Sprememba količnikov valorizacije za odmero nadomestila z osnovo iz več let nazaj

Glede na uskladitev osnove za odmero nadomestila, za zavarovance z osnovo najmanj iz predpreteklega koledarskega leta (2022), ki jo predvideva Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 59/19, 81/19 – ZSDP-1C in 92/21 -ZSDP-1E; ZUTPG), je potrebno pri obračunih za mesec zadržanosti od vključno marca 2024 do vključno februarja 2025, upoštevati nove količnike valorizacije, ki znašajo 1,0420; 1,1493 oz. 1,2056.

Da bo obračun refundiranih nadomestil pravilen, je potrebno pred obračunom plače za mesec marec 2024, količnike valorizacije urediti pri zaposlenih, katerim se boleznina nadaljuje iz prejšnjega leta. Količnik je torej potrebno urediti pri zaposlenih, ki imajo leto osnove za izračun boleznin 2022 ali starejše. Pri zaposlenih, ki imajo leto osnove 2023 (njihova bolniška odsotnost se je pričela v letu 2024), količnik valorizacije ostaja 1,000. 

Količniki valorizacije so objavljeni na spletni strani ZZZS.

Količnike valorizacije je potrebno urediti tako na Letnih osnovah, kot tudi na Osnovi za boleznine v šifrantu zaposlenih.

Do letnih osnov dostopamo preko Obračuna plač zaposlenim. Na zavihku Šifranti izberemo Sistem obračuna… Letne osnove…

Postavimo se na leto za katerega bi radi uredili količnik valorizacije. S klikom na Popravi zapis, uredimo količnik, ki znaša za leto 2022 1,0420 , za leto 2021 1,1493 za vsa ostala pretekla leta (2020 ali starejša) pa ta znaša 1,2056 in izberemo Potrdi.

Količnik je potrebno spremeniti tudi na letnih osnovah pred letom 2022, v kolikor imamo zaposlenega s tako osnovo za izračun boleznin!!!

Za leto 2021 moramo vpisati količnik 1,1493.

Za leto 2020 ali starejša leta moramo vpisati količnik 1,2056.

Podatek  je potrebno nato urediti še na osnovi za boleznine v šifrantu zaposlenih. Količnik valorizacije je potrebno urediti vsem zaposlenim, ki imajo osnovo za boleznine iz leta 2022 ali prej. Pri zaposlenih z osnovo iz leta 2023, količnik valorizacije ostaja 1 in popravki niso potrebni. 

Podatke za posameznega zaposlenega uredimo preko Obračuna plač zaposlenim. Na zavihku Šifranti izberemo Zaposleni….Podatki zaposlenih…


V Podatki plač…Obračunski podatki…Boleznine… se postavimo na vrstico z zapisom za leto 2022 ali prej in izberemo Popravi zapis. 

 V polju Količnik valorizacije uredimo podatek in izberemo Potrdi.

Pri obračunu plače za mesec marec 2024, bo pri izračunu refundiranega nadomestila upoštevan nov količnik valorizacije. Prav tako bo pri tistih, ki elektronsko oddajate refundacije preko sistema eNDM, nov količnik valorizacije, zabeležen na zahtevku za refundacijo.

V tem prispevku