GOSPODARSTVO – obračun Čakanja na delo in Višje sile – REFUNDACIJA ZRSZ – POPLAVE 2023

Državni zbor je na izredni seji, dne 9. 8. 2023, sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F). Zakon je bil v Uradnem listu RS (št. 88/2023) objavljen dne 10.8.2023, veljati pa je začel naslednji dan po objavi, to je 11.8.2023. 

Dodajanje vrste obračuna za Čakanje – poplave Refundacija ter vrste obračuna Višja sila – poplave Refundacija ZRSZ

Ureditev mesečnih seštevkov

Najprej je potrebno (tako za obračun čakanja, kot za obračun višje sile), da si v Šifranti…Sistem obračuna…Mesečni seštevki preverite ali imate že vnesena dva mesečna seštevka Osnova za čakanje – višjo silo-varstvo oz. Osnova za nadomestila – zadnje tri mesečne plače za ure in znesek. 

Najverjetneje imate mesečna seštevka že vnesena (npr. če se vam nadomestila v breme delodajalca računajo na podlagi 3- mesečnega povprečja, lahko ste si mesečne seštevke za namen obračuna čakanja in višje sile dodali v šifrant že v času korone,…). V tem primeru vam mesečnih seštevkov za obračun Čakanja na delo in Višje sile ni potrebno dodajati v šifrant. Nadaljujete postopek, ki je opisan v točki 2. oz. 3. v navodilu.

Če mesečna seštevka v šifrantu nimate vnesena, si ju dodate na naslednji način:

1. Izberete Šifranti…Sistem obračuna…Mesečni seštevki

Dodate nov zapis. Šifra mesečnega seštevka se ponudi. Vpišete naziv mesečnega seštevka – lahko tako, kot je na sliki spodaj. S kljukicami v stolpcu Seštevanje označite vse tiste vrste obračuna, pri katerih gredo ure v fond in niso boleznine (redno delo, praznik, dopusti) in potrdite.

 

(podatki na sliki so testni)

Ponovno dodate zapis za vnos drugega mesečnega seštevka. Vpišete naziv mesečnega seštevka – lahko tako, kot je na sliki spodaj. S kljukicami v stolpcu Seštevanje označite vse tiste vrste obračuna, ki ste jih označili že v prvem mesečnem seštevku ter vse dodatke, katerih zneski se bodo pri obračunu upoštevali v urni postavki. To pomeni, da s kljukico označite npr. dodatek za delovno dobo, dodatke za delo v posebnih pogojih, stimulacijo, če se izplačuje vsak mesec. Obvezno morate v tem mesečnem seštevku označiti tudi vrsto obračuna, na kateri zaposlenim obračunate Razliko do minimalne plače. Potrdite.

(podatki na sliki so testni)

Nato se z miško postavite najprej na prvi mesečni seštevek ter kliknite na . Odpre se okno, kamor vpišete podatke, kot na sliki: 

 

Potrdite. S tem se bo izvedel preračun podatkov po zaposlenih za ta mesečni seštevek na osnovi podatkov, vnesenih v obračune za pretekle mesece (pred avgustom 2023). 

Postopek ponovite še za drugi mesečni seštevek.

Opozorilo: Nastavitveni podatki od obračuna …do obračuna veljajo za ponovni preračun mesečnih seštevkov pred plačo za avgust 2023. Če boste te seštevke dodajali pred plačo za mesec september, je potrebno vnesti podatke za mesece od 2023/6/1 do 2023/8/99.

Čakanje na delo - poplave 2023 REFUNDACIJA ZRSZ

2. Dodajanje nove vrste obračuna za Čakanje na delo

Z ZOPNN-F se je uredil začasni ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Delodajalec, ki delavcem začasno ne more zagotavljati dela zaradi posledic poplav, lahko napoti posameznega delavca na začasno čakanje na delo največ za obdobje od 3. avgusta 2023 do 31. oktobra 2023 (Vlada RS lahko ukrep s sklepom podaljša, vendar najdlje do 31. decembra 2023) ter zanj uveljavlja delno povračilo izplačanih nadomestil plače.


Delavec ima v času začasnega čakanja na delo pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga (80% osnove iz sedmega odstavka 137. člena ZDR-1, tj. 80% povprečja zadnjih treh mesečnih plač), hkrati pa nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače. 


Delodajalec delavca pisno napoti na začasno čakanje na delo, in sicer v pisnem napotilu določi čas začasnega čakanja na delo, možnosti in način poziva delavcu, da se predčasno vrne na delo, ter višino nadomestila plače. Delavec ima v času začasnega čakanja na delo obveznost, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo do sedem delovnih dni v tekočem mesecu, pri čemer mora delodajalec takšno zahtevo delavcu posredovati vsaj en dan pred vrnitvijo na delo. Delavcu za opravljeno delo pripada plača.


