Sprememba količnikov valorizacije za odmero nadomestila z osnovo iz več let nazaj

Glede na uskladitev osnove za odmero nadomestila, za zavarovance z osnovo najmanj iz predpreteklega koledarskega leta (2021), ki jo predvideva Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 59/19, 81/19 – ZSDP-1C in 92/21 -ZSDP-1E; ZUTPG), je potrebno pri obračunih za mesec zadržanosti od vključno marca 2023 do vključno februarja 2024, upoštevati nove količnike valorizacije, ki znašajo 1,1030 oz. 1,1570.

Da bo obračun refundiranih nadomestil pravilen, je potrebno pred obračunom plače za mesec marec 2023, količnike valorizacije urediti pri zaposlenih, katerim se boleznina nadaljuje iz prejšnjega leta. Količnik je torej potrebno urediti pri zaposlenih, ki imajo leto osnove za izračun boleznin 2021 ali prej. Pri zaposlenih, ki imajo leto osnove 2022 (njihova bolniška odsotnost se je pričela v letu 2023), količnik valorizacije ostaja 1,000. 

Količnike valorizacije je potrebno urediti tako na Letnih osnovah, kot tudi na Osnovi za boleznine v šifrantu zaposlenih.

Do letnih osnov dostopamo preko Obračuna plač zaposlenim. Na zavihku Šifranti izberemo Sistem obračuna… Letne osnove…

Postavimo se na leto za katerega bi radi uredili količnik valorizacije. S klikom na , uredimo količnik, ki znaša za leto 2021 1,1030, za pretekla leta pa ta znaša 1,1570 in izberemo .

Količnik je potrebno spremeniti tudi na letnih osnovah pred letom 2021, v kolikor imamo zaposlenega s tako osnovo za izračun boleznin!!!

Podatek  je potrebno nato urediti še na osnovi za boleznine v šifrantu zaposlenih. Količnik valorizacije je potrebno urediti vsem zaposlenim, ki imajo osnovo za boleznine iz leta 2021 ali prej. Pri zaposlenih z osnovo iz leta 2022, količnik valorizacije ostaja 1 in popravki niso potrebni. 

Podatke za posameznega zaposlenega uredimo preko Obračuna plač zaposlenim. Na zavihku Šifranti izberemo Zaposleni….Podatki zaposlenih…

V Podatki plač…Obračunski podatki…Boleznine… se postavimo na vrstico z zapisom za leto 2021 ali prej in izberemo .

V polju Količnik valorizacije uredimo podatek in izberemo .

Pri obračunu plače za mesec marec 2023, bo pri izračunu refundiranega nadomestila upoštevan nov količnik valorizacije. Prav tako bo pri tistih, ki elektronsko oddajate refundacije preko sistema eNDM, nov količnik valorizacije, zabeležen na zahtevku za refundacijo.

V tem prispevku