Napredovanja v plačne razrede javnih uslužbencev 2019

S pomočjo SAOP programa Kadrovska evidenca lahko ob dokupljeni kodi vodimo napredovanja javnih uslužbencev.

Za napredovanja v letu 2019 je potrebno (zaradi posebnosti, opisanih v nadaljevanju) imeti pred vnosom podatkov nameščeno verzijo iCentra 2019_04_001 oziroma novejšo.

Na osnovnem meniju programa Kadrovska evidenca kliknemo na Obdelave, pregledi in izpisi…Napredovanje zaposlenih…Napredovanja.Pri prvi prijavi v modul napredovanja program zahteva vnos aktivacijske kode. Na tem mestu vpišemo kodo, ki smo jo predhodno pridobili s strani Saop-ja. Kodo vnesemo in potrdimo s klikom na gumb

Bližnjica do modula Napredovanja

Bližnjice do modula Napredovanja se lahko poslužujejo vsi, kjer je za oceno javnih uslužbencev odgovorna npr. ena oseba oz. več oseb. Preko bližnjice taki zaposleni dostopajo hitro in enostavno.Kaj s tem pridobimo?
Oseba, ki je zadolžena za ocenjevanje zaposlenih, z uporabo te bližnjice enostavno dostopa do vnosa ocenjevalnih listov, kar pomeni, da lahko ocene javnega uslužbenca (ki bi jih sicer mogli ročno vpisovati na predloge obrazca), neposredno vnese v program za napredovanja. Že izpolnjene ocenjevalne liste naknadno izpišemo ter jih zaposlenim predložimo v podpis.

Tak način vnosa podatkov svetujemo strankam, pri katerih je za ocenjevanje zaposlenih zadolženo manjše število oseb. Npr. ravnatelj na šoli oceni vse zaposlene, zato je smiselno, da svoje podrejene direktno oceni v Saop programu ter naknadno izpiše že izpolnjene ocenjevalne liste, katere predloži zaposlenim v podpis.

V takem primeru mora imeti npr. ravnatelj bližnjico do Saop iCentra na svojem računalniku. Kljub napisanemu se lahko tudi v takem primeru najprej izpiše ročne predloge ocenjevalnih listov, katere se naknadno vpiše v program. V tem primeru se poslužujete postopka, ki je opisan v nadaljevanju tega navodila.

V primeru ocenitve zaposlenih npr. v domovih starejših občanov, zdravstvenih domovih, kjer je ocenjevalcev več (načeloma so to vodje oddelkov), ni smiselno, da bi vsakemu vodji dodelili bližnjico do modula napredovanja, ker je teh preveč. Take stranke se bodo posluževale postopka (ročne izpolnitve ocenjevalnih listov), ki je opisan v nadaljevanju tega navodila.

Priprava oz. izpis OCENJEVALNIH LISTOV – predloge za javne uslužbence

Prazen obrazec Ocenjevalni list natisnemo tako, da v programu kliknemo na Obdelave, pregledi in izpisi…Napredovanje zaposlenih…Napredovanja…odpre se nam naslednja preglednica:Kliknemo na ikono za tiskanjeter izberemo Tiskanje ocenjevalnih listov – predloge.

Odpre se nam okno, kjer si po potrebi določimo kriterije za izpis predloge. Vpišemo datumske meje ocenjevalnega obdobja ter kliknemo na gumb Tiskaj. Lahko pa preko ikone za Predogled ocenjevalne liste najprej pregledamo in jih potem iz Predogleda natisnemo.

Program iz šifranta zaposlenih izpiše vse trenutno aktivne zaposlene. Na izpisu ni javnih delavcev, saj se njih ne ocenjuje.

