoda vrača tudi podatke o več načinih plačil (prikazani so v ločenem nodu <OrderpaymentLines>
 • GetPrice/GetPrices - delovanje metode ni več pogojeno z obstojem podatkov o operaterju in času vnosa oziroma popravljanja cenika.
 • Nova API-ja AddPreReceipt_v3 in ModifyPreReceipt_v3, na katerih se izvaja validacija obveznoszi vnosa Šifre DDV na odvisnem strošku v kolikor je stranka davčni zavezanec. Prav tako je dodana validacija na obstoj Šifre DDV v šifrantu. Za nova API-ja sta kreirani tudi novi znački v varnostnem sistemu.
2023.05.001
 • Add/ModifyOrder - v primeru, ko je izvedba plačila naročila kupca "po predračunu", se ob vpisu naročila (spremembi naročila) samodejno izvede tudi izdelava predračuna.
 • Add/ModifyOrder - pri formiranju predračuna povezanega z naročilom kupca se na naročilu kupca in na predračunu izpolnijo podatki na zavihku "veze" o izvornem in ciljnem dokumentu.
 • MoveOrderToDispoatchAdvice - pri prenosu naročila kupca v odpremni nalog se tako na naročilu kot na odpremnem nalogu izpolnijo podatki na zavihku "veze" o izvornem in ciljnem dokumentu.
 • PostDispatchAdvice - pri knjiženju odpremnega naloga v izdajo MSP se na odpremnem nalogu izpolnijo podatki na zavihku "veze" s podatki izdaj v katere je bil odpremni nalog poknjižen.
 • PostDisptchAdviceToInvoce_v2 - pri knjiženju odpremnega naloga v račun se na odpremnem nalogu izpolnijo podatki na zavihku "veze" s podatkom o računu v katerega je bil odpremni nalog poknjižen.
 • ModifyProjectWorkOrder - dodana validacija nad zaklepom tabel delovnih nalogov (API ne more izvajati sprememb na delovnem nalogu, ki ga ima operater odprtega na delovni postaji).
 • ModifyProjectWorkOrderDetails - dodana validacija nad zaklepom tabel delovnih nalogov (API ne more izvajati sprememb na delovnem nalogu, ki ga ima operater odprtega na delovni postaji).
 • Metoda GetProformaInvoiceStatus ima dodane značke za plačan znesek: <ClosedAmountTotal> in <ClosedAmountLCTotal>.
2023.04.001
 • GetRetailInvoices - izdelana je nova APUI metoda za dostop do podatkov gotovinskih računov iz trgovine na drobno.
 • Customers - Dodana možnost vnosa šifre denarne enote tudi z uporabo alfanumerične ISO 4217 šifre.
 • GetStockASPAUF - optimiranje priprave podatkov, dodani novi parametri webPublish, includeNonActiveItems, itemStatus.
 • Get/Add/ModifyOrder - na metodo so dodani podatki vezani na način izvedbe plačila in zahtevan odstotek plačanosti predračuna (<PaymentMethod>, <RequiredPrepaymentPercent>)
 • Get/Add/ModifyDispatchAdvice_v2 - na metodo so dodani podatki vezani na način izvedbe plačila in zahtevan odstotek plačanosti predračuna (<PaymentMethod>, <RequiredPrepaymentPercent>)
 • AddWarehouseReceipt - dodana možnost vpisa negative količine prejema.
 • GetUser - delovanje metode ni več odvisno od podatka "nivo operaterja" na API user-ju (operaterju) temveč od enakega varnostnega sistema, kot je v uporabi za operaterje v kolikor želijo v pogled v celoten seznam operaterjev 'SAOP – Operaterji in gesla – Vsi operaterji'.
 • MoveOrderToDispatchAdvice - pri prenosu naročila v odpremo, se v odpremo prepišeta tudi podatka o metodi izvedbe plačila in plačanosti predračuna. Prenesejo se tudi vsi načini plačil.
 • Na API-ju za pridobitev podatkov gotovinskega računa iz TDR-ja GetRetailInvoices se je preimenovala značka FiscalizationID v SubSequentSubmit. Dopolnjeno je polnjenje podatka Fiscalization glede na lokalizacijo.

2023.02.001
 • GetOrderProcessOverview - na nodu <Invoice> dodan podatek <IDInvoiceNumber>, ki se polni šele, ko je račun izdan in predstavlja knjigovodsko številko računa, v nodu <DispatchAdvice> dodana statusa "in commissioning" /v komisioniranju) in "ready for pickup" (pripravljeno za prevzem)
 • AddWarehouseGoodsIssue - Urejena validacija in prekinitev knjiženja izdaje preko API-ja ko artikel nima zaloge na skladišču.
