Verzija 2021.01.001 (11. 1. 2021)

Obračun plač zaposlenim

 • Odpravljena težava s prikazom ključnih podatkov na obračunskem listu.
 • Pripomoček za obračun uspešnosti v javnem sektorju
  • Onemogočeno spreminjanje zneskov na že zaključenih obračunih.

Registracija prisotnosti

 • Uvoz vseh odsotnosti
  • Urejen uvoz bolniških odsotnosti v primeru praznikov, ki padejo na dneve med tednom. 

Ura za registracijo prisotnosti

 • Urejen prikaz stanja dopusta.

MojInfo

 • Prenovljen prikaz podatkov koriščenja ur in dopusta.

Drugi osebni prejemki

 • Prenovljena forma za vnos izplačila.

Artikli

 • Odpravljena težava, ko se artikli z novo dodanim oddelkom niso prikazovali v preglednici artiklov.
 • Prenovljene procedure za klicanje artiklov v preglednice (F2, F5, F8), vezane na varnostni sistem po oddelkih.

Stranke

 • Odpravljena težava pri vnosu EAN šifre stranke v primeru novega zapisa v šifrantu strank.

Šifrant držav

 • Zaradi izstopa Velike Britanije iz EU se v šifrant držav doda zapis "Severna Irska", z oznako "XI". Šifra države "XI" se uporablja samo za namene označevanja dodatne davčne številke v primeru prodaje/nakupa blaga in storitev na/iz Severne Irske.

Dobavitelji in kupci

 • Odpremni nalogi – v primeru uvoza vrstic naročil kupcev v odpremni naloge se izvaja kontrola nad ujemanjem denarne enote iz naročila in odpremnega naloga. V preglednico vrstic naročil je dodana tudi kolona »DE« (denarna enota).
 • Izpisi – napoved zaloge, nepravilno napovedane zaloge; prihod na zalogo v obeh pregledih upošteva tudi »projektne delovne naloge« (več izdelkov po enem delovnem nalogu).
 • Odpravljena težava pri izpisu računa iz odpremnih nalogov za davčno potrjene račune, ko se v nekaterih primerih koda ni izpisala.

Fakturiranje

 • V odvisne stroške prodaje se lahko poveže vse skladiščne izdaje razen tistih, ki so bile fakturirane.
 • Izstavljene račune v eSlog 2.0 smo uredili tako, da se validirajo po europskih pravilih (BR EN 16931). Poleg tega smo v pripravljeni eSlog dodali še naslednje podatke: Datum nastanka obveznosti za DDV (BT-7), Elektronski naslov prodajalca (BT-34), Elektronski naslov kupca (BT-49) in Opis postavke (BT-154). Elektronska naslova kupca in prodajalca omogočata tudi izmenjavo preko ZZI na Hrvaško.
 • Sprememba naziva izbora v spustnem meniju iz Dopolnitev računa v Dopolnitev dokumenta.
 • V primeru, ko je Fakturiranje povezano na Dvostavno knjigovodstvo, so v preglednici računov in predračunov na voljo novi stolpci »Status plačila«, »Plačan znesek« in »Datum statusa plačila«, ki prikazujejo podatke o plačilu posameznega dokumenta. Stolpec »Status plačila« je prikazan z indikatorjem, ki je ob kliku nanj tudi ustrezno poimenovan. Podatki so na voljo le za dokumente od leta 2021 dalje in nameščeno ustrezno verzijo.
 • Odpravljena težava pri Izvozu XML VOD za primer neizpolnjenih podatkov Temeljnica in Dogodek DK.

Materialno skladiščno poslovanje

 • Podatki o artikli (F7) – napoved zaloge, prihod na zalogo upošteva tudi »projektne delovne naloge« (več izdelkov po enem delovnem nalogu)
 • Šifranti – skladišča, dodani novi podatki, namenjeni povezavi z ERP rešitvijo MIT Orkester.

Obvladovanje kakovosti

 • Artikli-kontrola – na proizvodnih tipih artiklov je dodan nov podatek »Preverjanje pri razpisu DN«. Podatek se nahaja na zavihkih prevzem procesa, medfazna kontrola in končna kontrola. V kolikor je vklopljen, se pri razpisu delovnih nalogov VRP kontrolira obstoj kontrolnega plana na artiklu-izdelku delovnega naloga oziroma kombinaciji tehnološki postopek – izdelek.

Skupno

 • zamenjava komponente za prikaz PDF.

IC.API

 • Dodana metoda GetWorkShopSkillLevel za pridobivanje podatkov o zahtevnostih tehnoloških operacij.
 • Dodana metoda GetWorkShopCalendar za pridobivanje delovnih koledarjev in njihovih podatkov
 • Na metodah, vezanih na artikle (Get, Add, ModifyItems) usklajeno klicanje oziroma vpisovanje priponk zaznamkov artiklov po »pravilih« dokumentnega sistema eRegistrator. 
 • Na metodah, vezanih na artikle (Get, Add, ModifyItems) dopolnjeni podatki na segmentu zaznamkov artiklov.
 • Na metodi AddItems dodana možnost iskanja prve proste šifre.
 • Popravek kontrole v metodi PreReceipt pri knjiženju v naslednje knjižno leto, ko prehod v novo leto še ni bil narejen.

