2024.04.001

BP Blagajniško poslovanje

 • Knjiženje - Prejemni/Izdatki - Izpiši obrazec UPN: na izpisu UPN obrazca je urejen zapis transakcijskega računa stranke. Zapiše se privzeti TRR. Če privzeti TRR ne obstaja, se zapiše prvi aktivni TRR stranke.

DK Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje: Ponovno je omogočen vnos zneska, manjšega od 1, brez vnosa ničle (0) pred decimalno vejico.
 • Dnevne obdelave - Neposredno knjiženje: Ponovno je omogočen vnos zneska, manjšega od 1, brez vnosa ničle (0) pred decimalno vejico.
 • Dnevne obdelave - Opominjanje: Onemogočena je priprava osnutka eOpomina v primeru, če:
  • opomin vsebuje devizne postavke,
  • opomin vsebuje še nezapadle postavke,
  • opomin vsebuje odprta plačila,
  • država prejemnika eOpomina ni Slovenija.
 • Stranke - Nastavitve izstavitve dokumenta Opomin: Umaknjena sta načina izstavitve opomina E-račun HR po e-pošti in E-račun HR v datoteko.
 • Dnevne obdelave - Opominjanje: Naziv PDF priponke opomina vsebuje tudi naziv stranke (prejemnika opomina).
 • ePoštar - ePoštar poštni strežnik: Pri pripravi elektronskega sporočila je v zadevo sporočila in spremno besedilo možno dodati naziv stranke (prejemnika sporočila).
 • Dnevne obdelave - Opominjanje: Pri pripravi opomina iz Dvostavnega knjigovodstva je omogočena možnost upoštevanja odprtih plačil. Izpis opomina, ki ni združen, vsebuje odprta plačila kot dodatne postavke opomina z negativnim predznakom, ki se odštejejo od skupnega zneska.
 • Knjiženje iz zunajih modulov: Urejeno je samodejno odpiranje obdobij, v primeru, ko za posamezni datum ne obstaja odprto DK obdobje.
 • Izpisi - Ostali izpisi - Plačana realizacija po referentih: Urejen izračun plačane realizacije po referentih tudi za primere, ko sta račun in plačilo v preteklih poslovnih letih.
 • Dnevne obdelave - Pregled knjiženja: Odpravljena je težava pri pregledu knjiženja po prvi ali drugi gruči strank.
 • Izpisi in pregledi - Kartica konta: Na devizni kartici konta se ne prikažejo knjižbe brez deviznega zneska (npr. tečajne razlike).
 • Izpisi in pregledi - Kartica stranke: Na devizni kartici stranke se ne prikažejo knjižbe brez deviznega zneska (npr. tečajne razlike).
 • Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - Brisanje knjižb: Dodana kontrola, ki za knjižbe davka in knjižbe prihodka oz. obveznosti preverja, ali obstaja povezani DDV dokument. V primeru, da obstaja, program ob brisanju knjižbe briše tudi povezane DDV dokumente v davčni knjigi.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje: Na editiranju plačila je dopolnjeno iskanje in ponujanje šifre stranke samo po aktivnih transakcijskih računih. Samo aktiven transakcijski račun se upošteva tudi na gumbu Pripravi plačila. 

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

 • Dokončni, letni obračun amortizacije: Popravek v zaporedju številčenja knjižb dokončne amortizacije letnega obračuna.

