Drugi osebni prejemki (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Vrste pogodb - Izbira vrste pogodbe - Obračun - gumb Izvoz podatkov - Priprava podatkov za DK:
  • Prenesejo se podatki, vpisani v polje Dokument. V primeru, ko je polje Dokument prazno, se v Dvostavno knjigovodstvo prenese podatek Leto/Mesec/Zaporedna št. obračuna.
 • Nov DOP - Obračuni - gumb Izvoz podatkov - Priprava podatkov za DK:
  • Prenesejo se podatki, vpisani v polje Dokument. V primeru, ko je polje Dokument prazno, se v Dvostavno knjigovodstvo prenese podatek Leto/Mesec/Zaporedna št. obračuna.
 • Nov DOP - Obračuni - gumb Izvoz podatkov - e-pošiljanje obr. listov:
  • Urejeno pošiljanje obračunskih listov po elektronski pošti v primeru uporabe šifranta pogodbenikov ter izbire gesla Davčna številka.
 • Pripomočki - Zavarovanje dijakov na praksi:
  • Dodana možnost proste izbire skupine (iz Obračuna storitev) - gumb Izbira več skupin iz preglednice (Alt + S).
 • Vrste pogodb - Izbira pogodbe - Obračun - Vnesi zapis:
  • Urejeno je ponujanje vrste dohodka v primeru prvega obračuna za leto (če obračuni obstajajo za preteklo leto).
 • Nov DOP - Obračuni - Vnesi zapis:
  • Urejeno je ponujanje vrste dohodka v primeru prvega obračuna za leto (če obračuni obstajajo za preteklo leto).
 • Vrste pogodb - Vrsta pogodb za obračun dela dijakov ali vajencev - Obračun:
  • Urejen izračun akontacije dohodnine v primeru obdavčene nagrade za delo dijakov ali vajencev - v izračun osnove za dohodnino se upošteva celoten znesek prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki jih plača dijak ali vajenec in ne samo del, ki je obračunan od obdavčenega zneska nagrade.
  • Urejen prenos zneska teh prispevkov v Dohodnino - prenaša se celoten znesek.
 • Nov DOP - Obračuni - izbira Šifre pogodbe za obračun dela dijakov ali vajencev:
  • Urejen izračun akontacije dohodnine v primeru obdavčene nagrade za delo dijakov ali vajencev - v izračun osnove za dohodnino se upošteva celoten znesek prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki jih plača dijak ali vajenec in ne samo del, ki je obračunan od obdavčenega zneska nagrade.
  • Urejen prenos zneska teh prispevkov v Dohodnino - prenaša se celoten znesek.
 • Vrste pogodb - Delo dijakov (obv.) - Obračun - Vnesi zapis:
  • Odstotek priznanih stroškov je privzeto izpolnjen z 0,00.
 • V primeru uporabe šifranta pogodbenikov, se pri neto nakazilih za pogodbenika v polje model samodejno polni 99.
 • Nov DOP - Obračuni - gumb Dajatve - Dajatve iz neto izplačil za pogodbene stranke:
  • V primeru uporabe šifranta pogodbenikov, se ob vnosu dajatve pravilno odpira šifrant pogodbenikov.
 • Vrste pogodb - Izbira vrste pogodbe - Obračun - gumb Obračun pogodb - gumb Vnesi zapis - izbira Pogodbenika ter Pogodbe - zavihek Izplačila - gumb Vnesi zapis - gumb Strošek izplačevalca:
  • Urejen izračun zneskov za izplačila od 1.2.2024 dalje v primeru, ko v obračunu na vrstico vpišemo Strošek izplačevalca.
 • Nov DOP - Obračuni - gumb Vnesi zapis - gumb Obračun pogodb - gumb Vnesi zapis za izbiro pogodbenika - zavihek Izplačila - gumb Vnesi zapis - gumb Strošek izplačevalca:
  • Urejen izračun zneskov za izplačila od 1.2.2024 dalje v primeru, ko v obračunu na vrstico vpišemo Strošek izplačevalca.
 • Vrste pogodb - Izbira pogodbe - Obračun - Vnesi zapis:
  • Urejena je kontrola ob vnosu novega obračuna, da so polja Datum obračuna, Datum izplačila in Plačilo dajatev obvezna polja.
 • Nov DOP - Obračuni - Vnesi zapis:
  • Urejena je kontrola ob vnosu novega obračuna, da so polja Datum obračuna, Datum izplačila in Plačilo dajatev obvezna polja.
2024.03.001
 • Urejen preračun bruto zneska iz vpisanega neto zneska v primeru obračuna dela dijakov - znesek do uredbe.
2024.02.001
 • Urejen izračun osnove za prispevke od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja: 
  • Za izplačila od 1.2.2024 dalje je osnova za prispevke bruto dohodek zmanjšan za normirane stroške.
2024.01.001
 • Omogočen prenos oproščenih zneskov (vrste dohodka od 8003 do 8071) na zavihek Oprostitve v modul Dohodnina.
 • Omogočen prenos neobdavčenih zneskov (vrst dohodka od 8204 do 8312) na zavihek Neobd. stroški v modul Dohodnina.
2023.11.001
 • Obračun pogodb - funkcija Avtomatska priprava - dodano je  polje Obračunaj samo še ne obračunane pogodbe.
 • V primeru, ko bo polje označeno s kljukico, bo program glede na izbrani datum plačila v obračun prenesel samo pogodbe, ki za izbrani datum plačila še niso bile obračunane.