Tako izpisane predloge ocenjevalnih listov razdelimo vodjem, kateri bodo ocenili svoje podrejene. Vodje ocenijo javnega uslužbenca ter pod polje Ocena vpišejo oceno, s katero so ocenili uslužbenca. Možne ocene so:

  • odlično
  • zelo dobro
  • dobro
  • zadovoljivo
  • nezadovoljivo

Prav je, da so ocene na ocenjevalnem listu napisane opisno in ne s številko. Ocenjevalno obdobje se izpiše na podlagi predhodne nastavitve. Pod utemeljitev vpišemo pisno utemeljitev ocene javnega uslužbenca. Sledijo polja s podpisi ocenjevalca in javnega uslužbenca.

Na podlagi izpolnjenih ocenjevalnih listov podatke vnesemo v program. Postopek vnosa podatkov iz ocenjevalnih listov je opisan v naslednjem koraku.

Posebnost pri napredovanjih 1. 4. 2019

Zaradi uvrstitve delovnih mest v višje plačne razrede z dnem 8. 12. 2018, je potrebno povišanja plačnih razredov upoštevati tudi pri pripravi napredovanj na dan 1. 4. 2019.

Na evidenčnem listu za zaposlene, ki bodo s 1. 4. 2019 napredovali, mora biti kot plačni razred javnega uslužbenca naveden plačni razred zaposlenega, do katerega je upravičen na dan 8. 12. 2018 (vključno z vsemi povišanji, ki jih bo zaposleni prejel postopoma).

V ta namen smo vnos podatkov v napredovalno obdobje dopolnili z novim podatkom Št. Razredov povišanja glede na aneks 2019.Polje je namenjeno vpisu števila razredov povišanja, do katerega je zaposleni za določeno delovno mesto upravičen na podlagi aneksa, ki ste ga pripravili v januarju 2019. Ker pa ste zaposlenim pri plači za januar že povišali en plačni razred, v to polje vpišete en plačni razred manj (npr. če je imel zaposleni v januarskem aneksu povišanje za 2 plačna razreda, v to polje sedaj vpišete število 1).

Napredovalno obdobje, vnos ocenjevalnih listov

Obdelave, pregledi in izpisi…Napredovanje zaposlenih…Napredovanja…odpre se preglednica, na kateri imate lahko že vpisana predhodna ocenjevanja.V primeru, da imate pri zaposlenem že odprto, nezaključeno napredovalno obdobje, novo oceno vnašate tako, da se postavite na zapis in kliknete na popravi zapis. Ocenjevalni list dodate po navodilu z naslovom Razdelek ocenjevalni listi.

V primeru, ko morate zaposlenemu na novo odpreti napredovalno obdobje, dodamo nov zapis. Ob kliku na Vnesi zapisdodamo zapis za zaposlenega. Za vsakega zaposlenega bo potrebno vnesti svojo vrstico oz. več vrstic, če imamo zaposlene na več delovnih mestih (DM) in smo take zaposlene ocenili za vsako DM posebej.