OST Obračun storitev

 • Šifranti - Otroci, Učenci... - Tiskanje - Osebna številka (mojaMALICA): Dodana je nova možnost razvrstitve podatkov "Naziv skupine, Naziv otroka". Razvrstitev omogoča vrstni red podatkov na izpisu po nazivu skupine in znotraj skupine po nazivu otroka. 
 • Pripomočki – Sprememba statusa aktiven: V izbor Status je dodana nova možnost „Brez spremembe“. V primeru izbora se status Otroka/Stranke ne spremeni.
 • Nastavitve programa - zavihek mojaMALICA: Posodobljena je preglednica z obstoječimi nastavitvami in dodana možnost vnosa podatkov za novo plačljivo opcijo prijave šolske prehrane preko aplikacije mojaMALICA. 
 • Šifranti - Otroci/Učenci/Koristniki - na preglednico otrok je dodano novo polje Prijava na prehrano. Osnovna vrednost tipa prijave  je Ni prijavljen, možna pa sta še izbora Tiskani obrazec in Elektronska prijava. Polje je dodano tudi na preglednico za urejanje podatkov otroka. 
 • Šifranti - Otroci - zavihek webVrtec: 
  • Vzpostavljena je možnost izbora šifre nadrejenega sorojenca, na katerem se bodo določili prijavni podatki starša ali skrbnika za aplikacijo webVrtec.
  • Vzpostavljene so kontrole pri vnosu in potrditvi E-maila ali Telefona na uporabnika webVrtec in s tem unikatnost podatka. E-mail ali Telefon starša oz. skrbnika se lahko zapiše samo enkrat na nadrejenem sorojencu in ne sme obstajati  enak zapis  na drugih otrocih ali v Mati, Oče ali Skrbnik. 
 • Šifranti - Otroci: Na preglednico sta dodani polji Sorojenec in Naziv sorojenca. 
 • Pregled prijav (mojaMALICA): Ob potrditvi novega gumba se odpre preglednica s filtrom na šolsko leto in z vsemi podatki, ki so bili vneseni preko mojaMALICA in so vezani na Prijavo na šolsko prehrano. Preglednica ostane odprta tudi, ko na osnovnem oknu delamo vnose, popravke. Če se v osnovni preglednici postavimo na otroka, se v novi preglednici fokus postavi na istega otroka. Nov gumb je vzpostavljen na naslednjih preglednicah:
  • Evidentiranje obrokov – Prijave/Odjave – gumb Priprava – preglednica Priprava odjav/prijav.
  • Evidentiranje obrokov – Prijave/Odjave – gumb Priprava: Priprava odjav/prijav – gumb Skupine.
  • Evidentiranje obrokov – Prijave/Odjave – gumb Priprava: Priprava odjav/prijav – gumb Skupine – gumb Otroci.
  • Evidentiranje obrokov – Urejanje vzorca - preglednica.
  • Evidentiranje obrokov – Neposredni vnos – preglednica.
  • Šifranti – Otroci – preglednica.

PP Plačilni promet

 • Plačilni nalogi - Priprava plačilnih nalogov - Priprava plačilnih nalogov za banko: Spremenjeno je bilo obvestilo po pripravi plačilnih nalogov za primere, ko med označenimi nalogi obstajajo posamezni nalogi za stranko z negativnim predznakom ali zbirni nalogi, ki imajo vsoto zneskov predloga < 0.
 • Dnevne obdelave - Plačevanje - Obdelava plačil izpiska in tipka F5: Urejena je vzpostavitev vezave plačila in odprte postavke s tipko F5 za primere, ko so v šifri stranke vodeče ničle. 

PRAC Prejeti računi

 • Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun - polje Koda namena: V šifrantu strank lahko na stranki za posamezen TRR določimo Kodo namena. Gre za novo nastavitev, kjer je kot privzeta vrednost določena koda namena "SUPP", ki jo lahko glede na potrebe spremenimo. Nastavitev bo upoštevana pri vnosu prejetih računov, tako pri ročnem vnosu kot pri uvozu e-računa ali prenosov preko API metod.
 • Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun - gumb Dokumenti nabave - gumb Popravi zapis MSP: Ko urejamo vrstico na prejemu je sedaj za urejanje viden tudi zavihek Analitike.
 • Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun - gumb Dokumenti nabave - gumb Podrobnosti: V preglednici so dodane informacije o analitikah na vrstici.
 • Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun - gumb Zapiši odvisne stroške: Pri zapisu odvisnih stroškov iz prejetih računov na predprejeme v MSP je omogočeno, da določimo ali se strošek šteje v carinsko osnovo ali ne.
 • Prenovljeni prejeti računi - Knjiženje in davki - Razmejitve: Ko se na računu opravi razmejitev knjižbe je program dopolnjen na način, da se vrstni red knjižb ne spreminja ampak ostanejo v zaporedju kot pred opravljeno razmejitvijo.
 • Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun - gumb Dokumenti nabave: Ko je prejeti račun knjižen je gumb aktiven za povezovanje v primeru povezovanja na dokumente odjav.
 • Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun - gumb Dokumenti nabave: Ko se račun poveže s prejeto pošto ostaja gumb Dokumenti nabave aktiven.
 • Prejeti računi - Zavihek Prejemi: Odpravljena je težava pri brisanju odvisnih stroškov na računu, ko se brisanje ni izvedlo.
 • Prenovljeni prejeti računi - Povezava PRAC-MSP: Dopolnjeno je zaokroževanje Zneska z neodbitim DDV (preglednice, knjižbe), v primeru razlik se pripravi knjižba centske izravnave.
 • Preglednica prejetih računov - Uvoz - Uvoz iz Cofaxa: Odpravljena je težava, ko so se pri dodajanju pdf-jev na obstoječe račune datumi na računu prepisali s sistemskim datumom. 

