Dobavitelji in kupci (zgodovina različic)

NovostVerzija
 • Naročanje dobaviteljem: V primeru uporabe nabavnih pogodb, se pri naročanju artiklov avtomatsko kreirajo naročila (po dobavitelju/pogodbi/artiklu) po pogodbah (po dobavitelju, artiklu in datumu pogodbe). Pred samim kreiranjem naročil v NDK se ob "Formiraj naročila" naročenih količin (po artiklih), prikaže nova preglednica, na kateri se prikažejo zapisi (artikli/dobavitelji) vezani na določeno pogodbo, dobavitelji, ter naročene in proste količine. V primeru večih pogodb/aneksov istega dobavitelja za isti artikel za izbrano obdobje, se na preglednici ponudi vse kombinacije pogodba/artikel (za dobavitelja), preostalo količino na pogodbi in željeno količino, kjer se operaterju omogoči menjavo le teh. Če za artikel/dobavitelja ne obstaja odprta pogodba ali so količine na njej porabljene ali če v nastavitvah NDK ja (Naročanje le po eni nabavni pogodbi = Ne) ni vključeno naročanje po pogodbah, se naročila dobavitelju generirajo kot do sedaj.
 • Na vseh mestih, kjer se je artikel na polju šifra lahko poiskal preko vpisa šifre, črtne šifre, naziva,... se je vpis iskanega niza razširil na 70 znakov (npr. vrstica naročila kupca, odpremnega naloga, naročila dobavitelja,..., parameter šifra artikla na nekaterih izpisih).
 • Na vnosnih formah vrstic dokumentov (naročila, odpremni nalogi,...) se je polje za vnos šifre za primerjavo razširilo na 50 znakov.
 • Šifra za primerjavo na vrsticah dokumentov (naročila, odpremni nalogi,...) je razširjena na 50 znakov.
 • Na vseh mestih, kjer se je artikel na polju šifra lahko poiskal preko vpisa šifre, črtne šifre, naziva,... se je vgradil dopolnjen sistem iskanja po šifri za primerjavo (iskanje s predpono #; podrobneje opisano pod novostmi artiklov).
 • Naročila kupcev - kopiranje naročil (posamično ali zbirno preko obdelav): V primeru, vklopljenih rezervacij in ob kopiranju izbrane opcije "zapri naročilo" se za kopirano naročilo kupca zaprejo tudi rezervacije.
 • Izpisi - realizacija naročil: Na tabelaričnem prikazu realizacije naročil kupcev in dobaviteljev (po opciji "Stranka/Naročilo/Artikel" in "Artikel/Naročilo/Stranka") je na tretjem nivoju dodan podatek (kolona) "Datum dobave".
 • Naročilo kupca - sestavnica na vrstici naročila kupca: Predlaganje cene in popusta sestavine sedaj upošteva sistem popustov (popusti artikli - stranka) in količinsko opredeljeno ceno (na ceniku). Upošteva se "neto" potrebna količina sestavine za celotno naročeno količino izdelka iz vrstice naročila kupca.
 • Naročila kupcev, odpremni nalogi, računi, predračuni: Urejen prikaz zadetkov dostavnih mest (upoštevanje "maske" šifre dostavnega mesta) pri vstopu v šifrant dostavnih mest iz dokumenta.
 • Odpravljena je bila tehnična težava pri vnosu vrstic na naročanju dobaviteljem in prevzemanju od dobaviteljev, ko program v določeni kombinaciji ni preračunal dobaviteljeve ali  naročnikove količine in cene
 • Naročila kupcev in odpremni nalogi - VIES:
  • Za kupce iz EU se predlaga oznaka DDV: "Dobava blaga in storitev s prevalitvijo DDV v EU" ne glede na status VIES.
2024.04.001
 • Naročila kupcev - Odpremni nalogi: Urejeno je predlaganje Oznake DDV za plačnika, vezano na Vies.
2024.03.004
 • Kupci - odpremni nalogi kupcev - knjiži; odpravljena napaka, ki je onemogočala zbirno fakturiranje odpremnih nalogov.
2024.03.002
 • Naročila kupcev - Odpremni nalogi: Na zavihku "Dostava" prenovljen sistem vpisovanja dostavnih mest (prej lokacije dostave). Podatki o naslovu dostave in dostavnem mestu so dodani tudi v podatkovne sete vseh obrazcev izpisa naroči kupcev in odpremnih nalogov.
 • Nabavne pogodbe - Naročila dobaviteljem: Na zavihku "Splošno" preimenovanje lokacij dostave v dostavna mesta.
 • Odstranjeno je bilo obvestilo, da knjiženje v TDR ni bilo narejeno, ko naročilo kupca prenesemo v fakturiranje in naročilo kupca ne vsebuje storitev. Obvestilo se je pojavljalo zgolj pri strankah, katere imajo naročila kupcev povezana z negotovinsko prodajo modula TDR.
 • Kupci - Odpremni nalogi kupcev:
  • Ko se vnaša interni premik iz VP na MP (knjiga označena kot "Interni prenos v prejem TDR), se pri vnosu artikla za katerega velja Zaloge po serijah = Da in Serije v maloprodaji = Ne, program zahteva vnos serije enako, kot za artikle, ki se vodijo po serijah v celotnem sistemu brez izjem za maloprodajo. To delovanje velja enako po starem sistemu TDR in po novem sistemu TDR/MSP, kjer se interne premike izvaja preko skladišča za blago na poti.
 • Naročila kupcev - Obdelave - Prenos v plan proizvodnje: Posodobljeni preračuni količine za prenos v plan proizvodnje po sistemu "samo nedobavljeno".
 • Naročila kupcev - Obdelave - Prenos naročil v delovne naloge: Dopolnjeno formiranje serij izdelkov na delovnih nalogih glede na sistem nastavljen v nastavitvah okolja.
 • Izpisi - Kalkulacija porekla: Spremenjena funkcija ugotavljanja veljavnosti izjav o poreklu, se ne preverja več na datum proizvodnje temveč na datum prejema sestavine.
 • V primeru, da smo na odpremnem nalogu določili, da bo plačilo izvedeno po računu in v nadaljevanju nalog prenesli v gotovinsko prodajo TDR, kjer smo izbrali način plačila darilna kartica, program ni zahteval vnosa šifre darilne kartice. S to verzijo je bila težava odpravljena.
 • Naročila kupcev in odpremni nalogi:
  • Dopolnjena so kopiranja dokumentov za podatke VIES. Pri novo nastalih dokumentih se podatki VIES osvežijo iz šifranta strank.
2024.03.001
 • Izpisi - Kalkulacija porekla; prenova logike priprave izračuna datuma prejema sestavin izdelka.
 • Naročanje dobaviteljem, pri kreiranju naročila dobaviteljem iz modula kuhinje je urejeno polnjenje popustov vrstic na samem naročilu.
 • Šifrant Knjige naročil
  • V sistemih, kjer se vodenje maloprodaje izvaja v Materialno skladiščnem poslovanju MSP, je na zavihku "Knjiženje v TDR" nova nastavitev "Kreiranje dobavnice TDR". Nastavitev je aktivna, ko se izvaja knjiženje v Negotovinsko prodajo TDR. Če je nova nastavitev potrjena, potem se odpremni nalog v celoti kreira tako v MSP in v TDR. Gre za dodatno možnost v združenih sistemih TDR/MSP, ko se izdajo, ki je bila namenjena za odloženo plačilo, v Gotovinski prodaji TDR prenese iz dobavnice in kreira gotovinski račun ter s tem izvede takojšnje plačilo.
2024.02.001
 • Prenos odpremnega naloga (ali naročila kupca) v izdani račun fakturiranja - kadar je denarna enota na odpremnem nalogu (naročilu kupca) različna od domače denarne enote in ima odpremni nalog (naročilo kupca) vpisan vsaj en način plačila, potem datum tečaja na računu ni več enak datumu računa temveč datumu transakcije prvemu načinu plačila na odpremnem nalogu (naročilu kupca). Velja le pri posamičnem fakturiranju, pri zbirnem fakturiranju sprememb ni.
2024.01.001
 • Naročila kupcev - Obdelave - Formiranje naročil dobaviteljem: odpravljena težava izračuna količine za predlog naročila dobaviteljem v primeru izbora naročil kupcev iz več knjig.
2023.11.009
 • Kupci - odpremni nalogi; na izvozu odpremnih nalogov "Izvoz excel dobavnic v eRegistrator" urejeno pomnjenje zadnje nastavitve kontaktnih podatkov.
 • Kupci - odpremni nalogi; na preglednici odpremnih nalogov so določeni podatke ponovno prikazani kot kljukice (check box).
 • Kupci - Naročila kupcev; odpravljena težava pri uvozu vrstic z ročnim terminalom.
2023.11.006
 • Korigirani so napačni izračuni seštevka davka na gumbu zbiri v primeru brisanih vrstic v odpremnem nalogu iz vmesnega obdobja pred popravkom verzije 2023.11.003.
2023.11.004
 • Odpravljena je težava pri napačnem seštevku davka v primeru brisanih vrstic v odpremnem nalogu. Napačni izračuni iz vmesnega obdobja pred popravkom se bodo avtomatsko preračunali in popravili z naslednjim rednim izidom verzije, predvidoma 29. 1. 2024. Napačni davki se prikazujejo samo v NDK. V FAK in naprej v knjiženje se tudi za vmesno obdobje prenesejo ustrezni davki.
2023.11.003
 • Na internih naročilih je dodan prikaz zadnjega zapisa v "Veza posledica" in Status naročila dobavitelja oz. prevzema od dobavitelja.
 • Na naročilih dobaviteljem se na vrstici prikazuje iz katerega internega naročila je vrstica.
 • Na prevzemih od dobaviteljev se na vrstici prikazuje iz katerega internega naročila je vrstica.
 • Dopolnjeno delovanje načina obravnava artiklov z vodenjem Serij in nastavitvijo Serije v maloprodaji = Ne. V takih primerih se predlaga serija "-".
 • Odpremni nalogi kupcev - v primeru metode plačila "Ob naročilu/odpremi" in vpisanem blagajniku se ob prenosu odpremnega naloga v gotovinsko prodajo prenesejo tudi blagajnah in vpisani načini plačil z zneski. V primeru vpisanih rezerviranih načinov plačil (1001, 1002, 1003) ali darilnih bonov se načini plačil v gotovinski prodaji ponastavijo. V kolikor so med načini plačil darilna kartica, kartica ugodnosti ali POS plačilo v povezavi s pos terminalom se ob potrditvi načinov plačil na govotinskem računu odprejo okna za vnos številk kartic oz, prenosom zneska na pos terminal.
 • Na potrjenih oz. avtoriziranih naročilih dobaviteljem je omogočena sprememba Datuma dobave in Datuma predvidenega plačila. Omogočeni so tudi gumbi za prepis podatka v vrstice.
 • Kupci - naročila kupcev in odpremni nalogi; prikaz tečaja je za slovensko lokalizacijo (leto naročila/odpreme od 2007 naprej) in hrvaško lokalizacijo (leto naročila/odpreme od 2023 naprej) prikazan tako, kot ga podajajo banke (usklajeno z fakturiranjem).
 • Kupci - odpremni nalogi; pri prenosu naročila kupca, ki vsebuje načine plačil v odpremni nalog kateremu se pri prenosu zmanjšajo količine za odpreme, se razlika med vrednostjo odpreme in naročila več ne zapiše z načinom plačila 0 - Gotovina temveč s šifro načina plačila, ki je navedena v prvi vrstici načinov plačil naročila kupca.
 • Kupci - odpremni nalogi; pri prenosu odpreme na račun, če odprema vsebuje načine plačil, račun pa dobi drugačno vrednost od odpreme, se razlika med vrednostjo računa in odpreme več ne zapiše z načinom plačila 0 - Gotovina temveč s šifro načina plačila, ki je navedena v prvi vrstici načinov plačil odpreme.