Zaposleni: Iz šifranta zaposlenih izberemo zaposlenega, za katerega bomo pripravljali podatke. Podatek je obvezen.
Delovno mesto: Delovno mesto zaposlenega program sam predlaga. Če izbiramo zaposlenega, kateri dela na dveh oz. več DM, je potrebno delovno mesto zaposlenega obvezno izbrati. Podatek je obvezen.
Odgovorna oseba: Odgovorno osebo (npr. ravnatelja) izberemo iz šifranta zaposlenih. Odgovorno osebo izberemo iz šifranta ob vnosu podatkov za prvega zaposlenega, za vsakega naslednjega zaposlenega se odgovorna oseba sama predlaga. Podatek je obvezen.
Datum zadnjega napredovanja: Po potrebi vpišemo datum zadnjega napredovanja. Podatek je pomemben pri vseh tistih zaposlenih, kateri izpolnjujejo pogoje za napredovanje s 1. 4. 2019. Ta podatek se pri zaposlenih, kateri izpolnjujejo pogoje za napredovanje s 1. 4. 2019 izpiše na izpis Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca. Pri tistih zaposlenih, kateri bodo imeli zaključeno napredovalno obdobje, se bo pri vnosu novega napredovalnega obdobja podatek avtomatsko predlagal na podlagi predhodnih zapisov. Za sam vnos podatkov za pripravo ocenjevalnega lista zaposlenega podatek ni potreben.
Število preteklih napredovanj: Vpišemo št. preteklih napredovanj, tudi če je to 0. Podatek je pomemben zaradi avtomatizma pri preverjanju pogojev za napredovanje za en oz. dva plačna razreda. Pri tistih zaposlenih, kateri bodo imeli zaključeno napredovalno obdobje, se bo pri vnosu novega napredovalnega obdobja podatek avtomatsko predlagal na podlagi predhodnih zapisov. Za sam vnos podatkov za pripravo ocenjevalnega lista zaposlenega podatek ni potreben.
Št. razredov povišanja glede na aneks 2019Vpišete število razredov iz januarskega aneksa zmanjšano za 1.
Razdelek Napredovalno obdobje – napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredovanja oz. prve zaposlitve v javnem sektorju, v katerem javni uslužbenec pridobi tri letne ocene, ki mu omogočajo napredovanje (najmanj 3 leta).
Začetek obdobja: Podatek je obvezen, vpišemo začetek napredovalnega obdobja. Tisti zaposleni, kateri bodo s 1. 4. 2019 izpolnili pogoje za napredovanje in imajo pri podatku datum zadnjega napredovanja vpisan datum npr. 31. 12. 2015, morajo imeti pri podatku začetek obdobja vpisan podatek 1. 1. 2016.
Za sam vnos podatkov za pripravo ocenjevalnega lista zaposlenega je ta podatek obvezen. V primeru, da ocenjevalec ne pozna začetka napredovalnega obdobja zaposlenega predlagamo, da vpiše npr. podatek 1. 1. 2011. Slednji podatek bo potem oseba, ki je odgovorna za napredovanja zaposlenih sama naknadno popravila na pravilni datum začetka obdobja.
Konec obdobja: Podatek je obvezen, vpišemo konec napredovalnega obdobja. Tisti zaposleni, kateri bodo s 1. 4. 2019 izpolnili pogoje za napredovanje, imajo na tem mestu vpisan podatek 31. 12. 2018. Za sam vnos podatkov za pripravo ocenjevalnega lista zaposlenega podatek ni potreben.
Število točk: Program bo št. točk sam izračunal ter vpisal na podlagi minimalno treh zaključenih ocenjevalnih listov. Za sam vnos podatkov za pripravo ocenjevalnega lista zaposlenega podatek ni potreben.
Napreduje za št. razredov: Na podlagi min. treh zaključenih ocenjevalnih listov in na podlagi predhodno vnesenih podatkov št. preteklih napredovanj, program (na podlagi predhodno definiranih parametrov s strani SAOP-ja) sam izračuna in predlaga pogoje za napredovanje za en oz. dva plačna razredaZa sam vnos podatkov za pripravo ocenjevalnega lista zaposlenega podatek ni potreben. Število napredovalnih razredov lahko ročno spremenite, če pri zaposlenem obstajajo posebnosti.
Datum napredovanjaVsem zaposlenim, kateri bodo napredovali s 1. 4. 2019, bomo na tem mestu vpisali podatek 1. 4. 2019. Če zaposleni ne bo izpolnjeval pogojev za napredovanje, bo ta podatek ostal prazen. Pri tistih zaposlenih, kateri bodo imeli zaključeno napredovalno obdobje, se bo pri vnosu novega napredovalnega obdobja podatek avtomatsko predlagal na podlagi predhodnih zapisov – zadnjega napredovanja. Za sam vnos podatkov za pripravo ocenjevalnega lista zaposlenega podatek ni potreben.
Utemeljitev: Po potrebi vpišemo poljubni tekst, ki se ne izpiše na noben izpis.
ZaključenoNa podlagi min. treh zaključenih ocenjevalnih listov ter če zaposleni izpolnjuje pogoje za napredovanje, sami zaključimo napredovalno obdobje zaposlenega. Ob zaključku napredovalnega obdobja lahko izpišemo evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca, obvestilo o napredovanju ter aneks javnega uslužbenca.

