Evidenčni stroški v potnih nalogih

Od verzije iCentra 2019_15_000 dalje lahko na potni nalog vnesete tudi stroške, ki so nastali v povezavi s potnim nalogom, vendar se potniku ne izplačajo (npr. plačila s poslovnimi karticami, na podlagi predplačil po računu,…). To so v glavnem stroški letalskih kart, reprezentanca ter drugi stroški, plačani s poslovno službeno kartico. Vnos teh stroškov na potni nalog pa je namenjen tudi poročanju stroškov v REK-1 obrazec (individualni del REK obrazca).

Posebnosti evidenčnih stroškov

 1. Prenos v Plačilni promet

  V primeru, ko stroške po potnih nalogih izplačujete preko plačilnega prometa, se stroški, ki jih boste vnesli na zavihek Evidenčni stroški, ne bodo prenesli v plačilni promet (kot rečeno, so to stroški, ki so bili plačani po predračunu, računu ali s poslovno kartico).

 2. Prenos v Obračun plač

  V primeru, ko stroške po potnih nalogih izplačujete skupaj s plačo, lahko te stroške zaradi poročanja v individualni del REK-1 obrazca prenesete tudi v obračun plač (z nastavitvijo na vrsti stroška – več o tem v nadaljevanju).

Nastavitve na vrstah potnih stroškov

V Šifranti OPN…Vrste potnih stroškov vnesete novo vrsto potnega stroška (npr. nočitev po računu). V primeru, da vrsto potnega stroška že imate vneseno, jo lahko samo dopolnite. Če želite ta evidenčni strošek prenesti v obračun plač, v polju Vrsta obračuna za prenos v OPZ – do uredbe iz šifranta izberete vrsto obračuna, na katero želite prenesti ta evidenčni strošek.

V primeru, da stroškov po potnih nalogih ne prenašate v obračun plač, ampak v plačilni promet in iz programa Potni nalogi pripravljate REK-1 obrazec, morate na tej vrsti potnega stroška določiti še ustrezno šifro v polju Šifra REKa.

Če želite evidenčni strošek samo prikazati na potnem nalogu, prenos v REK obrazec ali v Obračun plač pa ni potreben, lahko polji Vrsta obračuna za prenos v OPZ – do uredbe in Šifra REKa pustite prazni.Na vnosno okno potnega stroška je bilo dodano tudi polje Konto v dobro. Namenjeno je vnosu konta, na katerega se bo knjižil strošek v dobro (konto obveznosti) v primeru, ko želite, da se ta strošek ne knjiži na konto v dobro, ki je vnesen v Nastavitvah programa na zavihku Knjiženje, ampak želite to vrsto stroška knjižiti na poseben konto.Novost je tudi Konto obveznosti do potnikov – evidenčni stroški, ki se nahaja v Nastavitvah programa na zavihku Knjiženje. V primeru, da pripravljate temeljnico za glavno knjigo iz programa Potni nalogi in uporabljate evidenčne stroške, morate v to polje izbrati konto, na katerega se bodo v dobro knjižili vsi evidenčni stroški, razen tistih, pri katerih ste že na vrsti potnega stroška vnesli konto v dobro.

Potni nalog – vnos Evidenčnih stroškov

Stroške, ki jih zaposlenim ne izplačate, se pa nanašajo na službeno pot, vnašate na zavihek Evidenčni stroški. S klikom na Vnesi zapis iz šifranta izberete ustrezno vrsto stroška in vnesete vrednost.Stroški, ki bodo vneseni na tem zavihku, se ne prenašajo v Plačilni promet. V primeru, ko pa potne naloge prenašate v Obračun plač, se tja prenesejo, če ste na vrsti potnega stroška izbrali šifro vrste obračuna iz plač.

Ob tiskanju obračuna potnega naloga se ti stroški prikažejo ločeno in se ne seštevajo v skupni znesek Za izplačilo.

Izpis zbirnikov

Dopolnjena sta tudi oba zbirnika.

Na obeh zbirnikih so potni stroški, ki so vneseni na zavihek Evidenčni stroški, označeni z zvezdico *.Prav tako so na obeh zbirnikih stroški sešteti posebej in niso všteti v podatek Izplačilo.

Analize

S podatkom o obračunanih evidenčnih stroških sta dopolnjeni tudi analizi.

 1. Analiza potnih nalogov

  V analizi potnih nalogov je bilo dodano polje Evidenčni stroški. Če polje izberete, se stroški prikažejo v ločenem stolpcu v analizi. 2. Analiza potnih stroškov

  V Analizi potnih stroškov je dodano polje Tip stroška. Tu lahko izberete npr. samo Evidenčne stroške.  Tako lahko posebej prikažete redne ter posebej evidenčne stroške.
V tem prispevku