 • GetOrder - dodan podatek <ProformaInvoicePaymentStatus>, ki predstavlja status plačila predračuna (enako, kot je to viden "Status predračuna" na preglednici naročil kupcev znotraj iCentra).
 • GetOrderStatus - dodan podatek <ProformaInvoicePaymentStatus>, ki predstavlja status plačila predračuna (enako, kot je to viden "Status predračuna" na preglednici naročil kupcev znotraj iCentra).
 • GetOrderProcessOverview - na node <ProfromaInvoice>dodan podatek <ProformaInvoicePaymentStatus>, ki predstavlja status plačila predračuna (enako, kot je to viden "Status predračuna" na preglednici naročil kupcev znotraj iCentra).
 • Get/Mofify/AddDispatchAdvice - dodana nova podatka iz odpremnega naloga <ReadyForPickup> in <ReadyForPickupDateTime> (pripravljeno za prevzem in pripravljeno za prevzem datum-ura).
 • GetDispatchAdviceStatus - dodana nova podatka iz odpremnega naloga <ReadyForPickup> in <ReadyForPickupDateTime> (pripravljeno za prevzem in pripravljeno za prevzem datum-ura).
 • GetOrderStatus - dodana nova podatka iz odpremnega naloga <ReadyForPickup> in <ReadyForPickupDateTime> (pripravljeno za prevzem in pripravljeno za prevzem datum-ura).

2023.01.001
 • GetOrderLinesBOM - nova API metoda preko katere lahko pridimo podatke o sestavnicah vrstic naročil kupcev.
 • AddWorkOrder - v primeru projektnih delovnih nalogov (en delovni nalog ima lahko vpisanih več izdelkov) so odpravljene težave z dodajanjem izdelkov katerim se zaloga vodi po serijah.
 • Customers - PATCH Customer - Urejena težava pri prepisu vrednosti Min znesek blokade, Min dnevi opozorila, Min dnevi blokade.
 • InternalOrder metode so dopolnjene s podatkom ServiceDeviceId - šifra naprave za servisne naloge.
 • Dopolnjeni sta metodi AddIncomingInvoice in GetIncomingInvoice s podatkoma o šifri pogodbe in tipu pogodbe.
 • AddIncomingInvoice -  Odpravljena je napaka pri zapisovanju zneska v domoči denarni enoti, ko je na računu tuja denarna enota.
2022.18.001
 • GetCustomerItemGroupDiscountsComercialTerms - Urejeno vračanje podatkov API-ja GetCustomerItemGroupDiscountsComercialTerms glede na vhodno spremenljivko številke šifranta.
2022.17.002
 • PostProformaInvoiceCancellation - Izdelana nova API metoda za storniranje predračuna. Pri storniranju predračuna preko API metode veljajo enaki pogoji/omejitve, kot so opisani na funkciji storniranja skozi program fakturiranja iCentra.
 • GetProformaInvoice, GetProformaInvoices, AddProformaInvoice, ModifyProformaInvoice, GetOrderProcesOverview, GetProformaInvoiceStatus, ModifyProformaInvoiceStatus - dodan nov status predračuna (S, Cancelled)
 • PostProformaInvoiceLock - dodana kontrola nad odklepanjem predračuna, storniranega predračuna se ne da odkleniti.
 • AddJournal - Urejena težava z dolžino polja <Document>, ki je sedaj poenotena z dolžino polja na vnosni formi v posredno knjiženje.
 • GetOrderProcessOverview - urejeno razpoznavanje statusa "IN COMMISSIONING" odpremnega naloga povezanega z naročilom kupca.
 • AddItems - dopolnjen sistem predlaganja šifre artikla:
  • Pri numeričnem sistemu šifriranja ni sprememb. 
  • V primeru alfanumerične šifre, pa sistem ugotavlja ali znakovnemu delu šifre sledi numerični del in potem predlaga novo šifro v okviru numeričnega dela (npr. za sistem šifre XYZ000 bo predlagal šifre XYZ000, XYZ001, XYZ002, ... XYZ999, XYZ1000, XYZ1001,...). V kolikor se sistem šifre v osnovi ne konča z številčnim delom, bo številčni del program predlagal sam (npr. za sistem šifre XYZ no program predlagal šifre XYZ0, XYZ1, XYZ2, ..., XYZ9, XYZ10, XZY11, ...).