mojINFO

 • Potrjevanje - Nepotrjeni dokumenti in Arhiv dokumentov: Na obeh preglednicah je dodana možnost sortiranja stolpcev, umik odvečnih stolpcev iz preglednice, določanje širine stolpcev.

DOP Drugi osebni prejemki

 • Pripomočki - Zavarovanje dijakov na praksi - gumb Izbira več skupin iz preglednice:
  • Odpira se preglednica skupin, v kateri je omogočeno filtriranje, iskanje, razvrščanje po stolpcih preglednice.
 • Vrste pogodb - Obračun:
  • Dopolnjen izračun osnove za prispevke za vrste dohodka 1020, 1021, 1143 in 1144 tako, da se pri izračunu osnova zniža za normirane stroške.
  • Vnos odstotka normiranih stroškov (10,00) je pri teh obračunih obvezen.
  • Dopolnjen izračun neto/bruto.
 • Vrste pogodb - Obračun - gumb Tiskanje - REK-O:
  • Dopolnjena priprava obrazca REK-O tako, da se v osnovo za prispevke seštevajo tudi zneski iz polj od B04 do B08 ter B018 in B019. Vrste izplačil, ki so do sedaj imele kljukico v polju Neobdavčeno, morajo imeti sedaj kljukico v polju Do uredbe ter v polju Šifra iREK izbrano ustrezno šifro.
 • Nov DOP - Obračuni:
  • Za Šifre pogodb, na katerih je izbrana vrsta dohodka 1020, 1021, 1143 ali 1144 je dopolnjen izračun osnove za prispevke tako, da se pri izračunu osnova zniža za normirane stroške. 
  • Vnos odstotka normiranih stroškov (10,00) je pri teh obračunih obvezen.
  • Dopolnjen izračun neto/bruto.
 • Nov DOP - Vrste pogodb - Obračun - gumb Tiskanje - REK-O:
  • Dopolnjena priprava obrazca REK-O tako, da se v osnovo za prispevke seštevajo tudi zneski iz polj od B04 do B08 ter B018 in B019. Vrste izplačil, ki so do sedaj imele kljukico v polju Neobdavčeno, morajo imeti sedaj kljukico v polju Do uredbe ter v polju Šifra iREK izbrano ustrezno šifro.

KE Kadrovska evidenca

 • Preglednica Zaposleni:
  • Dodani so stolpci Šifra pošte začasnega bivališča, Naziv pošte začasnega bivališča, Ure na dan.
 • Preglednica zaposlenih - Izbira poljubnega zaposlenega - Zgodovina za prihodnost - gumb Pripomočki: 
  • Pohitreno je delovanje Zgodovina - Pregled vseh spremembe in Zgodovina - pregled posamezne spremembe.  
 • Zaposleni - gumb Popravi zapis - Podatki plač - Plače - Plače - splošno:
  • Izračun delovne dobe glede na ure na dan:
   • Spremenjen način izbire, na kakšen način se podatek izračuna - dodan spustni seznam.
   • V polju je samodejno izbrana nastavitev glede vsebino, ki je bila v polju izbrana pred spremembo.
 • Spremembe zaposlenih (zgodovina):
  • Poenostavljen vnos opombe in povezave s preglednico dogodkov.
  • Umaknjeno predlaganje datuma veljavnosti in izbire statusa pri vnosu nove spremembe.

OPN Obračun potnih nalogov

 • Nalog za službeno potovanje - Tiskaj - Oblikuj - Poročilo - Podatkovni seti: 
  • V podatkovni set qry.Main sta dodani polji ObracunIzvedelNaziv ter IzplaciloOdobrilNaziv.