Razdelek ocenjevalni listi

Ocenjevalni list za zaposlenega dodamo ob kliku na ikono Vnesi nov zapis.Podatki zaposlenega, delovnega mesta, napredovalnega obdobja se izpišejo glede na predhodno vnesene podatke
Razdelek Ocenjevalno obdobjeje obdobje od 1. januarja do 31. decembra, v katerem se javnega uslužbenca oceni
Datum ocenjevanja: program ponudi tekoči datum, po potrebi datum spremenimo
Začetek ocenjevalnega obdobja: program ponudi datume, lahko jih tudi spremenimo
Konec ocenjevalnega obdobja: program ponudi datume, lahko jih tudi spremenimo
Razdelek Ocena: izberemo oceno 0, 2, 3, 4, ali 5
Za ocenjevanja od leta 2018 dalje smo vnos ocen na željo uporabnikov dopolnili z novim razdelkom, kjer lahko zaposlenemu vnesete oceno tudi po posameznih področjih: Rezultati dela, Samostojnost, ustvarjalnost in natančnost, Zanesljivost, Kvaliteta sodelovanja in organizacija dela in Druge sposobnosti.Program deluje tako, da zaposlenemu v polje Ocena najprej vpišete skupno oceno (ta se bo potem izpisala na evidenčnem listu). Ob tem, ko v polje Ocena vpišete ustrezno oceno, se ta avtomatično prepiše na vseh 5 področij. Po področjih lahko ocene spremenite. Primer na spodnji sliki: zaposleni ima skupno oceno 5, vendar za področje Kvalitete sodelovanja oceno 4.Utemeljitev: vpišemo utemeljitev, katera se bo izpisala na ocenjevalnem listu zaposlenega. 
V program smo vgradili opise po posameznih področjih. V Utemeljitev jih lahko dodate tako, da s kljukico označite polje Utemeljitev iz vzorca. V polje Utemeljitev se s tem prepišejo utemeljitve, ki smo jih po vzorcu dodali v program. Za vsako oceno se glede na to, katero oceno ste v zgornjih poljih izbrali, izpiše ustrezno besedilo. Npr. pri oceni Odlično – visoko na pričakovanji, pri oceni Zelo dobro – zelo dobro, nad pričakovanji….Besedilo, ki se ponudi, je samo predlagano besedilo, ki je lahko po želji spremenite.

V primeru, ko tega besedila v Utemeljitvi ne želite, pustite polje Utemeljitev iz vzorca brez kljukice in v polje vpišite sami svoje besedilo.

Odgovorna oseba: izberemo odgovorno osebo iz šifranta
Ne upoštevaj v napredovalno obdobje: v primeru, da vpisujemo oceno za obdobje, ki se ne šteje v napredovalno obdobje, v to polje ne damo kljukice, sicer ja.
Zaključeno: ko izpolnimo vse podatke ocenjevalni list zaključimo.

Vnesene podatke potrdimo s klikom na gumb Potrdi. 
Ob zaključku ocenjevalnega lista niso dovoljene več spremembe podatkov, tudi brisanje ocenjevalnega lista je onemogočeno. Če pa želimo podatke spreminjati, ocenjevalni list lahko ponovno odklenemo ter podatke ustrezno dopolnimo oz. izbrišemo ter nato spet zaključimo.
Ob zaključku ocenjevalnega lista po potrebi natisnemo izpolnjen ocenjevalni list za posameznega zaposlenega ter ga predložimo vodji in zaposlenemu v podpis. Ocenjevalni list lahko natisnemo ob kliku na gumb. Izberemo Ocenjevalni list.Predlagamo, da se izpis ocenjevalnega lista izpiše direktno na tiskalnik z izbiro na Tiskaj (ne pa iz predogleda), saj se le direktno natisnjeni shranijo na dokumentacijo – personalno mapo zaposlenega v mapo Napredovanja. Ob zaključku tiskanja program vpraša ali želimo ocenjevalne liste shraniti v dokumentacijo zaposlenega. Potrdimo.