 • Kupci - odpremni nalogi; pri prenosu odpreme na račun, če odprema vsebuje načine plačil lahko sedaj načine plačil na računu seštejemo po šifri načina plačila. V ta namen je potrebno na nastavitvah programa (zavihek splošno) vklopiti opcijo "Združevanje načinov plačil pri prenosu odpreme v račun).
 • Kupci - naročila kupcev, odpremni nalogi; nad preglednico načinov plačil je dodana funkcij (gumb) "Počisti vse vrstice" s katero pobrišemo vse načine plačil dokumenta. Enako je urejeno tudi na računih fakturiranja.
 • V okviru naročil dobaviteljem smo na  naročilih, ki so bila formirana preden je postal  Faktor količine obvezen podatek, vrednost napolnili z 1 , kadar ta ni bila napolnjena. 
 • Do težav je prihajalo pri uporabnikih, ki so stara naročila spreminjali ali jih kopirali v nova.
 • Pri pripravi zbirnih računov po plačniku, se računi ne ločijo po prejemniku, v primeru da so različni npr. referenti in se pri združevanju upoštevajo.
2023.11.001
 • Odpravljena težava s prikazom podatkov o RVC za dokument Odpremni nalog na gumbu Zbiri in na vnosnem oknu.
2023.10.003
 • Odpravljena tehnična težava pri odpiranju preglednice naročil dobaviteljem.
 • Odpravljena težava v pripomočku Avtomatsko formiranje naročil, ko se je pojavilo opozorilo: "Divide by zero encoutered". Težava je bila na podatkih, ko niso bili pravilno izpolnjeni Količina pakiranja oz. Količina pakiranja 2 za artikle.
2023.10.002
 • V nastavitvah programa je dodana nastavitev »Naročanje dobaviteljem le po eni nabavni pogodbi«. Nastavitev omogoča kontrolo naročil dobaviteljem vezano na eno samo nabavno pogodbo.
 • Pripomočki - Avtomatsko formiranje naročil, na nastavitvah je dodana opcijo izbire skladišč podobno kot klasifikacije. Filter več skladišč se upošteva enako kot se do sedaj za eno skladišče, v kombinaciji s skupino skladišč.
 • Preglednica "Predlog za naročilo" je dopolnjena s podatki "Predlog pakiranje" in "Predlog pakiranje 2". Preračun se izvaja glede na predlagano količino in se ne spreminja. Na teh dveh poljih je dodana možnost preračuna s funkcijsko tipko F6 na polju Predlog pakiranja in Alt+F6 na polju Predlog pakiranje 2 se v polje "Za naročilo količina" preračuna Predlog pakiranja * Količina pakiranja z F6 oz. Predlog pakiranja 2 * Količina pakiranja 2 z Alt+F6.
 • S fokusom na polju Za naročilo količina se sam podatek preračun z trenutno vpisano količino * Količina pakiranja z F6 oz. trenutno vpisano količino * Količina pakiranja 2 z Alt+F6.
 • Na polje "Za naročilo količina" je dodan kalkulator.
 • Pripomočki - Avtomatsko formiranje naročil, v preglednico Predlog za naročilo je dodan nov stolpec s podatkom iz artikla »Šifra za primerjavo«.
 • Pripomočki - Avtomatsko formiranje naročil, spremenjen način delovanja vezan na novo nastavitev »Naročanje dobaviteljem le po eni nabavni pogodbi«. Pri pripravi podatkov se v preglednici artiklov deli vrstice glede na dobavitelja in pogodbe. Pri pripravi naročila se naročila združujejo glede pogodbe 1:1.
 • Kupci - odpremni nalogi; urejanje načinov plačil je aktivno tudi, če je na knjigi odpremnih nalogov vklopljena opcija preprečitve spreminjanja odpremnega naloga knjiženega v MSP.
 • V pripomočku Avtomatsko formiranje naročil odpravljena težava pri izbiri naročil iz preglednice v primeru da je bilo v šifri operaterja pika.
 • Kupci in dobavitelji - prevzemi od dobaviteljev; na vseh uvozih v prevzeme od dobaviteljev smo poenotili vpis artiklov s serijami (lahko vpišeš artikel brez serije, ne moreš vpisati serije "-").
 • Odpravljena težava pri brisanju vrstic naročila, ko se je v nekaterih primerih pojavilo opozorilo: "qryVrstice: Cannot perform...".
 • Kupci, naročila kupcev; sistem zaokroževanja količin artiklov na naročilu kupca po "minimalni količini in celoštevilčnem koraku" ni več odvisen od podatka artikli-stranke naročanje dovoljeno (ta podatek je izključno namenjen naročanju dobaviteljem).
 • Kupci, naročila kupcev; pri Avtomatskem formiranje naročil iz naročil kupcev je spremenjen način delovanja vezan na novo nastavitev »Naročanje dobaviteljem le po eni nabavni pogodbi«. Pri pripravi podatkov se v preglednici artiklov deli vrstice glede na dobavitelja in pogodbe. Pri pripravi naročila se naročila združujejo glede pogodbe 1:1.
 • Dobavitelji - prevzem od dobavitelja, artiklom katerim je sledljivost določena po sistemu "Ne - samo sledljivost" se na prevzemu od dobavitelja lahko vpiše serija (lahko pa ostane podatek prazen).
 • Kupci - naročila kupcev in odpremni nalogi; ureditev intrastat podatkov na način, kot je bilo urejeno na računih programa fakturiranje (prikaz nazivov izbranih šifrantov, pogoj dobave se ne vnaša več, se samodejno prepiše iz paritete).
2023.10.001
 • Spremenjen način polnjenja plačnika. Po novem se plačnik polni vedno. Ko ni določen na stranki se polni enak naročniku. Ustrezno se podatki za nazaj pri instalaciji napolnijo s plačnikom.
 • Na OLAP Analizi naročil kupcev so sedaj ustrezno napolnjeni podatki o Plačniku.
 • Na OLAP Analizi odpremnih nalogov so sedaj ustrezno napolnjeni podatki o Plačniku.
 • Kupci - naročila kupcev; možnost nastavitve samodejnega zaokroževanja naročene količine:
  • na nastavitvah knjige naročil kupcev dodana nova nastavitev "Preračun količine naročanja" s tremi opcijami: brez (privzeto; v tem primeru obveljajo nastavitve programa), pakiranje ali pakiranje (2),
  • v primeru vklopljenega preračuna količin, se na vrstici po vnosu količine ta samodejno zaokroži na količino "polnega pakiranja" glede na podatek količina pakiranja oz. količina pakiranja 2 na artiklu,
  • v kolikor obstaja v šifrantu artikel-stranka (za artikel iz vrstice in stranko iz naročila) nastavitev celoštevilčnega naročanja z minimalno količino in korakom ima ta podatek prednost pred količino pakiranja ali količino pakiranja 2,
  • zgoraj opisan sistem deluje tudi pri izbiranju artiklov preko preglednice "Artikli - izbor - vos količin" (F5), ne deluje pa na drugih načinih priprave vrstic naročila (tudi ne preko API metod vnosa naročila),
  • kontrola količin glede na podatek artikli-stranke oziroma pakiranja se izvede tudi na gumbu "potrdi" in/ali "Zapri" naročila kupca; tu se pojavi le opozorilo in vprašanje ali naj se količine preračunajo ali ne.
 • Naročila kupcev, odpremni nalogi: načine plačil lahko sedaj vpišemo tudi na dokumente z negativnim zneskom za plačilo.
 • Naročila kupcev, odpremni nalogi: pri kopiranju dokumenta se kopirajo tudi načini plačil in blagajnik.
 • Naročila kupcev, odpremni nalogi: izvedba plačljivosti dokumenta je obvezen podatek (se ga ne da izbrisati).
 • Kupci - naročila kupcev, gumb "Briši izbrane" na preglednici vrstic naročila; funkcije "Briši izbrane" v primeru naročila kupca povezanega s predračunom ni možno uporabiti.
 • Kupci - naročila kupcev, odpremni nalogi; kontrola ujemanja zneska dokumenta in zneskov način plačil tudi pri prvi potrditvi dokumenta.
 • Kupci - naročila kupcev, odpremni nalogi; v kolikor je metoda plačljivosti dokumenta "po naročilu/odpremi" potem tudi na preglednici "načinov plačil" aktivirani preko preglednice naročil kupcev ali odpremnih nalogov, ne moremo več izbrisati vse načine plačil dokumenta in tak vnos potrditi.
 • Kupci - odpremni nalogi; v primeru fakturiranega odpremnega naloga in spremembe podatkov na načinih plačil je izhod preko "zapri" na odpremnem nalogu onemogočen (deluje samo izhod preko "opusti" oziroma "potrdi").
 • Kupci - odpremni nalogi; zbirno fakturiranje odpremnih nalogov, ki vsebujejo načine plačil ni več mogoče.
 • Naročila kupcev, odpremni nalogi; v primeru plačilo po naročilu/odpremi je vnos blagajnika obvezen v vseh kombinacijah vnosa dokumenta).
 • Dobavitelji - prevzem od dobavitelja; pri knjiženju prevzema v MSP/TDR se ne kontrolira več vpis serij na vrsticah s količino prevzema 0.
2023.09.001
 • Odpravljena nepravilnost pri uvozih iz besedilnih datotek, ko se je v nekaterih primerih pojavilo opozorilo da datum ni iz koledarja.
 • Odpravljena težava pri pripravi zbirnih računov za primere ko je bil tekst v Kraju paritete daljši od 20 mest.
2023.08.004
 • Pri uvozu vrstic s čarovnikom se šifre analitik usklajujejo z maskami.
 • Na naročilih in prevzemih od dobaviteljev smo dopolnili 
 • Naročila - Ob spremembi  Cena Dobavitelj   se avtomatično  spremeni  Cena Naročnik in obratno
 • Prevzemi - Ob spremembi Cena Dobavitelj   se spremeni tudi Cena Prejemnik in obratno
 • Ko na naročilu ali prevzemu spremenimo  Faktor količine, se  spremeni  Cena Naročnik oz. Cena Prejemnik
 • Ob spremembi šifre artikla na okenskem vnosu, se spremeni tudi cena in ostali podatki , ki so vezani na artikel
 • Kupci - odpremni nalogi; omogočeno spreminjanje načinov plačil fakturiranega odpremnega naloga (pod enakimi pogoji, kot velja za spreminjanje ostalih podatkov fakturiranega odpremnega naloga).
 • pri pripravi eNaročila dobavitelju (eSlog 2.0) se v vrsticah uporabljajo dobaviteljevi podatki in ne naročnikovi
 • odpravljena težava, ko serijsko tiskanje dobavnic ni upoštevalo število kopij iz šifranta QRD obrazcev.
 • Kupci - naročila kupcev in odpremni nalogi; na preglednico naročil kupcev in odpremnih nalogov je dodan stolpec "Naziv lokacije", ki prikazuje naziv lokacije stranke iz šifranta lokacij v kolikor je lokacija dostave na dokumentu izbrana.
 • Dobavitelji - naročila dobaviteljev, prevzemi od dobaviteljev; posodobljeno "praznjenje" podatka o seriji ob menjavi šifer artiklov na obstoječi vrstici naročila oz. prevzema (v primeru menjave šifre artikla za katerega se serije ne vodijo za artikel za katerega se serije vodijo, se podatek o seriji na vrstici vedno izprazni).
 • med podatke knjige naročil smo dodali prvzeti tip fascikla. Če je izpolnjen se pri izboru Dodaj fascikel na naročilih, odpremah in prevzemih samodejno tvori nov fascikel izbranega tipa.
 • Kupci - naročila kupcev; odpravljene težave pri funkciji storniranja naročila kupca povezanega s predračunom.
 • Odpremni nalogi - ponovno vzpostavljeno delovanje "avtomatskega prenosa v BP".
2023.08.001
 • Pri predlaganju cen za naročila kupcev in odpremne naloge se upošteva Akcijski cenik stranke odvisno od nastavitev programa: "Prodajni pogoji iz plačnika".