Večnivojski razpis proizvodnje

 • Knjiženje – delovni nalogi; vgrajena kontrola obstoja kontrolnih podatkov QM Artikli-kontrola za izdelek/tehnološki postopek delovnega naloga. V kolikor je kontrola vklopljena, ne obstajajo pa kontrolni plani na izdelku in ali/tehnološkemu postopku delovnega naloga, se delovni nalog ne pusti izdelati oziroma na obstoječem nalogu spremeniti izdelek in/ali tehnološki postopek. Kontrola se izvaja tudi pri:
  • »ročnem« spreminjanju tehnologije delovnega naloga,
  • kopiranju delovnih nalogov,
  • razpisu delovnih nalogov iz naročil kupcev.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na prikazu napredovanja delovnih nalogov je na kartici delovnega naloga dodan podatek o seriji (izdelka ali sestavin).
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; časovna optimizacija priprave izpisa (tako za »preglednico« kot »tiskanje«).
 • Izpisi – predvidena poraba materiala, tedenski prikaz potreb; prihod na zalogo v obeh pregledih upošteva tudi »projektne delovne naloge« (več izdelkov po enem delovnem nalogu)

Delovni nalogi

 • Knjiženje – delovni nalogi; delovanje preglednice »Artikli – izbor – vnos količin« (F5) tudi v primeru, ko ni licence za program dobavitelji in kupci.
 • Knjiženje – delovni nalogi; uredili prikaz podatka o dolgu strank tudi, ko je le-ta na novo dodana preko »spleta«.
 • Knjiženje – delovni nalogi – polje »opozorilo« ostane na svojem mestu tudi ob spremembi velikosti okna za vnos delovnega naloga.

Intrastat

 • poročanje intrastat pridobitve, smo premaknili med "bližnjice" - pregledi - poročanje intrastat
 • intrastat HR verzija odprema ... spremenjena priprava podatkov za poročilo intrastat od 01.2021 naprej ... statistična vrednost se ukine, dodali smo podatek OIB kupca v xml datoteko.
 • intrastat HR verzija pridobitve ... spremenjena priprava podatkov za poročilo intrastat od 01.2021 naprej ... statistična vrednost se ukine, dodali smo podatek OIB v xml datoteko (zaenkrat je prazen)

TDR

 • povezava na POS terminal ... urejena napaka pri tiskanju potrdila o plačilu na račun, ko še ni bil narejen prehod v novo leto.

Plačilni promet

 • Tipi nalogov: dodana sta dva ključa za ureditev varnostnega sistema in sicer: PP - Tipi nalogov, preglednica: Dodaj, Briši, Uvozi in ključ PP - Tipi nalogov, spreminjanje: Potrdi.
 • Odpravljena težava pri pripravi plačilnih nalogov v datoteko in izpisom plačilnih nalogov s filtrom na Datum zapadlosti. Obe težavi sta bili vezani na označitev države ali je v območju SEPA ali ne. 

Dvostavno knjigovodstvo 

 • Dnevne obdelave
  • Plačevanje: obdelava postavk izpiska: pri zapiranju domačega plačila z deviznimi odprtimi postavkami je dopolnjeno sledeče:
   • v primeru vpisa deviznega konta in tuje valute lahko prepišemo devizni znesek, program izvede preračun tečaja iz obeh zneskov
   • gumb za zapiranje Več dokumentov je aktiven
   • Več dokumentov: vpisani znesek, valuta in tečaj se prepišejo na okno za izbor vezave, zapiramo devizno odprto postavko do vpisanega zneska
   • vzpostavljena je kontrola na skupni seštevek novih knjižb v domači denarni enoti, znesek ne sme biti večji od zneska na izpisku. 
   • v primeru stotinske razlike se poračun naredi na najvišjem znesku nove knjižbe.

Knjiga prejetih računov

 • e-poštar: v čakalno vrsto e-poštarja je dodan stolpec Datum opravljanja storitve, ki se polni iz eračuna
 • Pošiljanje računa v plačilni promet: dopolnjena revizjska sled in pošiljanje podatkov v PP
 • Povezava PRAC-MSP: odpravljena napaka, ki se je pojavila v preglednici prejemov, ko smo želeli izbrati za povezavo prejem iz preteklega leta

Obračun storitev

 • V primeru medmesečnih sprememb so na pregledu posameznega računa pravilno prikazani dnevi odsotnosti,
 • Na Analizi obračunanih podatkov prikazani podatki iz izbranega obračuna (enota in naziv storitve).

Sociala, zdravstvo in obračun

ZZZS DATOTEKE

 • Pri ročnemu dodajanju obravnav se ID storitve zdaj formira pravilno, glede na datum storitve. Problem je nastal zaradi neenoličnosti, če je bilo vnesenih več enakih storitev za isto osebo v istem obdobju
 • Pri včitanju pavšala se več ne pojavi zapis v zaključku obračuna zdravstva. Problem je nastal, če je bil včitan pavšal (recimo za pripravnike) za isto obdobje, kot je bilo namenjeno za redni obračun in zato redni obračun ni bil mogoč.
 • Pri včitanju pavšala program več ne vpraša za del meseca, ampak zgolj leto, mesec in številko računa (ki pa je prednastavljena). Del meseca se samodejno zapiše s številko 5, zato da je ločeno od rednih obračunov.
 • Pri dodajanju nove obravnave se datum storitve in podobni podatki nastavijo enako, kot je imela zadnja dodana obravnava (do zdaj so se nastavljali tako, kot je imela predzadnja obravnava)
 • Pri formiranju datoteke se v primeru cepljenja (šifra E0752) podatek »vsebina obravnave« samodejno postavi na šifro 9
  Pri brisanju obravnav (gumb »Izbriši označene« in »Izbriši neoznačene«) program vpraša, če ste prepričani o brisanju
 • Dodan je gumb za Izpis tabele (desno zgoraj). Podatki se izpišejo tako, kot so prikazani v tabeli, torej je dobro, če se pred izpisom nekatere stolpce odstrani, ker so drugače na izpisu preveč nametani
  Če na dokumentu spremenite »datum dokumenta od« ali »datum dokumenta do« se ta datum samodejno spremeni na vseh obravnavah na dokumentu
V tem prispevku