OPZ Obračun plač zaposlenim

 • Evidenca prisotnosti – Evidenca prisotnosti in priprava obračuna:
  • Nad preglednico Nastavitve priprave obračuna je dodan gumb za Tiskanje, ki omogoča tiskanje izpisov, ki so bila prej dostopna le na posameznih korakih. Ta posodobitev omogoča tiskanje izpisov za že zaključene priprave obračunov.
 • Narejena je nova OLAP Analiza REK-M podatkov, ki je dostopna iz:
  • Pripomočki - Analiza.
  • Obračun plač - izbran obračun - gumb Analize obračuna.
  • Obračun plač - izbran obračun - gumb Tiskanje - zavihek REK obrazci in eDavki - gumb Urejanje podatkov rubrike M - gumb Analize REK-M podatkov.
 • Obračun plač - gumb Dokumenti obračuna - zavihek Obračunski list:
  • Na vseh vrstah izpisa obračunskih listov, kjer se izpisujejo podatki: stroškovno mesto, stroškovni nosilec in številka pogodbe o zaposlitvi, se ti podatki izpisujejo taki, kot so bili v trenutku obračuna (in ne več kot so trenutno izbrani v šifrantu zaposlenih).
 • Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - Izbira poljubne priprave obračuna - Korak 3 Priprava obračuna - gumb Tiskanje - Kontrolni pregled viška ur:
  • Na nastavitve tiskanja Kontrolni pregled viška ur so se dodala polja Razvrščanje, Opis liste, Izpišem nastavitvene podatke. Polje Prikaži zaposlene, ki nimajo viška ur se je preimenovalo v Tiskam tudi zaposlene, ki nimajo viška ur.
 • Obračun plač - gumb Izvoz podatkov - Prenos v dvostavno knjigovodstvo:
  • Obračun, v katerem je uporabljena vrsta obračuna z grupo 9 (npr. obdavčena odpravnina, drugi dohodki, ,,,) - urejena je delitev oproščenih prispevkov za zaposlovanje iz PIZ v primeru, ko je zaposleni razdeljen na več stroškovnih mest. 
 • Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - Izbira poljubne priprave obračuna - Korak 1 Evidenca prisotnosti - gumb Tiskanje:
  • Na nastavitve tiskanja Predloga za vnos evidence prisotnosti, Izpis izpolnjene evidence prisotnosti in Izpis evidence opravljenih ur, se je dodala izbira enote org. strukture od - do.
 • Pripomočki - Analize - Analiza evidentiranja po SM:
  • Dodana polja:
   • Delež osnovne plače,
   • Delež zaposlitve glede na polni delovni čas,
   • Delež zaposlitve DM.
 • Pripomočki - Analize - Analiza obračunskih vrstic:
  • Dodana možnost proste izbire vrste obračuna pred vstopom v analizo - gumb Izbrana vrsta obračuna.
 • Preglednica Zaposlenih - izbrani Zaposleni - meni Podatki plač - zavihek Plače - splošno:
  • Preglednica Razporeditev po delovnih mestih je povečana in vidna so vsa delovna mesta zaposlenega.
 • Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih:
  • Urejen je prikaz zaposlenih v primeru neaktivnega namestnika.
 • Evidenca prisotnosti - Evidenca boleznin (e-BOL) in drugih odsotnosti:
  • Urejen je prikaz zaposlenih v primeru neaktivnega namestnika:
 • Evidenca boleznin - Planiranje odsotnosti - Potrjevanje odsotnosti:
  • Urejen je prikaz zaposlenih v primeru neaktivnega namestnika.
 • Zahtevek za refundacijo nadomestil:
  • Urejen prikaz količnika valorizacije. 
 • Obračun plač - gumb Dokumenti obračuna - zavihek REK obrazci in eDavki - gumb Obrazci REK-O:
  • Dopolnjena priprava REK-O obrazca v primeru uporabe vrste obračuna za porodniški, očetovski, starševski dopust, če je na vrsti obračuna kljukica Gre v fond na zavihku Izračun ter kljukica v polju Ne upoštevaj pri izračunu razlike do naj. osnove na zavihku Splošno - pravilno se pripravi podatek v polju M08.
 • Šifranti - Zaposleni - Podatki zaposlenih - gumb Pripomočki:
  • Dodana je nova funkcionalnost Priprava tabele evidence DČ, s katero je omogočena priprava in izvoz preglednice evidence delovnega časa.
 • Obračun plač - Izbran obračun - Posredni vnos - gumb Uvoz podatkov:
  • Dodana je možnost Uvoz podaktov - csv, ki omogoča uvoz pripravljenih podatkov na osnovi izpolnjene datoteke, ki smo jo pripravili z izvozom iz šifranta zaposlenih (funkcionalnost Priprava tabele evidence DČ).
 • Obe funkcionalnosti sta dostopni z dokupom licence (aktivacijske kode).
 • Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava obračuna - Priprava obračuna - Dodatne možnosti:
  • Na Dodaj ure do polnega del. časa je dodana možnost poljubne izbire zaposlenih. 
 • Obračun plač - Dokumenti obračuna - Zavihek Nadomestila ZZZS, ZPIZ - Zahtevek za refundacijo nadomestil: 
  • Urejen prikaz količnika valorizacije na individualnem potrdilu.
 • Obračuni za EWE: Obračun plač - gumb Dokumenti obračuna - zavihek REK obrazci in eDavki:
  • Gumb Izvozi XML z aPODO-OPSVT: dopolnjena priprava podatka F081 - zavezanec za obvezni zdr. prispevek (true, false).
  • Gumb Izvozi XML za DOH-ZAP1: dopolnjena priprava v sklopu IncomData - ne polnijo se več podatki PeriodFromMonth, PeriodFromYear, PeriodToMonth in PeriodToYear.
 • Obračun plač - Obračuni za vrsto dohodka 1144 (Dohodek za vodenje poslovnega subjekta) in 1143 (Dohodki, prejeti za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja):
  • Zavihek Splošno - dodano polje Odstotek normiranih stroškov - vnos je obvezen za izplačila od 1.2.2024 dalje.
  • Neposredni vnos - funkciji Obračunaj/Obračunaj vse - dopolnjen  izračun osnove za prispevke tako, da se pri izračunu osnova zniža za normirane stroške.
  • Gumb Dokumenti obračuna - zavihek REK obrazci in eDavki:
   • Dopolnjena priprava obrazca glede na spremenjeno osnovo za prispevke za ti dve vrsti dohodka. 

