Verzija 2023.09.001

DDV Davek na dodano vrednost

 • Obračuni - Prenos Plačil: Za račune, ki se vodijo po plačani realizaciji, prenos plačil sedaj upošteva in prenese tudi zamujena plačila, ki se vpišejo v prvo prosto (odklenjeno) obdobje.

DK Dvostavno knjigovodstvo

 • Izkazi - izpis Izkazi s kumulativnimi podatki po kontih: V primeru izračuna izkaza z upoštevanjem knjižb v Posrednem knjiženju (obkljukana opcija Posredno knjiženje) se knjižbe upoštevajo tudi na izpisu.
 • Opominjanje: Omogočena je izstavitev eOpominov tudi preko ZZI.
 • IOP: Omogočena je izstavitev eIOP tudi preko ZZI.
 • Izvršbe: Pri pripravi izvršb iz opominov se upoštevajo samo odprte postavke. Postavke, ki so plačane med izstavitvijo opomina in pripravo izvršbe, v izvršbo niso vključene.
 • Dnevne obdelave - Kompenzacije:
  • Urejeno je brisanje naloga v PP (dobropisa) ob knjiženju kompenzacije.
  • Na knjiženih kompenzacijah je urejen prikaz kompenziranih postavk na strani dobavitelja.
 • Posredno knjiženje: Popravljeno zaporedje premikanja po zaslonu v primeru knjiženja plačila z vezo. Ob izhodu iz polja Veza se kurzor postavi v ustrezno polje za znesek.

OSD Osnovna sredstva in drobni inventar

 • Dopolnitev, da ob izločitvi osnovnega sredstva, morebitna istočasna sprememba neodpisljivega dela, ne zahteva ločenega shranjevanja spremembe podatka in se upošteva pri obračunu amortizacije, ki se ob izločitvi dodaja.
 • Brisanje iz registra:
  • Ob vstopu v modul je polje za izbor registrske številke neaktivno. Aktivira se ob izboru kljukice v opciji Brisanje osnovnega sredstva ali DI. 
  • Brisanje OS ali DI vnesenih po izbranem datumu vnosa - dodana kontrola na osnovno sredstvo vneseno iz drugega programa in je račun na statusu neknjiženo.
  • Pred brisanjem dodan prikaz v logu z oznako ali se bo zapis brisal iz registra osnovnih sredstev ali ne (modro in črno obarvane zapise se po potrditvi briše, zapise obarvano rdeče, pa ne).
 • Preglednica osnovnih sredstev in drobnega inventarja: dodana opcija za zamrznitev položaja prvih treh stolpcev na levi. Pri pomiku s puščico proti desni, ostanejo v nespremenjenem položaju. Vklop in izklop opcije zamrznitve je v dodatnem meniju preglednice. Ko so stolpci v statusu zamrznjeno, se ozadje obarva s standardno rumeno podlago.
 • Kontrola na polju Sestavni deli in dograditve ob vnosu ali popravljanju. Polje se obarva rdeče in kontrola ter blokada na gumbu Potrdi.
  • Če ima izbrana registrska št. vpisano osnovno sredstvo, ki jo dograjuje drugo osnovno sredstvo bo program javil: "Izbrana šifra je sestavni del drugega osnovnega sredstva."
  • Če je osnovno sredstvo izbrano na drugi registrski številki, bo program javil:  "Osnovno sredstvo je nosilec dograditve." 
  • Če je osnovno sredstvo in izbrana šifre dograditve ista: "Osnovno sredstvo ne more biti nosilec in dograditev istočasno."
  • Če je se tip osnovne šifre (osnovno sredstvo) razlikuje od tipa dograditve (drobni inventar): "Tip dograditve ni enak tipu osnovne šifre."
 • Dopolnitev izpisa inventurni elaborat:
  • Število mest pri zneskih oziroma seštevki povečano na 8.000.000.000,00
  • količina brez decimalnih mest
 • Etikete:
  • Dopolnitev pomoči v poljih nahajališče od-do, SM od-do, SN od-do, Referent od-do, OS od-do. Če vnesena šifra ne obstaja ali je na statusu neaktivno, se polje obarva rdeče. Šifra v polju 'do' se napolni iz šifre v polju 'od', če je polje 'do' prazno. 
  • Umik izbora opcije 'Izbor s stanjem po nahajališčih z omejitvijo na analitike' in uskladitev delovanja kot bi bila opcija izbrana. To pomeni, da program ponudi v tiskanje število etiket glede izbrane omejitve po analitikah.
 • Obračun amortizacije: upoštevanje in vpis šifre nahajališča po istih pravilih kot veljajo za ostale analitike (sprememba se upošteva pri obračunu amortizacije za naslednji mesec).
 • Obračun amortizacije: dodan pogoj, da se amortizacija obračuna, če je sedanja vrednost pred obračunom različna od 0,00.