  • V primeru da je določen plačnik in je "Prodajni pogoji iz plačnika" = Da se upošteva akcijski cenik za plačnika.
  • V primeru da ni določen plačnik oz. je "Prodajni pogoji iz plačnika" = Ne se upošteva akcijski cenik za prejemnika.
 • ukinitev funkcionalnosti vezane na nivo operaterja 1. In eksplicitna dodelitev le teh preko varnostnega sistema in skupine SysAdmin@saop (prilagodi meni in dodajanje/brisanje zapisov v spustni seznam "Zadeva e-pošte" pri Odpremni nalogi kupcev, izvozi in pošlji)
  • ključi:
   • »NDK – MENI, Uporabnik in računalnik – Nastavitve«
   • »NDK – MENI, Pripomočki – Odklepanje tabel«
   • »NDK – MENI, Pripomočki – Prenos odprem v TDR«
   • »NDK – MENI, Pripomočki – Odklepanje odpremnih nalogov«
 • Kupci - odpremni nalogi; na izvozu odpremnih nalogov izdelan nov izvoz "Priprava excel dobavnic v eReg". Izvoz pripravi "izpis" odpremnega naloga - dobavnice v excel datoteko, ki jo shrani v eRegistrator. Aktivacija izvoza je skozi nastavitve okolja z ustreznim "ključem".  Izvoz je izdelan namensko po specifikaciji naročnika.
 • Kupci - naročila kupcev, odpremni nalogi; na vrstici naročila kupca in na vrstici odpremnega naloga je dopolnjena funkcija "specifikacija serij", ki sedaj omogoča vnos ločilnega znaka, ki se doda pred oznako serije in količino serije na opombi vrstice dokumenta.
 • V združenih sistemih TDR/MSP (vodenje maloprodaje v MSP) je dopolnitev pri knjiženju naročil NDK v odpremo, MSP (in FAK), ko gre za knjigo z nastavitvijo "Knjiženje v Negotovinsko prodajo TDR". Sedaj ni potrebno posebej knjižiti v odpremo in nato v negotovino, temveč se maloprodajni proces izvede tudi v tem načinu knjiženja.
 • Optimizirano delovanje osveževanja vez na naročilih kupcev in odpremnih nalogih.
 • Odpravljena težava pri vnosu nove vrstice preko vnosnega okna, ko se je v nekaterih primerih Opis vrnil na privzeto vrednost.
 • V pripomočku "Odklepanje odpremnih nalogov" so iz odklepanja izločeni odpremni nalogi, ki so del internih prenosov in so se prenesli na skladišče za blago na poti.
 • Naročila kupcev in odpremni nalogi - ukinjen je podatek "način plačila", namesto njega se pojavi preglednica "načini plačil" v katero lahko vpišemo več načinov plačil:
  • načine plačil lahko vpisujemo le, če ima dokument dodeljeno izvedbo plačljivosti "po naročilu/odpremi"
  • vsota načinov plačil mora ustrezati znesku za plačilo dokumenta
  • poleg načina plačila lahko vpišemo tudi podatek o datumu transakcije ter številki transakcije
  • načine plačil posameznega dokumenta lahko pregledujemo/urejamo tudi na preglednici naročil (odpremnih nalogov); preko desnega klika miške na vrstici z dokumentom in izbira opcije "Načini plačila" 
  • vsem naročilom kupcev in vsem odpremnim nalogom, ki so imeli vpisan način plačila se, po namestitvi programa, avtomatsko dodeli izvedba plačanosti "po naročilu/odpremi" ter podatek o načinu plačila preseli v preglednico načinov plačil
  • podatki iz preglednice načinov plačil se iz naročila kupca prenesejo na odpremni nalog in iz odpremnega naloga na izdani račun fakturiranja (velja le, ko ne gre za zbirno-združeno izstavitev odpremnih nalogov ali računov)
 • Kupci - naročila kupcev; na sestavnici vrstice naročila opravljene težave pri predlaganju izklopa/vklopa prenosa cene in izločitve tehnologije. 
 • Kupci - Odpremni nalogi; odpremni nalog povezan z ne(dovolj) plačanim predračunom ni možno knjižiti v izdajo (MSP).
 • Kupci - naročila kupcev - gotovinska prodaja; podatek "gotovinska prodaja" se sedaj izpolnjuje samodejno v kolikor ima naročilo izvedbo plačila "po naročilu/odpremi" (torej vsebuje načine plačil). Podatka ni več možno vklapljati/izklapljati "ročno".
 • Kupci - naročila kupcev - gumb "Odprema" - v primeru prenosa naročila kupca do fakturiranja lahko sedaj na formi nastavimo blagajnika, ki se bo dodelil naročilom, ki blagajnika ne bi imeli vpisanega. Podatek je obvezen v primeru gotovinske prodaje in davčnega potrjevanja. Blagajnik se na formi samodejno predlaga glede na operaterja.
 • Kupci - naročila kupcev - funkcija "Avans"; funkcija je onemogočena na tistih naročilih, ki imajo izvedbo plačila "po naročilu/odpremi".
 • Kupci - odpremni nalogi - gotovinska prodaja; podatek "gotovinska prodaja" se sedaj izpolnjuje samodejno v kolikor ima odpremni nalog izvedbo plačila "po naročilu/odpremi" (torej vsebuje načine plačil). Podatka ni več možno vklapljati/izklapljati "ročno".
 • Kupci - odpremni nalogi - gumb "Knjiži" - v primeru fakturiranja odpremnega naloga se blagajnik na formi samodejno predlaga glede na operaterja. Podatek je obvezen v primeru gotovinske prodaje in davčnega potrjevanja.
 • Pri tiskanju dokumentov in shranjevanju kopije v pdf datoteko je dodana kontrola na zaključen postopek procesa. Dokler se proces ne zaključi ni možno novo tiskanje.
 • Kupci - naročila kupcev - obdelave - prenos naročila v predračun; v predračune lahko sedaj prenašamo naročila kupcev, ki bodo plačana ali po predračunu ali po računu; ta podatek se prenese tudi na predračun.
 • Kupci - naročila kupcev - obdelave - kopiranje iz predračuna; podatek kako bo naročilo plačano se prenese iz kopiranega predračuna.
 • Kupci - odpremni nalogi - obdelave - kopiranje iz predračuna; podatek kako bo odpremni nalog plačan se prenese iz kopiranega predračuna.
2023.07.001
 • Kupci - naročila kupcev; na preglednico naročil kupcev je vrnjen stolpec "Način plačila".
 • Kupci - naročila kupcev; na preglednici naročil kupcev (desni klik miške) je dodana funkcija "načini plačil" s katero lahko odpremo in urejamo preglednico plačil naročila kupca, če se ta plačuje po naročilu/odpremi.
 • Kupci - Odpremni nalogi; na preglednici odpremnih nalogov (desni klik miške) je dodana funkcija "načini plačil" s katero lahko odpremo in urejamo preglednico plačil odpremnega naloga, če se ta plačuje po naročilu/odpremi.
 • Kupci - naročila kupcev; naročilo kupca, katerega plačanost je opredeljena po predračunu in je povezan s predračunom, ki ni storniran ima v glavi / na vrsticah onemogočeno spreminjanje skupnih podatkov s predračunom. Ravno tako so onemogočene določene funkcije (osveži cene in prodajne pogoje, osveži nazive, brisanje in dodajanje novih vrstic, uvoz vrstic,...).
 • Kupci- odpremni nalogi; odpremni nalog, katerega plačanost je opredeljena po predračunu in je povezan s predračunom, ki ni storniran ima v glavi / na vrsticah onemogočeno spreminjanje skupnih podatkov s predračunom. Ravno tako so onemogočene določene funkcije (osveži cene in prodajne pogoje, osveži nazive, brisanje in dodajanje novih vrstic,...).
 • Blokade knjiženja naročil kupcev / odpremnih nalogov vezanih na predračune, ki niso (dovolj) plačani:
  • Šifranti - knjige naročil; na knjigi naročila kupca smo na zavihek "Nastavitve knjiženj" v sklop "Prenos v odpremo" dodali novo nastavitev "Onemogoči za naročila s premalo plačanim predračunom". 
  • V kolikor je zgoraj omenjena nastavitev vklopljena, se naročila kupca, ki je plačljiv po predračunu, predračun pa ni plačan (oziroma ni plačan v zahtevanem odstotku), ne more odpremiti. To velja tako za prenos naročila v odpremni nalog, kot tudi za uvoz vrstic naročil v odpremne naloge (vrstic takih naročil se v preglednici prepisa vrstic naročil v odpremo ne prikazuje).
  • Odpremnega naloga, ki je plačljiv po predračunu, predračun pa ni plačan (oziroma ni plačan v zahtevanem odstotku), ne more knjižiti v MSP. Velja za knjiženje v MSP na odpremnih nalogih, kot tudi morebitno direktno knjiženje naročila kupca v odpremni nalog in MSP hkrati.
 • Naročilo kupca - vrstica naročila kupca - sestavnica/kalkulacija; dodajanje sestavin v sestavnico vrstice naročila kupca lahko izvedemo tudi preko funkcije (gumba) F5 (Artikli - izbor - vnos količine), ki omogoča izbor več sestavin hkrati. Na preglednici sestavin deluje tudi gumb F7, ki prikaže "podatke o artiklu" za sestavino na kateri se uporabnik nahaja.
 • Kupci - naročila kupcev; na vrstici naročila kupca na modularni sestavnici vrstice naročila smo dodali funkcijo/gumb "Kopiraj sestavnico v artikel". Funkcija kopira sestavnico vrstice naročila v sestavnico artikla.
 • Kupci - odpremni nalogi; na zavihku "Dostava" je sklop podatkov "Pošiljka" in v njem podatek "Pripravljeno za prevzem" sedaj viden neodvisno od nastavitev okolja iCentra.
 • V pripomočku Avtomatsko formiranje naročil bi preglednico "Predlog za naročilo" dopolnili s podatkom Šifra oddelka. Podatek bi se prikazoval glede na podatek vpisan na artiklu.
 • Pri knjiženju odprem v FAK, ne glede na način izstavitve, program ponudi formo za pripravo osnutka računa v primeru da je izbran vzorec za tiskanje računa. V primeru da vzorec ni izbran, se okno za pripravo osnutka ne odpre.
 • Kupci - naročila kupcev - obdelave; kopiranje iz predračuna; naročilu kopiranem iz predračuna se avtomatsko dodeli plačanost po predračunu s 100% zahtevanim predplačilom.
 • Kupci - naročila kupcev - obdelave - prenos v predračun; naročila kupca, ki nima plačanosti po predračunu, se v predračun ne more prenesti.
 • Kupci - odpremni nalogi - obdelave; kopiranje iz predračuna; naročilu kopiranem iz predračuna se avtomatsko dodeli plačanost po predračunu s 100% zahtevanim predplačilom.
 • Odpravljena nepravilnost pri serijskem tiskanju prevzemov:
  • ko se je na izpisih pojavlja glava druge strani tudi na prvi strani posameznega prevzema in
  • prikaz analitik na posameznih prevzemih.
2023.05.001
 • Na zavihek "veze" se dokumentom vpiše kam so bili glede na proces dela knjiženi oziroma na podlagi katerega dokumenta so po procesu nastali. Velja za predračune (fakturiranje), naročila kupcev, odpremne naloge in izdane račune (fakturiranje). Podrobneje; veze se polnijo pri naslednjih procesih:
  • prenos naročila kupca v predračun ali predračuna v naročilo kupca
  • prenos predračuna v odpremni nalog
  • prenos naročila kupca v odpremne naloge
  • uvoz vrstic naročila kupca v odpremni nalog
  • knjiženje odpremnega naloga v izdajo
  • knjiženje odpremnega naloga proizvodni način (poraba sestavin, prevzem izdelanih vrstic odpreme)
  • knjiženje odpremnega naloga v račun
  • kopiranje predračuna v račun
 • Kupci - odpremni nalogi; nad preglednico odpremnih nalogov je dodan nov filter "Status predračuna" preko katerega lahko preglednico filtriramo glede na status plačanosti predračuna s katerim je odprema direktno ali posredno preko naročila kupca povezana.
