Delni storno v gotovinski prodaji Trgovine na Drobno

V gotovinski prodaji modula Trgovina na Drobno je dodana možnost 'Delni storno'. Gumb se nahaja nad vrsticami računa.Funkcionalnost omogoča, da na račun prikličemo v preteklosti prodano blago. Na račun lahko vnesemo tudi ostale artikle.

S klikom na gumb  se odpre okno, kjer je v zgornjem delu seznam računov te stranke v izbranem letu. S filtrom pa se lahko postavimo na račune, kateri vsebujejo izbrani artikel in/ali serijo artikla.Želeni račun, kateri vsebuje pozicijo, katero želimo stornirati, označimo s postavitvijo kljukice v polje 'Oznaka'. Ob tako označenem računu se aktivirajo tudi gumbi za izbiranje pozicij računa. Postavimo se na želeno pozicijo in kliknemo '+ izbrano', s čemer označeno pozicijo prenesemo med 'Izbrane artikle' oziroma '+ vse', v kolikor želimo prenesti vse artikle v 'Artikli v računu' prenesti v 'Izbrani artikli'. 


Podobno lahko iz tabele 'Izbrani artikli' odstranimo artikle s klikom na  '- vse- ali '- izbrano'.

Izbrane artikle v tabeli 'Izbrani artikli' s klikom na gumb 'Prenesi' prenesmo na račun.

Pojavi se še opozorilo, katero nas obvešča, da se bodo reference na izbrani račun uporabile pri davčnemu potrejevanju računa, kakor je z zakonom ZDavPR predvideno. V kolikor želimo nadaljevati, potrdimo.Na račun se vpišejo izbrane vrstice kot storno označenih vrstic. Ravno tako se podatek o delnem stornu računa vpiše poleg osivenega gumba 'Delni storno'.Račun zaključimo s 'Potrdi' ali (F12).
Za plačilo nastane seveda le razlika oz. negativen znesek, v kolikor pride do vračila denarja.V tem prispevku