OST Obračun storitev

 • Obračuni - gumb Zaključek - Davčno potrjevanje računov: Dopolnjeno je obvestilo v primeru napake pri izračunu ZOI. 
 • Pripomočki - Nov Pripomoček: Odklepanje prijav/odjav za izbrano obdobje.

PP Plačilni promet

 • Priprava plačilnih nalogov: V primeru priprave plačilnih nalogov za banko ING BANK se v XML datoteko kot referenca polni podatek o sklicu. Če sklic ni naveden na nalogu se upošteva podatek v namenu plačila. Če se plačilni nalog nanaša na zaposlenega se v XML datoteko prvo polni podatek o namenu plačila in nato sklic.

PRAC Prejeti računi

 • Uvoz e-računov: dodana je možnost, da se ob uvozu e-računa prenese na račun TRR, ki je naveden v XML datoteki.
 • Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun - Knjiženje in davki: Na prejetih računih je dodana oznaka, ki pove ali je račun obračunan po plačani realizaciji. Podatek se predlaga glede na predhodne nastavitve, možno ga je ročno spremeniti. Ob prenosu računa se v modul DDVN prenese tudi oznaka.
 • Uvoz eračunov - v čakalni vrsti ePoštarja je dodan stolpec Znesek računa.
 • Uvoz eračunov - v čakalni vrsti ePoštarja je dodan stolpec Vrsta dokumenta.
 • Uvoz eračunov - iz čakalne vrste ePoštarja se ob ustrezni nastavitvi prenese v Datum prejema na računu podatek Čas vnosa, ki se nahaja v čakalni vrsti ePoštarja.
 • Preglednica prejetih računov - gumb Pošlji v plačilni promet: na masovnem prenosu plačilnih nalogov je dodana kontrola, ki preverja znesek plačilnega naloga z zneskom računa. Na oknu za masovni prenos računov v plačilni promet je dopolnjeno določanje številke računa od-do in sicer tako, da se predlaga zaporedna številka najnižje neposlanega računa.
 • Prenovljeni prejeti računi: gumb Dokumenti nabave - Popravi zapis: Prikaz podatkov je urejen tako, da se upoštevajo navzkrižni šifranti, ki so nastavljeni v modulu MSP.
 • Račun - Zavihek prejemi - Zapis odvisnih stroškov: Odpravljena je napaka, ki se je pojavila v primeru filtriranja podatkov v preglednici predprejemov po stolpcu Številka predprejema.
 • Prenovljeni prejeti računi: Uvoz e-računa: ob uvozu e-računa dobi račun v primeru, da je v celoti povezan na dobavnice status Potrjen. Če naknadno povezavo umaknemo se status računa spremeni V pripravi. Na računu je mogoča zavrnitev računa.
 • Prenovljeni prejeti računi: Vnos računa preko - Ročni vnos, Uvoz e-računa, API: pri predlaganju št. dni plačila na račun se upoštevajo neto dnevno od datuma, ki je nastavljen na dobavitelju.
 • Prenovljeni prejeti računi: interni šifrant dobavnic se v preglednicah preimenuje tako, da se kot vrsta dokumenta ne navaja več Dobavnica ampak Prevzemnica.
 • Prenovljeni prejeti računi: Preglednica prejetih računov: Odpravljena je napaka, ki se je pojavila ob desnem kliku in izboru Pregled postavk.
 • Prenovljeni prejeti računi: Šifranti - Uvoz stroškov: Odpravljena je napaka, ki se je pojavila ob izboru Uvoza stroškov.
 • Prenovljeni prejeti računi - Šifranti - Uvoz analitik (eslog 2.0.) - Dodatne pozicije -> omogočeno je, da se navedejo mesta v XML kjer se vpisane vrednosti pozicij iščejo.
 • Prenovljeni prejeti računi: Prejeti račun - Knjiženje in davki - Urejena je napaka pri zapisovanju odvisnih stroškov v tuji denarni enoti v MSP.
 • Prenovljeni prejeti računi: Uvoz eračunov: Odpravljena je napaka, ki se je pojavila v primeru, ko ob uvozu eračuna povezujemo prejeti račun z dokumenti nabave.
 • Prenovljeni prejeti računi: Prejeti račun - Dokumenti nabave: Na gumbu Podrobnosti je omogočen podrobnejši pregled vrstic, ki pripadajo posamezni prevzemnici. 
 • Prenovljeni prejeti računi - Uvoz iz excela: Urejena je napaka, ki se je pojavila pri uvozu excel datoteke v primeru različnih jezikovnih nastavitev na sql strežniku.
 • Prenovljeni prejeti računi - Prejeti račun - Uvoz eračunov: v primeru, da e-račun ustreza pogojem, da pridobi oznako, da je obračunan po plačani realizaciji, se to določi avtomatsko ob uvozu e-računov.
 • Preglednica prejetih računov: urejen je vnos novega računa tako, da se v primeru, ko ne izberemo pogodbe na račun ne napolni podatek Tip pogodbe.