 • Obračunski list - urejen/posodobljen izpis osnovnega obrazca.
 • Dopolnjena priprava REK-O obrazca v primeru, ko pri pripravi obrazca označimo polje Davčna številka dijaka. V tem primeru se iz Obračuna storitev poleg davčne številke iz šifranta dijakov, prenašajo tudi podatki iz razdelka Nerezidenti. V primeru, ko je dijak označen kot Nerezident, se ustrezno prenašajo še podatki o Državi rezidentstva, v primeru vpisane Tuje davčne številke pa še Ulica, Kraj in Država rezidentstva).
2023.10.001
 • V šifranta Dajatve iz bruto in Dajatve na bruto je na vnos dajatve dodano polje Zadnji del sklica. V primeru, ko je v polje vpisan podatek, se sklic pri pripravi plačilnih nalogov pripravi z avtomatizmom tako, da se v model doda številka 19, v sklic pa davčna številka vpisana na stranki uporabnika, pomišljaj ter podatek, vpisan v polju Zadnji del sklica. V primeru, ko v polju Zadnji del sklica ni vpisano nič, se plačilni nalogi pripravijo po starem (model in sklic se upoštevata iz bančnega računa stranke prejemnika).
 • Obračunski list za pogodbenika/nerezidenta, ki uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb in znižan odstotek za dohodnino - urejen je pravilni prikaz odstotka dohodnine.
 • Obrazci REK-O
  • Urejena priprava podatkov o odgovorni osebi in pooblaščencu.
2023.08.001
 • Urejen izračun dohodnine v primeru, ko pogodbeniku na podlagi ugodnosti iz med. pogodb vpišemo znižan odstotek za dohodnino.
 • Polje Dolga številka pogodbe je dodano v OLAP analizo obračunov.
 • Nastavitve programa; dostop do nastavitev programa ni več vezan na nivo operaterja temveč na varnostni sistem "DOP - MENI, Nastavitve programa" (zahtevana vrednost je true-vključeno). Ob namestitvi programa se bo vsem obstoječim operaterjem nivoja 1 varnostni sistem samodejno dodelil.
2023.07.001
 • Urejena priprava temeljnice v primeru izplačila samo neobdavčenih stroškov.
 • Odpravljena težava pri vnosu novega pogodbenika.
 • Odpravljena težava pri vnosu pogodbe ter dodajanja vrstic na zavihek Dela po pogodbi.
2023.06.001
 • Obrazci REK-O 
  • Urejeno poročanje podatka Prevoz manj kot 500 km v privatne namene v bonitetah.
 • OLAP analiza podatkov za DK - sprememba prikaza datuma knjiženja - prikazujemo ga v formatu dd.mm.yyyy
 • OLAP analiza podatkov za PP - sprememba prikaza datuma knjiženja - prikazujemo ga v formatu dd.mm.yyyy
2023.03.001
 • Odpravljena težava pri prenosu e-mail naslovov zavezancev pri prenosu v dohodnino.
2023.01.002
 • Obrazec REK-O:
  • Urejena priprava REK-O obrazca v primeru povezave na program Obračun storitev (OST) - omogočena je priprava analitičnega dela REK-O  obrazca z davčno številko ter imenom dijaka.
  • Odpravljena težava z dostopom do ikon za pripravo REK-O obrazca (varnostni sistem).
  • V polje Čas priprave REK obrazcev se polni čas priprave REK-O obrazca.
  • Zamenjava besedila na Šifri REK B06c in B06č.
 • Urejeno osveževanje polja Obračun zaključen.
2023.01.001
 • Obrazci REK-O
  • Odpravljena težava pri pripravi REK-O obrazca v primeru obračuna poslovodenja z boniteto.
2022.18.006
 • Obrazci REK-O
  • Odpravljena težava s pripravo oznake davčnega zavezanca (npr. pri oddaji REK-O za poslovodenje, v primeru neuspešnega prenosa na eDavke in opozorila "Izbrani zavezanec ne predstavlja zavezanca z davčno številko (99999999) in tipom (SP) ali (PO)."
  • Urejena priprava obrazca v primeru, ko stranka uporabnika nima vpisane poštne številke.
2022.18.005
 • Omogočena priprava in oddaja obrazca REK-O.
 • Urejena uporaba šifranta katastrskih občine.
 • V Šifrant strank dodano polje Zavarovanec po 18. čl. ZPIZ-2.
2022.18.001
 • Na vrstico obračuna je dodano polje Število pogodbenikov v obračunu.
 • V Analizo obračunov je dodano polje Števec.
2022.17.001
 • Omogočena izbira šifer od B06 do B06e na vrstah izplačil, ki se poročajo v analitične podatke obrazca REK-1 ter urejena oddaja obrazca REK-1 s temi podatki na eDavke.
2022.15.001
 • Vnosno polje katastrska občina na pogodbah in vrsticah obračuna se je podaljšalo na 100 znakov. 
 • Vnosno polje številka stavbe na pogodbah in vrsticah obračuna se je skrajšalo na 20 znakov. 
 • Urejeno pravilno zaokroževanje posebnega davka.
 • Na uvozu podatkov v obračun DOP s čarovnikom je dodano opozorilo, da so podatki preneseni.
2022.12.001
 • Urejen naziv pogodbenika v OLAP analizi obračunov
2022.09.001
 • Pri uvozu pogodb s čarovnikom se na pogodbo zapiše prvi aktiven TRR
2021.06.001
 • Prenovljena forma za vnos izplačila.
2021.01.001


V tem prispevku