Sprememba količnika valorizacije za odmero nadomestila z osnovo iz leta 2020 ali prej

Sprememba količnika valorizacije za odmero nadomestila z osnovo iz leta 2020 ali prej 

Glede na uskladitev osnove za odmero nadomestila, za zavarovance z osnovo najmanj iz predpreteklega koledarskega leta (2020), ki jo predvideva Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 59/19, 81/19 – ZSDP-1C in 92/21 -ZSDP-1E; ZUTPG), je potrebno pri obračunih za mesec zadržanosti od vključno marca 2022 do vključno februarja 2023, upoštevati nov količnik valorizacije, ki znaša 1,0490. 


Da bo obračun refundiranih nadomestil pravilen, je potrebno pred obračunom plače za mesec marec 2022, količnik valorizacije urediti pri zaposlenih, katerim se boleznina nadaljuje iz prejšnjega leta. Količnik je torej potrebno urediti pri zaposlenih, ki imajo leto osnove za izračun boleznin 2020 ali prej. Pri zaposlenih, ki imajo leto osnove 2021 (se je njihova bolniška odsotnost pričela v letu 2022), količnik valorizacije ostaja 1,000. 


Količnik valorizacije je potrebno urediti tako na Letnih osnovah, kot tudi na Osnovi za boleznine v šifrantu zaposlenih. 


Do letnih osnov dostopamo preko Obračuna plač zaposlenim. Na zavihku Šifranti izberemo Sistem obračuna… Letne osnove…

 

Postavimo se na leto za katerega bi radi uredili količnik valorizacije. S klikom na , uredimo količnik, ki znaša 1,0490 in izberemoKoličnik je potrebno spremeniti tudi na letnih osnovah pred letom 2020, v kolikor imamo zaposlenega s tako osnovo za izračun boleznin!!!


Podatek  je potrebno nato urediti še na osnovi za boleznine v šifrantu zaposlenih. Količnik valorizacije je potrebno urediti vsem zaposlenim, ki imajo osnovo za boleznine iz leta 2020 ali prej. Pri zaposlenih z osnovo iz leta 2021, količnik valorizacije ostaja 1 in popravki niso potrebni. 


Podatke za posameznega zaposlenega uredimo preko Obračuna plač zaposlenim. Na zavihku Šifranti izberemo Zaposleni….Podatki zaposlenih…

V Podatki plač…Obračunski podatki…Boleznine… se postavimo na vrstico z zapisom za leto 2020 ali prej in izberemo .


V polju Količnik valorizacije uredimo podatek in izberemo .Pri obračunu plače za mesec marec 2022, bo pri izračunu refundiranega nadomestila upoštevan nov količnik valorizacije. Prav tako bo pri tistih, ki elektronsko oddajate refundacije preko sistema eNDM, nov količnik valorizacije, zabeležen na zahtevku za refundacijo. 

V tem prispevku