Delodajalec uveljavi pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v 15 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo oziroma v 15 dneh od uveljavitve tega zakona, če je delodajalec napotil delavce na začasno čakanje na delo že pred uveljavitvijo tega zakona. ZOPNN-F je začel veljati dne 11. avgusta 2023.


Republika Slovenija zagotovi višino delnega povračila izplačanega nadomestila plače v višini 80% nadomestila plače in je omejena z višino povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za mesec maj 2023 (2.208,15 EUR; vir: SURS). V 80% nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, je vključeno nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II).

Novo vrsto obračuna za čakanje na delo si v sistem obračuna dodate tako, da na osnovnem meniju v programu za Obračun plač izberete…Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna.  Šifrant sortirate po šifri ter poiščete prvo prosto šifro glede na vsebino vrst obračuna (npr. po vrstah obračuna za nadomestila v breme delodajalca).

Novo vrsto za obračun dodate na prvo prosto šifro dalje. Svetujemo vam, da se postavite na vrsto obračuna Letni dopust in kliknete na ikono Vnesi zapis iz… .

V polje Šifra vrste obračuna vnesete ustrezno prosto šifro. V polje Naziv vrste obračuna pa želen naziv, ki se bo izpisal na obračunskem listu. Svetujemo vam, da si v Naziv vrste obračuna napišite točen naziv (npr. Čakanje na delo -poplave refundacija), saj boste potem imeli popoln vpogled v tako obračunane podatke, ki jih boste potrebovali pri pripravi kasnejših analiz. 

Po zavihkih se podatki predlagajo iz kopirane šifre , vendar bodite pozorni, da so izpolnjeni kot je prikazano na spodnji sliki. 

 

Na zavihku Analitika določite, kako se bodo na vrstici predlagale analitike – stroškovno mesto, stroškovni nosilec. Postavite se še na zavihek Izračun.  V razdelku Enota s kljukico označite polje Gre v fond. V polju Izračun izberite Vnos. V primeru, da imate obračun plač po normiranih urah, ustrezno izberite Normiranje.

Na razdelku Na enoto v polju Izračun izberite Formula.

V polju Šifra formule kliknite na gumb . Odpre se šifrant formul. Kliknite na stolpec Šifra ter v iskalno polje vpišite FN ter nato na lupo. Preverite, katera je prva prosta šifra formule v skupini FN.

(podatki na sliki so testni)

Ko dobite prvo prosto šifro, kliknete na ikono za Vnesi zapis. v polje Šifra formule vnesite prvo prosto šifro. Izraz formule pa vpišete tako:

MXO(3;šifra seštevka, ki ste ga dodali za znesek)/MYO(3;šifra seštevka, ki ste ga dodali za ure)

V našem primeru (na zgornji sliki) smo za znesek dodali seštevek pod šifro 019, seštevek za ure pa pod šifro 018). Potrdite vnos ter formulo izberite. 

(podatki na sliki so testni)

V razdelku Odstotek izberite Izračun Konstanta. V polje Konstanta pa vpišite višino nadomestila za čakanje na delo – 80. 

Na razdelku Znesek v podatku Izračun izberite Formula, pri Šifri formule kliknete na . Odpre se šifrant formul. 

Kliknete na stolpec Šifra in v iskalno polje vpišete FZ ter enter.

 

Poiščete prvo prosto šifro FZ. Kliknete na ikono za Vnesi zapis. V polje Šifra formule vnesite prvo prosto šifro. V polje izraz formule pa natanko tak izraz, kot je na sliki:

Izraz lahko kopirate od tu:

if(R(1)*R(2)*R(3)/100>=R(30)/R(6)*R(1);(R(1)*R(2)*R(3)/100);R(30)/R(6)*R(1))

V primeru, da uporabljate v obračunu normirane ure (vsak mesec 174 ur) potem morate v Izraz formule kopirati to:

if(R(0)*R(2)*R(3)/100>=R(30)/PMDO(0)*R(0);(R(0)*R(2)*R(3)/100);R(30)/PMDO(0)*R(0))

Potrdite. Formulo izberete ter potrdite nastavitve na vrsti obračuna.

Po potrebi potrdite še kopiranje nastavitev kontiranja, v nasprotnem primeru, si na vneseni novi vrsti vnesete kontiranje na lasten način. 

Po potrditvi za kopiranje nastavitev kontiranja vam svetujemo, da potrdite vključenost v mesečne seštevke 

Višja sila - poplave 2023 REFUNDACIJA ZRSZ

3. Dodajanje vrste obračuna za Višjo silo


Z ZOPNN-F je bil sprejet interventni ukrep nadomestila plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče, ki posebej ureja odsotnost delavca z dela v primerih, ko ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi posledic poplav iz avgusta 2023, ter določa možnost, da delodajalec uveljavlja povračila izplačanih nadomestil plače, ki jih Republika Slovenija povrne v celoti.


