Izpis Medmesečni vpisi in izpisi

V vrtcih med letom večkrat prihaja do medmesečnih vpisov in izpisov otrok. 

V Pravilniku o plačilih staršev, v 23. členu VI. poglavja z imenom Polno plačilo, je zapisano: Vrtec vsak mesec posreduje občini iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika seznam vključenih otrok, za katere starši niso uveljavljali znižanega plačila, in vključenih otrok, ki niso upravičenci do javnih sredstev iz 2. člena tega pravilnika. Seznam vsebuje ime in priimek otroka, naslov njegovega stalnega prebivališča in program, v katerega je vključen. Vrtec vsak mesec posreduje občini tudi seznam otrok, ki so se iz vrtca v preteklem mesecu izpisali.

Zaradi lažjega poročanja občinam in lažje sledljivosti tem medmesečnim spremembam je v modulu OST, posebno za ta namen pripravljen izpis.

Izpis najdemo na samih Obračunih pod ikono za Tiskanje.Tu izberemo možnost Doplačila oskrbnine.Vpišemo podatke željenega obračuna. Po poželji, pa se lahko omejimo še po posameznih kriterijih npr. občina, skupina, program itd..Ponudi se nam več možnih izpisov, vendar za naš prikaz izberemo izpis Vpisi in izpisi.S klikom na ikono za Predogled pa se nam izpiše spodnji izpis.Podatke o novo vpisanih in izpisanih otrocih, program razbere iz datumov, katere vnesemo v šifrantu Otroci, na posameznem otroku pod zavihek Vrtec.Če sta datum vpisa ali izpisa otroka, znotraj datuma opravljene storitve na obračunu, bo program otroka zajel na tem izpisu ter preračunal število vpisanih dni otroka na sami Prisotnosti otrok. Hkrati pa bo tu tudi zapisal datume, ter otroka obarval z rdečo barvo.

V tem prispevku