Z izbiro tiskanja preko izbire Ocenjevalni list, natisnete ocenjevalni list z besedilom, katero smo programsko pripravili.

Možnost oblikovanja besedila v utemeljitvi
Na ikoni za tiskanje imate tudi možnost izbire Word vzorec. Tu lahko pripravite svoj vzorec ocenjevalnega lista (spremenite besedilo).

Opozorilo: V primeru, da se odločite za oblikovanje svojega vzorca preko možnosti Word vzorec, boste lahko ocenjevalne liste tiskali samo ločeno, za vsakega zaposlenega ločen izpis (v tem primeru ni možnosti množičnega tiskanje ocenjevalnih listov).Svoj vzorec izpisa pripravite tako, da kliknete na Word vzorec. Odpre se vzorec, ki smo ga programsko dodali. Postavite se na obstoječi vzorec, kliknite na ikono za Vnesi zapis. V polje Naziv vpišete poljubni naziv, označite, da je Izpis v skupni rabi in Potrdite.S tem ustvarite nov vzorec, ki ga lahko sami oblikujete. S klikom na gumbse odpre Word vzorec izpisa. Besedilo izpisa lahko spremenite. Pri tem morate paziti, da ne spreminjate besedila, ki je med znakoma <> (spodaj obkroženo rdeče).Ko spremenite besedilo, vzorec shranite. Ocenjevalni list za posameznega zaposlenega nato tiskate iz tega vzorca.

Izpolnjene ocenjevalne liste natisnemo le, če ocene javnih uslužbencev vnašamo direktno v program. Če smo ocenjevalne liste že predhodno ročno izpolnili, ponovno tiskanje izpolnjenih ocenjevalnih listov ni potrebno.

Primer izpisa izpolnjenega ocenjevalnega lista:Na ta način vnesemo ocenjevalne liste za vse zaposlene.

Če želimo natisniti izpolnjene ocenjevalne liste za vse zaposlene, to storimo na naslednji način. Na osnovni preglednici Napredovanja kliknemo na tiskanje ter izberemo Tiskanje zaključne dokumentacije – Ocenjevalni list. Tu lahko tiskamo ocenjevalne liste samo v primeru, da si besedila niste oblikovali sami.V nadaljevanju določimo še pogoje izpisa – pomembno je, da vpišemo Datum ocenjevanja od…do, sicer bo program tiskal vse ocenjevalne liste, tudi tiste iz preteklih ocenjevanj. Predlagamo, da se izpise ocenjevalnih listov za vse zaposlene izpiše direktno na tiskalnik (ne pa iz predogleda), saj se le tako natisnjeni shranijo v dokumentacijo – personalno mapo zaposlenega.

Obvezen vnos podatkov ocenjevalnih listov iz preteklih let za tiste zaposlene, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje s 1. 4. 2019

Za vse zaposlene, ki s 1. 4. 2019 izpolnjujejo pogoje za napredovanje in za njih še niste nič vnesli v napredovanja, je potrebno najprej odpreti napredovalno obdobje po navodilu za vnos novega napredovalnega obdobja. Zaposlenim je potrebno vnesti pretekla ocenjevalna obdobjasicer program ne bo imel pogojev za pravilen izračun napredovanja.

