2023.04.001

BP Blagajniško poslovanje

 • Knjiženje - Prejemki/Izdatki: odpravljena je težava pri izpisu Prejšnjega salda na dnevniku.

DK Dvostavno knjigovodstvo

 • Izkazi: Pri izračunu in pregledu izkaza po mesecih se na postavkah, ki se med seboj izključujejo, zneski prikažejo samo na ustrezni postavki, ne na obeh.
 • Izkazi: Omogočen je izbor iz šifranta dodatnih analitik.
 • Izkazi: Vzpostavljena je kontrola na vnos denarne enote.
 • Izpisi in pregledi - Odprte postavke: Na izpisu odprtih postavk v tuji denarni enoti z zapiranjem je umaknjen prikaz knjižb tečajne razlike.
 • Izpisi in pregledi - Odprte postavke: Na vseh izpisih odprtih postavk je postavitev popravljena (podaljšano je polje dokument, povečan je zamik med stolpcem zneska v dobro in opisa).
 • Izvršbe: Priprava izvršb iz opominov se pravilno izvede, zapiše se ustrezen dokument, z ustreznim zneskom.
 • DK - Uvoz podatkov iz VOD datoteke: Omogočeno urejanje analitik za uvoz ter določanje privzetih analitik ob uvozu.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje: dopolnjena je preglednica in funkcionalnost povezave na Predračune.
 • DK - Uvoz podatkov iz VOD datoteke: Omogočena izbira ali želimo uvoz po davčni številki ali po šifri stranke. Uvoz strank iz VOD datoteke ni več mogoč, šifranta morata biti usklajena ali po davčnih številkah ali po šifri stranke.
 • Letne obdelave - Izpis poslovnih listin ob koncu leta: Dodana je možnost izbire med ležečim in pokončnim izpisom bilance.
 • Izpisi in pregledi - Poročanje - Poročanje JN plačila 
  • za plačila, ki so stornirana se uvede nov status "Stornirano na UJP (v pošiljanju)", ki nakazuje, da plačilo še v pošiljanju na portal. Po zaključenem prenosu pridobi status "Stornirano na UJP"
  • dodana je kontrola, da plačila, ki se poročajo vsebujejo pogodbo z ID številko pridobljeno iz UJPa.
 • Izpisi kartic (konta, stranke, SM, SN, analitik): odpravljena težava pri pripravi izpisa z upoštevanjem podatkov v Posrednem knjiženju.
 • Izpisi in pregledi - Poročila - Poročanje JN Plačila: Omogočeno je, da se na portal pošiljajo tudi podatki za pogodbe brez plačil. Na portalu se mesečno poročilo označi kot "Brez plačil".

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

 • Olap analiza Register + amortizacija -> nastavitev mesečni obračun amortizacije, ker se v tem primeru ob izločitvi tvori ločen dogodek na osnovnem sredstvu:
  • V primeru, da je na vstopnem oknu izbrana opcija 'z izločitvami', bo poročilo prikazalo vrednosti osnovnega sredstva pred izvedeno izločitvijo (dogodek IZ, IM).

OST Obračun storitev

 • Prijava na obrok in določitev osnovnega menija: najprej se preveri ali ima otrok določen fiksen meni za obrok, ki še nima zaključka in če ima, se uporabi za osnovnega ta meni. Če otrok nima fiksnega menija za obrok, program prebere osnovni meni iz Nastavitve porgrama - Šifra osnovnega menija. Če šifra osnovnega menija ne obstaja v šifrantu Meniji, vzame za osnovnega prvega (najstarejšega) po času vnosa iz Meniji za obrok.  

Ogrodje – iCenter

 • Bližnjice / Šifranti - Pogodbe: Polja v preglednici so vezana na posebno oznako v licenci glavne knjige oziroma je vključen ključ za opcijo poročanja plačil na portal za JN Plačila. Po vključitvi opcije, je omogočeno dodatne stolpce izbrati izmed razpoložljivih polj preglednice.
 • Dopolnjena je obdelava digitalnih podpisov, ki se nahajajo znotraj eSlog 2.0 datotek. 