KE Kadrovska evidenca

 • Na vseh skupinah dogodkov je urejen prikaz zaposlenih po enotah organizacijske strukture:
  • Dostop do podatkov vseh zaposlenih v Dogodkih (nastavitev v KE»Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture« = N ) ALI (nastavitev »Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture« = D in (ključ »KE  Zaposleni - Administrator« ni vpisan ali je DA))
  • Dostop glede na organizacijsko strukturo (Nastavitev v KE "Prikaz zaposlenih po enotah org. strukture" = DA in ključ »KE – Dogodki: Administrator« je NE)
   • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba vodja
   • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, kjer je oseba namestnik vodje
   • Dostop do zaposlenih iz organizacijskih enot, ki so podrejena organizacijski enoti, kjer je oseba vodja ali namestnik vodje.
 • Dodana sta stolpca Šifra enote org. strukture in Naziv enote org. strukture na vse preglednice za dogodke. 
 • Obrazci e-VEM:
  • Dopolnjena priprava podatka v polju Oznaka dokumenta – podatek vsebuje še sekunde časa priprave
  • Pri pripravi XML datoteke spremenjeno poročanje kontaktnih podatkov referenta.
  • Dopolnitev stolpca Status – prikazuje se daljši opis statusa.
  • Dodan vzrok spremembe 06 – sprememba in popravek podatkov v rubriki 22 na podlagi predloženega potrdila o pravočasno vloženi prošnji za podaljšanje dovoljenja na obrazcu M-3.
  • Urejeno pravilno številčenje polj 13 in 14 (vzrok in datum spremembe zavarovanja) na obrazcu M-3.
 • Omogočen je izračun pretekle delovne dobe za vse zaposlene. 