2022.17.001
 • ModifyDispatchAdvice, ModifyDispatchAdviceV2 - za vrstice artiklov katerim se vodijo zaloge po sistemu serij "Ne - samo sledljivost" urejena možnost dodajanja serije na odpremi.
 • ModifyReceivingAdvice - za vrstice artiklov katerim se vodijo zaloge po sistemu serij "Ne - samo sledljivost" urejena možnost dodajanja serije na prevzemu od dobavitelja.
 • ProcessingProjectWorkOrder - pri knjiženju prejema in/ali izdaje delovnega naloga v materialno skladiščno poslovanje smo uvedli kontrole nad vsemi "analitikami" (stroškovno mesto, stroškovni nosilec, referent, analitika, analitika 1, analitika 2, analitika 3) določenimi na vrstah prometa prejema in/ali izdaje na katere se knjiženja nanašajo. Tako se knjiženje ne izvede, če je "analitika" obvezna ni pa definirana na delovnem nalogu ali določena kot privzeta na sami vrsti prometa.
 • Dopolnjena je metoda Customers/UpdateCustomer - če je prazna značka TaxAccounting se značka postavi na D
 • ProcessingProjectWorkOrder - v primeru knjiženja prejema se (če je v nastavitvah programa nastavljen cenik proizvodnih cen) vpiše cena prevzema tudi v prevzemni cenik artikla izdelka.

2022.16.001
 • UpdateWorkOrderMasterData - izdelana je nova metoda za spremembo določenih podatkov glave delovnega naloga. Z metodo lahko spreminjamo le podatke, ki ne vplivajo na kalkulacijo delovnega naloga. Tako se ob spremembi podatkov kalkulacij ene izvede in pošiljanje podatkov je hitrejše kot z metodo ModifyWorkOrder. Metoda omogoča spremembo podatkov več delovnih nalogov hkrati.
 • Add/ModifyWorkOrder - v primeru, da v metodi ne navedemo skladišča izdelkov, se skladišče izdelkov sedaj na delovni nalog vpiše iz artikla izdelka (če je tam definiran kot skladišče proizvodnje) šele nato iz knjige delovnih nalogov.

2022.15.001
 • Dopolnjena je API metoda AddIncomingInvoice s polji, ki se uporabljajo v prenovljenih prejetih računih. Dodana so polja: Dokument, datum tečaja, združene vknjižbe (da/ne), na knjižbi odhodka lahko označimo ali se knjižba navezuje na vrstico davka in na katero, polnita se status računa in status usklajenosti, polni se tečaj na računu.
 • GetProformaInvoiceOrders - izdelana je nova metoda preko katere lahko za posamezen predračun pridobimo podatke o vseh povezanih naročilih kupcev.
 • GetOrderProcessOverview - izdelava nove metode preko katere se lahko spremlja stanje naročila kupce in z njim povezanih dokumentov (predračunov, odprem, računov)
 • Na formi strank in preglednici je polje "Ulica" podaljšano na 140 znakov. Omejitev 30 znakov je sedaj prisotna le na izpisih, ki jih je po potrebi potrebno ročno urediti.
 • ADD, GET, UPDATE Customer - Mogoč vnos in pridobivanje polja ulic - "Address" in "Street" v dolžini do 140 znakov.
 • Polje ulica lokacije je podaljšano na 140 znakov, mogoč je vnos dolžine ulice do 140 znakov, prav tako je prikaz v preglednici urejen, da lahko prikaže daljši naziv ulice.
 • ADD, GET Location - Omogočen zapis in pridobivanje polja ulica - "Street" do dolžine 140 znakov.
 • Daljše polje za potrebe naslova, ulica, saj številni tuji nazivi ulic presegajo 30 znakov in nepopoln naziv za tujino ni sprejemljiv tako za Pošto Slovenije kot DHL in druge.
 • Na API-jih AddOrder, GetOrder in ModifyOrder sta polji, DocumentDeliveryAddress in DeliveryAddress podalšani na 140 znakov.
 • Podalšanje polj ulic na 140 in naslov dostave na 255
 • Na API-jih AddInvoice, ModifyInvoice, GetInvoice, GetInvoices, AddProformaInvoice, ModifyProformaInvoice, GetProformaInvoice in GetProformaInvoices  je podatek DeliveryAddress podaljšan na 140 znakov.