PP Plačilni promet

 • Plačilni nalogi : 
  • Nastavitve programa: dodana je nova nastavitev "Upoštevanje skonta na dobropisih". Osnovno je označeno.
  • Priprava plačilnih nalogov: pri označitvi plačilnih nalogov se v primeru negativnega Zneska za plačilo upošteva nova nastavitev, če ima nalog določen procent skonta.  
 • Priprava plačilnih nalogov - Brisanje nalogov: urejeno je barvanje nalogov po standardu in dodana je Legenda. 
 • Kompenzacije:
  • pri deviznih kompenzacijah se na gumb Potrdi na plačilni nalog vpiše devizni znesek v polje Znesek v kompenzaciji. 
  • Urejen je vpis zneska v kompenzaciji na plačilni nalog v primeru obrokov, če spremenimo znesek kompenzacije. 
 • Plačilni nalogi - Priprava plačilnih nalogov: Na preglednico je dodan stolpec Pošta zaposlenega. Prikaže se pošta začasnega bivališča, če je vpisana, drugače je prikazana pošta stalnega bivališča

PRAC Prejeti računi

 • Povezava PRAC-MSP: Na pregledu po prejemih je odpravljena napaka, ko so se določeni odvisni stroški prikazovali kot delno povezani, čeprav so povezani v celoti.
 • Uvoz e-računov - UBL - odpravljane napaka na uvozu eračunov, ko se v imenu datoteke nahaja poseben znak.

KE Kadrovska evidenca

 • Pripravljen pripomoček za ocenjevanje uspešnosti zaposlenih v gospodarstvu.
 • Pripomoček za prešifriranje delovnih mest v javnem sektorju - dopolnjene kontrole ob izvedenem prešifriranju.
 • OLAP analiza struktura zaposlenih:
  • Dodana polja: Ure/dan, Ure/teden, Delež zaposlitve glede na polni delovni čas, Delež osnovne plače, RIZDDZ, Področje dela (šifra), Področje dela (naziv)
 • Urejeno tiskanje Word vzorcev iz dogodkov Delo in kariera - odpira se enak vzorec, ne glede na to ali je bila na zaposlenem vnesena sprememba za prihodnost ali ne.

OPZ Obračun plač zaposlenim

 • Obrazci REK-O
  • Dopolnjena priprava podatka B013.
  • Dopolnjena priprava obrazca za poročanje materialnih stroškov nad uredbo (za izplačila od 01. 04. 2023 dalje).
 • Omogočeno je shranjevanje obračunskih listov s poljubnim nazivom.
 • V šifrant Kolektivnih pogodb dodana šifra 921 - KP za dejavnost veterinarstva ter izločena šifra 916 - KP za obrt in podjetništvo (ukinjena kol. pogodba).
 • Odpravljena težava v varnostnem sistemu pri uporabi ključa ZAP - ZAPOSLENI, Podatki PPZ.
 • Odpravljena težava pri dodajanju vrstice v Posrednem vnosu. Ob vnosu zneska ter kliku na polje Poračun se je znesek brisal.
 • Urejena delitev neto zneska po obračunskih vrsticah v primeru večjega zneska neplačane odsotnosti.
 • OLAP analiza obračunskih vrstic - dodana polja z zneski oproščenih prispevkov ter oproščenih prispevkov od razlike do najnižje osnove za plačilo prispevkov
 • Obrazci eNDM
  • Odpravljena težava zaradi katere v določenih primerih zahtevki niso imeli vpisanih podatkov o prispevkih.
 • ISPAP
  • Dopolnjena kontrola na gumbu Testiraj pri Izvozu podatkov za javni sektor.
 • Izračun uspešnosti v javnem sektorju: 
  • Letno obvestilo o ocenjevanju uspešnosti: pri tiskanju in pošiljanju dodana možnost izbire Vsi zaposleni, Samo zaposleni z e-pošto, Samo zaposleni brez e-pošte.

Registracija časa

 • OLAP Analiza po dnevih - v primeru nastavitve Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture urejen prikaz zaposlenih glede na izbran filter Vodja org. strukture, Namestnik org. strukture in Vse.
 • Urejeno dodajanje preteklih državnih praznikov v primeru, ko je na praznik že vnesena odsotnost (npr. dopust, bolniška).
 • Urejeno dodajanje preteklih državnih praznikov v primeru, ko dela zaposleni krajši delovni čas.