Registracija časa

 • Pregledica Zaposlenih in preglednica Dogodki zaposlenih:
  • Urejeno je, da se označena vrstica vedno obarva modro z belim tesktom. 
 • Pripomočki - Dodaj skupni dogodek:
  • Dodana nastavitev, s katero lahko določimo ali bodo dogodki zabeleženi kot ročni vnos ali ne.
  • Dodana nastavitev za vnos malice x minut po začetku rednega dela.
  • Dodana nastavitev za izračun sorazmernega dogodka.
  • Omogočen je izračun sorazmernega deleža malice glede na delovni koledar zaposlenega. 
 • Nastavitve programa:
  • Nastavitev Prikaži dejanske ure ni več vidna. 
 • Prenos podatkov - Prenos v evidenco prisotnosti:
  • Dodana je nova kontrola, ki se izpiše v primeru, če ima zaposleni na urniku po meri izbrano določanje izmen, vendar nekateri dogodki nimajo vpisanih izmen. 
 • Urejen je Filter Prikaži = Brez vpisanega dne, saj ni pravilno deloval v primeru, ko ni bil vpisan zadnji dan v mesecu.
 • Dogodki zaposlenih:
  • Urejeno veriženje dogodkov v primeru urnika po meri in dela v nočni izmeni.
 • Evidenca prisotnosti - Evidenca prisotnosti in priprava Obračuna - izbira obračuna - klik na Korak 4 Prenesi v obračun plač:
  • Če v nastavitvah ni označena možnost "Obdelava viška ur", se okno z opozorilom "Nekateri zaposleni nimajo zaključene obdelave viška ur" ne prikaže.

mojINFO

 • mojINFO:
  • Narejen je nov podmodul Obdelava viška ur.
 • Evidenca prisotnosti - Zbirnik ur zaposlenih:
  • Horizontalen drsnik je fiksiran na dnu vidnega polja.
 • Prijava odsotnosti - Pregled porabe dopustov zaposlenih:
  • Horizontalen drsnik je fiksiran na dnu vidnega polja.
 • Moji potni nalogi - Aktivni potni nalogi:
  • Pri urejanju potnih nalogov je na desni strani viden drsnik.
 • Moji potni nalogi - Arhiv potnih nalogov:
  • Na zaključen in obračunan potni nalog je dodan sklop Zaključek potnega naloga, katerega se ne da urejati. 
 • Evidenca prisotnosti - Nov vnos:
  • Odpravljena je težava s podvajanjem vrstic, ki se je pojavila v primeru, ko se je vneslo dogodek (začetek in konec) pred že obstoječ dogodek, ki ni vseboval konca
  • Odpravljena je težava pri shranjevanju dogodka s tipko Enter. 