 • Kupci - odpremni nalogi; v preglednico odpremnih nalogov je dodan nov stolpec "Status predračuna", ki prikazuje status plačanosti predračuna s katerim je odprema direktno ali posredno preko naročila kupca povezana.
 • Kupci - odpremni nalogi; v vnosno formo (glavo) odpremnega naloga je dodan nov podatek "Status predračuna", ki prikazuje status plačanosti predračuna s katerim je odprema direktno ali posredno preko naročila kupca povezana.
 • Kupci - odpremni nalogi; pod preglednico odpremnih nalogov je dodana nova funkcija "Storno predračuna" preko katerega lahko storniramo predračun s katerim je odprema direktno povezana. Funkcija je aktivna le, če:
  • je odpremni nalog zaprt brez knjiženja izdaje v MSP in/ali knjiženja računa FAK,
  • odpremni nalog nima metode plačanosti "po naročilu/odpremi"
  • predračun ni (delno ali v celoti) plačan
  • predračun še ni storniran.
 • Kupci - odpremni nalogi - obdelave - kopiraj iz predračuna; predračuna, ki je že povezan z naročilom kupca ali z odpremnim nalogom ne moremo ponovno kopirati v odpremni nalog. 
 • Kupci - odpremni nalogi - obdelave - zapri odpremni nalog; v primeru, da je odpremni nalog direktno povezan s predračunom in je predračun delno ali v celoti plačan, se takega odpremnega naloga ne more več zapreti.
 • Odpremni nalogi povezani s predračunom (direktno ali posredno preko naročila kupca) v vezah predračunov, kot izvor dokumenta ni več označen kot "NDK_O" ampak kot "NDK_OD". Namestitev programa poskrbi za spremembo v obstoječih predračunih.
 • Pri knjiženju prejemov po proizvodnem načinu, se polni podatek "Za povezavo na prejeti račun" iz vrste prometa MSP.
 • Pripomočki - Razveljavitev storna naročil kupcev; dodan nov pripomoček preko katerega lahko uporabnik izvede razveljavitev storniranja naročila kupca. Uporabo pripomočka lahko operaterju (skupini) onemogočimo preko varnostnega sistema.
 • Izpisi - Pregled naročil; v primeru pregleda naročil kupcev je med statuse naročil dodan nov status "Stornirana"
 • Izpisi - analiza naročil kupcev; med statuse naročil je dodan nov status "S" (stornirana)
 • Odpravljeni sta bili težavi pri naročilu dobavitelju in sicer :
  • Pretvorniki med dobaviteljevo in naročnikovo količino se na  enak način upošteva pri vrstičnem in pri okenskem vnosu. V obeh primerih se upošteva pretvornik iz vrstice naročila dobavitelju
  • Na privzetih izpisih naročil dobaviteljem sedaj dobimo iste vrednosti kot skozi aplikacijo 
 • Odpravljena težava na izpisu "Pregled naročil analitično/zbirno" na naročilih kupcev, ko se ni pravilno upošteval filter po podatkih Referent.
 • Pri pošiljanju eDobavnice se v primeru ko ni davčne na prejemniku preveri/vzame davčno iz plačnika.
 • Pri fakturiranju iz množičnega spreminjajnja cen odpravljena napaka fokusa in urejena postavitev knjiženja privzeto na "odpremni nalogi v FAK". Odpravljenja napaka o nazivu stolpca ob knjiženju pri izboru Skupaj v eno fakturo.
 • Knjiženje odpremnice v FAK, popravljen pogoj pri pripravi pdf računa.
 • Urejeno je iskanje zapisov preko F5, ko je vključen pogoj "Samo odpremljeno za stranko".
 • Odpravljena težava na preglednici naročil kupcev za primere, ko so bile številke naročil višje od 99999.
 • Optimizirano delovanje funkcij F5 in F8.
 • Pri knjiženju odpremnega naloga kot internega prenosa v prejem TDR je v prejšnji verziji prišlo do kontrole na negativne količine tudi v primerih, ko še ne velja nov sistem tdr/msp. S to verzijo je ta kontrola umaknjena in je  ohranjeno obstoječe delovanje .
2023.04.001
 • za naročnike, ki prejemanjo eDobavnico (elektronska pošta, preko ponudnika) smo uredili pošiljanje tudi pri tiskanju dobavnic ob knjiženju naročila kupca v MSP
 • Na odpremnih nalogih kupcev je bila napaka, ko se je nad dodatnim opisom artikla pojavil napačen naziv polja.
 • Odpravljena je bila napaka na vrsticah odpremnega naloga , do katere je prišlo v primeru sortiranja vrstic uvoženih iz naročil kupcev.
 • Potem, ko je uporabnik vrstice naročila uvozil v odpremo in le te sortiral po željenem parametru, je program ob kliku na gumb izberi vse ali opusti vse, javil napako.
 • Odpravljena težava z prepisom trenutne zaloge v primeru avtomatskega formiranja naročil, če je bil MSP nastavljen še na prejšnje leto.
 • Optimizacija delovanja preglednice naročil kupcev ob dodajanju novih naročil.
 • Optimizacija delovanja iskanja artiklov z F8.
 • Optimizacija delovanja vnosa artiklov z F5.
2023.03.001
 • Ob knjiženju odpremnega naloga v materialno izdajo ali še dalje do računa, se v primeru sočasnega tiskanja dobavnice še preveri ali ima prejemnik nastavljeno še prejemanje eDobavnice po ePoti ali elektronski pošti in v tem primeru se pripravi pošiljanje dobavnice še v elektronski obliki.
 • Pri Naročilih kupcev in Odpremnih nalogih kupcev je na zavihku Veze, dodajanje, brisanje in urejanje vez urejeno preko standardnih gumbov preglednic za dodajanje urejanje in brisanje.
 • Pri vnosu vez je dodana je vrsta dokumenta Pogodbe, dovoljenje je preko varnostnega sistema (ključ za Naročila je NDK - NAROČILA KUPCEV, Obdelave - Poveži pogodbo za veze pri Odpremnih nalogih kupcev je ključ NDK - ODPREMNI NALOGI, Obdelave - Poveži pogodbo), operater ima možnost povezovanja kreiranih prodajnih pogodb glede na stranko. Pri knjiženju v FAK se veze iz naročil, odprem prenesejo na povezan račun. Veza na pogodbo, ki ima Izvor dokumenta je POG-SF na računu dobi ob knjiženju kljukico na podatku eRačun.
 • Kopiranja naročil kupcev (vseh vrst) kopirajo tudi podatek na kakšen način bo plačilo naročila izvedeno ter odstotek plačanosti predračuna.
 • Prenos naročila v odpremni nalog (v primeru prenosa 1 naročilo v 1 odpremo) iz naročila v odpremo prenese tudi podatka na kakšen način bo plačilo naročila/odpreme izvedeno ter odstotek plačanosti predračuna.
 • Kopiranje odpremnih nalogov kopira tudi podatek na kakšen način bo plačilo naročila/odpreme izvedeno ter odstotek plačanosti predračuna.
2023.02.001
 • Odpravljena težava na funkciji izbire artiklov (F5) v primeru, ko ima operater omejitev: "CENIKI - Nabavne cene in omejen prikaz".
2023.01.003
 • Naročila kupcev
  • dodatna je kontrola na minimalne prodajne cene ob izhodu iz vnosa naročila kupcev, ki je v stanju dokumenta 'v pripravi'. Kontrola deluje na enak način kot pri vnosu vrstic.
 • Odpremni nalogi
  • dodatna je kontrola na minimalne prodajne cene ob izhodu iz vnosa odpremnega naloga, kateremu lahko spreminjamo ceno / popuste. Kontrola deluje na enak način kot pri vnosu vrstic.
 • Kupci - odpremni nalogi; na odpremni nalog (zavihek "Dostava") je dodan nov podatek "Pripravljeno za prevzem". V kolikor je vklopljen (true) pomeni, da je odprema pripravljena za prevzem (kupca), pokaže se tudi čas (datum/ura) ko vklopa tega podatka. Podatek se lahko vklopi samo za odpremne naloge, ki niso dani v komision (za te odpremne naloge, mora ta status napolniti vertikalna WMS rešitev) in še niso knjiženi v MSP. V kolikor ima vsaj eno skladišče vrstic odpremnega naloga označeno, da je pod "pristojnostjo WMS-a" lahko ta podatek vklaplja izključno vertikalna WMS rešitev.
 • Kupci - odpremni nalogi; med statuse odpremnih nalogov dodan še status "Za prevzem", ki v preglednici prikaže tiste odpremne naloge, ki imajo vklopljen podatek "pripravljeno za prevzem" in še niso knjiženi v MSP (ali niso zaprti/stornirani).
 • Kupci - odpremni nalogi; na preglednico odpremnih nalogov je dodana nova kolona "Za prevzem", ki pokaže ali je odprema pripravljena za prevzem kupca (se obnaša enako, kot nov dodan status).
 • Kupci - naročila kupcev; naročilo kupca, kateremu storniramo predračun, lahko ponovno prenesemo v nov predračun.
 • Kupci - naročila kupcev; dopolnjeno prikazovanje statusa predračuna; prikazuje se tudi zapadle statuse (enako narejeno tudi na predračunih znotraj programa fakturiranja).
 • Odpravljena težava na vnosnih oknih dokumentov, ko se je v nekaterih primerih pojavilo opozorilo: "Access violation at address ...".
 • Na prevzemih dobaviteljev je urejeno iskanje artikla po črtni šifri artikla, iz šifre artikla ali iz črtne šifre vrstice.
2023.01.001
 • Optimizirano delovanje funkcionalnosti F5 (Košarica).
 • Optimizirano delovanje preglednice naročil kupcev v povezavi na predračune.
2022.18.006
 • Šifrant knjige naročil za kupca je dopolnjen s podatkom "'Ne opozarjaj pred prodajo pod minimalno ceno".
 • Opozarjanje glede na novo nastavitev, se upošteva na vnosnih oknih naročil kupcev in odpremnih nalogih.
2022.18.001
 • Izvoz dobavnice RIP je v primeru, da v lastnostih po meri ni bilo vrednosti SSCC=DA, javil napako pri izvozu. S to verzijo je to odpravljeno.
 • Odpravljena težava pri kopiranju prevzema NDK v naročilo kupca, ko se je naročilo kreiralo brez vrstic dokumenta.
2022.17.003
 • Urejen prenos podatka Količina iz kalkulatorja v polje Količina za odpremo za odpreme, ki so v statusu Odprti.
 • Urejen uvoz popustov iz datoteke za uvoz, če podatka popusta ni, se predlaga kot pri ročnem vnosu.
 • Odpravljene težave pri odpiranju naslednje seje istega "programa"; če odpiranje predhodne ne potrdiš.
 • Odpravljena težava pri knjiženju izdaje s proizvodnim načinom v primeru negativnih količin.
 • Kupci - naročila kupcev; dodana je funkcija (gumb) "Storno predračuna", ki se nahaja na preglednici naročil kupcev. Preko te funkcije se stornira predračun, ki je povezan z naročilom kupca. Funkcijo se lahko onemogoči preko varnostnega sistema. Predračun se lahko stornira:
  • v kolikor že ni storniran,
  • v kolikor ni plačan,
  • v kolikor se nanaša na naročilo kupca, ki še ni odpremljeno (in/ali fakturirano) oziroma nima vpisanega načina plačila.
 • Kupci - naročila kupcev - obdelave - Prenos v predračun; predračun, ki nastane na podlagi te obdelave sedaj dobi status "Knjižen".
 • Odpravljena težava ponavljanja artiklov na hitrem pregledu zaloge preko tipke F8.
 • Odpravljena težava pri uvozu eSlog vrstic v naročilo kupca, ko se je v nekaterih nepravilno upoštevala šifra artikla in količina.