Program namreč preverja pogoje za napredovanje. Če zaposleni nima vnesenih vsaj treh ocenjevalnih listov, nas ob zaključku ocenjevalnega obdobja opozori, da zaposleni ne izpolnjuje pogojev za napredovanje.Ocenjevalne liste za pretekla ocenjevalna obdobja dodamo na enak način kot ocenjevalni list za leto 2018. Na preglednico Evidenčni list dodamo s pomočjo gumba Vnesi zapis še min. dva ocenjevalna lista, pri tem pazimo, da imamo pri podatku Napredovalno obdobje Od vpisan ustrezen datum glede na ocenjevalno obdobje (če bomo vnesli na ocenjevalni list začetek ocenjevalnega obdobja 1. 1. 2016, moramo imeti na napredovalnem obdobju pri podatku Začetek obdobja od 1. 1. 2016), v nasprotnem primeru nam program javi opozorilo in vnos ni mogoč.Ko imamo na zaposlenemu vnesene vse ocenjevalne liste in te označene, da so zaključeni, moramo izpolniti še podatke o Koncu napredovalnega obdobja ter vpisati Datum napredovanja 1. 4. 2019.

Opozorilo!
Zaključeni ocenjevalni listi so obarvani sivo. V primeru, da ste kakšnega od ocenjevalnih listov pozabili zaključiti, je ta vrstica obarvana z belo barvo. Če želimo, da se upošteva v skupno oceno, ga je potrebno zaključiti.

Program sam, glede na št. predhodnih napredovanj in zbranega št. točk tega napredovalnega obdobja, izračuna in predlaga št. razredov napredovanja.

Ponujen podatek lahko tudi ročno popravimo (npr. v primeru kakšnih posebnosti pri zaposlenem).Tako pripravljene podatke lahko Zaključimo. Ob zaključku se aktivira ikona. Preden kliknemo na ikono vnosno okno Potrdimose ponovno vrnemo nanj in kliknemo na.

Priprava Aneksa ter Obvestila o napredovanju

S klikom na  se odpre okno za vnos dogodka v skupino dogodkov Delo in kariera. Prvič je potrebno Skupino dogodkov in Dogodek vnesti. To storimo tako, da kliknemo pri polju Skupina dogodkov na.S pomočjo ikone za vnesi nov zapis dodamo novo skupino dogodkov, katero bomo uporabljali pri dodajanju. V šifro vpišemo npr. NAPR, v naziv pa Napredovanja (npr. kot na sliki spodaj). Potrdimo in izberemo.Postopek ponovimo še v polju Dogodek. Kliknemo na. Odpre se šifrant dogodkov. Dodamo nov zapis. V polje Šifra vpišemo poljubno šifro. Vpišemo polje Naziv (npr. kot na sliki spodaj) ter v polju Šifra skupine iz šifranta izberemo skupino dogodkov, ki smo jo predhodno vnesli. V primeru, da želimo dokument, ki se bo tu pripravil (aneks), shraniti na točno določeno vrsto dokumentov, vrsto dokumenta izberemo v polju Vrsta dokumenta za shranjevanje. Če vrste dokumenta tu ne izberemo, se bo aneks shranil na vrsto dokumenta Z-Zaposleni.Potrdimo in izberemo.Za pravilen izpis Aneksa in Obvestila o napredovanju je pomembno, da v polje Dokument, ki je na označeno na spodnji sliki, vpišete številko aneksa. Ta številka se bo prepisala na sam dokument aneks, kot številka aneksa.Nato kliknete na gumbter izberete Tiskanje Word vzorcev. Odpre se okno, kamor je potrebno v polje Številka pogodbe vpisati pogodbo zaposlenega, na katero se aneks nanaša ter datum te pogodbe. Ta dva podatka se bosta tiskala na Aneksu. Polje Šifra osnove pustite prazno. Kliknete na .Postavite se na dokument z nazivom Aneks napredovanje in kliknete na Pripravi.Odpre se dokument z Obvestilom in Aneksom. Ker je dokument v Word vzorcu, ga lahko sami, preden ga natisnete, tudi še poljubno spremenite. Ko se dokument pripravlja, bodite pozorni, saj se lahko odpre tudi v ozadju in ga odprete spodaj v opravilni vrstici.