OPZ Obračun plač zaposlenim

 • Omogočena povezava obračunske vrstice refundacije z eBOL.
 • Omogočena izbira leta osnove za boleznine na obračunski vrstici refundacije.
 • Pripravljen zavihek Odsotnosti, ki omogoča neposredni dostop do vseh odsotnosti (dopusti, bolniške odsotnosti...) izbranega zaposlenega v obdobju obračuna.
 • Analiza mesečnih seštevkov:
  • preimenovana iz Strukture plač.
  • med dimenzije dodani polji Mesečni sešt. (šifra) in Mesečni sešt. (naziv).
  • v analizo dodana polja Dejanske ure, Norm. ure, Znesek in Neto znesek.
 • Ažuriranje šifrantov:
  • Dodane so nastavitve za kopiranje prevoda obračuna. 
  • Spremenjen je zapis forme v Izbira uporabnikov na katere prenesemo sistem.
  • Dodani sta nastavitvi Izberi vse, Odstrani vse.
 • Omogočeno upoštevanje podatkov delovnega koledarja pri uvozu vseh odsotnosti.
 • Dopolnjena priprava podatkov v AOP007 in AOP008 - urejeno je pravilno polnjenje podatkov glede na obračun (znesek najnižje izplačane plače in število zaposlenih na ravni minimalne plače).
 • Šifrant zaposlenih:
  • Na zavihek Plače – splošno dodano novo polje Prepoved nadurnega dela.
  • V preglednico zaposlenih dodan stolpec s tem podatkom.
  • Odpravljena težava na gumbu Izračunaj (Pretekle zaposlitve) v primeru, ko ne obstaja povezava (licenca) s Kadrovsko evidenco.
 • Omogočeno je pošiljanje dokumenta OPZ - Evidenca prisotnosti na elektronski naslov skupaj z obračunskim listom. Dokument mora biti pred tem shranjen v eRegistrator zaposlenega.
 • Omogočen je uvoz obračunskih vrstic s čarovnikom za uvoz v obračune z zaporedno številko 0 (vzporedni obračuni).
 • Urejeno shranjevanje obračunskega lista v eRegistrator ter pošiljanje po e-pošti v primeru, ko imamo na obračunskem listu tudi sliko podpisa.

OPN Potni nalogi

 • Urejena težava v primeru spreminjanja potnega naloga za nazaj - napačno se je predlagal podatek v polju Odobravam uporabo.

Registracija časa

 • Omogočeno dodajanje skupnega dogodka pod pogojem, da zaposleni v dnevu že ima vpisan izbran dogodek .
 • Urejeno delovanje filtra, v primeru ko sta zaporedoma zabeležena dogodka ODHOD-ODHOD.
 • Urejeno delovanje filtra, v primeru ko so Dejanske ure 2x večje od Dnevnega plana ur.
 • Urejeno delovanje filtra, v primeru ko Dejanske ure trajajo en cel delovni plan ur in še polovico dnevnega plana. 
 • Urejeno je osveževanje dogodkov v primeru nočne izmene. 
 • Odpravljena težava pri osveževanju dogodkov pri pomikanju s puščicami po dnevih znotraj podatkov zaposlenega.
 • Urejen prenos malice v evidenco prisotnosti, v primeru, ko je malica zabeležena v dnevu, v katerem nimamo rednega dela.

mojINFO

 • Dodan meni Ocenjevanje :
  • Vnos ocen - glede na organizacijsko strukturo je vodjem omogočen vnos ocen za svoje zaposlene.
  • Moja ocenjevanja - zaposlenemu je za posamezno ocenjevalno obdobje omogočen vpogled v kriterije, opise kriterijev ter ob zaključenem ocenjevalnem obdobju v svoje ocene.
 • Poenoten prikaz podatkov o zaposlenem:  Šifra-Priimek Ime.

DN Delovni nalogi

 • Delovni nalogi za katere je knjižen prejem izdelka sedaj omogočajo dodajanje novega materiala, delavcev, strojev oziroma ostalih stroškov ter omogočajo tudi dodatno knjiženje izdaje dodanih materialov.

FAK Fakturiranje

 • Knjiženje - računi, predračuni: prenovljena grafična podoba vnosnih form računov in predračunov.
 • Odpravljene težave zaradi zaokroževanja plačanosti računa, ki so imele za posledico nepravilno prikazan status plačila.
 • Usklajen zapis vez predračuna na račun ne glede na proces povezave predračuna na račun.

KUH Kuhinja

 • Analiza porabe - na preglednico (izbor stolpcev) so pripeljani planirani in dejanski količinski podatki sestavin ter razlike med njimi.