DN Delovni nalogi

 • Pripomoček usklajevanja proizvodih cen seda upošteva plansko ceno izdelka ne glede a to ali je sistem planskih cen določen na artiklu-izdelku ali pa na tipu skladišča v katerega se vrši prejem izdelka. Torej prejem vezane na delovne naloge z izdelki katerim se zaloga vodi po planski ceni pripomoček ne spreminja.

FAK Fakturiranje

 • Izpisi - Razlika v ceni
  • Polje za vnos cenika je omogočeno tudi v primeru nastavitve "Vzemi cene iz materialnega skladišča"
  • Storitve se upoštevajo tudi v primeru nastavitve "Vzemi cene iz materialnega skladišča"
  • Spremenjen način izračuna nabavne cene. Po novem se nabavna cena računa enako kot na izpisu Analiza prodaje.
 • Za povezovanje računa na predračun je možno izbrati dokumente ne glede na enake analitike. Za ta namen se izbere opcija "Vse analitike".

KM Komercialni modul

 • Uskladili smo delovanje storno računa in delnega storna v primeru, ko je kot plačilno sredstvo navedena darilna kartica. Program pri delnem stornu računa, ob izboru plačilnega sredstva darilna kartica, vrne znesek nazaj na darilno kartico.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

 • Pri tiskanju rekapitulacije DDV dokumenta predprejema, kjer je za obdobje veljal odstotek odbitnega DDV različen od 100%, se v primeru predprejema v tuji denarni enoti vrednosti "Odbitni DDV", "Neodbitni DDV" in "Vred. z neodb. DDV" ustrezno preračunajo v domačo DE na podlagi tečaja iz glave predprejema.
 • Predprejemi: Pri vnosu odvisnega stroška na predprejemih je podatek Šifra DDV obvezen, če je stranka davčni zavezanec.
 • Na pripomočku kontrole začetnega stanja urejena težava pri prikazovnju vrednosti iz zaključka leta in začetnega stanja.
 • Knjiženje temeljnice nabave, porabe je v primeru vodenja zalog po zadnjih nabavnih cenah dopolnjeno s knjižbo nivelacije nabavne vrednosti na prejemu iz skladišča za blago na poti. Poleg tega pa se na izdajni strani, ko se prenaša v skladišče za blago na poti, ne pripravljajo nivelacije v rvc pri prenosih.
 • V šifrantu vrst prometa je možno izbrati nov tip dokumenta "Zapisnik o spremembi cen". Ta nastavitev je aktivna samo v novih postavitvah sistema tdr/msp in ko je poslovalnica vpisana. Na dokumentih tega tipa je potem možno spreminjati samo maloprodajne cene z ddv, količine so privzeto 0 (nič), vnos ostalih cen pa je zaprt in se vedno napolnijo iz cen zadnjih zalog. Prav tako velja, da so v primeru tega tipa dokumenta zaprte določene nastavitve in obdelave: odkup, povezava s prejetimi računi, tranzit, odvisni stroški, intrastat, sestavnice, izvozi in uvozi, odpiranje naprav v servisni, začetno stanje. 
 • Pri knjiženju dokumenta predprejema v prejem se cene za zaloge v primeru zapisnika poiščejo iz trenutnih vrednosti zaloge, kar pri količini 0 ne privede do nivelacij zaloge v nabavni vrednosti.
 • Do napake je prišlo v sistemih prodaje na offline blagajnah, kjer se zaloga naknadno razbremenjuje neposredno iz veleprodajnega skladišča.
 • V primeru storno računa na offline blagajni (prodaja z negativnim predznakom pri količinah), program pri prenosu na centralo tovrstnih količin ni znal vrniti nazaj na veleprodajno skladišče. 
 • S tem popravkom smo uredili, da program pri prenosu na centralo naredi dve ločeni izdaji in prenose in sicer :
  • ločeno za prodajo s pozitivnimi količinami
  • ločeno za prodajo z negativnimi količinami
 • Sedaj se tudi blago  z negativnim predznakom pri prodaji vrne nazaj na veleprodajno skladišče
 • Odpravljena napaka pri filtriranju podatkov na preglednici prometa po stolpcu "Veza UA". Polega tega je ta stolpec preimenovan v "Veza (id uporabnika, apl.)".
 • Pri prehodu na 64 bitni OLAP je prišlo do napačnega preverjanje varnostnega sistema na nabavne cene in se te cene niso prikazovale. S to verzijo je ta napaka odpravljena.
 • Odpravljena težava, ko se v nekaterih primerih dodajanja odvisnih stroškov na knjižene dokumente predprejema MSP izven samega modula MSP (npr. preko PRAC), le-to ni samodejno preneslo na dokument prejema. Tako so dokumenti prejema ostali neusklajeni s predprejemi in je bilo potrebno ponovno klikniti na knjiženje predprejema preko gumba "V prejem".
 • V izpisu "Poročilo za knjigovodstvo" se je prikaz prenosov razdelil na prikaz izdajnega in prejemnega dela prenosa. Na ta način se npr. lahko loči dokumente prenosov, kateri so bili poslani na skladišče za blago na poti in tiste, ki so bili prejeti iz skladišča za blago na poti.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Na zavihek "veze" se dokumentom vpiše kam so bili glede na proces dela knjiženi oziroma na podlagi katerega dokumenta so po procesu nastali. Velja za predračune (fakturiranje), naročila kupcev, odpremne naloge in izdane račune (fakturiranje). Podrobneje; veze se polnijo pri naslednjih procesih:
  • prenos naročila kupca v predračun ali predračuna v naročilo kupca
  • prenos predračuna v odpremni nalog
  • prenos naročila kupca v odpremne naloge
  • uvoz vrstic naročila kupca v odpremni nalog
  • knjiženje odpremnega naloga v izdajo
  • knjiženje odpremnega naloga proizvodni način (poraba sestavin, prevzem izdelanih vrstic odpreme)
  • knjiženje odpremnega naloga v račun
  • kopiranje predračuna v račun
 • Kupci - odpremni nalogi; nad preglednico odpremnih nalogov je dodan nov filter "Status predračuna" preko katerega lahko preglednico filtriramo glede na status plačanosti predračuna s katerim je odprema direktno ali posredno preko naročila kupca povezana.
 • Kupci - odpremni nalogi; v preglednico odpremnih nalogov je dodan nov stolpec "Status predračuna", ki prikazuje status plačanosti predračuna s katerim je odprema direktno ali posredno preko naročila kupca povezana.
 • Kupci - odpremni nalogi; v vnosno formo (glavo) odpremnega naloga je dodan nov podatek "Status predračuna", ki prikazuje status plačanosti predračuna s katerim je odprema direktno ali posredno preko naročila kupca povezana.
 • Kupci - odpremni nalogi; pod preglednico odpremnih nalogov je dodana nova funkcija "Storno predračuna" preko katerega lahko storniramo predračun s katerim je odprema direktno povezana. Funkcija je aktivna le, če:
  • je odpremni nalog zaprt brez knjiženja izdaje v MSP in/ali knjiženja računa FAK,
  • odpremni nalog nima metode plačanosti "po naročilu/odpremi"
  • predračun ni (delno ali v celoti) plačan
  • predračun še ni storniran.
 • Kupci - odpremni nalogi - obdelave - kopiraj iz predračuna; predračuna, ki je že povezan z naročilom kupca ali z odpremnim nalogom ne moremo ponovno kopirati v odpremni nalog. 
 • Kupci - odpremni nalogi - obdelave - zapri odpremni nalog; v primeru, da je odpremni nalog direktno povezan s predračunom in je predračun delno ali v celoti plačan, se takega odpremnega naloga ne more več zapreti.
 • Odpremni nalogi povezani s predračunom (direktno ali posredno preko naročila kupca) v vezah predračunov, kot izvor dokumenta ni več označen kot "NDK_O" ampak kot "NDK_OD". Namestitev programa poskrbi za spremembo v obstoječih predračunih.
 • Pri knjiženju prejemov po proizvodnem načinu, se polni podatek "Za povezavo na prejeti račun" iz vrste prometa MSP.
 • Pripomočki - Razveljavitev storna naročil kupcev; dodan nov pripomoček preko katerega lahko uporabnik izvede razveljavitev storniranja naročila kupca. Uporabo pripomočka lahko operaterju (skupini) onemogočimo preko varnostnega sistema.
 • Izpisi - Pregled naročil; v primeru pregleda naročil kupcev je med statuse naročil dodan nov status "Stornirana"
 • Izpisi - analiza naročil kupcev; med statuse naročil je dodan nov status "S" (stornirana)
 • Odpravljeni sta bili težavi pri naročilu dobavitelju in sicer :
  • Pretvorniki med dobaviteljevo in naročnikovo količino se na  enak način upošteva pri vrstičnem in pri okenskem vnosu. V obeh primerih se upošteva pretvornik iz vrstice naročila dobavitelju
  • Na privzetih izpisih naročil dobaviteljem sedaj dobimo iste vrednosti kot skozi aplikacijo 
 • Odpravljena težava na izpisu "Pregled naročil analitično/zbirno" na naročilih kupcev, ko se ni pravilno upošteval filter po podatkih Referent.
 • Pri pošiljanju eDobavnice se v primeru ko ni davčne na prejemniku preveri/vzame davčno iz plačnika.
 • Pri fakturiranju iz množičnega spreminjajnja cen odpravljena napaka fokusa in urejena postavitev knjiženja privzeto na "odpremni nalogi v FAK". Odpravljenja napaka o nazivu stolpca ob knjiženju pri izboru Skupaj v eno fakturo.
 • Knjiženje odpremnice v FAK, popravljen pogoj pri pripravi pdf računa.
 • Urejeno je iskanje zapisov preko F5, ko je vključen pogoj "Samo odpremljeno za stranko".
 • Odpravljena težava na preglednici naročil kupcev za primere, ko so bile številke naročil višje od 99999.
 • Optimizirano delovanje funkcij F5 in F8.
 • Pri knjiženju odpremnega naloga kot internega prenosa v prejem TDR je v prejšnji verziji prišlo do kontrole na negativne količine tudi v primerih, ko še ne velja nov sistem tdr/msp. S to verzijo je ta kontrola umaknjena in je  ohranjeno obstoječe delovanje .