 • Sprememba delovanja na oknu za knjiženje odpremnih nalogov v fakturiranje, ko se po uspešnem knjiženju okno zapre, v primeru obvestil se okno ne zapre in ohrani vrednosti filtrov.
2022.17.001
 • Odpravljena težava na odpremnih nalogih pri prenosu vrstic naročila v primeru daljših zapisov v naslovu dostave.
2022.16.002
 • Kupci - naročila kupcev; v primeru uporabe sistema "rezervacij" na naročilih kupcev je možno sedaj iz sistem izvzeti artikle za katere ne želimo, da  rezervacije za njih veljajo:
  • V šifrantu artiklov (zavihek plansko tehnološki podatki) je dodan nov podatek "izločeno iz rezervacij".
  • Za artikle, ki imajo vklopljeno opcijo "izločeno iz rezervacij" se na vrstici naročila ne da vklopiti rezervacije in vpisati podatka o rezervirani količini ali datuma do katerega je rezervacija veljavna. Torej se vrstice s takimi artikli obnašajo, kot, da sistem rezervacij ni vklopljen.
 • Dopolnjen program, da ko stranka iz glave odpremnega naloga nima vpisane davčne številke, se le ta za zapis v eDobavnico (eSlog 2.0) poišče iz plačnika te stranke.
2022.16.001
 • Kupci - naročila kupcev; na več mestih na katerih se kopirajo naročila, kopirajo iz/v predračuna oziroma posredujejo naprej v odpremo in/ali račun je dodana opcija ponastavitve naslovnika.
 • Kupci - odpremni nalogi; na več mestih na katerih se kopirajo odpremni nalogi, kopirajo v predračun oziroma posredujejo naprej v račun je dodana opcija ponastavitve naslovnika.
 • Odpravljena težava pri pošiljanju potrditev naročila po elektronski pošti, ko se v primeru, da v glavi naročila kupca niso bili vpisani nekateri podatki, ni pravilno tvorilo telo spremnega e-poštnega sporočila.
2022.15.001
 • Pripomočki
  • Avtomatsko formiranje naročil: Odpravljena težava pri pripravi podatkov, ko se je pojavilo opozorilo: "Invalid object name '##tmpNDKAvtoPredlogNarocilKupcev... "
2022.14.002
 • Na preglednici in vnosni maski Naročila in prednaročila kupca, je polje Naslov dostave razširjeno na 255 znakov. 
 • Na preglednici in vnosni maski Odpremnih nalogov kupcev, je polje Naslov za dostavo razširjeno na 255 znakov, prav tako je razširjeno polje Ulica pri naslovniku za dostavo na 140 znakov. Razširitev polj je urejana tudi pri pripravi eDobavnic.
 • Za potrebe obveščanja o spremembah internih naročil so dodane nove storitve za ponudnika "ePoštar poštni strežnik (e-mail)":
  • Interna naročila - Sprememba naročila
  • Interna naročila - Sprememba zadolženega
  • Interna naročila - Sprememba statusa
  • Interna naročila - Nova dodelitev
 • Dodana je možnost obveščanja ob določenih dogodkih in spremembah internih naročil:
  • Obveščanje na mail za vsako spremembo statusa na Potrdi, sporočilo gre nasprotni osebi, ki dela spremembo.
  • Vnašalec je obveščen za vsako spremembo, ki jo naredi nekdo drug.
  • Zadolženi dobi sporočilo, ko mu je interno naročilo dodeljeno ali je na njem narejena naknadna sprememba.
  • V primeru zamenjave zadolženega dobijo sporočilo vnašalec, odstranjen zadolžen in novi zadolžen.
 • Pripomočki
  • Pri avtomatskem formiranju naročil dobaviteljem se na naročila prenesejo analitike iz Vrste prometa MSP določene na knjigi naročila.
 • Naročila kupcev, odpremni nalogi; odpravljena ponastavitev naslova dostave pri vpisu novega naročila kupca ali odpremnega naloga (v primeru spremembe naslova dostave se je le ta ponastavil na privzetega ob prehodu na zavihek vrstice).
 • Na avtomatikah formiranja naročil dobaviteljem, v seznamu »Zaokroževanje količin« je nastavitev »Navzgor glede na mnogokratnik iz šifranta Artikli - Stranke« spremenjena v »Glede na vrsto naročanja«. Zaradi tega je odstranjena opcija "Minimalno naročilo s korakom mnogokratnika" ki se sedaj upošteva z novo nastavitvijo. Spremenjene so bile naslednje obdelave:
  • Naročila kupcev - Obdelave - Formiranje naročil dobaviteljem
  • Naročila dobaviteljem - Avtomatsko formiranje naročil
  • Pripomočki - Priprava naročil dobaviteljem
  • Pripomočki - Avtomatsko formiranje naročil
 • Odpravljena nepravilnost pri vnosu novega naročila kupca in menjavi cenika, ko se je pojavilo vprašanje o spremembi cen na vrsticah, čeprav še niso vpisane.
 • Odpravljena nepravilnost pri vnosu novega odpremnega naloga in menjavi cenika, ko se je pojavilo vprašanje o spremembi cen na vrsticah, čeprav še niso vpisane.
 • Odpravljena nepravilnost pri obnovi cen na odpremnih nalogih knjiženih v MSP. Po novem se za take naloge upošteva odpremljena količina kot količina za cene.

2022.14.001
 • Odpravljena težava pri knjiženju odpreme v MSP za primere, ko je bila odprema kopirana iz predračuna.
2022.13.004
 • Pripomočki - Priprava naročil dobaviteljem na osnovi minimalne zaloge, je odpravljena tehnična napaka, ko se je proces prekinil. Preglednica naročil kupcev - Obdelave - Formiranje naročil dobaviteljem, je odpravljena napaka. Napaka se je pojavila, ko je na knjigi naročil bil aktiviran podatek Prenos ID fascikla v naročilo dobavitelju in na naročilu kupca ni bilo izbranega ID fascikla.
2022.13.003
 • Knjiženje - odpremni nalogi; preglednica pri uvozu vrstic naročil kupcev v odpremni nalog je sedaj sortirana po naslednjem "ključu": leto naročila (max-min), knjiga naročila (max-min), številka naročila (max-min), vrstica naročila (min-max).
 • Na naročilih dobaviteljem in prevzemih od dobaviteljev je na ceni dodana funkcionalnost F6 s katero se od cene odbije davek, ki je določen na artiklu. Funkcionalnost je na vrstičnem in okenskem vnosu.
 • Na artiklu je urejeno polnjenje polja Uporaba ob urejanju artikla se preveri ali je artikel že kje v uporabi. Če je polje Uporaba odkljukano je sprememba tipa artikla pogojena z vrsto tipa artikla z zalogo, brez zaloge.
 • Odpravljena težava, ko v nekaterih primerih se niso izpisali vsi podatki na izpisu naročila kupca.
 • Odpravljena težava pri predlaganju dodatnih analitik na vrsticah naročil kupcev vpisanih preko F5.
 • Odpravljena nepravilnost pri dodajanju vrstic v primerih, ko se je odprla nova vrstica in potem dodajala nova preko okenskega vnosa. V nekaterih primerih je ostala vrstica neizpolnjena.
2022.13.002
 • Odpravljena težava pri prepisu večjega števila naročil dobaviteljem v Prevzem.
2022.12.003
 • Ob knjiženju odpremnega naloga v račun se teksta v glavi in nogi odpreme sedaj v celoti prepišeta v račun (če je ta opcija vključena na knjigi odpremnih nalogov). Velja tako za delo skozi iCenter, kot tudi za API. Enako je urejeno tudi pri prenosu predračuna v naročilo kupca (ali odpremni nalog), pri prenosu naročila kupca v predračun, prenosu naročila kupca v odpremni nalog in kopiranju predračuna v račun ali obratno.
 • Knjiženje - naročila kupcev; na vnosni formi vrstice naročila kupca je odstranjen gumb "osveži sestavnico" (funkcionalnost se izvaja znotraj vnosne forme sestavnice vrstice naročila).
 • Barvanje vrstic v preglednicah modula Dobavitelji in kupci je bilo spremenjeno glede na trenutne usmeritve za sledeče preglednice:Naročila kupcev, Prednaročila, Komisioni, Odpremni nalogi kupcev, Interna naročila, Nabavne pogodbe, Naročila dobaviteljem, Prevzemanje od dobaviteljev.
 • Na preglednici naročil dobaviteljem so dodani stolpci Stanje potrjevanja in Vzorec.
 • Kupci - naročila kupcev; na obdelavi "Prenos naročil kupcev v delovne naloge" se v primeru, da je na knjigi delovnih nalogov tako nastavljeno in je pri prenosu vklopljen prenos sestavnice vrstice naročila, preverja, ali je vsota količin sestavin sestavnice vrstice naročila kupca večja ali enaka 0). Formiranje delovnih nalogov za take vrstice je onemogočen.
 • Na odpremnem nalogu je pri urejanju podatkov za intrastat razširjeno polje "Vrsta posla".
 • Izpisi - Pregled nepravilno napovedanih zalog; na nastavitvah pregleda smo dodali možnost opredelitve minimalne in maksimalne zaloge tudi po tipu skladišča.
 • Urejeno je avtomatsko polnjenje podatkov za potrjevanje naročil dobaviteljem v kolikor je na knjigi tako nastavljeno in ima uporabnik v varnostnem sistemu prepoved urejanje podatkov potrjevanja.
 • Fascikel, ki se določi na servisnem nalogu se bo dalje v procesu prenašal v (glede na nove nastavitve):
  • prenos iz servisnega naloga v naročilo kupca 
  • prenos iz servisnega naloga v naročilo dobavitelju
  • prenos iz naročila kupca v naročilo dobavitelju 
  • prenos iz naročila dobavitelja v prevzem od dobavitelja
  • prenos iz prevzema v predprejem materialno skladiščnega poslovanja.
2022.12.001
 • Pripomočka 'Priprava naročil dobaviteljem' in 'Avtomatsko formiranje naročil' sta dopolnjena z upoštevanjem varnostnega sistema na oddelke artiklov in tipe artiklov.
 • Pri vnosu vrstic naročila kupca, se prikazuje opomba artikla, če je tako označeno v nastavitvah NDK.
 • Artikli, Popusti stranke iz modula FAK in NDK, urejeno prikazovanje zadnjega veljavnega zapisa po skupini artikla in skupini stranke v preglednici in izpisu v kolikor je vpisan Datum v glavi preglednice.
 • Preimenovan termin 'Zakupne pogodbe' v 'Pogodba za delne dobave'. Odpravljena nepravilnost pri kontroli skladišča pri prehodu iz zavihka Splošno na zavihek Vrstice, ko je bil fokus v šifri skladišča.
 • Odpravljena nepravilnost pri vnosu novega naročila dobavitelju in menjavi cenika, ko se je pojavilo vprašanje o spremembi cen na vrsticah, čeprav še niso vpisane.
 • Pripomočki - Priprava naročil dobaviteljem: Odpravljena težava v primeru uporabe več operaterjev istočasno.
2022.11.001
 • Odpravljena težava pri tiskanju odpremnih nalogov.
 • Odpravljena težava na naročilih kupcev za primere, ko je bil ročno vpisan Plačnik in se je ob ponovnem vstopu v dokument pobrisal oz. se je posodobil iz šifranta strank.
2022.10.003
 • Pri prenosu naročila kupca v predračun so dodane opcije za prepis Opombe, Opis glave in Opis končnice v primeru prenosa 1:1.
 • Pri kopiranju predračuna v odpremni nalog so dodane opcije za prepis Opombe, Opis glave in Opis končnice ter preračun v domačo denarno enoto v primeru prenosa 1:1.