MSP Materialno skladiščno poslovanje

 • Predprejemi - na preglednici je za vrsto prometa  urejen prikaz podatkov glede na vpisano število prikazanih podatkov.
 • Temeljnica nabave, porabe
  • Dopolnitev podprograma Pregled neknjiženih dokumentov s tem, da se vrste prometa, katere nimajo potrjene nastavitve "Knjiženje temeljnice zalog" ne upoštevajo.
 • Analiza prometa - v primeru prikaza podatkov po FIFO je urejen prikaz Vrednosti prejema po FIFO metodi.
 • Predprejem - maloprodaja
  • V programu Množično spreminjanje cen so nastavitve za kreiranje zapisnikov dopolnjene na način, da se upošteva tudi nastavitve kalkulacij posameznih poslovalnic. Če veljajo nastavitve zaklenjenih kalkulacij NC ali PC, to potem ni možno izbirati. Prav tako velja, da če gre za tip dokumenta zapisnik, se množično lahko spreminja samo MPC z DDV.
 • Odpravljena težava, ko pri spremembi kontov ni pravilno prikazovalo izbora tipa skladišča.

NDK Naročila dobaviteljem in kupcev

 • Spremenjen način polnjenja plačnika. Po novem se plačnik polni vedno. Ko ni določen na stranki se polni enak naročniku. Ustrezno se podatki za nazaj pri instalaciji napolnijo s plačnikom.
 • Na OLAP Analizi naročil kupcev so sedaj ustrezno napolnjeni podatki o Plačniku.
 • Na OLAP Analizi odpremnih nalogov so sedaj ustrezno napolnjeni podatki o Plačniku.
 • Kupci - naročila kupcev; možnost nastavitve samodejnega zaokroževanja naročene količine:
  • na nastavitvah knjige naročil kupcev dodana nova nastavitev "Preračun količine naročanja" s tremi opcijami: brez (privzeto; v tem primeru obveljajo nastavitve programa), pakiranje ali pakiranje (2),
  • v primeru vklopljenega preračuna količin, se na vrstici po vnosu količine ta samodejno zaokroži na količino "polnega pakiranja" glede na podatek količina pakiranja oz. količina pakiranja 2 na artiklu,
  • v kolikor obstaja v šifrantu artikel-stranka (za artikel iz vrstice in stranko iz naročila) nastavitev celoštevilčnega naročanja z minimalno količino in korakom ima ta podatek prednost pred količino pakiranja ali količino pakiranja 2,
  • zgoraj opisan sistem deluje tudi pri izbiranju artiklov preko preglednice "Artikli - izbor - vos količin" (F5), ne deluje pa na drugih načinih priprave vrstic naročila (tudi ne preko API metod vnosa naročila),
  • kontrola količin glede na podatek artikli-stranke oziroma pakiranja se izvede tudi na gumbu "potrdi" in/ali "Zapri" naročila kupca; tu se pojavi le opozorilo in vprašanje ali naj se količine preračunajo ali ne.
 • Naročila kupcev, odpremni nalogi: načine plačil lahko sedaj vpišemo tudi na dokumente z negativnim zneskom za plačilo.
 • Naročila kupcev, odpremni nalogi: pri kopiranju dokumenta se kopirajo tudi načini plačil in blagajnik.
 • Naročila kupcev, odpremni nalogi: izvedba plačljivosti dokumenta je obvezen podatek (se ga ne da izbrisati).
 • Kupci - naročila kupcev, gumb "Briši izbrane" na preglednici vrstic naročila; funkcije "Briši izbrane" v primeru naročila kupca povezanega s predračunom ni možno uporabiti.
 • Kupci - naročila kupcev, odpremni nalogi; kontrola ujemanja zneska dokumenta in zneskov način plačil tudi pri prvi potrditvi dokumenta.
 • Kupci - naročila kupcev, odpremni nalogi; v kolikor je metoda plačljivosti dokumenta "po naročilu/odpremi" potem tudi na preglednici "načinov plačil" aktivirani preko preglednice naročil kupcev ali odpremnih nalogov, ne moremo več izbrisati vse načine plačil dokumenta in tak vnos potrditi.
 • Kupci - odpremni nalogi; v primeru fakturiranega odpremnega naloga in spremembe podatkov na načinih plačil je izhod preko "zapri" na odpremnem nalogu onemogočen (deluje samo izhod preko "opusti" oziroma "potrdi").
 • Kupci - odpremni nalogi; zbirno fakturiranje odpremnih nalogov, ki vsebujejo načine plačil ni več mogoče.
 • Naročila kupcev, odpremni nalogi; v primeru plačilo po naročilu/odpremi je vnos blagajnika obvezen v vseh kombinacijah vnosa dokumenta).
 • Dobavitelji - prevzem od dobavitelja; pri knjiženju prevzema v MSP/TDR se ne kontrolira več vpis serij na vrsticah s količino prevzema 0. 