Vzorec Obvestila in Aneksa – na vzorcu Aneksa je označeno, kam se bodo polnili podatki, katere morate pred izpisom vnesti.Obvestilo in Aneks natisnete. Ko dokument in okno z vzorci izpisov zaprete, program javi opozorilo:Izberite Da, če želite izpis shraniti v dokumentni sistem zaposlenega. Ob kliku na Da, se odpre še okno, kjer določite ime ter vrsto dokumenta. V polje Dokument program sam predlaga ime, katerega lahko spremenite. Vrsto dokumenta program izpolni, če ste jo določili na dogodku, sicer vrsto dokumenta izberete iz šifranta. Potrdite.(vrst dokumenta na sliki je testna)

Program vas vrne na vnos napredovanj. Na spodnjem delu ekrana se po pripravi Aneksa odpreta dodatni možnosti: Odpri aneks in Briši aneks.– s klikom na Odpri aneks se odpre prej vnesen dogodek. Za dostop do že natisnjenega aneksa kliknemo na Odpre se prej natisnjen in shranjen aneks.- s klikom na Briši aneks program naprej vpraša, ali to res želite narediti. S klikom na Da, program izbriše tako aneks, kot tudi dogodek, na osnovi katerega smo aneks pripravili. Po brisanju ponovimo postopek priprave novega aneksa.

Ker smo Aneks pripravili preko dogodkov zaposlenih, se ta nahaja tudi na dogodku Delo na zaposlenemu.

Izpis Evidenčnega lista za javnega uslužbenca

Izpis evidenčnega lista napredovanja za javnega uslužbenca pripravimo na zaključenem evidenčnem listu s klikom na gumbu za tiskanje. Če želimo hkrati natisniti vse evidenčne liste zaposlenih, kateri imajo zaključeno napredovalno obdobje, lahko to storimo na naslednji način. Na osnovni preglednici Napredovanja kliknemo na tiskanje ter izberemo Tiskanje zaključne dokumentacije – Evidenčni listV nadaljevanju določimo še pogoje izpisa. Predlagamo, da se izpise Evidenčnih listov direktno tiska na tiskalnik (ne pa iz predogleda), saj se le direktno natisnjeni shranijo v dokumenti sistem – personalno mapo zaposlenega.Primer izpisa Evidenčnega lista iz programa KE:Na evidenčnem listu se izpišejo vsi vneseni podatki iz šifrantov. 
Opozorili bi na naslednje podatke:
Šifra in ime DM oz. naziva: trenutno veljavno delovno mesto zaposlenega iz šifranta zaposlenih
Osnovni plačni razred DM: v šifrantu delovnih mest ima vsako DM na tretjem zavihku Podatki za JS določen PR brez napredovanja MIN – ta podatek se izpisuje na tem mestu
Datum zadnjega napredovanja se izpiše, če je ta predhodno na evidenčnem listu izpolnjen. 
Plačni razred javnega uslužbenca: za napredovanja s 1. 4. 2019 je to plačni razred zaposlenega, ki ga bo pridobil na osnovi aneksa, pripravljenega v januarju 2019 – to je plačni razred javnega uslužbenca na dan 8. 12. 2018 (iz 2. člena januarskega aneksa).
Nov plačni razred: To je plačni razred javnega uslužbenca na dan 8. 12. 2018 + število razredov napredovanj na osnovi teh napredovanj
Št. in datum aneksa: v našem primeru je izpisana številka dokumenta, ki smo jo predhodno ročno vpisali na dogodku zaposlenega. Kot Datum dokumenta program jemlje datum aneksa.

Kam se shranijo dokumenti napredovanja

Pripravljeni dokumenti se ob tiskanju shranijo dokumentacijo zaposlenega, kar prikazuje spodnja slika. Na zaposlenem kliknemo na ikono Saop raziskovalec oz. dostop do eRegistratorja.V mapo Napredovanja se shranijo Ocenjevalni in Evidenčni list. Izpisan aneks pa se shrani v mapo Delo in kariera. Če želimo, lahko na isto mesto shranimo tudi skenirane podpisane dokumente.

V tem prispevku