Ne glede na ureditev v šestem odstavku 137. člena ZDR-1 bo torej delavec, ki v obdobju od 3. avgusta 2023 do 31. decembra 2023 ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi posledic poplav iz avgusta 2023, upravičen do odsotnosti z dela na podlagi interventne zakonske ureditve. Delavec bo za čas, ko so podane okoliščine višje sile, ki upravičujejo njegovo odsotnost, upravičen do nadomestila plače v višini, kot je določena v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga, kar pomeni, da mu bo pripadalo nadomestilo plače v višini 80% osnove iz sedmega odstavka 137. člena ZDR-1 (tj. 80% povprečja zadnjih treh mesečnih plač). Hkrati nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače. 


Kot odsotnost zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče se šteje nezmožnost prihoda na delo, nezmožnost opravljanja dela zaradi opravljanja nujnih ravnanj odpravljanja škode ali opravljanja nujnih ravnanj za zavarovanje življenja ali zdravja ljudi in živali ter odvračanje in preprečevanje škode ali druge okoliščine nezmožnosti opravljanja dela zaradi posledic naravne nesreče, med katere lahko uvrstimo tudi primere obveznosti zagotavljanja varstva otroku, ki zaradi zaprtja vrtcev zaradi posledice naravne nesreče nima zagotovljenega vrtčevskega varstva. 


Delavec (eden od staršev), ki iz tega razloga ne bo mogel opravljati dela, bo upravičen do nadomestila plače v višini 80% osnove, ki ne sme biti nižje od minimalne plače v Republiki Sloveniji, delodajalec pa bo lahko uveljavljal povračilo izplačanega nadomestila plače.


Še vedno pa velja, da je treba v okviru instituta višje sile upravičenost do takšne odsotnosti z dela presojati glede na okoliščine posameznega primera (možnost zagotovitve varstva s strani drugega starša ali na drug ustrezen način, možnost ustreznejše razporeditve delovnega časa).


Delavec mora v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče najpozneje v treh delovnih dneh od uveljavitve tega zakona ali v treh delovnih dneh od nastanka tega razloga o vseh okoliščinah, ki vplivajo na nastanek višje sile obvestiti delodajalca.


Delodajalec lahko uveljavlja pravico do povračila izplačanih nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v 15 dneh od uveljavitve tega zakona oziroma v 15 dne od začetka odsotnosti delavca zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče. Delodajalec vlogi priloži izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile.


Novo vrsto obračuna za Višjo silo – poplave refundirano si v sistem obračuna dodate na isti način, kot je opisan postopek v tč. 2 za Čakanje na delo – poplave refundirano. Ker se razlikuje poročanje na REK-O obrazcu, si je potrebno Višjo silo – poplave refundirano odpret pod ločeno šifro. 

Razlikujejo se zgolj nastavitve na prvem zavihku Splošno, nastavitve na ostalih zavihkih so enake tako za čakanje, kot za višjo silo. 

 Novo vrsto obračuna za Višjo silo – poplave refundirano si v sistem obračuna dodate tako, da na osnovnem meniju v programu za Obračun plač izberete…Šifranti…Sistem obračuna…Vrste obračuna.  Šifrant sortirate po šifri ter poiščete prvo prosto šifro glede na vsebino vrst obračuna (npr. po vrstah obračuna za nadomestila v breme delodajalca).

Novo vrsto za obračun dodate na prvo prosto šifro dalje. Svetujemo vam, da se postavite na vrsto obračuna Letni dopust in kliknete na ikono Vnesi zapis iz… .

V polje Šifra vrste obračuna vnesete ustrezno prosto šifro. V polje Naziv vrste obračuna pa želen naziv, ki se bo izpisal na obračunskem listu. Svetujemo vam, da si v Naziv vrste obračuna napišite točen naziv (npr. Višja sila -poplave refundacija), saj boste potem imeli popoln vpogled v tako obračunane podatke, ki jih boste potrebovali pri pripravi kasnejših analiz. 

Po zavihkih se podatki predlagajo iz kopirane šifre, vendar bodite pozorni, da so izpolnjeni kot je prikazano na spodnji sliki. 

 

Vse ostale nastavitve (na zavihku Analitika, Izračun in Kontiranje) pripravite na način kot je opisano v navodilu za Čakanje – poplave refundirano (v točki 2. tega navodila).

4. Analiza obračunskih vrstic

Za pripravo podatkov za potrebe ZRSZ svetujemo, da se poslužujete pripravo Analize obračunskih vrstic. S pomočjo analize, si lahko za določeno vrsto obračuna (npr. izberete samo vrsto obračuna Čakanje in Višja sila – poplave refundirano) pridobite podatke o višini bruto nadomestila, prispevkih delodajalca,…
V tem prispevku