Ogrodje – Delphi

 • Zamenjana komponenta za tiskanje, ku izboljša delovanje z matričnimi tiskalniki.
 • Posodobljeno delovanje komponente za prikaz preglednic, ko v nekaterih primerih ni prikazovalo vseh vrstic preglednice.

Ogrodje – iCenter

 • Odpravljene težave pri podpisovanju PDF dokumentov.
 • Posodobljeni prevodi čarovnika za izvoz podatkov.

QM Spremljanje kakovosti

 • Izpisi - ocenjevanje dobaviteljev; artikli, ki imajo v šifrantu artikli-stranke v trenutku izvedbe ocenjevanja dobaviteljev vključeno opcijo "izločeno iz ocenjevanja", v ocenjevanje niso več vključeni.

TDR Trgovina na drobno

 • Delni storno - Gotovinska prodaja, dopolnitev vezana na delni storno med poslovalnicami, kar omogoča delno stornacijo količine artikla kupljenega v drugi poslovalnici. Omogočeno za online poslovalnice, ko ni povezave z KM-komercialnim modulom in ko TDR in MSP še nista združena. V primeru da je na poslovalnici za artikel, ki se vrača to prvi dogodek se pred tem kreira prejem s količino nič.
 • Gotovinska prodaja - Delni storno
  • Ob večkratnem delnem stornu količine istega artikla je urejena kontrola stornov do prodane količine, ne glede na poslovalnico. Prikaz vseh storno računov vezanih na artikel-vrstico je urejen preko desnega klika miške "Podrobnosti" iz preglednice računov za delno storniranje ter preko gumba pod preglednico "Zgodovina stornacij".
 • Negotovinska prodaja - Delni storno, na on-line postavitvah blagajn se z dovoljenjem varnostnega sistema "TDR - Negotovinska prodaja: Delni storno" omogoči delni storno pri vnosu novega negotovinskega računa z gumbom nad postavkami računa. Delni storno deluje po principu Delnega storna na gotovini. Količina se lahko koristi do celotno vrnjene količine. Pri aktiviranju preglednice računov za delni storno se lahko preko gumba na dnu preglednice "Zgodovina stornacij" ali desnega klika miške "Podrobnosti" odpre preglednica storno računov, kreiranih iz vrstice na kateri smo fokusirani. 
 • Knjiženje v Blagajniško poslovanje - pri prenosu podatkov v BP se formira format ure 'hh:mm:ss', ne glede na nastavitve operacijskega sistema.