DN Delovni nalogi

 • Delovni nalogi - priprava predračuna, priprava računa: Odpravljene težave, ki so povzročile, da je v določenih primerih obračun DDV na računu (predračunu) bil drugačen, kot na delovnem nalogu.
 • Delovni nalogi - vnos izdelka: Omogočen je hitri vnos preko sistema iskanja s šifro za primerjavo (sistem s predpono #; opisano v novostih artikla) ter razširjeno sikanje po šifri, črtni šifri, nazivu,... s 70 znaki.
 • Delovni nalogi - vnos artikla na zavihku "material in storitve": Omogočen je hitri vnos preko sistema iskanja s šifro za primerjavo (sistem s predpono #; opisano v novostih artikla) ter razširjeno sikanje po šifri, črtni šifri, nazivu,... s 70 znaki.

FAK Fakturiranje

 • Na vnosnih formah vrstic dokumentov (računi, predračuni, pogodbe, hitri vnos...) se je polje za vnos šifre za primerjavo razširilo na 50 znakov.
 • Šifra za primerjavo na vrsticah dokumentov je razširjena na 50 znakov.
 • Na vseh mestih, kjer se je artikel na polju šifra lahko poiskal preko vpisa šifre, črtne šifre, naziva,... se je vgradil dopolnjen sistem iskanja po šifri za primerjavo (iskanje s predpono #; podrobneje opisano pod novostmi artiklov).
 • Računi in Predračuni - VIES:
  • Za kupce iz EU se predlaga oznaka DDV: "Dobava blaga in storitev s prevalitvijo DDV v EU" ne glede na status VIES.

KM Komercialni modul

 • Na vnosnih formah vrstic dokumentov  smo polje za vnos šifre za primerjavo razširili na 50 znakov.
 • Šifra za primerjavo na vrsticah dokumentov  je razširjena na 50 znakov.

KUH Kuhinja

 • Knjiženje porabe: Pri iskanje šifre sestavine je na koncu iskanja (iskanje po vrstnem redu, Šifra artikla, naziv artikla 1 in 2, šifra gruče artikla, ME, Šifra za primerjavo -) dodano tudi iskanje sestavine po šifri za primerjavo. Ker je polje zaradi tehničnih omejitev omejeno na 20 znakov se lahko po celotni šifri za primerjavo išče preko iskalne maske (lupe) in namenskega polja "Šifra za primerjavo", ki je tudi dodano na preglednico.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

 • Na vnosnih formah, uvozih in pregledih se je polje za vnos šifre za primerjavo razširilo na 50 znakov.
 • Šifra za primerjavo na vrsticah dokumentov je razširjena na 50 znakov.
 • Na vseh mestih, kjer se je artikel na polju šifra lahko poiskal preko vpisa šifre, črtne šifre, naziva,... se je vgradil dopolnjen sistem iskanja po šifri za primerjavo (iskanje s predpono #; podrobneje opisano pod novostmi artiklov).
 • Predprejemi: Na vrstičnem uvozu artiklov preko čarovnika za uvoz, je na dnevniku prenosa urejen prikaz nazivov neaktivnih artiklov in opis napake uvoza.
 • V SQL procedurah PreveriVrsticePredprejema.hr.sql  in  PreveriVrsticePredprejema.sql so bile umaknjene poizvedbe s kurzorjem.
 • V nastavitvah tipov skladišč je bila odpravljena napaka, ko je program pri dvakratni zaporedni spremembi tipa skladišča javil : "Connection is not defined" 