 • Na internih naročilih dopolnjen varnostni sistem za:
  • delo/spreminjanje le dokumentov ki imajo status Odprto
  • prikaz le dokumentov za vnašalca
 • Spremenjen način funkcionalnosti "Upoštevaj količine odprtih odpremnih nalogov". Po novem se upošteva samo dokumente kjer je v glavi odpreme Status O (Odprti) ali X (V komisionu), prej se je upoštevalo po vrsticah.  Poenoteno je tudi delovanje API: MoveOrderToDispatchAdvice.
 • Pri izbiri serij artikla z F11, se v primeru, da so na artiklu določeni dnevi zapadlosti serije, prikaže ob potrditvi opozorilo za serije uporabne manj od dni zapadlosti. Nad preglednico so tudi prikazani dnevi zapadlosti. Serije uporabne manj od dni zapadlosti se tudi obarvajo oranžno.
 • Izpisi - kalkulacija porekla; odpravljene težave pri izhodu (zapiranju) izpisa.
 • Naročila kupcev - Sestavnica/kalkulacija; pri dodajanju nove sestavine v sestavnico vrstice naročila kupca preko hitrega iskanja (vpis dela naziva v polje šifra sestavine) se sedaj naziv in enota mere izbrane sestavine v preglednici sestavnic prikaže takoj po izbiri.
 • Odpravljena težava pri izbiri načina plačila iz šifranta Načini plačil na naročilih kupcev in Odpremnih nalogih.
 • Odpravljena težava pri dodajanju vrstic na knjiženih odpremnih nalogih, ko se je pojavilo opozorilo: "Napaka pri beleženju podatkov vrstic! ... Cannot insert the value NULL into column 'SGUID' ...".
2022.10.002
 • Odpravljena težava pri vnosu serij z F11 na odpremnih nalogih, ko se je v nekaterih primerih prikazalo opozorilo: »Violation of primary key …«.
 • Dodana je možnost dodajanja priponke dobavnice preko pooblastila v varnostnem sistemu: »NDK - ODPREMNI NALOGI, Spreminjanje priponke dobavnice«. Operater v tem primeru lahko tudi pripenja priponko dobavnice in spreminja. Priponka se lahko menja tudi na zaprtih odpremnih nalogih preko Razkladanje/Dobavnica in preko api metode ModifyDispatchAdvice.
 • Na internih naročilih je podprto hitro iskanje dobavitelja in nekaj manjših izboljšav na vmesniku.
 • Naročila kupcev - Funkcija "Sestavnica/kalkulacija" na vrstici naročila kupca je dopolnjena:
  • pri prehodu na novo vrstico se kurzor pozicionira na polje "šifra sestavine",
  • polje "zap. št." (pozicije sestavnice) na vrstici ni možno spreminjati,
  • na polju "šifra sestavine" je omogočeno hitro iskanje tudi z neposrednim vnosom naziva artikla,
  • na preglednico je dodana kolona "EM" (enota mere sestavine),
  • urejeno dodajanje numerične maske pri ročnem vnosu šifre sestavine.
 • Naročila kupcev, odpremni nalogi - na funkciji (gumbu) "Opis artikla" se je umaknila bližnjica preko kombinacije tipk. Funkcija je dostopna sedaj samo preko klika z miško.
 • Odpremni nalogi – prepis vrstic naročila v odpremo; odpravljene težave pri vpisu količine za odpremo (ta se lahko spreminja v primeru vseh tipov naročil razen »celotno«).
 • Naročila kupcev – na naročila kupcev smo dodali nov zavihek »Dostava«. Na ta zavihek smo iz zavihka »Splošno« premaknili podatke, ki vsebinsko spadajo k dostavi. Posledično smo preuredili tudi vsebino in pozicijo podatkov na zavihku »Splošno«; vključno z dokumenti in fasciklom, ki smo jih prestavili na dno zavihka »Splošno«.
 • Naročila kupcev – zavihek »Dostava«, dodan je nov sklop podatkov "Naslovnik za dokumente", ki ima enako vlogo, kot "Naslovnik", ki ga poznamo iz predračunov in računov fakturiranja. 
  • Podatki "Naslovnika dokumentov" se pri vnosu novega naročila kupca polnijo iz stranke naročnika.
  • Poleg stranke naročnika in stranke plačnika je dodan gumb (funkcija) prenosa naslova v naslovnika dokumentov.
  • Pri formiranju naročila kupca na podlagi predračuna, se podatki naslovnika dokumentov v naročilo prenesejo iz predračuna.
  • Pri formiranju predračuna iz naročila kupca, se podatki naslovnika dokumentov v predračun prenesejo iz naročila. 
  • Pri kopiranju naročila kupca se v kopirano naročilo prenesejo tudi podatki naslovnika.
  • Pri kopiranju na konsignacijo se v kopirano naročilo prenesejo tudi podatki naslovnika.
  • Pri kopiranju naročila v drugega uporabnika se v kopirano naročilo prenesejo tudi podatki naslovnika.
 • Odpremni nalogi – zavihek »Dostava«, dodan je nov sklop podatkov "Naslovnik za dokumente", ki ima enako vlogo, kot "Naslovnik", ki ga poznamo iz predračunov in računov fakturiranja. 
  • Podatki "Naslovnika dokumentov" se pri vnosu novega odpremnega naloga polnijo iz stranke naročnika.
  • Poleg stranke naročnika in stranke plačnika je dodan gumb (funkcija) prenosa naslova v naslovnika dokumentov.
  • Pri prenosu enega naročila kupca v odpremni nalog, se podatki naslovnika dokumentov na odpremni nalog prenesejo iz naročila kupca.
  • Pri formiranju odpremnega naloga na podlagi predračuna, se podatki naslovnika dokumentov v odpremni nalog prenesejo iz predračuna.
  • Pri kopiranju odpremnega naloga se v kopirani odpremni nalog prenesejo tudi podatki naslovnika.
  • Pri prenosu enega odpremnega naloga v račun fakturiranja se iz odpremnega naloga na račun prenesejo tudi podatki naslovnika.
 • Izpisi
  • Na analizi odpreme je dodana dimenzija Serija.
  • Na analizi prevzema je dodana dimenzija Serija.
2022.09.001
 • Odpremni nalogi – prenovljena preglednica uvoza vrstic naročil kupcev na vrstice odpremnega naloga:
  • Dodana nova kolona »Izbrano«, preko katere se vidi ali je vrstica v preglednici izbrana za prenos v odpremo (kolono je potrebno obvezno vključiti v preglednico!).
  • Dodana nova kolona »Tip naročila«.
  • Vrstice se v preglednici obarvajo v rdeče v kolikor je količina za odpremo večja od zaloge.
  • V primeru tipa naročila »enkratno« se v primeru, ko v odpremo prenesemo vsaj eno vrstico tega naročila, naročilo zapre.
  • V primeru tipa naročila »celotno« se ob izbiri ene vrstice takega naročila samodejno izberejo vse ostale vrstice tega istega naročila. Prenos v odpremo ni mogoč v kolikor vse vrstice naročila nimajo zaloge večje od količine za odpremo. Količine za odpremo takim vrsticam n moremo spreminjati.
 • Odpremni nalogi – v primeru, da je v glavi odpremnega naloga navedeno skladišče pod pristojnostjo WMS, se za vrstice katerim se zaloga vodi po serijah, na sami odpremi več ne izvaja kontrola ali ima vrstica serijo vpisano. Ohranja pa se kontrola nad obstojem serije v trenutku knjiženja odpremnega naloga v MSP. 
 • Odpremni nalogi – na odpremne naloge smo dodali nov zavihek »Dostava«. Na ta zavihek smo iz zavihka »Splošno« premaknili podatke, ki vsebinsko spadajo k dostavi. Posledično smo preuredili tudi vsebino in pozicijo podatkov na zavihku »Splošno«; vključno z dokumenti in fasciklom, ki smo jih prestavili na dno zavihka »Splošno«. 
 • Naročilo kupca – prenova vnosa sestavnice na vrstico naročila
  • Združena funkcija priprave sestavnice in izračuna vrednosti sestavnice (prodajne cene vrstice naročila).
  • Prenovljena preglednica sestavnice: ni več vnosnih form, gre samo še za vrstični vnos, dodane kolone količinski izmet, popust in vrednost.
  • Nad preglednico dodan cenik (sestavin) in skupina za popuste (se predlagata iz glave naročila).
  • Vklop ali izklop prenosa vrednosti sestavnice na prodajno ceno vrstice naročila.
  • Dopolnjen čarovnik za uvoz podatkov v sestavnico (dodana možnost uvoza novo dodanih podatkov).
  • Umaknjena funkcija (gumb) »izračun cene« (saj se sedaj cene izračunavajo direktno v sestavnici).
  • Možnost izločitve sestavin-storitev pri prenosu naročila kupca v delovne naloge.
 • Na odpremnem nalogu smo omogočili dostop do dokumentov v pasicah eRegistratorja tudi v primerih, ko odpremnega naloga ni možno spreminjati.
 • Pri urejanju vrstnega reda vrstic prevzema smo dodali prikaz dobaviteljeve šifre.
 • Odpravljena težava, ko so se pri pripravi naročila dobavitelju, pri osnovi za naročilo prikazovale tudi neaktivne vrste dokumentov.
 • Odpravljene težave pri pripravi naročila kupca / odpremnega naloga iz predračuna, če je bil v podatkih enojni narekovaj (').
 • Na internih naročilih je podprta uporaba tipke o artiklu oz. F7 in nekaj manjših izboljšav na vmesniku.
 • Naročila in odpreme kupca, pri menjavi stranke/plačnika se z obvestili spreminjajo (odvisno od odgovora) tudi cene in popusti na vrsticah v kolikor so vnešene, v glavi dokumenta se popravi cenovno področje, popusti ter akcijski cenik na stranki (v ozadju) na spremenjeno stranko. Prav tako se nove nastavitve upoštevajo pri vnosu novih vrstic.
 • Naročanje in prevzemi dobaviteljev, pri menjavi dobavitelja se z obvestili spreminjajo (odvisno od odgovora) tudi cene in popusti na vrsticah v kolikor so vnešene, v glavi dokumenta se popravi cenovno področje, popusti ter akcijski cenik na stranki (v ozadju) na spremenjeno stranko. Prav tako se nove nastavitve upoštevajo pri vnosu novih vrstic.
2022.08.001
 • Odpravljena težava pri formiranju naročil dobaviteljem iz naročil kupcev.
2022.07.002
 • Naročila kupcev – obdelave, prenos naročil v delovne naloge; dodana nova opcija pri prepisu opombe iz naročila v delovni nalog. Dodana je možnost »ne prepisuj«, če je izbrana se v delovni nalog iz naročila ne napolni ne opomba ne tekst v glavi/nogi delovnega naloga.
 • Pri dodajanju naročila kupcev / odpremnega naloga za prodajo blaga na daljavo EU v polje vrsta posla za intrastat predlaga 12 (neposredno trgovanje z zasebnimi potrošniki). Prav tako je to urejeno pri pripravi naročil / odpremnih nalogov iz predračunov in API metodah AddOrder in AddDispatchAdvice.
 • Pri kopiranju naročila kupcev / odpremnega naloga se kopira tudi podatek šifra lokacije.
 • Na vnosnem oknu vrstice naročil dobaviteljem so dodani dobaviteljevi podatki.
 • Odpravljena nepravilnost na gumbu VIES za EU stranke katere izhajajo iz držav EU s tro-črkovno označbo ID za DDV.
 • Optimizirano delovanje Pregled artikli – zaloge, cene (F8).
 • Optimizirano delovanje Artikli – izbor – vnos količine (F5).
2022.07.001
 • Dobavitelji – naročila dobaviteljem; na zavihku »Reklamacije« vnosne forme naročila dobavitelja sta dodana dva nova podatka: Datum zaključka KU in referent zaključka KU.
 • Dobavitelji – Interna naročila; Dodani stolpci in filtri na preglednici.
 • Dobavitelji – Interna naročila; Izboljšana uporabniška izkušnja na vnosnem oknu.
 • Dobavitelji – Interna naročila; Na obdelavi je dodan filter Zadolžen. Pri izbiri iz preglednice se lahko izbira naročila iz več let.