VRP Večnivojski razpis proizvodnje

 • Spremembe vezane na projektne delovne naloge (delovni nalogi po katerih se izdelujejo različni izdelki):
  • Izračun cene prejema izdelkov (nastavitev na knjigi delovnega naloga) ni več vezan izključno na "ceno po ceniku", lahko se nastavi tudi sistem cene glede na kalkulacijo delovnega naloga.
  • Prejem izdelkov po delovnem nalogu bo tako lahko izdelke projektnega delovnega naloga prevzel tudi po ceni iz kalkulacije delovnega naloga (in tudi po planski ceni).
  • Usklajevanje proizvodnih cen deluje sedaj tudi za projektne delovne nalog za katere sistem izračuna proizvodne cene je določen po sistemu glede na kalkulacijo delovnega naloga.
 • Knjiženje - delovni nalogi; serijsko knjiženje delovnih nalogov kadar ni vklopljenega spremljanja dela delavcev in kadar ni vklopljeno spremljanje stroškov kooperacije iz prevzema iz kooperacije sedaj na pokalkulacijo delovnih nalogov dodaja tudi stroške dela, delovnih postaj in kooperacije.
 • Kooperacija - Izdajanje v kooperacijo, klicanje operacij na vrstice izdaje v kooperacijo (ter Izpisi - kooperacija - seznam kooperantskih operacij); vklapljanje/izklapljanje filtra "samo operacije nezaključenih DN" sedaj takoj osveži zadetke v preglednici.
 • Grafična prenova vnosnih form:
  • nastavitve programa,
  • knjige delovnih nalogov.
 • Knjiženje prejem izdelka delovnega naloga  za katerega se vodi zaloga po serijah s funkcijo "knjiženje MSP" sedaj na podatku o seriji pravilno napolni datum (prvega) prejema. 

eR eRegistrator

 • Odpravljena težava pri pošiljanju dokumentov v eArhiv - Mikrografija.

Artikli

 • Artikli - na gumb Tiskaj je dodana nova izbira pregleda, Konti artiklov. Odpre nastavitveno masko filtrov, ki nam omogoči nastavljanje filtrov in dostop do preglednice podatkov artikla in kontov artikla, preglednica sama po sebi omogoča sortiranje in filtriranje znotraj nabora prikazanih podatkov.
 • Obvezna polja - med izbor obveznih polj maske artiklov je dodano polje Masa na enoto v kg, v primeru kljukice se pri validaciji upošteva vse tipe artiklov razen O - Provizija, R - Vir, S-storitev in A-avans, pri katerih mora biti vrednost > 0.

Web.API

 • GetGiftVoucher - izdelana je bila metoda za pridobivanje podatkov o darilnih bonih.
 • GetItems - izbirni parameter recordDtModifiedFrom sedaj upošteva datum spremembe vseh povezanih podrejenih tabel artiklov. Podatek <ItemLastModifiedFrom> predstavlja maksimalni datum spremembe osnovne in vseh povezanih podrejenih tabel artiklov.
 • Metode Get/Add/ModifyDispatchAdvice imajo dodan nov sklop podatkov (node <DispatchAdviceLinePallets>) preko katerega lahko pridobi/vpiše/spreminja podatke o SSCC kodah palet vrstic odpremnega naloga.
 • BankAccount - ADD, GET, UPDATE: Dodana možnost pregleda in vnosa podatkov o SDD soglasju, datumu soglasja, datumu zapadlosti SDD in oznake SDD Fakturiranje.
 • Nova verzija metode GetCustomerPrices_V2 omogoča sedaj klicanje podatkov o cenah, popustih in rabatih za več artiklov za eno stranko hkrati.
 • GetElectronicDevices - Izdelali smo metodo za pridobivanje podatkov o elektronskih napravah.
 • Dopolnitev metode PostReceivingAdvice: pri knjiženju prevzema od dobavitelja se obstoj serije artikla na vrsticah s količino prejema 0 ne kontrolira več.
 • Dopolnitev metode Add/ModifyReceivingAdvice - metodi omogočata vpis vrstic prejema brez definirane serije artikla.
 • Dopolnitve metode PostDispatchAdvice v primeru proizvodnega načina dela: 
  • metodo lahko izvedemo tudi nad odpremnim nalogom danim "v komision",
  • metodo lahko izvedemo tudi nad odpremnim nalogom, ki nima vpisanega datuma potrditve
  • pri knjiženju odpremnega naloga preko metode se storitve dane na odpremnem nalogu sedaj tudi označijo, da so bile »odpremljene«.
 • Dopolnitev metode GetOrder - metoda sedaj vedno vrača podatek <PaymentMethod>.
V tem prispevku