Uvoz in knjiženje bančnih izpiskov v Dvostavno knjigovodstvo

Bančne izpiske lahko uvozimo v modulu Knjigovodstvo ročno ali preko e-poštarja iz spletne strani UJPnet na naslednje načine:

  • Dvostavno knjigovodstvo (DK/ Dnevne obdelave / Plačevanje ali 
  • Spremljanje plačil računov(SPR/ Računi in plačila preko gumba Plačevanje ali 
  • Plačilni promet (PPPlačilni nalogi/Plačila nalogov.

Ročni uvoz bančnih izpiskov poteka s pomočjo gumba za uvoz podatkov, ki se nahaja desno zgoraj v opravilni vrsticiKliknemo in odpre se nam menijska vrstica. S klikom se odpre nov meniIzberemo mapo in vhodne datoteke za uvoz.

Če želimo, da se nam izpisek po uvozu premakne v drugo mapo, to navedemo v polju Mapa in ime preimenovane datoteke. S klikom na Potrdi izpisek uvozimo in je pripravljen za obdelavo.Uvoženi bančni izpiski so vidni v vseh treh gornjih modulih. Če imamo gumb za uvoz podatkovobarvan sivo, je potrebno urediti varnostni sistem: PP – Plačila nalogov, preglednica: Briši, Uvoz. V kolikor na dnu preglednice nimamo gumba , je tudi potrebno urediti varnostni sistem: PP – Plačila nalogov: Pregled izpiska.

modulu DK Dnevne obdelave Plačevanje lahko vidimo uvoženi izpisek. Ena vrstica v preglednici predstavlja izpisek enega dne posamezne banke. Izpiski so razvrščeni padajoče po datumih izpiskov. Črno obarvani izpiski še niso poknjiženi, zeleno obarvane izpiske pa smo že poknjižili.Če želimo pogledati plačila v izbranem izpisku dvokliknemo na vrstico ali kliknemo na gumb. Odpre se nova preglednica, kjer so prikazane transakcije izbranega izpiska. Z oznako 10 so prikazani odlivi, z oznako 20 pa prilivi. Na dnu preglednice je zapisan seštevek Obremenitev (10) in Odobritev (20).

 

Z gumbomprogram poveže plačila z odprtimi postavkami v prometu DK ali v SPR, ki imajo v polju Referenca vpisan enak podatek, kot ga nosi izpisek v stolpcu Sklic na številko (odobritev)Vrstice se obarvajo modro in plačila, za katera najde ustrezen zapis, program opremi s kontom, stranko in dokumentom. 

Zapisi, za katere program ne dobi ustrezne povezave, ostanejo črne barve. Tem zapisom ročno dodamo manjkajoče podatke (konto, stranko, vezni dokument, analitike) ali pa jih doknjižimo v Posrednem knjiženju, kamor se nam bo pripravljena temeljnica prenesla.

V preglednici imamo stolpec Zapirano v, kjer je na voljo informacija, ali je plačilo iz izpiska povezano z dokumentom v DK ali z računom v SPR.

Ko kliknemo na posamezni izpisek nam progam ponudi privzeto zaporedje stolpcev. Vrstni red stolpcev si lahko smiselno prilagodimo potrebam poslovanja.Vse zapise, ki imajo v stolpcu Opozorilo zapisano besedilo, preverimo in ustrezno popravimo. Zapise popravimo oz. dopolnimo s pomočjo ikonePopravi zapis ali z dvoklikom na vrstico izpiska.V kolikor s plačilom v domači denarni enoti zapiramo devizno postavko, najprej vpišemo devizni konto v polje Kontopri tem se aktivira polje za vnos deviznega zneska. Vpišemo devizni znesek, šifro tuje denarne enote, šifro stranke in vezni dokument. Ob knjiženju v Posredno knjiženje bo program samodejno izračunal tečajne razlike.

S pomočjo gumbapoleg polja Dokument lahko izberemo več dokumentov, ki jih želimo zapreti s plačilom. Odpre se nam novo okno, kjer te dokumente označimoČe dokument delno zapiramo, popravimo znesek v stolpcu Znesek knjiženja. Ko izberemo račune, kliknemo na gumb.Program nam v stolpec Dokument zapiše puščice, kar pomeni, da imamo s tem plačilom zaprtih več računov. V preglednici se dodajo vrstice z dokumenti, ki smo jih izbrali za zapiranje.Če ponovno odpremo vrstico izpiska, ki ima v polju tri puščice (prvotno plačilo), je v spodnjem delu okna aktiven gumb. Ob kliku na gumb se nam odpre preglednica dokumentov, ki smo jih izbrali za zapiranje. Če jih želimo brisati, lahko to storimo z gumbomin izberemo druge dokumente, ki jih želimo s tem plačilom zapreti.

Knjiženje bančnega izpiska

Ko so plačila opremljena s potrebnimi podatki, lahko izpisek poknjižimo z gumbom. Izpolnimo zahtevane podatke. Kliknemo na gumb Knjiži in pripravijo se vknjižbe za posredno knjiženje, kjer jih lahko še enkrat pregledamo, dopolnimo ali popravimo.

Če imamo v nastavitvah programa DK označeno Neposredno knjiženje – obdelave DK, bo program knjižbe direktno poknjižil v glavno knjigo brez prenosa v posredno knjiženje.Po knjiženju izpiska se na zapise, ki so bili knjiženi v posredno knjiženje, vpiše datum knjiženja DK oz. SPR, poknjižene vrstice se obarvajo rdečeProgram ob prvem knjiženju izpiska knjiži promet računa in vse zapise, ki imajo izpolnjen konto. Ob vsakem naslednjem knjiženju že knjiženega izpiska se doknjižijo samo zapisi, ki nimajo še izpolnjenega podatka Datum knjiženja DK, vendar imajo vpisan konto.Ko je bančni izpisek že poknjižen, rdeče obarvane vrstice izpiska ni mogoče več urejati. Program jih ob ponovnem knjiženju izpiska ne bo ponovno knjižil. Če ugotovimo, da smo pri knjiženju ene ali več vrstic izpiska nekaj napačno knjižili in želimo napako odpraviti, lahko odklenemo posamezno vrstico. Znotraj vrstice izpiska kliknemo na gumbin vrstica se bo odklenila. Podatek v stolpcu Datum knjiženja DK se izbriše. Tako odklenjeno vrstico uredimo in ponovno pravilno knjižimo v posredno knjiženje.

Če pa želimo odkleniti celoten izpisek, se postavimo na željeni izpisek in kliknemo na desni miškin gumb ter izberemo Odklepanje izpiska. Zeleno ozadje na izpisku se spremeni v belo in v Pregledu izpiska se na vseh zapisih izbriše vnos v stolpcu Datum knjiženja DK. Ob ponovnem knjiženju izpiska se v posredno knjiženje prenese celoten izpisek.Preden naredimo prenos v novo leto, moramo poknjižiti vse bančne izpiske. Izpiske, ki jih še ne moremo poknjižiti, izbrišemo iz preglednice, naredimo prenos v novo leto in jih ponovno uvozimo.

V tem prispevku