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Naročanje dobaviteljem: V primeru uporabe nabavnih pogodb, se pri naročanju artiklov avtomatsko kreirajo naročila (po dobavitelju/pogodbi/artiklu) po pogodbah (po dobavitelju, artiklu in datumu pogodbe). Pred samim kreiranjem naročil v NDK se ob "Formiraj naročila" naročenih količin (po artiklih), prikaže nova preglednica, na kateri se prikažejo zapisi (artikli/dobavitelji) vezani na določeno pogodbo, dobavitelji, ter naročene in proste količine. V primeru večih pogodb/aneksov istega dobavitelja za isti artikel za izbrano obdobje, se na preglednici ponudi vse kombinacije pogodba/artikel (za dobavitelja), preostalo količino na pogodbi in željeno količino, kjer se operaterju omogoči menjavo le teh. Če za artikel/dobavitelja ne obstaja odprta pogodba ali so količine na njej porabljene ali če v nastavitvah NDK ja (Naročanje le po eni nabavni pogodbi = Ne) ni vključeno naročanje po pogodbah, se naročila dobavitelju generirajo kot do sedaj.
 • Na vseh mestih, kjer se je artikel na polju šifra lahko poiskal preko vpisa šifre, črtne šifre, naziva,... se je vpis iskanega niza razširil na 70 znakov (npr. vrstica naročila kupca, odpremnega naloga, naročila dobavitelja,..., parameter šifra artikla na nekaterih izpisih).
 • Na vnosnih formah vrstic dokumentov (naročila, odpremni nalogi,...) se je polje za vnos šifre za primerjavo razširilo na 50 znakov.
 • Šifra za primerjavo na vrsticah dokumentov (naročila, odpremni nalogi,...) je razširjena na 50 znakov.
 • Na vseh mestih, kjer se je artikel na polju šifra lahko poiskal preko vpisa šifre, črtne šifre, naziva,... se je vgradil dopolnjen sistem iskanja po šifri za primerjavo (iskanje s predpono #; podrobneje opisano pod novostmi artiklov).
 • Naročila kupcev - kopiranje naročil (posamično ali zbirno preko obdelav): V primeru, vklopljenih rezervacij in ob kopiranju izbrane opcije "zapri naročilo" se za kopirano naročilo kupca zaprejo tudi rezervacije.
 • Izpisi - realizacija naročil: Na tabelaričnem prikazu realizacije naročil kupcev in dobaviteljev (po opciji "Stranka/Naročilo/Artikel" in "Artikel/Naročilo/Stranka") je na tretjem nivoju dodan podatek (kolona) "Datum dobave".
 • Naročilo kupca - sestavnica na vrstici naročila kupca: Predlaganje cene in popusta sestavine sedaj upošteva sistem popustov (popusti artikli - stranka) in količinsko opredeljeno ceno (na ceniku). Upošteva se "neto" potrebna količina sestavine za celotno naročeno količino izdelka iz vrstice naročila kupca.
 • Naročila kupcev, odpremni nalogi, računi, predračuni: Urejen prikaz zadetkov dostavnih mest (upoštevanje "maske" šifre dostavnega mesta) pri vstopu v šifrant dostavnih mest iz dokumenta.
 • Odpravljena je bila tehnična težava pri vnosu vrstic na naročanju dobaviteljem in prevzemanju od dobaviteljev, ko program v določeni kombinaciji ni preračunal dobaviteljeve ali  naročnikove količine in cene
 • Naročila kupcev in odpremni nalogi - VIES:
  • Za kupce iz EU se predlaga oznaka DDV: "Dobava blaga in storitev s prevalitvijo DDV v EU" ne glede na status VIES.

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

 • Delovni nalogi: Povečanje polja "prioriteta" iz small integer na integer (največje možne število je sedaj 2147483647!). Posledično tudi sprememba enakega podatka na naročilih kupcev.
 • Materialne sestavnice: Vnos sestavine v modularno sestavnico; omogočen je hitri vnos preko sistema iskanja s šifro za primerjavo (sistem s predpono #; opisano v novostih artikla) ter razširjeno sikanje po šifri, črtni šifri, nazivu,... s 70 znaki.
 • Delovni nalogi - vnos izdelka: Omogočen je hitri vnos preko sistema iskanja s šifro za primerjavo (sistem s predpono #; opisano v novostih artikla) ter razširjeno sikanje po šifri, črtni šifri, nazivu,... s 70 znaki.
 • Delovni nalogi - vnos sestavine v materialno sestavnico: Omogočen je hitri vnos preko sistema iskanja s šifro za primerjavo (sistem s predpono #; opisano v novostih artikla) ter razširjeno sikanje po šifri, črtni šifri, nazivu,... s 70 znaki.
 • Izpisi - Analize in izpisi opravljenega dela - Analiza zastojev: V analizo sedaj vstopajo tudi zastoji na operacijah, ki ne vsebujejo delovnih postaj. V primeru upoštevanja delovnega koledarja, se delovni koledar za operacije, ki ne vsebujejo delovne postaje upošteva iz nastavitev programa. 
 • Delovni nalogi - izdelava podrejenih delovnih nalogov: Na funkciji "Izdelava podr. DN" je v primeru opcij izračuna količine manjkajoča (in razlika do minimalne oziroma maksimalne zaloge) je prenovljena logika izračunavanja potrebnih količin na podrejenih delovnih nalogih.