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje - delovni nalogi; na vnosni formi delovnega naloga lahko preko nove varnostne nastavitve 'VRP - DELOVNI NALOGI, sprememba razpisane količine' operaterju/skupini operaterjev preprečimo spreminjanje razpisane količine delovnega naloga tudi, ko je delovni nalog v statusih, ki še dovoljujejo spremembo tega podatka.

eR eRegistrator

 • pri prikazu dokumentov osnovnega sredstva preko raziskovalca dokumentov smo dodali fascikel osnovnega sredstva kot mapo v raziskovalec dokumentov

Artikli

 • Na okno za nastavitve tiskanja cenika dodan izbor 'Upoštevaj zapise iz preglednice' , ki na cenik natisne podatke za artikle, ki so vidni v preglednici.
 • Optimizirano delovanje funkcije F8.

Web.API

 • Add/ModifyOrder - v primeru, ko je izvedba plačila naročila kupca "po predračunu", se ob vpisu naročila (spremembi naročila) samodejno izvede tudi izdelava predračuna.
 • Add/ModifyOrder - pri formiranju predračuna povezanega z naročilom kupca se na naročilu kupca in na predračunu izpolnijo podatki na zavihku "veze" o izvornem in ciljnem dokumentu.
 • MoveOrderToDispoatchAdvice - pri prenosu naročila kupca v odpremni nalog se tako na naročilu kot na odpremnem nalogu izpolnijo podatki na zavihku "veze" o izvornem in ciljnem dokumentu.
 • PostDispatchAdvice - pri knjiženju odpremnega naloga v izdajo MSP se na odpremnem nalogu izpolnijo podatki na zavihku "veze" s podatki izdaj v katere je bil odpremni nalog poknjižen.
 • PostDisptchAdviceToInvoce_v2 - pri knjiženju odpremnega naloga v račun se na odpremnem nalogu izpolnijo podatki na zavihku "veze" s podatkom o računu v katerega je bil odpremni nalog poknjižen.
 • ModifyProjectWorkOrder - dodana validacija nad zaklepom tabel delovnih nalogov (API ne more izvajati sprememb na delovnem nalogu, ki ga ima operater odprtega na delovni postaji).
 • ModifyProjectWorkOrderDetails - dodana validacija nad zaklepom tabel delovnih nalogov (API ne more izvajati sprememb na delovnem nalogu, ki ga ima operater odprtega na delovni postaji).
 • Metoda GetProformaInvoiceStatus ima dodane značke za plačan znesek: <ClosedAmountTotal> in <ClosedAmountLCTotal>.
V tem prispevku