 • Kupci – naročila kupcev; v primeru vklopljenih rezervacij se rezervacija zaključi tudi v primeru, ko se naročilo zaključi za pozicijo z naročeno količino enako 0 in rezervirano količino > 0.
 • Kupci – naročila kupcev; na obdelavah prenosa naročil v delovne naloge in v plan proizvodnje je sedaj možno izbirati tudi leto naročil nad tekočim letom.
 • Kupci – naročila kupcev; Pri prenosu predračuna v naročilo kupca se Datum dobave izračuna glede na tekoči datum + Število dni dobave iz vrstice predračuna, ko je ta določen.
 • Kupci – odpremni nalogi; Pri prenosu predračuna v odpremni nalog se Datum dobave izračuna glede na tekoči datum + Število dni dobave iz vrstice predračuna, ko je ta določen.
 • Odpravljene težave pri pripravi ovojnic za eNaročila in eDobavnice.
 • Odpravljena nepravilnost pri vnosu podatkov preko F5, ko se ni predlagalo število paketov.
2022.06.001
 • Odpremni nalogi - Množično spreminjanje cen - Odpravljena težava pri Fakturiranju izbranih odprem v eno fakturo.
 • Naročila dobaviteljem - Odpravljena nepravilnost pri prikazu imena datoteke priponke.
 • Prevzemi
  • Odpravljena težava predlaganja cen pri vnosu preko okenskega vnosa.
  • Optimizirano knjiženje v MSP.
 • Izpisi
  • Analiza prevzema - Odpravljena težava za primere, ko se je pojavilo opozorilo: Cannot create file: "C:\Temp\c.txt"
  • Realizacija naročil dobaviteljem - Odpravljena težava za primere, ko se je pojavilo opozorilo: Cannot create file: "C:\Temp\c.txt"
2022.05.003
 • Odpravljena težava, ko je pri prepisu opisov v glavi / končnici dokumentov, dodajalo znak "?".
 • Kupci – naročila kupcev, odpremni nalogi; na funkciji izbire serij artikla (F11 na polju serija na preglednici vrstic) se v primeru, da izberemo več serij nove vrstice več ne dodajajo na koncu preglednice vrstic ampak neposredno za izbrano vrstico. Posledično se ostale vrstice pomaknejo navzdol. Delovanje funkcije je omejeno na status vrstice (O).
 • Kupci – naročila kupcev; na izpis pregleda naročil je dodana tudi omejitev po šifri plačnika.
 • Kupci – odpremni nalogi kupcev:
  • Preprečeno brisanje odpremnega naloga (ali vrstice odpremnega naloga), ki je prenesen v plan proizvodnje / delovni nalog VRP.
  • »Premeči vrstice« na odpremnem nalogu spremeni podatek vrstica odpremnega naloga na planu proizvodne oziroma vezah delovnega naloga v kolikor je vrstica odpreme prenesena v plan proizvodnje / delovni nalog VRP.
  • Sprememba količine za odpremo vklopi »opozorilo« na delovnem nalogu in izpolni »log« v kolikor je vrstica odpreme prenesena v plan proizvodnje / delovni nalog VRP.
 • Dobavitelji - Nabavne pogodbe
  • Pri kopiranju nabavne pogodbe dodana opcija "Aneks pogodbe". V tem primeru se izvorna pogodba zapre, nerealizirane količine se prepišejo na novo pogodbo. Na izvorni pogodbi se vidi da obstaja aneks, na novi pa na katero pogodbo je aneks povezan.
 • Dobavitelji - Naročila dobaviteljem
  • Na vnosni formi dodan podatek Datum tečaja. Po novem se Tečaj prikaže glede na ta datum.
  • Na preglednici dodani podatki Tečaj in Datum tečaja.
  • Pri namestitvi verzije se Datum tečaja inicializira z Datum naročila.
  • Na Zbirih dodan podatek Za plačilo v domači denarni enoti. Podatek se preračuna glede na tečaj.
  • Na novih vzorčnih izpisih dodan skupni znesek v domači denarni enoti. Podatek se prikazuje v primeru tuje denarne enote.
 • Dobavitelji - Prevzemi
  • Izboljšana uporabniška izkušnja na vnosnem oknu prevzema in vrstice prevzema, spremenjena je postavitev posameznih polj.
  • Na vnosni formi dodan podatek Datum tečaja. Po novem se Tečaj prikaže glede na ta datum.
  • Na preglednici dodani podatki Tečaj in Datum tečaja.
  • Pri namestitvi verzije se Datum tečaja inicializira z Datum prevzema.
  • Na Zbirih dodan podatek Za plačilo v domači denarni enoti. Podatek se preračuna glede na tečaj.
  • Na novih vzorčnih izpisih dodan skupni znesek v domači denarni enoti. Podatek se prikazuje v primeru tuje denarne enote.
 • Izpisi – Realizacija naročil
  • med izbirne podatke izpisa je dodana tudi omejitev po šifri plačnika.
  • za izpis naročil dobaviteljem
   • Dodan podatek DE za prikaz. To polje služi kot filter za izbrano denarno enoto in 
   • DE za preračun. Polje ne sme biti prazno. Privzeto je domače denarna enota, drugače se preračuna v izbrano denarno enoto.
 • Izpisi – Analiza naročil dobaviteljem
  • med izbirne podatke izpisa je dodana tudi omejitev po šifri plačnika.
  • za izpis naročil dobaviteljem
   • Dodan podatek DE za prikaz. To polje služi kot filter za izbrano denarno enoto in 
   • DE za preračun. Polje ne sme biti prazno. Privzeto je domače denarna enota, drugače se preračuna v izbrano denarno enoto.
 • Izpisi – Analiza prevzema
  • med izbirne podatke izpisa je dodana tudi omejitev po šifri plačnika.
  • za izpis naročil dobaviteljem
   • Dodan podatek DE za prikaz. To polje služi kot filter za izbrano denarno enoto in 
   • DE za preračun. Polje ne sme biti prazno. Privzeto je domače denarna enota, drugače se preračuna v izbrano denarno enoto.
2022.05.001
 • odpravljena težava, ko pri vnosu vrstic naročil kupcev in odpremnih nalogov s pomočjo tipke F5 ni pravilno zapisalo opisa iz komercialnega opisa artikla
 • Ob spremembi stranke/popusta na kupcih in dobaviteljih se preverja kljukica na ceniku Brez popustov in upošteva pri določanju popusta na vrsticah z sporočilom.
 • Kupci – naročila kupcev; pri prenosu naročila v delovni nalog (al plan proizvodnje in delovni nalog hkrati) odpravljena napaka neustreznega predlaganja serije izdelka v kolikor se je uporabljal sistem LLOSSSS.
 • Kupci – naročila kupcev; pri prenos naročila v delovni nalog so odpravljene težave pri preračunu količin sestavin v primeru uporabe fantomov.
 • Kupci – naročila kupcev, odpremni nalogi; na preglednico vrstic naročil in odprem smo dodali kolon »Opis artikla« preko katere lahko uporabnik vidi in vnaša/popravlja opis artikla. Pod preglednico je dodan gumb »Opis artikla« preko katerega lahko uporabnik odpre vnosno formo opisa artikla.
 • Kupci – naročila kupcev; na zavihek splošno naročila kupca je dodan nov podatek prioriteta (viden le v kolikor obstaja povezava med programoma NDKL in VRP). Podatek se iz naročila prenese na delovni nalog VRP (preko razpisa delovnih nalogov iz naročil kupcev ali prenosa naročil na plan proizvodnje).
 • Kupci – odpremni nalogi; na količinah serij artikla, ki jih prikažemo preko funkcijske tipke F11 lahko preko funkcijske tipke F6 količino množimo s pakiranjem artikla oziroma preko kombinacije tipk ALT+F6 odpremo masko za preračun količine na podlagi posamične enote, enote prvega in enote drugega pakiranja.
 • Kupci – odpremni nalogi:
  • Med obdelave dodana funkcija prenosa odpremnih nalogov v plan proizvodnje programa VRP.
  • Dodan nov status (barva) odpremnega naloga na preglednici odpremnih nalogov »preneseni v DN«.
  • Možnost vpogleda v sanje delovnih nalogov v katere je prenesena odprema.
 • Povezava delovnih nalogov servisne dejavnosti (SER) z napovedmi zaloge; material, načrtovan na delovnih nalogih, se izkazuje kot predviden odhod iz zaloge na:
  • Izpisi – napoved zaloge (tiskanje, preglednica, po skladiščih; dopolnjena tudi možnost oblikovanja enačbe za izračun razpoložljive zaloge)
  • Izpisi – nepravilno napovedane zaloge
  • Naročila kupcev – prenos naročil v plan proizvodnje
 • Naročila dobaviteljem – upoštevanje naročanja tipa »3« (artikli-stranke po sistemu minimalne količine naročanja in celoštevilčnega koraka) je aplicirano na:
  • Vnos količine na vrstici naročila dobavitelju
  • Vnos količine na vnosni formi naročila dobavitelju
  • Uvoz vrstic naročila dobavitelju preko ročnega terminala
  • Uvoz vrstic naročila dobavitelju preko čarovnika za uvoz podatkov
  • Vnos vrstic naročila dobavitelju preko F5 – (Artikli – izbor – vnos količine)
  • Kopiranje vrstic naročila dobavitelju iz predračuna
  • Avtomatsko formiranje naročil na preglednici naročil dobaviteljem
 • Kupci, dobavitelji – obdelave na naročilih, odpremah in prevzemih, ki so odvisne od statusov dokumentov, statuse ne preverjajo več v preglednici dokumentov ampak v glavi dokumenta.
2022.04.001
 • Naročila kupcev – obdelave; prenos naročil v delovne naloge; dodatna izvedba optimizacije priprave delovnih nalogov.
 • Artikli – izbor – vnos količine (F5) na naročilih kupcev, odpremnih nalogih, naročilih dobaviteljem in prevzemih zopet predlaga leto (v primeru izbora samo odprem za stranko).

2022.02.001
 • Kupci – naročila kupcev in odpremni nalogi; Dobavitelji – naročanje dobaviteljem; vse funkcije »osveži cene« in »osveži vse prodajne pogoje«, ki v naročilu ali odpremi osvežijo cene in popuste (in ostale prodajne pogoje) so dopolnjene tako, da sedaj vprašajo tudi za datum katerega se upošteva pri osvežitvi cen in popustov.
 • Kupci – naročila kupcev; delna pohitritev obdelave prenosa naročil kupcev v delovne naloge (VRP, DN).
2022.01.001
 • Upoštevanje plana proizvodnje – na izpisih napovedi zaloge ter nepravilno napovedanih zalog in pri prenosu naročil kupcev v plan proizvodnje lahko uporabnik vključi tudi upoštevanje prihoda na zaloga iz plana proizvodnje VRP.
 • Na naročilih kupcev je bila odpravljena težava, ko je pri dodajanju vrstic preko okenskega vnosa dodalo vrstico na predzadnje namesto na zadnje mesto.
2021.17.001
 • Knjiženje - naročila kupcev; pri prenosu naročila kupcev v odpremne naloge smo za artikle katerim se vodi zaloga dopolnili metodo predlaganja serij. Serije se predlagajo po FEFO/FIFO sistemu. Torej, serije katere imajo definiran rok trajanja se predlagajo glede na ta podatek (najprej tiste serije, ki jim bo rok trajanja najhitreje iztekel; pretečene serije se ne predlagajo), serije katere nimajo podatka o roku trajanja pa se predlagajo glede na datum prvega prejema v skladišče iz katerega se vrši odprema (prej so se predlagale glede na naraščajočo šifro serije).
 • Na Naročilih kupcev - Obdelave - Formiranje naročil dobaviteljem je dodana možnost "Upoštevaj skladišče naročila kupca". To polje je aktivno samo, če je izbrano eno samo naročilo kupca in izbrana opcija za količino "Celotna potrebna količina". V tem primeru obdelava deluje enako, kot sedaj, le da se v naročilo dobavitelja vpiše skladišče iz glave naročila kupca.