Artikli

 • Artikli - razširitev podatka "šifra za primerjavo" iz dolžine 20 znakov na dolžino 50 znakov. Sprememba urejena tudi na:
  • Preglednice artiklov in povezane preglednice (F2, F5, F8).
  • Uvoz/izvoz v besedilne datoteke (ARTArtikliOsnovniP.txt).
  • Uvoz artiklov - napredni način.
  • Prilagojena vnosna maska matičnih podatkov artiklov (Administracija - Nastavitve okolja, hitri vnos - artikli).
 • Cenik artiklov - zaradi podaljšanja šifre za primerjavo na artiklu, so urejene funkcionalnosti vezane na šifro za primerjavo pri vnosu in urejanju cen artiklov. Možnost iskanja artiklov, spreminjanje cen povezanih šifer za primerjavo je podaljšano na 50 znakov.
 • Artikli - uvoz iz besedilnih datotek (osnovni podatki): Dodana validacija nad podatkov o tipu artikla - v kolikor je artikel že bil uporabljen, je možna menjava tipov samo v okviru enakovrednih tipov vezanih na vodenje zaloge (enako, kot to velja znotraj ERPa). 
 • Hitro iskanje artiklov po šifri za primerjavo (iskanje na polju šifra artikla s predpono # in iskanje na posebnem polju šifre za primerjavo) se je dopolnilo tako, da je možno iskati po celotni novi dolžini šifri za primerjavo (po vseh 50 znakih) ter z naslednjimi pravili:
  • #iskani niz, poišče le polno ujemanje po šifri za primerjavo,
  • #%iskani niz, poišče delno ujemanje, ki se mora končati z iskanim nizom,
  • #iskani niz%, poišče delno ujemanje, ki se mora začeti z iskanim nizom,
  • #%iskani niz%, poišče delno ujemanje.
 • Artikli - revizijska sled; odpravljene težave vezane na neustrezne zapise v "EntityCode" podatku.

Web.API

 • GetInvoice, GetInvoices - V odgovor metode dodani podatki o plačilih računa.
 • GetStockForecasting_v2 - V odgovor metode dodan sklop štirih ločenih podatkov: tip dokumenta, šifra knjige dokumenta, leto dokumenta in številka dokumenta (vis ti podatki so bili že do sedaj na voljo v skupnem podatku <ForecastingDocument>).
 • ModifyItems - Dodana validacija nad podatkov o tipu artikla; v kolikor je artikel že bil uporabljen, je možna menjava tipov samo v okviru enakovrednih tipov vezanih na vodenje zaloge (enako, kot to velja znotraj ERPa). 
 • metoda AddIncomingInvoice - Če v xml-u ni navedena značka PaymentCodeId potem se šifra namena na račun prevzame iz TRR-ja, ki je naveden na računu. 
 • AddOrder, AddDispatchAdvice_V2 - Urejeno dodajanje ustreznih nazivov artiklov iz jezikovnih področij.
 • Get/Add/ModifyItems - Razširitev podatka o šifri za primerjavo (ItemComparisonCode) iz 20 na 50 znakov.
 • AddPrices in ModifyPricesV2 - Podatek "Šifra za primerjavo" je razširjen iz 20 na 50 znakov.
 • Get/AddWorkOrder, UpdateWorkOrderMasterData - sprememba tipa podatka <Prioriy> iz smallinteger na integer.

mojaMALICA

 • mojaMALICA: Na preglednici je vzpostavljen nov spustni meni Prijava na šolsko prehrano. Po potrditvi se odpre preglednica, kjer izpolnimo podatke vlagatelja in otroka ter označimo obroke, na katerega prijavljamo otroka v izbranem šolskem letu in od katerega datuma dalje. Na gumb Oddaj je pripravi PDF izpis obrazca, ki se posreduje preko ePoštarja na mail šole in na mail starša, kreira se Dogodek (OST - Otroci), zapis se shrani v eRegistrator in na preglednici Otroci se vpiše v kolono Prijava na prehrano status "Elektronska prijava". Na preglednici prijave na prehrano so vidne vse oddane prijave. 
V tem prispevku