 • MoveOrderToDispatchAdvice - metoda sedaj v primeru naročila kupca za artikle s serijo, serije na odpremnem nalogu predlaga na enak način, kot to dela prenos naročila v odpremo skozi sam program.
 • Get/Add/ModifyProjectWorkOrder - spremenjena dolžina podatka <CustomerAddress> iz prejšnjih 30 znakov na 140 znakov (kot je to spremenjeno v programu).
 • GetProductionWorkStation - dodan podatek o prodajni urni postavki <SalesHourlyRate>
 • GetProductionWorkPlace - dodan podatek o prodajni urni postavki <SalesHourlyRate>

2022.14.001
 • Add/ModifyInvoice, Add/ModifyProformaInvoice, Add/ModifyOrder, Add/ModifyDispatchAdvice - dodajanje/spreminjanje plačnika deluje tudi, če je varnostno pooblastilo dodeljeno preko skupine operaterjev.
 • Get/Add/ModifyInvoice - na vseh treh metodah je dodan podatek o blagajniku <CashierID>.
 • GetItems - opravljene težave zaradi katerih se v odgovoru ni prikazovalo podatkov o tujih nazivih artikla (node ItemTitlesLanguage)
2022.13.002
 • Pripravljena nova metoda PO NAROČILA DOBAVITELJEM (Barkawi/GetPO).
 • Urejena struktura prikazane predloge XML zapisa posameznih metod. Zaradi dodelave je lahko pri spodnjem seznamu API metod prišlo do sprememb vhodne JSON strukture. Ob uporabi JSON zapisa pri klicih API metod, ki trenutno ni podprt s strani SAOP, je potrebno torej preveriti strukturo in jo po potrebi dopolniti skladno z novo.  
 • Seznam metod:
  • Document
  • Employee
  • Inventory
  • Invoice
  • Item
  • Journal
  • Order
  • PreReceipt
  • ProformaInvoice
  • ProjectWorkOrder
  • PurchaseOrder
  • Service
  • Stock
  • TechnologicalProcess
  • WorkOrder
  • WorkShopCalendar
 • GetOrder - v odgovor metode so dodane značke <ProformaInvoiceYear>, <ProformaInvoiceBook> in <ProformaInvoiceNumber>, ki označujejo leto, knjigo in številko predračuna s katerim je (sistemsko) povezano naročilo kupca.
 • ModifyProjectWorkOrderDetails - dopolnjena obstoječa metoda, ki sedaj preverja ali je vsota dejanskih količin po šifri artikla v sklopu "material-storitve" večja ali enaka nič (če je tako nastavljeno na knjigi delovnih nalogov).
 • Urejena težava vezana na vnos naziva lokacije, ki je vsebovala posebne znake.
 • GetWorkScheduling - izdelana nova metoda za pridobivanje podatkov o razporejenih delavcih po operacijah delovnih nalogov.
 • AddWorkScheduling - izdelana nova metoda za brisanje podatkov o razporejenih delavcih po operacijah delovnih nalogov.
 • DeleteWorkScheduling - izdelana nova metoda za brisanje podatkov o razporejenih delavcih po operacijah delovnih nalogov.
2022.12.001
 • PostalCode - Add, Get, Modify - Dodana značka <Region>, ki označuje podatek Regija v šifrantu pošt.
 • Location - Get - Dodana značka <Region>, ki vrača podatek iz šifre pošte na regiji, če je ta izpolnjen.
 • Pri uporabi metode ModifyProformaInvoice je omogočeno spreminjanje predračuna, tudi če je datum izven nastavitev knjižnega obdobja.
 • Na API-jih AddItems in ModifyItems v requestu umaknjena kontrola obveznosti elementa FastCode.
 • GetCO - izdelava nove namenske metode za pridobivanje podatkov o naročilih kupcev in servisnih nalogih za programsko opremo upravljanja oskrbovalne verige Barkawi.
2022.11.001
 • Get/Add/UpdateCustomets -  dodana dva nova podatka <AnalyticId> (šifra analitike) in <ParityCode>(šifra paritete).
 • Get/Add/ModifyOrder - dodani podatki o naslovniku naročila kupca.
 • MoveOrderToDispatchAdvice - dopolnitev metode, da podatke naslovnika prenese iz naročila kupca na odpremni nalog.
 • Get/Add/ModifyDispatchAdvice_v2 - dodani podatki o naslovniku odpremnega naloga.
 • PostDispatchAdviceToInvoice_v2 - dopolnitev metode, da podatke naslovnika prenese iz odpremnega naloga na račun.