 • Knjiženje – odpremni nalogi; na ročno dodanih vrsticah artiklov katerim se vodij zaloge po serijah, smo na preglednicah seriji, ki jih aktiviramo preko F8 in F11 (na polju serija) vrstni red serij v preglednici (razvrščanje) naredili po sistemu FEFO/FIFO.
 • Odpravljene težave pri izpisu naročila dobavitelju v primeru, da ima dobavitelj drugačno mersko enoto za artikel.
 • Odpravljena nepravilnost pri predlaganju skladišča in cenika iz dokumenta pri uporabi funkcije Izbora artiklov (F5).
 • Na naročilih kupca in odpremnih nalogih se na novem vnosu ob izbiri knjižne skupine sedaj predlagajo tudi dodatne tri analitike.
2021.16.001
 • Naročila kupcev – pri prenosu naročil kupcev v delovne naloge (VRP in/ali DN) ter plan proizvodnje se dodatno izvede kontrola nad statusom artikla. Če je artikel v statusu »odprodaja« se prenos za take artikle ne izvede. Pred prenosom se izpiše ustrezno opozorilo.
 • Izpisi – realizacija naročil; na izpisih v preglednico smo dodali nov podatek (kolono) »stornirano«, ki prikazuje stornirane količine v naročilih. Prikaz realizacije naročil dobaviteljem (v preglednico) je vsebinsko usklajen z izpisom naročil dobaviteljem (glede štetja naročene količine, realizirane količine in preostale količine za realizacijo).
 • Izpisi – realizacija naročil; na izbirne podatke izpisa realizacije naročil smo dodali možnost omejitve po oddelku artikla. Izbrana omejitev je izpisana tudi v primeru tiskanja.
 • Izpisi – realizacija naročil; na vseh izpisih v obliki tiskanja smo podatke o naročeni količini in vrednosti, realizirani količini in rednosti ter količini in vrednosti, ki je še za realizirati uskladili z enakimi podatki, ki se prikazujejo v izpisu v preglednico. Poleg tega smo v podatkovne sete izpisov dodali tudi podatek o stornirani količini.
2021.15.001
 • Dobavitelji – prevzem od dobavitelja; v primeru povezave programa MSP s programom VRP se lahko podatek »delovni nalog« na prevzemu od dobavitelja vpiše preko izbire delovnega naloga iz preglednice delovnega naloga preko novega gumba »DN iz VRP«.
 • Odpravljeno preverjanje ali je skladišče (na knjigi naročil, v glavi odpreme, naročila) pod kontrolo na WMS v primeru knjiženja odpremnega naloga ali naročila kupca v MSP. Kontrola se izvaja le za skladišča na vrsticah odpreme oz. naročila.
2021.13.001
 • Izpisi – nepravilno napovedane zaloge; odpravljena manjša napaka v proceduri priprave poročila.
2021.11.001
 • Dodano polnjenje podatka Kraj obdavčitve za predhodne podatke v letu 2021 v naročilih kupcev in odpremnih nalogih.
2021.10.003
 • Odpravljena težava pri knjiženju naročil kupcev in odpremnih nalogov v primeru izbire dokumentov iz preglednice, ko se je pojavilo opozorilo: "Invalid column name 'KrajOB'."
2021.10.002
 • Naročila kupcev – obdelave; na obdelavi »Prenos naročil v plan proizvodnje« se sedaj iz nastavitev obdelave prenaša tudi podatek »Formiranje delovnih nalogov«.
 • Odpremni nalogi – na vrsticah odpremnih nalogov deluje sedaj bližnjica F7 (podatki o artiklu) neodvisno do statusa odpreme.
 • Izpisi – nepravilno napovedane zaloge; pohitritev priprave izpisa nepravilno napovedanih zalog.
2021.10.001
 • Dodane nove Oznake DDV za poročanje VEM po 1. 7. 2021. 
 • Dopolnjen prenos pri pripravi zbirnih računov, z ustreznim upoštevanjem razvrščanja vseh ključnih podatkov za združevanje.
2021.08.001
 • V nastavitvah programa je dodana nastavitev Knjiga za naročilo kupca eSlog. Podatek se koristi pri uvozu eSlog naročil v NDK. Knjiga se predlaga iz Stranke, če je tam izpolnjena, drugače iz nastavitev programa.
 • Dopolnjen uvoz eSlog naročil z upoštevanjem nastavitve knjige naročila (iz stranke ali nastavitev NDK). V primeru ustrezne knjige se naročilo tudi avtomatsko uvozi v naročila, drugače ostane v preglednici za ponovni uvoz.
 • Na odpreme smo pri izvozu v eSlog dobavnico dodali možnost izvoza v formatu eDobavnica 2.0.
 • Na naročilih dobaviteljem ponovno omogočen prikaz podatka o zalogi, ne glede na varnostni sistem.
2021.07.001
 • Kupci – naročila kupcev; vrstici naročila kupca, ki je bila prenesena na delovne naloge, se več ne more spremeniti šifre (direktni vnos, F2, F8).
 • Dodan je prikaz Količine pakiranja 2. Podatek se prikazuje zraven Količine pakiranja.
 • Po novem se Rabat v znesku za tip Maloprodaja upošteva z DDV.
2021.06.001

Naročila kupcev 

 • dodani podatki za vnos intrastat parametrov (enako kot v fakturiranju)
Odpremni nalogi
 • dodani podatki za vnos intrastat parametrov (enako kot v fakturiranju)
 • sproščen vnos SSCC kod za vse uporabnike, ne samo RIP uporabnike.
RIP - kupci
 • dopolnjen uvoz naročila v primeru vmesnega skladišča dostave
 • dopolnitev uvoza naročila z masko v primeru iskanja po šifri artikla dobavitelja
 • dopolnitev izvoza dobavnice za Lidl
 • razširitev preglednice kontrola RIP z dodatnimi filtri
RIP - dobavitelji
 • v RIP se izvozijo samo količine, ki so različne od 0
 • Dodana je možnost uvoza naročila eSlog 2.0 iz ePoštarja. Uvoz je mogoč preko pripomočka Kontrola RIP in eSlog.

2021.05.001
Naročila kupcev
 • dodali smo možnost uvoza vrstic v naročilo kupca iz eNaročila v formatu eSlog 2.0
 • Odpravljena težava pri zapiranju naročila in kontrole pripadajočih odpremnih nalogov "V komisionu".
 • Optimizirana funkcija za izračun RVC. S tem so odpravljena tudi določena neskladja pri prikazu podatkov o nabavnih cenah in razliki v ceni.
Odpremni nalogi
 • Optimizirana funkcija za izračun RVC. S tem so odpravljena tudi določena neskladja pri prikazu podatkov o nabavnih cenah in razliki v ceni.
 • Naročila dobaviteljem
  • dodali smo možnost prirave osnutka eNaročila v formatu eSlog 2.0
  • dodali smo možnost izstavitve eNaročila po elektronski pošti
  • dodali smo možnost izstavitve eNaročila preko ZZI
API
 • metoda PostDispatchAdviceToInvoice dopolnjena tako, da se ustrezno polni tudi podatek veza na ustrezne knjige odpremnih nalogov. To ne velja v primeru združevanja vrstic.
 • metode PurchaseOrder so dopolnjene s podatki o šifri lokacije (LocationID).
2021.04.001
Naročila kupcev
 • dodali smo možnost uvoza vrstic v naročilo kupca iz eNaročila v formatu eSlog 2.0
 • Odpravljena težava pri zapiranju naročila in kontrole pripadajočih odpremnih nalogov "V komisionu".
 • Optimizirana funkcija za izračun RVC. S tem so odpravljena tudi določena neskladja pri prikazu podatkov o nabavnih cenah in razliki v ceni.
Odpremni nalogi
 • Optimizirana funkcija za izračun RVC. S tem so odpravljena tudi določena neskladja pri prikazu podatkov o nabavnih cenah in razliki v ceni.
Naročila dobaviteljem
 • dodali smo možnost prirave osnutka eNaročila v formatu eSlog 2.0
 • dodali smo možnost izstavitve eNaročila po elektronski pošti
 • dodali smo možnost izstavitve eNaročila preko ZZI
API
 • metoda PostDispatchAdviceToInvoice dopolnjena tako, da se ustrezno polni tudi podatek veza na ustrezne knjige odpremnih nalogov. To ne velja v primeru združevanja vrstic.
 • metode PurchaseOrder so dopolnjene s podatki o šifri lokacije (LocationID).
2021.04.001
Knjige naročil
 • Na knjigi naročila dobavitelju lahko določim (privzeto) lokacijo. Lokacije se kažejo za Stranko uporabnika.
Naročila kupcev
 • Naročilo kupca, označeno kot "Enkratno", se po novem zapre, tudi če vrstica ni prepisana v odpremo.
Naročila dobaviteljem
 • Na naročilu dobavitelju imam možnost določiti lokacijo dostave (dostavno mesto).
  • Lokacija se predlaga iz knjige naročila ali privzeta lokacija za stranko uporabnika.
  • Lokacijo lahko na naročilu zamenjam. Lokacija se lahko vpiše ali izbira iz šifranta.
Prevzemi
 • Na prevzemih dodana možnost vnosa podatkov za obračun tare. Podatki se ustrezno prepišejo v predprejem MSP.
 • Optimizirano delovanje vnosa vrstic preko funkcijske tipke F5.
2001.03.001
Odpremni nalogi
 • Uvoz vrstic dokumenta s čarovnikom za uvoz podatkov
  • v specifikaciji podatkov v čarovniku dodan še podatek SSCC, ki je namenjen uvozu SSCC kod v vrstice dokument,
  • uvoz SSCC kod je omejen na eno SSCC kodo, vezano na eno vrstico dokumenta (če sta SSCC kodi 2 za isti artikel in serijo, potem sta to 2 vrstici na dokumentu odpreme).
2001.02.004
Naročila kupcev in odpremni nalogi
 • Odpravljena težava pri izpisu naročila kupca v primeru "Gotovinske prodaje", ko se niso prikazali QRD vzorci izpisov.
 • Odpravljena težava pri pripravi dobropisa v različno leto od predlaganega. Po novem se lahko pripravi dobropis tudi v novo leto.
Naročila dobaviteljem in prevzemi
 • Na naročilih dobaviteljev smo dodali možnost vnosa / izbora vrste naročila, vrste referenčnega dokumenta in datuma referenčnega dokumenta. Podatki se uporabljajo za pripravo eNaročila.
 • Pri izvozu naročila v eSlog je možno pripraviti naročilo v obliki enostavnega naročila 1.1. ali eNaročila 2.0.
Pripomočki
 • Priprava naročil dobaviteljem
  • Dodana možnost izbire upoštevanja potrjenih / nepotrjenih naročil kupcev in naročil dobaviteljem ločeno.
  • Dodana je možnost izbire več skladišč za pripravo podatkov. Skladišča se izbirajo iz preglednice.
  • Dodana je možnost predloga dobavitelja z zadnjega naročila. Upoštevajo se naročila iz vseh knjig.
  • Na preglednici imam možnost prikaza samo količin za naročilo različno od nič.
2001.02.001

Odpremni nalogi 

 • V primeru uvoza vrstic naročil kupcev v odpremni naloge se izvaja kontrola nad ujemanjem denarne enote iz naročila in odpremnega naloga. V preglednico vrstic naročil je dodana tudi kolona »DE« (denarna enota).

Izpisi

 • Napoved zaloge, nepravilno napovedane zaloge; prihod na zalogo v obeh pregledih upošteva tudi »projektne delovne naloge« (več izdelkov po enem delovnem nalogu).
 • Odpravljena težava pri izpisu računa iz odpremnih nalogov za davčno potrjene račune, ko se v nekaterih primerih koda ni izpisala.
2001.01.001


V tem prispevku