 • GetWorkOrderBOM - med izbirne parametre metode je dodan parameter WorkOrderStatus (status delovnega naloga), ravno tako je podatek <WorkOrderStatus> dodan v odgovoru metode. 
 • GetForecastedStocks - izdelana nova metoda, ki za izbrani datum po ostalih izbirnih parametrih vrača podatek o razpoložljivi zalogi enega ali več artiklov.
 • Uvedba varnostnega sistema za vklop/izklop posamezne API metode - Vse API metode, ki so migrirane iz delphi na C# omogočajo oba varnostna sistema: generalni vklop  z možnostjo prepovedi posamezne metode in generalni izklop z možnostjo vklopa posamezne metode. API metode, ki še niso migrirane na C# pa omogočajo le sistem generalnega vklopa z možnostjo prepovedi posamezne metode. Podjetja, ki imajo v uporabi tudi nemigirane API metode, lahko torej varnostni sistem uporabljajo le na način generalnega vklopa (kar je privzeta nastavitev) z možnostjo izklopa posamezne metode.
2022.09.001
 • GetStProductionOperations – v odgovor metode dodan nov podatek <AutomaticWOCalculation>.
 • GetTechnologicalProcess – v odgovor metode dodan nov podatek <AutomaticWOCalculation>.
 • Get/ModifyWorkOrderTehnologicalOperations – v odgovor metode dodan nov podatek <AutomaticWOCalculation>.
 • Add/ModifyDispatchAdvice(V2) – dodana validacija na varnostni sistem »PRODAJA – spreminjanje plačnika prepovedano«, kar v skladu z nastavljenim varnostnim sistemom na odpremnem nalogu omogoča tudi vpis/spremembo plačnika, ki je drugače določen na stranki naročniku.
 • Add/ModifyDispatchAdvice(V2) – v primeru, da je v glavi odpremnega naloga vpisano skladišče, ki je pod kontrolo WMS, se za vrstice z artikli za katere se vodi zaloga po serijah (ali izvaja samo sledljivost na izhodu) več ne preverja ali je serija vpisana (torej lahko se vpiše vrstica tudi brez serije). 
 • Add/ModifyWorkOrder – odstranjena validacija, da mora biti <WorkOrderLatestEndDate> datumsko kasnejši od <WorkOrderEndDate>.
 • GetOrderStatus – dodatna časovna optimizacija izvajanja metode. Popravljeno iskanje zadetkov po parametru RecordDtModifiedFrom (sedaj se zadetke išče po datumu spremembe in ne več po datumu vnosa dokumenta).
 • odpravljene težave, ko je metoda AddDocument napačno javljala napako validacije 'Varnostna pooblastila onemogočajo dostavo/pripenjanje dokumenta!'
 • dodana nova metoda PostInvoiceLock, ki omogoča zaklepanje/odklepanje računa
 • Get/Add/UpdateCustomer - Dodane značke <AlertMessage>, <AlertMinimalAmount>, <BlockingUpMessage>, <BlockingUpAmount>, <AlertNumberOfDays>, <BlockingUpNumberOfDays>, <SIDReporting> in <SIDLimitAmount>, za urejanje podatkov o opombah in blokiranju stranke ter urejanje podatkov vezanih na SID poročanje.
 • dodana nova metoda ModifyCustomerContactsType, ki omogoča zamenjavo šifre stika za posamezni obstoječi stik.
2022.08.001
 • MoveOrderToDispatchAdvice – odstranjene določene validacije, ki so (neupravičeno) preprečevale premik naročila v odpremo (artikli storitve ter artikli z naročeno količino večje od zaloge – v odvisnosti od posameznih nastavitev na knjigi naročil).
2022.07.002
 • GetOrderStatusčasovna optimizacija metode.
 • Get/Add/ModifyWorkOrderdodan nov podatek <WorkOrderLatestEndDate> (najkasnejši rok izdelave).
 • Get/Add/UpdateEmployeeBonus - dodani novi podatki: <PayrollBaseID>, <CarRegNumber>, <VINNumber>, <PurchasingValue>, <StartUsageDate>, <EmployeerProvidesFuel>, <LessThan500km> in <EV>
 • Get/Add/UpdateEmployeeLeave - nova metoda za delo s podatki o dopustu.
2022.07.001
 • GetCustomerItemGroupDiscountsComercialtermsException – v metodi dodan nov parameter klicanja <CustomerID> (šifra stranke). Ravno tako je v odgovor metode dodana značka <CustomerID>.
 • ModifyWTR – dopolnitev delovanja metode; v kolikor šifra delovne postaja za vrstico dela v XML ni podana se dodeli iz operacije delovnega naloga, drugače iz XMLa.
 • GetWorkOrderBOM – odpravljene težave delovanja metode (pojavljale so se v primeru milijonskih količin sestavin).
 • GetOrderStatus – med klicne parametre metode je dodan parameter WorkOrderID (številka delovnega naloga), enak podatek se pojavi tudi v odgovoru metode.
 • MoveOrderToDispatchAdvice – metoda je dopolnjena z dodatnimi validacijami, da se obnaša enako, kot prenos naročila kupca v odpremni nalog znotraj iCentra.
 • PrintDeliveryNoteToPdf – na metodo dodane validacije nad obstojem odpremnega naloga in obstojem obrazca dobavnice.
 • Get/Add/ModifyPurchaseOrder – v vse tri metode so dodani podatki <OrderReferenceDate>, <OrderReferenceID>, <OrderTypeID> ter <ExchangeRateDate>
 • PostDispatchAdviceToInvoice(v2) – dodana nova verzija metode. Metoda ob uspešni izvedbi sporoči tudi številko računa (leto, knjiga, številka).
 • PostDispatchAdviceClose - nova metoda, ki zapre odpremni nalog
 • PostPreReciept - odpravljene težave pri knjiženju vrstic predprejema z negativno količino
 • AddJournal - Urejeno je brisanje presledkov na začetku in koncu zapisa v podatku "šifra konta" - <Account>.
2022.06.001
 • AddInvoice - popravljena json struktura vpisa podatkov metode. Struktura je vrnjena taka, kot je bila pred verzijo 2022.05.001.
V SAOPu zagotavljamo nespremenjeno delovanje API metod samo v primeru uporabe XML formata, za json format tega zagotovila ne dajemo!
2022.05.003
 • PostProformaInvoiceLock - nova metoda, ki omogoča zaklepanje / odklepanje predračuna.
 • PostOrderClose - nova metoda, ki omogoča zapiranje naročila kupca.
 • ModifyOrder – na metodi dodana validacija na obstoj (aktivnost) šifre artikla <ItemID> vrstice naročila. V kolikor šifra artikla ne obstaja ali ni aktivna se metoda ne izvede.
 • GetOrderStatus – optimizacija hitrosti vračanja podatkov.
 • AddProformaInvoice – urejeno upoštevanje jezikovnega področja, če je vpisano na vhodnem XMLu.
 • ModifyOrder – omogočeno spreminjanje naročila kupca tudi v primeru, da ta vsebuje stornirane vrstice.
 • VATRates - Urejeno filtiranje zapisov po času vnosa / urejanja zapisa
2022.05.001
 • odpravljene težave, ki so v nekaterih primerih v primeru sočanega klica API metode vračale napačne rezultate
2022.04.004
 • GetRentalCalculation - Dodana nova get metoda za pridobivanje podatkov o obračunih najema.
 • PostServiceOrderToMSP - Dodana nova post metoda namenjena proženju knjiženja podatkov iz servisnega naloga v izdajo v materialnem poslovanju. Metoda se kliče za vsak servisni nalog posebej (letoNaloga, SifraKnjigeNaloga, StevilkaServisa). Pravila pri knjiženju so enaka kot pri ročni obdelavi.
 • ModifyReceivingAdvice - Na metodi smo odstranili validacijo na status zaključeno naročila dobavitelja, kar omogoča spremembo vrstic prevzema, ki se nanašajo na vrstico naročila, ki je zaključen.
 • PrintProformaInvoiceToPdf - Izdelana nova metoda preko katere lahko izdamo predračun.
 • PrintInvoiceToPdf - Na obstoječi metodi dodane validacije.
 • Add/Update/PatchCustomer - Na metodah Add/Update/Patch dodan podatek <InvoicingMethod> (način fakturiranja)
 • IncomingInvoice – dodani znački NetDueDate in DiscountPercentage, za vnos podatkov Neto rok plačila in Procent skonta. Podatki se tudi predlagajo enako kot pri ročnem vnosu prejetega računa.
 • Customer/OpenAccounts – Dodani filtri za prenos samo odprtih zneskov in omejevanje števila dni zamude: OpenAmountPayable, OpenAmountReceivable, NumberOfDaysDelayedInPayment
2022.04.001
V tem prispevku